تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق گالوانیزه چین

قیمت ورق گالوانیزه چین
52 بازدید

فراز و نشیب قیمت ورق گالوانیزه چین در بازار جهانی

بازار ورق گالوانیزه چین پس از تعطیلات، اولین پیشنهادهای رسمی را شاهد بوده است. در حالی که کارخانه های داخلی برای تصمیم گیری در مورد سطوح جدید قیمت ها عجله ای ندارند، شرکت MMK روسیه پیشنهادات جدید خود را در مورد تولیدات نوامبر اعلام کرده است و تصمیم دارد که آنها را طی بیش از دو هفته افزایش دهد.

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمتid
۱سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۱
۲سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۲
۳نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۳
۴سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۴
۵سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۵
۶نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۶
۷آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۷
۸قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۸
۱۰سبز(۶۰۲۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۰
۱۱سفید(۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۱۱
۱۲نارنجی(۲۰۰۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۲
۱۳آبی(۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۱۳
۱۴قرمز(۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۱۴
۱۶سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۶
۱۷سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۷
۱۸نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۸
۱۹آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۹
۲۰قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۰
۲۲قهوه ای(۸۰۱۷)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۱۵۰۰۶۹۰۲۲
۲۳آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۳
۲۴قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۴
۲۳کرم(۹۰۰۱)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۲۵
۲۴پرتقالی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۶
۲۵سفید (۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۷
۲۶آبی (۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۲۸
۲۷قرمز (۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۵۰۰۶۹۰۲۹
۲۸نارنجی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۳۰

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۰
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۱
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۲
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۳
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۴
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۵
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۶
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۷
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۸
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۹
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۱
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۲
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۳
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۴
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۵
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۶
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۷
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۸
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۰۰۰۷۲۰۱۹
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۰
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۱
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۲
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۳
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۴
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۵
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۶
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۷
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۸
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۹
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۰
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۱
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۲
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۳
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۴
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۵
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۶
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۷
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۸
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۹
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۰
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۱
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۴۵۰۷۲۰۴۲
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۳
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۴
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۵
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۶
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۷
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۸
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۹
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۰
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۱
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۲
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۵۳
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۴
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۵
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۶
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۷
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۸
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۹
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۰
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۱
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۲
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۳
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۴
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۵
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۶
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۷
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۸
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۶۹
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۰
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۱
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۲
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۳
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۴
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۵
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۶
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۷
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۸
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۹
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۰
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۱
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۲
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۳
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۴
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۵
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۶
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۷
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۸
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۹
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۹۰
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۱
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۲
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۳
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۴
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۵
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۶
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۷
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۸
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۹
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۰
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۱
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۲
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۳
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۴
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۵
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۶
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۷
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۸
۱۱۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۹
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۰
۱۱۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۱
۱۱۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۲
۱۱۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۳
۱۱۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۴
۱۱۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۵
۱۱۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۶
۱۱۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۷
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۸
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۹
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۰
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۱
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۲
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۸۵۰۷۲۱۲۳
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۴
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۵
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۶
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۷
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۶۰۰۷۲۱۲۸
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۹
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۳۰
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۵۵۰۷۲۱۳۱
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۴۵۰۷۲۱۳۲
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۳۳
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۴
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۵
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۶
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۷
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۸
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۹
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۰
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۱
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۲
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۳
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۴
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۵
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۶
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۷
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۸
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۹
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۰
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۱
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۲
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۳
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۴
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۵
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۶
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۷
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۸
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۹
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۰
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۱
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۲
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۳
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۴
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۵
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۶
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۷
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۸
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۹
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۰
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۵۵۰۷۲۱۷۱
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۴۵۰۷۲۱۷۲
۱۷۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۳
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۱۷۴
۱۷۳زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۵
۱۷۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۶
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۷
۱۷۸صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۸
۱۷۹بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۹
۱۸۰سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۸۰

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۱
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۲
۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۳
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۴
۶۰.۴رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۵
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۶
۸۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۷
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۸
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۹
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۱
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۲
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۳
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۴
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۵
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۶
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۷
۱۹۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۸
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۹
۲۱۴رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۱
۲۳۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۲
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباس۲۰۷۰۰۷۷۰۲۳
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۴
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباس۱۶۴۰۰۷۷۰۲۵
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباس۱۴۰۰۰۷۷۰۲۶
۲۸۰.۳۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۷
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباس۱۰۲۰۰۷۷۰۲۸
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۹
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۰
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۱
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۲
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۳
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۴
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۵
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۶
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۷
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۸
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۹
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۰
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۱
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۲
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۳
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۴
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۵
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۶
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۷
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۸
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۹
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۰
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۱
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۲
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۳
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۴
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۵
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۶
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۷
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۸
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۹
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۰
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۱
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۲
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۳
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۴
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۵
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۶
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۷
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۸

نوردهای بزرگ شرکت MMK در حال حاضر با قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن CFR در ترکیه در دسترس هستند و درحالیکه نوردهای کوچک در نیمه دوم ماه آگوست با قیمت ۵۹۵ دلار در هر تن ارائه شدند. با توجه به اینکه سطح جدید قیمت های روسیه نیز بسیار بالا است، در حال حاضر خریداران ترکیه تمایل دارند که مذاکرات فعالی را به طور کلی شروع کنند.

