قیمت ورق گالوانیزه چین

قیمت ورق گالوانیزه چین

فراز و نشیب قیمت ورق گالوانیزه چین در بازار جهانی

بازار ورق گالوانیزه چین پس از تعطیلات، اولین پیشنهادهای رسمی را شاهد بوده است. در حالی که کارخانه های داخلی برای تصمیم گیری در مورد سطوح جدید قیمت ها عجله ای ندارند، شرکت MMK روسیه پیشنهادات جدید خود را در مورد تولیدات نوامبر اعلام کرده است و تصمیم دارد که آنها را طی بیش از دو هفته افزایش دهد.

ورق کرکره فولاد

[table “90” not found /]

ورق رنگی چین

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۹۰۰
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۹۰۰
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۹۰۰
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۹۰۰
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۷۴۰۰
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۴۰۰
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۸۹۰۰
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۴۰۰
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۹۰۰
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۴۰۰
۱۱۰آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۳۹۰۰
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۳۹۰۰
۱۱۴سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۵صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۶قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۴۴۰۰
۱۱۸نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۴۵۰
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۲۴۵۰
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۴۵۰
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۴۵۰
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۴۵۰
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۷۵۰
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۸۵۰
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۳۰۰
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۷۵۰
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۷۵۰
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۹۵۰
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۸۰۰
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۶زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۳۰۰
۱۷۹صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۷۵۰
۱۸۰بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۷۵۰
۱۸۱سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۲قرمز۳۰۰۰۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۷۹۰۰
۱۸۳سفید ۹۰۱۶۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۱۸۴قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۸۴۰۰
۱۸۵سفال ۸۰۰۴۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۷۹۰۰
۱۸۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۱۸۰۰
۱۸۷قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۱۸۰۰
۱۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۱۸۰۰
۱۸۹سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۲۹۰۰
۱۹۰پرتقالی ۵۰۱۵۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۱۹۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۱۹۲قرمز۳۰۰۰۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۱۹۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۱۵۵۰
۱۹۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۱۵۵۰
۱۹۶آبی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۱۵۵۰
۱۹۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۱۵۵۰
۱۹۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۲۱۰۰
۱۹۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینانبار تهران۱۲۵۵۰
۲۰۰نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۱۵۰
۲۰۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۳۰۰
۲۰۲آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۲۰۳صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۱۰۰
۲۰۴بنفش ۸۰۱۷۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۱۰۰
۲۰۵آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۴۰۰
۲۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۲۰۷سبز ۶۰۲۴۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۲۰۸سفال ۸۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۲۰۰
۲۰۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۸۰۰
۲۱۰سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۳۳۰۰
۲۱۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۱۰۰
۲۱۲سفال ۸۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۱۰۰
۲۱۳قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۶۵۰
۲۱۴سفید ۸۰۱۷۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۶۰۰

ورق گالوانیزه چین

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱چینانبار تهران۱۶۳۸۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهران۱۴۸۸۰
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۴۰۸۰
۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۳۶۳۰
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهران۱۱۴۸۰
۶۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۰۶۸۰
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰.۵رول۱چینانبار تهران۹۲۳۰
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهران۸۵۸۰
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۸۵۸۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهران۸۴۳۰
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۹۳۰
۱۹۳رول۱چینانبار تهران۹۹۸۰
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۱۳۰
۲۱۴رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۳۵رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۰.۳۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید

نوردهای بزرگ شرکت MMK در حال حاضر با قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن CFR در ترکیه در دسترس هستند و درحالیکه نوردهای کوچک در نیمه دوم ماه آگوست با قیمت ۵۹۵ دلار در هر تن ارائه شدند. با توجه به اینکه سطح جدید قیمت های روسیه نیز بسیار بالا است، در حال حاضر خریداران ترکیه تمایل دارند که مذاکرات فعالی را به طور کلی شروع کنند.

در بازار داخلی، کارخانه های ترکیه قصد دارند تا بیشتر معاملات را به قیمت ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار در هر تن EXW در ماه نوامبر به انجام برسانند، در حالیکه به گوش می رسد معاملات با ۱۰ دلار کمتر در هر تن در بازار انجام گرفته اند. شایان ذکر است که، در دور قبلی معاملات، نورد به مشتریان بزرگ داخلی در پایان ماه آگوست به مبلغ ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار در تن EXW فروخته شد. این خبرها توسط متال اکسپرت منتشر شده است.

