تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

مروری بر قیمت ورق سیاه در بازار داخلی و صادراتی چین

طی ماه های اخیر کشور چین متحمل ضربات زیادی از سوی کشور آمریکا بر پیکره نظام اقتصادی و تجاری خود شده است. البته در این میان کاهش ارزش یوان در مقابل دلار نیز مزید بر علت شده و سبب گردید تا قیمت ورق سیاه در بازار صادراتی این کشور بیش از پیش افت نماید. با ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین بازار داخلی این کشور نیز دچار تنش گردید و سطح تقاضا برای محصولات فولادی به شدت افت کرده است. در این میان به دلیل وجود ابهام در اوضاع بازار فولادی کشور چین تولیدکنندگان محصولات فولادی از تعیین قیمت برای تولیدات خود دچار سردرگمی شده اند.

با این وجود میزان افت قیمت ورق سیاه در بازار داخلی نسبت به بازار صادراتی بیشتر بوده است و همین موضوع سبب شده است تا خریداران پیشنهادات قیمتی خود را به طور مداوم کاهش دهند. تمامی موارد ذکر شده عوامل ایجاد کننده چالش برای فروشندگان و تولیدکنندگان چینی بیش از هر زمان دیگری بوده اند. ارزش یوان چین در مقابل دلار معادل ۱۹ دلار می باشد.

اما این در حالی است که قیمت ورق سیاه چین در بازار داخلی آن تا ۴۰ دلار افت داشته است. با وجود عدم تعادل بین قیمت ورق سیاه در بازار داخلی و صادراتی چین، خریداران خارجی به فکر کاهش بیشتر قیمت ورق سیاه صادراتی چین هستند تا در این صورت سود بیشتری را از آن خود نمایند. پیشنهادات قیمتی خریداران خارجی برای ورق سیاه چین در محدوده ی ۶۰۰-۵۹۵ دلار به ازای هر تن فوب بوده است که نسبت به قیمت های قبلی در هفته گذشته به میزان ۱۰-۵ دلار با افت مواجه شده است.

البته اوضاع بازار داخلی چین نیز بهتر از بازار صادراتی آن نبوده و با کاهش سطح تقاضا در این بازار قیمت ورق سیاه در بازار داخلی با افت بیشتری نسبت به قیمت صادراتی مواجه شده است.

ورق سیاه فابریک

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۳شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۵۰
۴۸شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۵۰
۵۱۰شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۵۰
۶۱۲شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۵۰
۷۱۵شیتعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۷۰

ورق سیاه پابرش فولاد

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۲رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲رول ST37عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳رول ST37عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲.۵رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۳رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۵۱۵۰
۵۴رول ST37عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۴رولعرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۴رولعرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۴رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۵۱۵۰
۱۱۴.۸رولعرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۴.۸رولعرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۴.۸رولعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۴.۹رولعرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۴.۹رولعرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۴رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۵.۹رولعرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۵رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۴۰۰
۴۴۵رول ST37عرض ۱/۴۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۵رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۶رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۰۰
۲۲۱۲رولعرض ۲فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۸رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۰۰
۲۴۴رولعرض مختلطفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۳رولعرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷۵رولعرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸۲شیتعرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۹۲شیتعرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰۵رولعرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۱۲رول ST33عرض ۷۲۰فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲۱.۸رول ST37عرض ۱۲۱۹فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳۲.۵رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۴۲.۹۵رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۵۳رول STW22عرض ۱/۳۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۴رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۷۵رول ST33عرض ۱/۰۸فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۸۵رول ST33عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۹۳رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰۳رول ST33عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۱۴رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲۵رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۳۵رول ST33عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۱۰رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۰۰
۴۵۵رول ST33عرض ۱/۴۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۴رول ST33عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۷۶رول ST33عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۱۰رول ST37عرض ۱/۲۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۱۲رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۰۰
۲۳۱۵رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان۴۰۵۰
۵۱۴.۸رول ST37عرض ۱/۵فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۲رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهان۵۵۷۰
۲۲رولعرض ۱فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲.۵رولعرض ۱فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲.۵رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳رول۱ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۳رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۴رولعرض ۱فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۴رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۴رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۴.۸رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۴.۸رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۵رولعرض ۱فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۵رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۵رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۶رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۸رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۱۰رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۱۲رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۱۵رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۲رول۱.۵ عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۴رولعرض مختلففولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۵رولعرض مختلففولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۶رولعرض مختلففولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۶رولعرض ۱/۲۵فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید

بررسی دلایل افت تقاضای ورق سیاه در بازار داخلی چین

از نظر فعالان بازار افت تقاضا در بازار داخلی چین را می توان به دلیل کاهش سطح صادرات ورق سیاه چین دانست که به موازات آن تولید کنندگان برای سود بیشتر، محصولات خود را با قیمت بالاتر نسبت به قیمت صادراتی در بازار عرضه می نمایند. و البته همین امر سبب افت تقاضا در بازار داخلی کشور چین شده است.

با وجود سر ریز محصولات فولادی در بازار داخلی چین و افزایش عرضه، میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان داخلی، به دلیل بالا بودن قیمت ها کاهش یافته است. البته در این میان بایستی دید که با وجود عواملی چون کاهش ارزش یوان در برابر دلار و جنگ های حل نشده تجاری میان آمریکا و چین این روند کاهش قیمت ورق سیاه در بازار داخلی و خارجی تا کجا و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

قیمت ورق سیاه

سختگیری های دولتی در کنترل قاچاق کالا و کاهش صادارت قراضه در چین

با وجود سختگیری های دولت چین مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا، کمیته های بازرسی دولتی تشکیل گردید و در این میان با کنترل های شدید از سوی این کمیته ها ۴۲۵ تاجر صادر کننده قراضه را که به صورت غیر قانونی محصولات خود را صادر می نمودند شناسایی و دستگیر شدند. جو ترس حاکم بر بازار صادراتی چین که ناشی از بازرسی ها و کنترل های شدید دولتی است، سبب شده تا میزان صادرات قراضه از سوی تجار چینی کاهش یافته و یا حتی متوقف گردد.

بررسی عوامل اصلی در کاهش صادرات محصولات فولادی درچین

با ذکر تمامی عواملی که مطرح گردید در جمع بندی آنها می توان گفت دلایل متعددی سبب شده تا میزان صادرات بیلت و ورق سیاه چین افت نماید. شاید یکی از مهمترین دلایل در کاهش صادرات این محصولا ت از سوی چینی ها، تنش های تجاری میان آمریکا و چین و ایجاد تعرفه های وارداتی از سوی امریکا بر روی محصولات این کشور بوده است که سبب شده تاجران کشورهای دیگر در حال حاضر قراردادهای خرید خود را تا مشخص شدن اوضاع فسخ نمایند.

البته در این میان دولت آمریکا از سرمایه گذاری چینی ها در کشور خود نیز ممانعت به عمل آورده است و این کشور را از هر لحاظ دچار تنگنا نموده است. از سویی دیگر وجود کنترل های شدید دولتی از سوی کمیته های بازرسی در حوزه صادرات بیلت، قراضه و ورق سیاه چین، سبب شده تا تجار چینی نیز ریسک صادرات را بر خود وارد ننموده و حتی سفارشات قبلی را نیز با تاخیر به مقاصد خود برسانند.

البته وجود تعرفه های ۱۵ درصدی بر محصولات فولادی آلیاژی را نبایستی فراموش نمود. در حالی که معافیت ۱۳ درصدی از سوی دولت آمریکا برای صادرات محصولات آلیاژی وضع شده است اما با این وجود در حوزه محصولات خام فولادی مانند بیلت، قراضه و ورق سیاه صادرات فعلا راکد بوده و متوقف شده است.

کاهش معاملات در بازار داخلی چین سبب کاهش قیمت ها گردید

در هفته ابتدایی ماه جاری قیمت ورق سیاه در بازار داخلی چین افت نمود. از نظر فعالان بازار کاهش قیمت ورق سیاه ناشی از کاهش معاملات بعد از افزایش قیمت ها توسط تولیدکنندگان در بازار داخلی چین بوده است. بر این اساس قیمت ورق سیاه در شانگهای چین به میزان ۴۲۶۰-۴۲۴۰ یوان است که نسبت به قیمت قبلی ۱۰ یوان کاهش داشته است.

