جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی چیست ؟

به جدولی که حاوی اندازه های استاندارد ناودانی های U شکل با بال های داخلی شیب دار مخروطی و بال های شیب دار به موازات یکدیگر می باشد را جدول اشتال ناودانی می گویند. مقادیر جدول اشتال برای ناودانی با بال های داخلی شیب دار با سایز های ۱۵*۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر و ناودانی با بال های شیب دار به موازات یکدیگر با سایز های ۸۰ تا ۳۰۰ میلیمتر و گرید ۸۰ تا ۴۰۰ میلیمتر می باشد. دقت کنید که مقدار طول استاندارد برای این محصول با بال های شیب دار با ارتفاع کمتر از ۳۰۰ میلیمتر بین ۸ تا ۱۶ متر می باشد. این مقدار برای ارتفاع بیش از ۳۰۰ میلیمتر به ۸ تا ۱۸ متر تغییر می یابد.

UNPh
mm
b
mm
s
mm
t=r1
mm
r?
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
J?
cm?
w?
cm3
i?
cm
JY
cm4
wy
cm3
iy
cm
ey
mm
xM
mm
a1
mm
۳۰X15۳۰۱۵۴۴.۵۲۹۱۲۲.۲۱۱.۷۴۲.۵۳۱.۶۹۱.۰۷۰.۳۸۰.۳۹۰.۴۲۰.۵۲۰.۷۴--
۳۰۳۰۳۳۵۷۳.۵۱۴.۵۱۵.۴۴۴.۲۷۶.۳۹۴.۲۶۱.۰۸۵.۳۳۲.۶۸۰.۹۹۱.۳۱۲.۲۲--
۴۰X20۴۰۲۰۵۵.۵۲.۵۱۱۱۸۳.۶۶۲.۸۷۷.۵۸۳.۷۹۱.۴۴۱.۱۴۰.۶۸۰.۵۶۰.۶۷۱.۰۱--
۴۰۴۰۳۵۵۷۳.۵۱۴.۵۱۱۶.۲۱۴.۸۷۱۴.۱۷.۰۵۱.۵۶.۶۸۳.۰۸۱.۰۴۱.۳۳۲.۳۲--
۵۰X25۵۰۲۵۵۶۳۱۲.۵۲۵۴.۹۲۳.۸۶۱۶.۸۶.۷۳۱.۸۵۲.۴۹۱.۴۸۰.۷۱۰.۸۱۱.۳۴--
۵۰۵۰۳۸۵۷۳.۵۱۵۲۰۷.۱۲۵.۵۹۲۶.۴۱۰.۶۱.۹۲۹.۱۲۳.۷۵۱.۱۳۱.۳۷۲.۴۷۴
۶۰۶۰۳۰۶۶۳۱۲.۵۳۵۶.۴۶۵.۰۷۳۱.۶۱۰.۵۲.۲۱۴.۵۱۲.۱۶۰.۸۴۰.۹۱۱.۵--
۶۵۶۵۴۲۵.۵۷.۵۴۱۶۳۳۹.۰۳۷.۰۹۵۷.۵۱۷.۷۲.۵۲۱۴.۱۵.۰۷۱.۲۵۱.۴۲۲.۶۱۶
۸۰۸۰۴۵۶۸۴۱۷۴۷۱۱۸.۶۴۱۰۶۲۶.۵۳.۱۱۹.۴۶.۳۶۱.۳۳۱.۴۵۲.۶۷۲۸
۱۰۰۱۰۰۵۰۶۸.۵۴.۵۱۸۶۴۱۳.۵۱۰.۶۲۰۶۴۱.۲۳.۹۱۲۹.۳۸.۴۹۱.۴۷۱.۵۵۲.۹۳۴۲
۱۲۰۱۲۰۵۵۷۹۴.۵۱۹۸۲۱۷۱۳.۴۳۶۴۶۰.۷۴.۶۲۴۳.۲۱۱.۱۱.۵۹۱.۶۳.۰۳۵۶
۱۴۰۱۴۰۶۰۷۱۰۵۲۱۹۷۲۰.۴۱۶۶۰۵۸۶.۴۵.۴۵۶۲.۷۱۴.۸۱.۷۵۱.۷۵۳.۳۷۷۰
۱۶۰۱۶۰۶۵۷.۵۱۰.۵۵.۵۲۲.۵۱۱۶۲۴۱۸.۸۹۲۵۱۱۶۶.۲۱۸۵.۳۱۸.۳۱.۸۹۱.۸۴۳.۵۶۸۲
۱۸۰۱۸۰۷۰۸۱۱۵.۵۲۳.۵۱۳۳۲۸۲۲۱۳۵۰۱۵۰۶.۹۵۱۱۴۲۲.۴۲.۰۲۱.۹۲۳.۷۵۹۶
۲۰۰۲۰۰۷۵۸.۵۱۱.۵۶۲۴.۵۱۵۱۳۲.۲۲۵.۳۱۹۱۰۱۹۱۷.۷۱۴۸۲۷۲.۱۴۲.۰۱۳.۹۴۱۰۸
۲۲۰۲۲۰۸۰۹۱۲.۵۶.۵۲۶.۵۱۶۶۳۷.۴۲۹.۴۲۶۹۰۰۲۴۵۸.۴۸۱۹۷۳۳.۶۲.۳۲.۱۴۴.۲۱۲۲
۲۴۰۲۴۰۸۵۹.۵۱۳۶.۵۲۸۱۸۵۴۲.۳۳۳.۲۳۶۰۰۳۰۰۹.۲۲۲۴۸۳۹.۶۲.۴۲۲.۲۳۴.۳۹۱۳۴
۲۶۰۲۶۰۹۰۱۰۱۴۷۳۰۲۰۱۴۸.۳۳۷.۹۴۸۲۰۳۷۱۹.۹۹۳۱۷۴۷.۷۲.۵۶۲.۳۶۴.۶۶۱۴۶
۲۸۰۲۸۰۹۵۱۰۱۵۷.۵۳۲۲۱۶۵۳.۳۴۱.۸۶۲۸۰۴۴۸۱۰.۹۳۹۹۵۷.۲۲.۷۴۲.۵۳۵.۰۲۱۶۰
۳۰۰۳۰۰۱۰۰۱۰۱۶۸۳۴۲۳۲۵۸.۸۴۶.۲۸۰۳۰۵۳۵۱۱.۷۴۹۵۶۷.۸۲.۹۲.۷۵.۴۱۱۷۴
۳۲۰۳۲۰۱۰۰۱۴۱۷.۵۸.۷۵۳۷۲۴۷۷۵.۸۵۹.۵۱۰۸۷۰۶۷۹۱۲.۱۵۹۷۸۰.۶۲.۸۱۲.۶۴.۸۲۱۸۲
۳۵۰۳۵۰۱۰۰۱۴۱۶۸۳۴۲۸۳۷۷.۳۶۰.۶۱۲۸۴۰۷۳۴۱۲.۹۵۷۰۷۵۲.۷۲۲.۴۴.۴۵۲۰۴
۳۸۰۳۸۰۱۰۲۱۳.۵۱۶۸۳۳.۵۳۱۳۸۰.۴۶۳.۱۱۵۷۶۰۸۲۹۱۴۶۱۵۷۸.۷۲.۷۷۲.۳۸۴.۵۸۲۲۷
۴۰۰۴۰۰۱۱۰۱۴۱۸۹۳۸۳۲۵۹۱.۵۷۱.۸۲۰۳۵۰۱۰۲۰۱۴.۹۸۴۶۱۰۲۳.۰۴۲.۶۵۵.۱۱۲۴۰