در بخش ورق گالوانیزه ، به گفته منابع، پیشنهادات شرکت MMK در طول بیش از دو هفته ۲۰ دلار در تن افزایش داشته و به ۶۶۰ دلار درهر تن CFR رسیده است. متال اکسپرت یاد آور شد که کارخانه های داخلی عمدتاً در حال تصمیم گیری در مورد پیشنهادات جدید هستند، اما خریداران انتظار دارند که حداقل به قیمت ۷۰۰ دلار در هر تن EXW دست پیدا کنند.

در راستای بازار داخلی قویتر، قیمت های صادرات ورق رول شده چین افزایش یافت

در طول هفته گذشته، قیمت های صادرات ورق رول شده چین افزایش یافت، بطوریکه فروشندگان پیشنهادات خود را در میان قیمتهای شدید بازار داخلی افزایش دادند. قیمت های پایه معاملات محموله های صادراتی در ماه های ژانویه و فوریه برای ورق های تجاری حاوی کروم ، در روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر ، بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر تن فوب بود، که در طول هفته گذشته تا ۴۵ دلار در هر تن افزایش قیمت داشته است.

قیمت های پیشنهادی پایه برای محموله های صادراتی در ماه های ژانویه و فوریه برای همان محصول، از ۴۰ تا ۴۵ دلار در هر تن فوب افزایش قیمت هفته به هفته داشته است تاجائیکه به ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار در هر تن فوب رسیده است. منابع می گویند که در میان یک بازار داخلی مقاوم، قیمت صادرات کالا خیلی سریع بالا می رود و هر روز تغییر می کند.

روز چهارشنبه، قیمت های داخلی برای ورق های ۱۴ تا ۲۰ میلیمتری تجاری در شانگهای، با احتساب ارزش افزوده از ۳۶۰۰ تا ۳۶۵۰ یوان (۵۲۱ تا ۵۲۸ دلار) برای هر تن بود که از ۲۰۰ تا ۲۲۰ یوان (۲۹ تا۳۲ دلار) بیشتر از هفته پیش بود. گفته می شود که شرکت ” ورق رول متوسط مین متال یینکو” که مهمترین تولید کننده و صادر کننده ورق رول در چین می باشد، در این هفته نزدیک به ۵۰۰ دلار در هر تن فوب، معاملات داشته است.

با این حال، شنیده می شود که این شرکت روز چهارشنبه پیشنهادات خود را در انتظار قیمت های بالاتر متوقف کرده است. خریداران خارج از چین به بازار این کشور بازگشته اند زیرا هیچ نشانه ای از این که قیمت ها در هر زمان ممکن است به قیمت های قبلی بازخواهند گشت ، وجود ندارد.

منابع بازار می گویند شاگانگ مستقر در جیانگ چندین سفارش را در اواخر ماه ژانویه رزرو کرده است، در حالیکه شرکت یینکو در نیمه دوم ماه فوریه سفارشات محموله های خود را دریافت می کند. یک شرکت بازرگانی مستقر در هاونگ ژو می گوید: “من قیمتی حدود ۴۷۵ تا ۴۸۵ دلار را برای هر تن ورق گالوانیزه چین رول به خریداران پیشنهاد داده ام اما تولیدکنندگان در این زمان تمایلی به قبول آن ندارند.

“وی معتقد است که تولید کنندگان تنها به در نظرگیری پیشنهاد قیمت هایی کمتر از ۴۹۰ دلار برای هر تن فوب تمایل دارند. وی افزود:” قیمت انبارداری شرکت گروه آهن و فولاد هبی پیونگ حدود ۳،۶۰۰ یوان (۵۲۱ دلار) در هر تن در بازار داخلی می باشد، بنابر این بعید است که این شرکت نورد سازی، قیمت صادراتی را که ۳۰ دلار برای هر تن پایین تر است را قبول کند.” این شرکت نورد سازی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورق رول شده چین است که در استان هبی می باشد.

