خط ویژه 35155-031

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

محتکران منفعت طلب دوباره بعد از چند سال در بازار فولاد قد علم کردند

 در حالی که بازار فولاد روزهای آشفته ای را پشت سر می گذارد و قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی طی روزهای گذشته تاکنون به دلایل متعدد دچار فراز و فرودهای بسیاری شده است، اما متاسفانه تعدادی از فولادسازان و فولادکاران به جای این که دست در دست دولتی ها داده و در نظم دهی و سامان بخشی امور بازار فولاد مشارکت فعال داشته باشند تا این ابهام و سرگردانی در تعیین قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی در بازار فولاد رو به اتمام رود، اما باز هم تعدادی منفعت طلب وجود دارد که به جای هم اندیشی گروهی، تک روی کرده و به نفع خود شرایط را بدتر از بد می نمایند.

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۰.۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۴۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۵۰.۶رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۷۰.۷رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۹۰.۸رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۱۰.۹رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۳۱رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۴۱رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۵۱.۲۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۷۱.۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۹۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰۲رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۱۰.۴رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۰.۵رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۴۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۵۰.۶رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۳۳۰
۲۷۰.۷رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۰.۸رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۱۰.۹رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۳۱رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۴۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۷۱.۵رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۱.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۱.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۴۱۲رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۴۲۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۵۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۵۸رول۱۰۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۶۷رول۱۲۲.۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۴۷۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۵۷۰رول۷۸.۲فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۶۷۰رول۱۰۸.۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۷۷۰st12۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۸۷۰رول۱۲۵.۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۹۸۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۰رول۱۵۲فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۸۰رول۱۴۳.۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۸۰رول۱۳۷.۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۹۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۹۰رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۱رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۱رول۱۳۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۱رول۱۳۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۱.۱رول۱۱۲فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۱.۱۵رول۱۱۳فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۱.۱۷رول۱۱۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۱۱.۲رول۸۶۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۱.۴۵رول۱۳۲فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۱.۵رول۱۱۳فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۴۱.۵رول۹۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۵۱.۵۵رول۱۱۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۲.۸۵رول۱۰۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۷۱.۲۵رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۱.۵رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۲رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰۵رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۱۶رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۲۶رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۳۷رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۴۸رول۱۱۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۹st12۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۶۱st12۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۷۱.۲۵st12۱۲۵۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۱.۵رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۲رول۱فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۷رول۱۳۸فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۴۱۰.۷رول۱۲۴۰فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۴۲۰.۷رول۱۲۵۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۴۳۶۰st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهان۸۸۸۰
۴۴۷۰st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۵۰.۶شیت ST14۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهان۸۱۴۰
۴۶۱.۵شیت ST13۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۷۱.۵شیت ST14۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۵شیت ST14۱۶۲/۵*۸۷/۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۰.۷شیت ST14۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۰.۸شیت ST14۱۶۲/۵*۱۰۶/۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۲.۵شیت ST14۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۷۰رول۱.۲۴فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳۷۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴۱.۵رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۵۸۰st12۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۱st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهان۷۸۰۰
۵۷۱st12۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۱.۲۵st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۱.۲۵st12۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰۱.۵st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهان۷۸۰۰
۶۱۱.۵st12۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهان۷۸۰۰
۶۲۲st12۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۲st12۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۶رول۱خارجیانبار تهران۷۶۶۰
۲۰.۶رول۱.۲۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰.۷رول۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰.۸رول۱خارجیانبار تهران۷۳۶۰
۵۰.۸رول۱.۲۵خارجیانبار تهران۷۰۱۰
۶۰.۹رول۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۰.۹رول۱.۲۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۱رول۱خارجیانبار تهران۷۱۶۰
۹۱رول۱.۲۵خارجیانبار تهران۷۳۶۰
۱۰۱.۲۵رول۱.۲۵خارجیانبار تهران۷۳۱۰
۱۱۱.۵رول۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۱.۵رول۱.۲۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۲رول۱.۲۵خارجیانبار تهران۶۹۱۰
۱۴۳رول۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۰.۶رول۱خارجیانبار اصفهان۷۷۰۰
۱۶۰.۶رول۱.۲۵خارجیانبار اصفهان۷۴۰۰
۱۷۰.۸رول۱خارجیانبار اصفهان۷۴۰۰
۱۸۰.۹رول۱خارجیانبار اصفهان۷۴۰۰

همانگونه که از گوشه و کنار نیز به گوش می رسد در این میان احتکارکنندگان بعد از گذشت چندین سال بعد از دوران جنگ تحمیلی و سودهای نجومی که یک شبه در جیب خود کردند، مجددا با دیدن اوضاع نابسامان به جای فکر برای اصلاحات چنگال های خود را برای بهره برداری از اوضاع نابسامان تیز کرد ه اند تا هر چه بیشتر برای خود سود کسب نمایند.