قیمت همین محصول در بازارتیانجین چین با ۳۰ یوان کاهش به ۴۱۸۰-۴۱۷۰ یوان رسیده است. با این وجود میزان تقاضا و عرضه در حالت متعادلی قرار گرفته اند و روند تغییر قیمت ها با آهنگی کند پیش رفته است. بر اساس آخرین اخبار هر دلار معادل ۷۶/۶ یوان می باشد. قیمت ورق سیاه تحویل ماه اکتبر نیز به میزان ۲۹ یوان نسبت به قیمت قبلی کاهش داشت و به میزان ۴۰۵۱ یوان در حال حاضر معامله می شود.

قیمت ورق سیاه

بررسی قیمت ورق صادراتی چین در طی روزهای اخیر

بر اساس قیمت اعلام شده از سوی متال بولتن قیمت ورق سیاه صادراتی چین در روزهای اخیر به میزان ۶۱/۵۷۵ دلار به ازای هر تن فوب رسیده است که نسبت به قیمت قبلی ۸۱/۲ دلار با افت مواجه گردیده است. پیشنهادهای قیمتی فولادسازان چینی قبلا در محدوده ی ۵۹۰-۵۸۵ دلار به ازای هر تن فوب است که در حال حاضر با رسیدن به قیمت ۵۸۵ دلار، افت داشته است. البته تولیدکنندگان چینی بازهم قیمت های خود را تا حد ۵۸۰-۵۷۵ دلار کاهش داده اند و البته این محدوده ی قیمت برای انجام معاملات بیشتر ثبت گردیده است.

افت تولید محصولات فولادی در اثرکاهش ظرفیت انبارهای چین

شاخص قیمت ورق سیاه چین در شانگهای در روز ۲۵ جولای به محدوده ی ۴۲۵۰ تا ۴۲۷۰ یوان رسید و نسبت به قیمت قبلی ۱۰ یوان افزایش داشت. شاخص قیمت این محصول در تیانجین چین در همان محدوده ی قبلی و به میزان ۴۱۷۰ تا ۴۱۸۰ یوان بود و تغییری نداشت. میزان تولید محصولات فولادی در بخش های شمالی چین به شدت کاهش داشت و دلیل آن نیز کاهش ظرفیت انبارهای فولادسازان این بخش تا ۶۷۰۰ تن اعلام شده است.

البته با رصد کلی بازار چین می توان گفت که سطح معاملات در بازار داخلی چین در حال تعادل بوده و روند تغییر قیمت ها با آهنگ کندی به پیش می رود. قیمت ورق سیاه تحویل ماه اکتبر نیز نسبت به قیمت قبلی ۵۰ یوان افزایش داشت و به ۴۱۰۱ یوان رسید.

کاهش قیمت ورق سیاه صادراتی از سوی ویتنامی ها

قیمت ورق سیاه صادراتی ویتنام به میزان ۵۷۰ دلار به ازای هر تن فوب رسید و نسبت به قیمت قبلی ۳ دلار کاهش داشت. شاخص قیمت ورق سیاه صادراتی چین نیز به ۹۸/۵۷۵ دلار به ازای هر تن فوب رسید و نسبت به قیمت قبلی ۳۷/۰ دلار افزایش داشت. البته قیمت واقعی فروش در محدوده ی ۵۷۵ دلار به ازای هر تن فوب گزارش شده است و نسبت به هفته های اخیر به میزان ۵ دلار کاهش داشته است.

بررسی شاخص قیمت میلگرد در بازار داخلی چین طی روزهای اخیر

شاخص قیمت میلگرد در شانگهای چین در محدوده ی ۴۰۱۲۰-۴۰۸۰ یوان اعلام گردید که نسبت به قیمت قبلی روند باثباتی را طی نموده است. از سویی دیگر قیمت این محصول در تیانجین چین در محدوده ی ۴۰۵۰-۴۰۲۰ یوان بوده است که نسبت به قیمت قبلی بدون تغییر بوده است. دلیل عدم تغییر و ثبات قیمت میلگرد در بازار داخلی چین کاهش تقاضا در این بازار اعلام شده است.