قیمت ورق گالوانیزه صادراتی

صادرات ورق گالوانیزه چین در بازار داخلی افزایش می یابد

هفته گذشته پیشنهادات صادراتی چین برای ورق گالوانیزه در بازار داخلی تقویت شد و پیش بینی می شود طی چند روز آینده حتی بیشتر شود. در روز دوشنبه ۱۲ دسامبر قیمت صادرات پایه برای این نوع محموله صادراتی در ماه ژانویه و فوریه از ورق گالوانیزه تجاری حاوی بور، از ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر تن در هفته و ۵۰۰ تا ۵۱۰ در هر تن فوب، افزایش داشته است.

این افزایش پیشنهادات در ماه های ژانویه و فوریه محموله تجاری ورق گالوانیزه ، حاوی بور از ورق گالوانیزه باعث شد که قیمت صادرات پایه از ۴۹۵ تا ۵۰۵ دلار به ازای هر تن فوب، ۱۵ دلار برای هر تن از محدوده هفته گذشته بالاتر رود. دو معامله گر صادرات ورق گالوانیزه و یک مدیر فروش در یک واحد تولید کننده روز دوشنبه صبح به متال بولتن اظهار داشتند که آنها در طول هفته گذشته قرارداد واحدی را امضا نکردند، زیرا اخیرا قیمت ها به سرعت افزایش یافته اند که این افزایش قیمت خریداران را از هم دور کرده است.

از آنجایی که اکثر تولیدکنندگان هنوز هم مجبورند پیشنهادات صادراتی خود برای این هفته را به روز کنند ، انتظار دارند در روز دوشنبه بعد از ظهر پیشنهادات افزایش یابند. مدیر فروش مستقر در کارخانه هبی می گوید :” همه اینها به بازار داخلی بستگی دارد. از آنجایی که ما هر روز صبح شاهد افزایش بازار ورق گالوانیزه چین هستیم، هیچ تعجبی نخواهیم کرد که پیشنهاداتمان را از ۵ تا ۱۰ دلار در هر بعد از ظهر افزایش دهیم.

“طی هفته گذشته قیمت های فولاد داخلی در چین به دلیل اخبار گسترده ای در مورد محصولات فولادی متعارف افزایش یافت. قیمت ورق گالوانیزه چین در شانگهای در هفته گذشته از ۳۵۰ تا ۹۰ یوان ($ ۲۲-۲۸) افزایش یافت و به ۳۷۵۰ تا ۳۷۷۰ یوان (۵۴۳ تا ۵۴۶ دلار) در هر تن رسید.

در میان نگرانی ها در مورد عرضه تدریجی در نتیجه سخت گیری ها، کارخانه هایی مانند شانگنگ مستقر در جیانگسو لیست قیمت خود را برای محصولات فولادی در طول تعطیلات آخر هفته افزایش دادند که این مورد منجر به کسب بازارهای آینده در صبح دوشنبه می شود. در همین حال، قیمت نقدی ورق گالوانیزه در شانگهای نیز افزایش یافت و به ۳،۹۶۰ تا ۳،۹۸۰ یوان (۵۷۳-۵۷۶ دلار) در هر تن رسید.

این مدیر فروش افزود : ” از آنجایی که بازار داخلی کاملاً قوی می باشد، ما هیچ قیمتی پایین تر از پیشنهادات خودمان را قبول نمی کنیم. ” پیشنهادات صادراتی بالا برای ورق گالوانیزه چین منجر به کاهش درخواست ها از خریداران خارج از کشورگردید، برخی از آنها شروع به تغییر منابع خود به کشورهای دیگر از قبیل ژاپن و هند کرده اند.

افزایش مجدد قیمت ورق گالوانیزه شرکت آهن و فولاد AGIS امارات متحده عربی

شرکت تولید کننده آهن و فولاد آل قوریر امارات متحده عربی (AGIS) قیمت ورق گالوانیزه داخلی و صادراتی خود را در طول این ماه مجدداً افزایش داد. این افزایش نه تنها با افزایش قیمت مواد اولیه و روند کلی رو به بالا صورت گرفته، بلکه قیمت فلز روی نیز طی دوره بازبینی نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.

متال اکسپرت یادآور شده که شرکت آهن و فولاد امارات متحده عربی با اشاره به ورق های گالوانیزه ۱ میلیمتری که با ۲۷۵ گرم در متر مربع پوشش روی تهیه شده را با قیمت ۸۴۵ دلار در هر تن EXW / FOB برآورد نموده و در طول ماه ۴۵ دلار در هر تن افزایش داشته است. این قیمت برای تحویل محموله ماه نوامبر و دسامبر و به ترتیب برای بازارهای محلی و بین المللی می باشد.