جالب این که اینها همان هایی هستند که مدام داد حمایت از کارگر و جیب خالی قشر ضعیف را می زنند. در این شرایط بهتر است گول چنین فرقه های منافقی را نخوریم و بدانیم هر گفته ای در پشت خود صدها نکته مغرضانه خواهد داشت. روزهای سیاه دهه ۷۰ پر بود از این دسته افراد که با شعارهای به ظاهر پوپولیستی و عوام فریبانه خود در پوشش انجمن و اتحادیه و تعاونی ها، جیب خود را پر از پول کردند.

 امیدواریم این بار هوشیارانه تر از قبل، به چنین افرادی اجازه دست درازی به جیب مردم داده نشود و ریشه رانت و رانت خورای بعد از گذشته این سالها به طور کلی از عرصه بازار فولاد و سایر بازارها کنده شود تا اندکی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی و غیره متعادل گردند.

قیمت ورق روغنی

در میان بحبوحه بازار فولاد کاهش تعرفه های وارداتی چه می گوید؟!

در حالی که هر روز پیامد پیگیری های قاطعانه سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت محترم صمت را در جهت کشف و ضبط اقلام احتکار شده می شنویم، اما در این میان اخباری مبنی بر کاهش تعرفه های وارداتی نیز شنیده می شود. در حالی که نظام بازار فولاد و اوضاع اقتصادی کشور روند پر نوسان را طی می نماید، ابراز چنین پیشنهادی در دستور کار دولت کمی غیر عادی به نظر می اید و البته به طور قطع به یقین فعلا در دستور کار دولت قرار نخواهد گرفت و برای بررسی و اجرای آن فعلا وقتی گذاشته نخواهد شد.

در حالی که جنگ تعرفه های تجاری فولادی در عرصه های جهانی وجود دارد و در داخل کشور نیز از کمبود ارز و روند افسار گیسخته کاهش و افزایش قیمت آن رنج میبیریم کاهش تعرفه های وارداتی در حال حاضر امر معقولی به نظر نمی رسد.

اما در این میان اخبار مربوط به پرونده های تعزیراتی و رصد مداوم نیروهای تعزیراتی بر روی زنجیره های مختلف محصولات فولادی از تولید تا توزیع سبب شده تا نسیم امیدی در میان بحران های اخیر بازار فولاد بوزد. این روند بستری را برای کاهش قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق روغنی فراهم نموده است و شایسته است تا هر روز این نتایج تحسین آمیز از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت محترم صمت، به روشنی و شفافیت اطلاع رسانی گردد.

مروری بر گفتگوی خبری ویژه حوزه فولاد در سه شنبه هفته گذشته

سه شنبه هفته گذشته گفتگوی خبری با نمایندگان تولید کنندگان و سندیکای فولادسازان به همراه معاون وزیر صمت انجام گردید که در پی این مصاحبه ها نکات قابل تاملی وجود داشت که بازنگری بر آنها در این مبحث خالی از لطف نیست.

در طی این مصاحبه های خبری بحث دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیش امد که در صورت اجرایی شدن آن می توان به بهبود روند اوضاع بازار فولاد و تعدیل قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی امیدوار بود. این در حالی است که این دستورالعمل از دو سمت دلالان و آهن فروشان و همچنین تولیدکنندگان مورد اعتراض و هجوم قرار گرفته است.

 در حالی که هزینه های تولید مانند هزینه آب و برق و گاز و مواد اولیه فولادسازان بر طبق یارانه های دولتی بوده و به صورت آزاد محاسبه نمی شود در نتیجه نمی توان قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی را به صورت آزاد و منطبق با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه نمود.

علیرغم آن که بازار فولاد به دلیل کاهش عرضه ها از سوی فولاد سازان بزرگ با افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی مواجه شده است، از وجدان به دور است که این گروه برای کسب سود بیشتر بازار را بیش از این ملتهب سازند. در حالی که میزان عرضه پیش بینی شده ۴ میلیون تن مقرر گردیده بود اما ۵/۲ میلیون تن عرضه از سوی آنها وجود داشت که این گونه واکنش ها منصفانه نبوده و برآیند خوبی را برای بازار فولاد در پی نخواهد داشت.