با ادامه این روند قیمت پیشنهادی میلگرد از سوی اکثر نوردکاران چینی در محدوده ی ثابتی اعلام شده است و تنها تعدادی از آنها برای ثبت بالای سفارشات قیمت های خود را تغییرداده اند. قیمت بیلت تانگشان چین به میزان ۳۷۵۰ یوان معامله گردید و نسبت به قیمت قبلی به میزان ۱۰ یوان وارد فاز صعودی شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای چین به میزان ۴۰۱۷ یوان رسید و نسبت به قیمت قبلی ۳۴ یوان افزایش داشت.

قیمت ورق سیاه

افزایش قیمت ورق سیاه صادراتی چین در روز ۲۶ ماه جولای

بر اساس گزارش متال بولتن قیمت ورق سیاه صادراتی چین به میزان ۲۵/۵۷۶ دلار به ازای هر تن فوب رسید که نسبت به قیمت قبلی ۲۷/۰ دلار افزایش داشت. البته قیمت ورق سیاه تا ۵۸۰ دلار به ازای هر تن فوب نیز می تواند رشد داشته باشد که دلیل آن اصرار تولید کنندگان بر این محدوده ی قیمت است. البته افزایش قیمت ها به دلیل فروش یک محموله ورق سیاه آجدار به میزان ۵۹۵ دلار به ازای هر تن فوب به بنگلادشی ها بوده است که همین امر سبب گردید تا تجار قیمت پیشنهادی خود را تا محدوده ی ۵۸۰ دلار به ازای هر تن فوب افزایش دهند.

با جود آن که قیمت کلاف آجدار نمی تواند تاثیر زیادی بر قیمت کلاف گرم داشته باشد اما تجار بر این باورند که بنگلادشی باز هم حاضرند کلاف گرم را تا قیمت ۵۸۰ دلار به ازای هر تن فوب معامله نمایند. به نقل از یکی از تجار هزینه اضافی کلاف آجدار با گرید SS400 در حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار بر تن است. درحال حاضر قیمت های پیشنهادی از سوی خریداران جنوب شرقی آسیا برای ورق سیاه چین در حال کاهش بوده و در محدوده ی ۵۸۵-۵۷۵ دلار به ازای هر تن FOB ثبت گردیده است.

بررسی تغییرات قیمت ورق سیاه صادراتی CIS در بازارهای جهانی

در حالی که میزان تقاضا برای ورق سیاه CIS در بازار جهانی با افت زیادی روبرو شده است، اما قیمت پیشنهادی فولادسازان CIS برای تحویل ماه سپتامبر به میزان ۱۰-۵ دلار وارد فاز افزایشی گردیده است. قیمت ورق سیاه CIS در حال حاضر در محدوده ی ۵۷۵-۵۶۵ دلار به ازای هر تن FOB دریای سیاه می باشد.

از سوی دیگر کارخانجات بزرگ تولید کننده ورق سیاه قیمت های پیشنهادی خود را برای صادرات در محدوده ی ۵۸۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن FOB دریای سیاه اعلام کرده اند. در این میان قیمت ورق سرد صادراتی CIS روند باثباتی را طی نموده است و تاکنون تغییری نداشته است و در محدوده ی ۶۲۷ دلار به ازای هر تن FOB دریای سیاه مورد معامله قرار می گیرد.

بازار گرم ورق سیاه در ترکیه به دلیل افزایش تقاضا در این کشور

با افزایش سطح تقاضا در بازار داخلی و بازار صادراتی ترکیه، فولادسازان ترکی همچنان تمایل به بالا نگه داشتن قیمت این محصول در طی روزهای اخیر داشته اند. در حالی که بازار جهانی در شرایط نسبتا با ثباتی به سر می برد، تولید کنندگان CIS از این فرصت بهره جسته و قصد دارند تا قیمت محصولات سپتامبر خود را افزایش دهند.

ورق سیاه تحویل ماه اکتبر در بازار داخلی ترکیه در محدوده ی ۶۲۵-۶۲۰ دلار به ازای هر تن فوب اعلام شده است و قیمت این محصول در تناژ بالا به میزان ۶۱۵ دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه ثبت گردیده است. با وجود صادرات رو به رشد ورق سیاه در این کشور تولید کنندگان در حال حاضر تخفیفات خود را به صفر رسانده اند. ورق گرم صادراتی ترکیه به میزان ۶۲۰ دلار به ازای هر تن فوب مورد معامله قرار می گیرد که در صورت خرید با تناژ بالا مشمول تخفیف ۵ تا ۱۰ درصدی خواهد گردید.