در بازار داخلی، کارخانه های ترکیه قصد دارند تا بیشتر معاملات را به قیمت ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار در هر تن EXW در ماه نوامبر به انجام برسانند، در حالیکه به گوش می رسد معاملات با ۱۰ دلار کمتر در هر تن در بازار انجام گرفته اند. شایان ذکر است که، در دور قبلی معاملات، نورد به مشتریان بزرگ داخلی در پایان ماه آگوست به مبلغ ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار در تن EXW فروخته شد. این خبرها توسط متال اکسپرت منتشر شده است.

در بخش ورق گالوانیزه ، به گفته منابع، پیشنهادات شرکت MMK در طول بیش از دو هفته ۲۰ دلار در تن افزایش داشته و به ۶۶۰ دلار درهر تن CFR رسیده است. متال اکسپرت یاد آور شد که کارخانه های داخلی عمدتاً در حال تصمیم گیری در مورد پیشنهادات جدید هستند، اما خریداران انتظار دارند که حداقل به قیمت ۷۰۰ دلار در هر تن EXW دست پیدا کنند.

در راستای بازار داخلی قویتر، قیمت های صادرات ورق رول شده چین افزایش یافت

در طول هفته گذشته، قیمت های صادرات ورق رول شده چین افزایش یافت، بطوریکه فروشندگان پیشنهادات خود را در میان قیمتهای شدید بازار داخلی افزایش دادند. قیمت های پایه معاملات محموله های صادراتی در ماه های ژانویه و فوریه برای ورق های تجاری حاوی کروم ، در روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر ، بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر تن فوب بود، که در طول هفته گذشته تا ۴۵ دلار در هر تن افزایش قیمت داشته است.

قیمت های پیشنهادی پایه برای محموله های صادراتی در ماه های ژانویه و فوریه برای همان محصول، از ۴۰ تا ۴۵ دلار در هر تن فوب افزایش قیمت هفته به هفته داشته است تاجائیکه به ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار در هر تن فوب رسیده است. منابع می گویند که در میان یک بازار داخلی مقاوم، قیمت صادرات کالا خیلی سریع بالا می رود و هر روز تغییر می کند.

روز چهارشنبه، قیمت های داخلی برای ورق های ۱۴ تا ۲۰ میلیمتری تجاری در شانگهای، با احتساب ارزش افزوده از ۳۶۰۰ تا ۳۶۵۰ یوان (۵۲۱ تا ۵۲۸ دلار) برای هر تن بود که از ۲۰۰ تا ۲۲۰ یوان (۲۹ تا۳۲ دلار) بیشتر از هفته پیش بود. گفته می شود که شرکت ” ورق رول متوسط مین متال یینکو” که مهمترین تولید کننده و صادر کننده ورق رول در چین می باشد، در این هفته نزدیک به ۵۰۰ دلار در هر تن فوب، معاملات داشته است.

با این حال، شنیده می شود که این شرکت روز چهارشنبه پیشنهادات خود را در انتظار قیمت های بالاتر متوقف کرده است. خریداران خارج از چین به بازار این کشور بازگشته اند زیرا هیچ نشانه ای از این که قیمت ها در هر زمان ممکن است به قیمت های قبلی بازخواهند گشت ، وجود ندارد.

منابع بازار می گویند شاگانگ مستقر در جیانگ چندین سفارش را در اواخر ماه ژانویه رزرو کرده است، در حالیکه شرکت یینکو در نیمه دوم ماه فوریه سفارشات محموله های خود را دریافت می کند. یک شرکت بازرگانی مستقر در هاونگ ژو می گوید: “من قیمتی حدود ۴۷۵ تا ۴۸۵ دلار را برای هر تن ورق گالوانیزه چین رول به خریداران پیشنهاد داده ام اما تولیدکنندگان در این زمان تمایلی به قبول آن ندارند.

