قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی در بورس

افزایش قیمت انواع ورق رنگی

نزول قیمت دلار از روز گذشته تاکنون به موتور محرکی مبدل گشته و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ورق رنگی در بازار گردیده است. گمانه زنی های فعالان مبنی بر آن است که این شرایط تازه آغاز شده و زمان زیادی می خواهد تا تاثیر خود را کامل بر جای بگذارد. درحالی که نویسنده مقاله در حال بررسی لیست قیمت خرید و فروش روزانه ورق رنگی از سوی مبادی مختلف می باشد، تاکنون از سوی بسیاری از تولید کنندگان قیمت پیشنهادی به دلیل وجود ابهام اعلام نشده است. در کل می توان گفت فعلا بازار فولاد دارای سیگنال کاهشی بوده ولی افت قیمت دلار هنوز نتوانسته بر روی این بازار اثر عمیقی را بر جای نهد.

ورق کرکره رنگی چین

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۳ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۶ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۷ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۲۱۹۰۰
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۴۵۸۰
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۳۱۸۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۲۰
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۸۰.۲۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۹۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق سفید ۹۰۲۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۲۱۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۳۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۳ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۴ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۵ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۷ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۲ورق قرمز ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۴ورق قرمز ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۷۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۵ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۶ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۷ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۸ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۳نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۴نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۵صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۹۶پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۸آبی ۵۰۱۵۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۹قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳آبی ۵۰۱۵۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۴آبی ۵۰۱۵۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۷آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۸ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید

ورق کرکره رنگی فولاد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
۱سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۳نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۴سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۵سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۶نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۷آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۸قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰سبز(۶۰۲۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱سفید(۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۲نارنجی(۲۰۰۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۳آبی(۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۴قرمز(۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۶سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲قهوه ای(۸۰۱۷)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳کرم(۹۰۰۱)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴پرتقالی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۲۵سفید (۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶آبی (۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷قرمز (۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸نارنجی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

بعد از دو هفته فاز افزایشی در قیمت ورق رنگی اصفهان و سایر محصولات فولادی، بالاخره کاهش قیمت دلار سبب توقف این افزایش گردید و این بدان معنی است که پتانسیل بازار برای افت قیمت خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این برهه زمانی به نظر می رسد. در این میان مجموع عواملی مانند کاهش قیمت دلار، سختگیری های صادراتی، کاهش حجم صادرات به کشورهای اطراف و بازارهای منطقه و افزایش حجم معاملات در بورس کالا در کنار انتظار برای رشد عرضه ها مخصوصا از سوی شرکت هایی که پیش از این مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کردند پتانسیل جدی برای افت قیمت ورق رنگی بوجود آورده است.

البته افت تقاضای واقعی از سوی مصرف کننده نهایی شاید به نوعی بیشترین تاثیر را بر آینده بازار فولاد خواهد داشت و با توجه به فصل سرد پیش رو احتمال ریزش تقاضا باز هم وجود دارد. تمامی این عوامل در کنار عدم صادارت جدی به دلیل تحریم ها و البته جو روانی ناشی از کاهش قیمت ها، روند جدیدی را در بازار فولاد بوجود آورده که شیب کاهشی را برای قیمت ورق سینوسی رنگی و سایر محصولات فولادی رقم زده است و شاهد این امر اوضاع بازار فولاد در این مدت می باشد.

 

عرضه نوردکاران در بورس کالا به کاهش بیشتر قیمت ورق کرکره رنگی دامن زد

در حالی که قیمت دلار به شکل هیجان انگیزی در حال کاهش است، اما کاهش قیمت ها در بازار فولاد هنوز شدت نگرفته. با توجه به این که روند افزایشی برای برخی محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته تاکنون به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان وجود داشته است، حتی اگر قیمت ها بخواند به حالت اولیه خود رسیده و تعدیل شوند این به معنای انقلابی بزرگ در بازار فولاد خواهد بود.

در حالی که منتظر عرضه های نورد کارانی هستیم که قبلا شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه نموده اند، این روند به عنوان عاملی اثر گذار روی قیمت ها در بازار فولاد بوده و به همین دلیل در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظر قطعی راجع به دورنمای بازار فولاد با وجود حجم عرضه های بورس در روزهای آتی داشته باشیم. امید است با عرضه های جدید بورس کالا و آزاد شدن سقف رقابت برای قیمت ها و همچنین ورود به فاز کاهشی قیمت دلار، بازار فولاد وارد فاز کاهشی شده و در نهایت در فصل سرد به آرامش برسد.

بخشنامه های رنگارنگ زمینه ساز ایجاد رانت در بازار فولاد گردیدند

به گفته دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات فولادی را سودآورتر نموده است و علاوه بر آن که نظارت دقیقی هم بر عملکرد فعالان در این بازار وجود ندارد سبب شده تا در این شرایط فساد رواج یابد. کاهش عوارض بر روی صادرات گندله نیز مشمول همین نقایص و ایرادات می باشد.

تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه بخشنامه کمبود این ماده اولیه را به خوبی لمس می نمایند. از سوی دیگر تولید کنندگان گندله با کاهش ارزش ریال ترجیح می دهند تا وارد بازار صادراتی شوند. با کاهش ماده اولیه برای تولید محصولات فولادی و انحصاری شدن آن در دست برخی از تولید کنندگان، قیمت ورق رنگی سقف سوله و سایر محصولات فولادی نیز افزایش خواهند یافت.

متاسفانه از این قبیل بخشنامه ها که یک باره و بدون سنجش جوانب متعدد ابلاغ می شوند در بازار فولاد تعدادشان کم نبوده و به علاوه بین آنها یکپارچگی نیز وجود ندارد. در شرایط حال حاضر لازم است تا با دقت به صدمات وارد شده از سوی این بخشنامه ها، برخورد جدی و فوری داشته باشد و با اهمال در برخورد با آن مجددا فضا را برای رانت خواری فراهم نماید. این فضا سبب خواهد شد تا هر کدام از تولید کنندگان به دلیل کمبود ماده اولیه در بازار فولاد با یکدیگر به رقابت منفی پرداخته و در نهایت قیمت ورق کرکره رنگی سلیقه ای اعلام گردد.

قیمت ورق رنگی در بازار

تعطیلی کارخانه ها و از هم پاشیدگی بازار فولاد در نتیجه رانت اطلاعاتی

متاسفانه عمر بخشنامه ها میانگین یک ماه است و این مساله منجر می شود که ضربه اصلی را تولید کننده بخورد. افرادی که رانت اطلاعاتی دارند سود برده و تولید کنندگان و صادرکنندگان به عنوان مولدان کشور برای تطبیق مجدد، شاهد بخشنامه جدیدند و قطعا ضربه می خورند. در چنین شرایطی حتی اگر روند صدور چنین بخشنامه هایی متوقف هم گردد، باز هم سودجویان استفاده های خود را برده اند. به دلیل وجود بروکراسی های دست و پا گیر و روند زمان گیر بررسی تا رد آن، فضایی را ایجاد می کند تا دلال بازی ها طی این مدت ادامه یافته و متاسفانه برخورد جدی نیز با آن نمی شود.

همین شرایط در نهایت سبب خواهد شد که به یک باره شاهد از هم پاشیدگی و التهاب در نظم بازار فولاد باشیم. با خلأ اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه‌گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت.

تماس بگیرید