 پیش بینی کاهش قیمت محصولات فولادی در آغاز فصل پاییز

در حالی که در گذشته قیمت صادراتی محصولات فولادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می گردید اما در حال حاضر با دلار ۸ هزار تومانی معاملات انجام می شود این باعث افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی شده است. این در حالی است که مردم با وجود افزایش قیمت ها اما به دلیل نیاز خود ناچار به خرید محصولات فولادی با قیمت های بالا هستند. البته پیش بینی می شود که قیمت ورق روغنی و سایر محصولات فولادی با شروع فصل پاییز متعادل شود.

بازار مسکن در حال حاضر به دلیل رشد ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در رکود به سر می برد. یکی از دلایل ذکر شده در افزایش قیمت مسکن، قیمت مصالح آن می باشد. این در حالی است که قیمت سیمان به اندازه ۱۰ درصد قیمت محصولات فولادی رشد نموده است. یکی از دلایل مهم افزایش قیمت ها احتکار محصولات فولادی در طی این مدت بوده است.

عرضه های فولادسازان بزرگ به صورت سلف و تحویل مهر و آبان می باشد، اما میزان عرضه این محصولات به اندازه یک چهارم عرضه تنظیم شده از سوی بورس بوده است. تنها می توان نتیجه گرفت که این محصولات در طول این مدت احتکار شده اند.

ورق روغنی

تعاونی ها و سامانه های ثبت سفارش، نهادهای توزیع کننده محصولات فولادی

برای توزیع محصولات فولادی از سوی دولت تدابیری اندیشیده شده که همانند دهه ۶۰ از طریق تعاونی ها این روند صورت گیرد. در این صورت امکان دسترسی مصرف کننده نهایی به محصولات فولادی آسانتر خواهد بود.

به دلیل ان که برای توزیع محصولات فولادی احتکار شده از سوی بورس به مصرف کننده نهایی زیر ساخت شفافی پیش بینی نگردید، بنابراین استفاده از تعاونی ها و یا سامانه های ثبت سفارش و خرید محصولات فولادی برای این امر در دستور کار قرار گرفته است که با نظارت دقیق دولت در روند اجرایی این بخشهای توزیعی امید آن می رود تا فرآیند توزیع بدون رانت پیش رود. البته این موضوع تاثیر مهمی را بر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق روغنی خواهد داشت.

خصولتی های گلایه مند از دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و کاهش قیمت ها

در حالی که وزارت صمت در پی دستورالعمل تنظیم بازار سعی دارد قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق روغنی را کنترل و تعدیل نماید، اما خصولتی ها در پی این اصلاحات به شدت گلایه مند بوده و خواستار تجدید نظر بر این مصوبه می باشند. بدون شک اجرای دستورالعمل تنظیم بازار به نفع آنها نبوده و منافع آنها را به خطر خواهد انداخت.

در حالی که به تجربه ثابت شده این گونه رفتارها از سوی خصولتی ها تازگی نداشته و چندین بار تاکنون برای فروش محصولات خود در بازار داخلی با قیمت بالا برای انتفاع از سود بیشتر در برابر این اصلاحات دولتی موضع گرفته اند. البته در طول چند ساله اخیر به دلیل چشم پوشی های عامدانه از سوی ناظرین دولتی تا حدودی نیز به این هدف دست یافته اند و در حالی که قیمت محصولات فولادی مانند ورق روغنی در بازار فولاد افزایش می یافت، سود سهامداران این فولادسازان بزرگ از سوی بورس به شکل تصاعدی بالا میرفت.

راه حل خصولتی ها برای مقابله با دستورالعمل تنظیم بازار فولاد

خصولتی ها در طول این مدت برای هر آنچه که مخالف با اهداف منفعت طلبانه انها بوده است راهکارهای متعدد و متنوعی داشته اند. از جمله راهکارهای آنها می توان به معادل سازی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی با منطق دلار بازار آزاد، عرضه محدود و قطره چکانی و مخالف با الزامات بازار بورس و حتی در شرایطی عرضه محصولات با قیمت بالاتر از قیمت دلار بازار آزاد می توان اشاره نمود. به طوری که در سال گذشته قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق روغنی در بازار داخلی نسبت به قیمت محصولات وارداتی به دلیل غفلت از بازار داخلی و توجه به حوزه های صادراتی سبقت گرفت.