“وی معتقد است که تولید کنندگان تنها به در نظرگیری پیشنهاد قیمت هایی کمتر از ۴۹۰ دلار برای هر تن فوب تمایل دارند. وی افزود:” قیمت انبارداری شرکت گروه آهن و فولاد هبی پیونگ حدود ۳،۶۰۰ یوان (۵۲۱ دلار) در هر تن در بازار داخلی می باشد، بنابر این بعید است که این شرکت نورد سازی، قیمت صادراتی را که ۳۰ دلار برای هر تن پایین تر است را قبول کند.” این شرکت نورد سازی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورق رول شده چین است که در استان هبی می باشد.

قیمت ورق گالوانیزه صادراتی

صادرات ورق گالوانیزه چین در بازار داخلی افزایش می یابد

هفته گذشته پیشنهادات صادراتی چین برای ورق گالوانیزه در بازار داخلی تقویت شد و پیش بینی می شود طی چند روز آینده حتی بیشتر شود. در روز دوشنبه ۱۲ دسامبر قیمت صادرات پایه برای این نوع محموله صادراتی در ماه ژانویه و فوریه از ورق گالوانیزه تجاری حاوی بور، از ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر تن در هفته و ۵۰۰ تا ۵۱۰ در هر تن فوب، افزایش داشته است.

این افزایش پیشنهادات در ماه های ژانویه و فوریه محموله تجاری ورق گالوانیزه ، حاوی بور از ورق گالوانیزه باعث شد که قیمت صادرات پایه از ۴۹۵ تا ۵۰۵ دلار به ازای هر تن فوب، ۱۵ دلار برای هر تن از محدوده هفته گذشته بالاتر رود. دو معامله گر صادرات ورق گالوانیزه و یک مدیر فروش در یک واحد تولید کننده روز دوشنبه صبح به متال بولتن اظهار داشتند که آنها در طول هفته گذشته قرارداد واحدی را امضا نکردند، زیرا اخیرا قیمت ها به سرعت افزایش یافته اند که این افزایش قیمت خریداران را از هم دور کرده است.

از آنجایی که اکثر تولیدکنندگان هنوز هم مجبورند پیشنهادات صادراتی خود برای این هفته را به روز کنند ، انتظار دارند در روز دوشنبه بعد از ظهر پیشنهادات افزایش یابند. مدیر فروش مستقر در کارخانه هبی می گوید :” همه اینها به بازار داخلی بستگی دارد. از آنجایی که ما هر روز صبح شاهد افزایش بازار ورق گالوانیزه چین هستیم، هیچ تعجبی نخواهیم کرد که پیشنهاداتمان را از ۵ تا ۱۰ دلار در هر بعد از ظهر افزایش دهیم.

“طی هفته گذشته قیمت های فولاد داخلی در چین به دلیل اخبار گسترده ای در مورد محصولات فولادی متعارف افزایش یافت. قیمت ورق گالوانیزه چین در شانگهای در هفته گذشته از ۳۵۰ تا ۹۰ یوان ($ ۲۲-۲۸) افزایش یافت و به ۳۷۵۰ تا ۳۷۷۰ یوان (۵۴۳ تا ۵۴۶ دلار) در هر تن رسید.

در میان نگرانی ها در مورد عرضه تدریجی در نتیجه سخت گیری ها، کارخانه هایی مانند شانگنگ مستقر در جیانگسو لیست قیمت خود را برای محصولات فولادی در طول تعطیلات آخر هفته افزایش دادند که این مورد منجر به کسب بازارهای آینده در صبح دوشنبه می شود. در همین حال، قیمت نقدی ورق گالوانیزه در شانگهای نیز افزایش یافت و به ۳،۹۶۰ تا ۳،۹۸۰ یوان (۵۷۳-۵۷۶ دلار) در هر تن رسید.

این مدیر فروش افزود : ” از آنجایی که بازار داخلی کاملاً قوی می باشد، ما هیچ قیمتی پایین تر از پیشنهادات خودمان را قبول نمی کنیم. ” پیشنهادات صادراتی بالا برای ورق گالوانیزه چین منجر به کاهش درخواست ها از خریداران خارج از کشورگردید، برخی از آنها شروع به تغییر منابع خود به کشورهای دیگر از قبیل ژاپن و هند کرده اند.

افزایش مجدد قیمت ورق گالوانیزه شرکت آهن و فولاد AGIS امارات متحده عربی

شرکت تولید کننده آهن و فولاد آل قوریر امارات متحده عربی (AGIS) قیمت ورق گالوانیزه داخلی و صادراتی خود را در طول این ماه مجدداً افزایش داد. این افزایش نه تنها با افزایش قیمت مواد اولیه و روند کلی رو به بالا صورت گرفته، بلکه قیمت فلز روی نیز طی دوره بازبینی نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.