گفته می شود که تامین کنندگان در طول دوره بازبینی ، قیمت ورق گالوانیزه چین ۱ میلیمتری با ۱۲۰ گرم پوشش روی را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده اند و هم اکنون قیمت این ورق برای محموله ماه نوامبربه ۷۰۰ تا ۷۲۰ دلار در هر تن CFR رسیده است. فعالان بازار گزارش می دهند که تامین کنندگان هند در حال حاضر خارج از بازار قرار دارند. شرکت فولاد Essar به علت کاهش تولید،پیشنهادات خود را به امارات متحده عربی متوقف کرده است، در حالیکه شرکت فولاد JSW Steel نیزعمدتاً بر فروش داخلی تمرکز دارد.

خریداران به خرید در قیمت های جدید تمایلی ندارند. یکی معامله گران امارات متحده عربی گفت: “هنگامی که بازار نوسان می یابد، هیچ کس حاضر نیست به انبار کالا بپردازد.” با این وجود، کاهش سهام ممکن است به افزایش فعالیت خرید در آینده ای نزدیک منجر شود.

کاهش ۲۰ درصدی عوارض بندرهای اوکراین در ۱ ژانویه ۲۰۱۸

کابینه وزیران اوکراین تصمیم گرفته اند تا از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ عوارض بندر را ۲۰ درصد کاهش دهند. این کاهش برای همه انواع محموله ها از جمله : تناژ، کانال، نور، بهداشتی، لنگر، اسکله و اداری است. ولادیمیر گرویسمن، نخست وزیر اوکراین، اظهار داشت: “بنادر ما بسیار گران است، بنابراین شرکت ها به طور مداوم موضوع کاهش هزینه های خدمات را مطرح می کنند.

ما در حال تصمیم گیری برای ایجاد پورت های رقابتی هستیم. متال اکسپرت برآورد می کند که نرخ حمل و نقل ممکن است به طور متوسط به میزان ۰.۵ تا ۱ دلار در هرتن ،بسته به تناژ بار و بندر، به دلیل هزینه های پایین پورت کاهش یابد.

قیمت ورق گالوانیزه چین

قیمت واردات تختال فولاد ترکیه با افزایش پیشنهادات کشورهای مستقل مشترک المنافع

متال بولتن مطلع شده که قیمت تختال فولاد در ترکیه در این هفته افزایش یافت، زیرا تولید کنندگان روسیه و اوکراین پیشنهادات بیشتری ارائه دادند. ام ام کا روسیه ، برای ورق گالوانیزه از ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار به ازای هر تن کروم به ترکیه عرضه می کند، در حالیکه قیمت پیشنهاد شده ازسورستال ۵۲۰-۵۲۵ دلار در هر تن بود.

شرکت اوکراینی متینوست قیمت ۵۰۵-۵۱۰ دلار در هر تن را پیشنهاد داد و یک تامین کننده در کشور، معامله ای به قیمت ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار برای هر تن با ترکیه انجام داد.ارزیابی قیمت هفتگی متال بولتن در تاریخ جمعه ۹ دسامبر، واردات ورق گالوانیزه ترکیه را ۴۹۵ تا ۵۱۰ دلار در هر تن تخمین زد که از پایین ترین محدوده قیمت پایانی ۴۹۰ تا ۵۱۰ دلار در هر تن، بیشتر بود.

ورق گالوانیزه (CRC) از ام ام کا با قیمت ۵۹۰-۶۰۰ دلار در هر تن ارائه شد، اما یک معامله گر معتقد بود که این قیمت برای ترکیه بسیار زیاد است. ارزیابی قیمت هفتگی واردات ورق گالوانیزه ترکیه در روز جمعه ۵۶۰-۵۹۰ دلار درهر تن اعلام شد که از ۵۳۰ تا ۵۶۰ دلار برای هر تن بالاتر بود.

به نقل از یک معامله گر، ” به دلیل پایان سال ، ضعیف لیره ترکیه در برابر دلار و تقاضای ضعیف مصرف کننده نهایی، تقاضا برای واردات به این صورت خوب نیست”. یکی دیگر از معامله گران می گوید: “ما این روزها چیزی خریداری نمی کنیم.”

تماس بگیرید