در هر حالت و هر جایی که منافع آنها کمی تهدید شود و با خطر روبرو شود، به شدت و با تمام قدرت به مقابله با آن خواهند پرداخت زیرا قدرت، پول، لابی و نفوذ در دست آنها بوده و سبب شده تا حتی در برابر دولت نیز عرض اندام نمایند و در مواردی انقدر دولت را تحت فشار قرار داده اند که دولت نیز نتوانسته آنها را کنترل نماید.

این فشارها مهم نیست که برای چه و از کدامین سمت باشد، چه از سوی تعرفه های وارداتی یا مصوبات دولتی؛ درهر حال هر چیز که منافع آنها را به خطر بیندازد با تمام قوا به مقابله با ان خواهند پرداخت و با ایجاد فشار بر روی ان، قواعد بازی را به نفع خود تغییر خواهند داد. به طوری که از ابتدای سال تاکنون با عرضه های قطره چکانی و محدود خود بر روی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی تاثیر بسزایی گذاشته اند.

قیمت ورق روغنی در بازار

دولت به عنوان ملعبه ای در دست خصولتی ها، ناتوان در اجرای مصوباتش

در حالی که وزارت محترم صمت فولادسازان بزرگ و شبه دولتی ها را ملزم به اجرای عرضه ۴ میلیون تنی از ابتدای سال تاکنون در بازار بورس کرده بود، اما در عوض آنها با عرض نصفه و نیمه و به اندازه ۵/۲ میلیون تن به راحتی از این دستور دولتی سر باز زدند.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که این نهادهای نیمه دولتی که زیر نظر دولت فعالیت می کنند چطور میتوانند در برابر قوانین دولتی عرض اندام کرده و آن را دور بزنند. حتی در جاهایی شنیده شده که اگر اصرار وازرتخانه به این امر ادامه یابد صحبت از تعویض وزیر پیش خواهد آمد. چگونه است که اقتدار دولت را به این راحتی چند نهاد تولید کننده می توانند به بازیچه بگیرند و دولت نیز در برابر انها عاجز مانده است؟

البته امید ان می رود تا با اجرای دقیق دستورالعمل تنطیم بازار فولاد رانت های این گروه از فولادسازان برای همیشه ریشه کن شود. با خرید تولید کننده واقعی از بورس کالا و عرضه ۷۵ درصد از محصولات تولید شده توسط تولید کننده میانی در بورس و با نرخ تعزیراتی سبب خواهد شد تا قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق روغنی در بازار فولادی کنترل شده و جلوی رانت های چند میلیاردی گرفته شود.

رانت هایی که به دلیل ضعف های نظارتی و ورود دلالان به بازار بورس سبب ایجاد بحران در بازار فولاد گردیده است. این در حالی است که عرضه شمش و اسلب طی هفته گذشته و در بازار بورس به خریداران تحویل داده نشد و در زمان تحویل تا دو ماه بعد از آن، برای تولید کننده فرصت وجود دارد تا دستورالعمل مربوطه را به اجرا در بیاورد و نتیجه نهایی از ماههای مهر و آبان به بعد مشخص خواهد گردید.

بررسی دلایل ریسک سفته بازی بر روی محصولات فولادی

در حالی که می توان بر روی کالاهایی مانند سکه و دلار سفته بازی انجام داد اما به سه دلیل این کار بر روی محصولات فولادی اشتباه بوده و پر خطر می باشد. یکی از این دلایل این است که مواد اولیه مورد نیاز در این حوزه تماما در داخل کشور وجود داشته و با وجود معادن سنگ اهن که تا ۵۰ سال بعد تماما نیاز داخلی را تامین می نمایند و همچنین وجود گاز و برق در کشور که به صورت یارانه ای به فولادسازان اختصاص می یابد، سفته بازی در این حوزه اشتباه محض می باشد.

از سویی دیگر در حالی که محصولات فولادی اقلام شفاف و در ابعاد بزرگی هستند که پنهان کردن آنها مانند سکه ممکن نیست، بنابراین این حوزه سفته بازی برنمیدارد. همچنین تقاضاهای محصولات فولادی در حوزه ساختمان سازی در حال حاضرکاذب می باشند زیرا اگر واقعی می بود پس می بایست سایر مصالح مانند سیمان و غیره نیز با افزایش تقاضا مواجه شوند.

در حالی که نه تنها این گونه نگردید بلکه تقاضا در این حوزه ها کاهش نیز یافت و نتیجتا تمامی این موارد نشان دهنده وجود سفته بازی های بی مورد و خطرناک در حوزه آهن آلات و محصولات فولادی بوده که بر روی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق روغنی تاثیر داشته و آنها را افزایش داده است.

فروش ورق روغنی در اصفهان

تماس بگیرید