تاریخچه جدول اشتال

خانم مارتا اشتابدر – بورگر، اولین مهندس ساختمان زن در آلمان بود، که بیش از ۷۰ سال از عمر خود را کارشناس و سرپرست در حوزه های تولیدی بوده است. ایشان شغل خود را تحت تاثیر پدر که در سال های ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸ سمت سرپرستی پل فولادی رودخانه Rheinbruche را داشت، انتخاب کرد. او در سال ۱۹۲۳ در دانشکده فنی کار سووهه و مونیخ در رشته استاتیک و ساختمان های فولادی به تحصیل پرداخت. بعد از فراغت از تحصیل در شرکت مهندسی مشغول به کار شد و در سال ۱۹۲۹ شغل خود را تحت عنوان مرکز مشاوره برای مصارف فولاد که امروزه به آن مرکز اطلاعات فولاد گفته می شود، تغییر داد و در این سال ها درباره دودکش های فولادی، مخازن کروی، لوله ها و نماهای فولادی، سقف های زنجیری و … مشاوره می داد. خانم مارتا که عضو DSTV و همچنین VDI بوده، مولف کتاب طراحی کردن ورقه های فولادی، همچنین ارائه دهنده جداول اشتال می باشد که از سال نشر این کتاب یعنی سال ۱۹۳۶ تا کنون بیش از ۱۰۰۰۰۰ جلد کتاب چاپ و فروخته شده است.

در دسته بندی محصولات ناودانی، دو نوع ناودانی با بال های مخروطی (نوع U) و ناودانی با بال های موازی شکل (نوع C) داریم.

  • ناودانی با سطح داخلی بال های مخروطی با استاندارد UPN. شیب سطح داخلی بال ها در پروفیل های با ارتفاعh<300mm 8% و در پروفیل های با h>300mm 5% می باشد.

 

  • ناودانی با بال های موازی UPE

راهنمای جداول:
h : ارتفاع پروفیل
hH : ارتفاع پروفیل بعد از برش
d : قطر
P : محیط
b : عرض پروفیل
s : ضخامت جان
t : ضخامت بال
r : شعاع کنج اتصال جان و بال
r1 : شعاع کنج اتصال
r2 : شعاع گوشه بال یا ساق
c : ضخامت ماهیچه
h-2c : ارتفاع جان
A : مساحت مقطع
G : وزن واحد طول
e : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
ex : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
ey : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی
tana : زاویه بین محورهای اصلی مقطع و…

چگونگی استفاده از جداول اشتال:

شیوه ی اصلی استفاده از این جداول شیوه ی آزمون و خطاست، برای مثال اگر به سطح مقطع فولادی مشخصی نیاز دارید ابتدا باید با مراجعه به این جدول نوع پروفیل را مشخص کرده، بعد در ستون مساحت، کوچکترین عددی که بزرگتر یا مساوی مقدار فولاد باشد را انتخاب کنید. اکنون مقدار پروفیل متناظر با همان سطح به عنوان مقدار مورد نیاز شما می باشد. در کنترل نهایی مقادیر در صورتی که مقدار جوابگو نبود از مقاطع بالاتر استفاده نمایید. همچنین برای محاسبه وزن پروفیل به کار رفته در سازه از حاصل ضرب تعداد دفعات مورد استفاده و طول قطعه که از روی نقشه پیدا کرده اید در وزن مرتبط با هر متر طول آن قعطه که در جدول اشتال موجود می باشد استفاده کنید.

تماس بگیرید