متال اکسپرت یادآور شده که شرکت آهن و فولاد امارات متحده عربی با اشاره به ورق های گالوانیزه ۱ میلیمتری که با ۲۷۵ گرم در متر مربع پوشش روی تهیه شده را با قیمت ۸۴۵ دلار در هر تن EXW / FOB برآورد نموده و در طول ماه ۴۵ دلار در هر تن افزایش داشته است. این قیمت برای تحویل محموله ماه نوامبر و دسامبر و به ترتیب برای بازارهای محلی و بین المللی می باشد.

گفته می شود که تامین کنندگان در طول دوره بازبینی ، قیمت ورق گالوانیزه چین ۱ میلیمتری با ۱۲۰ گرم پوشش روی را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده اند و هم اکنون قیمت این ورق برای محموله ماه نوامبربه ۷۰۰ تا ۷۲۰ دلار در هر تن CFR رسیده است. فعالان بازار گزارش می دهند که تامین کنندگان هند در حال حاضر خارج از بازار قرار دارند. شرکت فولاد Essar به علت کاهش تولید،پیشنهادات خود را به امارات متحده عربی متوقف کرده است، در حالیکه شرکت فولاد JSW Steel نیزعمدتاً بر فروش داخلی تمرکز دارد.

خریداران به خرید در قیمت های جدید تمایلی ندارند. یکی معامله گران امارات متحده عربی گفت: “هنگامی که بازار نوسان می یابد، هیچ کس حاضر نیست به انبار کالا بپردازد.” با این وجود، کاهش سهام ممکن است به افزایش فعالیت خرید در آینده ای نزدیک منجر شود.

کاهش ۲۰ درصدی عوارض بندرهای اوکراین در ۱ ژانویه ۲۰۱۸

کابینه وزیران اوکراین تصمیم گرفته اند تا از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ عوارض بندر را ۲۰ درصد کاهش دهند. این کاهش برای همه انواع محموله ها از جمله : تناژ، کانال، نور، بهداشتی، لنگر، اسکله و اداری است. ولادیمیر گرویسمن، نخست وزیر اوکراین، اظهار داشت: “بنادر ما بسیار گران است، بنابراین شرکت ها به طور مداوم موضوع کاهش هزینه های خدمات را مطرح می کنند.

ما در حال تصمیم گیری برای ایجاد پورت های رقابتی هستیم. متال اکسپرت برآورد می کند که نرخ حمل و نقل ممکن است به طور متوسط به میزان ۰.۵ تا ۱ دلار در هرتن ،بسته به تناژ بار و بندر، به دلیل هزینه های پایین پورت کاهش یابد.

قیمت ورق گالوانیزه چین

قیمت واردات تختال فولاد ترکیه با افزایش پیشنهادات کشورهای مستقل مشترک المنافع

متال بولتن مطلع شده که قیمت تختال فولاد در ترکیه در این هفته افزایش یافت، زیرا تولید کنندگان روسیه و اوکراین پیشنهادات بیشتری ارائه دادند. ام ام کا روسیه ، برای ورق گالوانیزه از ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار به ازای هر تن کروم به ترکیه عرضه می کند، در حالیکه قیمت پیشنهاد شده ازسورستال ۵۲۰-۵۲۵ دلار در هر تن بود.

شرکت اوکراینی متینوست قیمت ۵۰۵-۵۱۰ دلار در هر تن را پیشنهاد داد و یک تامین کننده در کشور، معامله ای به قیمت ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار برای هر تن با ترکیه انجام داد.ارزیابی قیمت هفتگی متال بولتن در تاریخ جمعه ۹ دسامبر، واردات ورق گالوانیزه ترکیه را ۴۹۵ تا ۵۱۰ دلار در هر تن تخمین زد که از پایین ترین محدوده قیمت پایانی ۴۹۰ تا ۵۱۰ دلار در هر تن، بیشتر بود.

ورق گالوانیزه (CRC) از ام ام کا با قیمت ۵۹۰-۶۰۰ دلار در هر تن ارائه شد، اما یک معامله گر معتقد بود که این قیمت برای ترکیه بسیار زیاد است. ارزیابی قیمت هفتگی واردات ورق گالوانیزه ترکیه در روز جمعه ۵۶۰-۵۹۰ دلار درهر تن اعلام شد که از ۵۳۰ تا ۵۶۰ دلار برای هر تن بالاتر بود.

به نقل از یک معامله گر، ” به دلیل پایان سال ، ضعیف لیره ترکیه در برابر دلار و تقاضای ضعیف مصرف کننده نهایی، تقاضا برای واردات به این صورت خوب نیست”. یکی دیگر از معامله گران می گوید: “ما این روزها چیزی خریداری نمی کنیم.”

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت ورق گالوانیزه چین
Author Rating
۵1star1star1star1star1star