تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی در بورس

افزایش قیمت انواع ورق رنگی

نزول قیمت دلار از روز گذشته تاکنون به موتور محرکی مبدل گشته و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ورق رنگی در بازار گردیده است. گمانه زنی های فعالان مبنی بر آن است که این شرایط تازه آغاز شده و زمان زیادی می خواهد تا تاثیر خود را کامل بر جای بگذارد. درحالی که نویسنده مقاله در حال بررسی لیست قیمت خرید و فروش روزانه ورق رنگی از سوی مبادی مختلف می باشد، تاکنون از سوی بسیاری از تولید کنندگان قیمت پیشنهادی به دلیل وجود ابهام اعلام نشده است. در کل می توان گفت فعلا بازار فولاد دارای سیگنال کاهشی بوده ولی افت قیمت دلار هنوز نتوانسته بر روی این بازار اثر عمیقی را بر جای نهد.

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۰
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۱
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۲
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۳
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۴
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۵
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۶
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۷
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۸
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۹
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۱
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۲
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۳
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۴
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۵
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۶
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۷
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۸
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۹
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۰
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۱
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۲
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۳
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۴
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۵
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۶
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۷
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۸
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۹
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۰
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۱
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۲
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۳
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۴
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۵
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۶
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۷
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۸
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۹
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۰
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۱
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۲
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۳
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۴
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۵
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۶
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۷
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۸
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۹
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۰
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۱
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۲
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۵۳
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۴
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۵
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۶
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۷
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۸
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۹
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۰
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۱
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۲
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۳
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۴
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۵
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۶
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۷
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۸
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۶۹
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۰
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۱
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۲
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۳
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۴
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۵
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۶
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۷
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۸
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۹
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۰
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۱
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۲
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۳
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۴
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۵
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۶
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۷
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۸
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۹
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۹۰
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۷۴۹۰۷۲۰۹۱
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۲
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۷۹۰۷۲۰۹۳
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۴
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۷۹۰۷۲۰۹۵
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۷۹۰۷۲۰۹۶
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۷۷۹۰۷۲۰۹۷
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۷۹۰۷۲۰۹۸
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۹
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۶۷۹۰۷۲۱۰۰
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۱
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۲
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۳۷۹۰۷۲۱۰۳
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۳۷۹۰۷۲۱۰۴
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۵
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۵۱۹۰۷۲۱۰۶
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۷
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۴۷۹۰۷۲۱۰۸
۱۱۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۹
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۰
۱۱۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۱
۱۱۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۲
۱۱۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۳
۱۱۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۴
۱۱۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۵
۱۱۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۲۴۹۰۷۲۱۱۶
۱۱۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۷
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۵۹۰۷۲۱۱۸
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۹
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۲۹۰۷۲۱۲۰
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۳۲۰۷۲۱۲۱
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۸۶۹۰۷۲۱۲۲
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۹۹۰۷۲۱۲۳
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۰۹۰۷۲۱۲۴
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۵
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۴۹۰۷۲۱۲۶
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۳۹۰۷۲۱۲۷
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۲۴۰۷۲۱۲۸
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۹
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۶۹۰۷۲۱۳۰
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۳۹۰۷۲۱۳۱
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۳۹۰۷۲۱۳۲
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۹۹۰۷۲۱۳۳
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۴
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۵
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۶
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۷
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۸
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۹
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۰
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۱
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۲
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۳
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۴
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۵
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۶
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۷
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۸
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۹
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۰
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۱
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۲
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۳
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۴
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۵
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۶
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۷
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۸
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۹
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۰
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۱
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۲
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۳
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۴
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۵
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۶
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۷
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۸
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۹
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۰
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۱
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۲
۱۷۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۳
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۱۷۴
۱۷۶زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۵
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۶
۱۷۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۵۹۰۷۲۱۷۷
۱۷۹صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۲۴۰۷۲۱۷۸
۱۸۰بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۴۴۰۷۲۱۷۹
۱۸۱سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۸۰
۱۸۲قرمز۳۰۰۰۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۹۶۹۰۷۲۱۸۱
۱۸۳سفید ۹۰۱۶۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۱۹۹۰۷۲۱۸۲
۱۸۴قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۱۴۹۰۷۲۱۸۳
۱۸۵سفال ۸۰۰۴۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۱۹۴۹۰۷۲۱۸۴
ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۰۰۰
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۴۵۰
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۸۵۰
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۶۰۰
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۵۵۰
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۴۵۰
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۵۵۰
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۴۵۰
۱۷۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۳زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۸صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۹بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۰سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۰
۲ورق آبی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۱
۳ورق آبی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۲
۴ورق قرمز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۳
۵ورق قرمز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۴
۶ورق قرمز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۵
۷ورق نارنجی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۶
۸ورق نارنجی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۷
۹ورق نارنجی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۸
۱۰ورق سبز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۰۹
۱۱ورق سبز(۶۰۲۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۰
۱۲ورق سبز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۱
۱۳ورق سبز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۲
۱۴ورق سبز۴۵رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۳
۱۵ورق سبز۴۵رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۴
۱۶ورق سفید۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۵
۱۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۶
۱۸ورق قهوه ای۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۷
۱۹ورق پرتقالی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۸
۲۰ورق پرتقالی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۱۹
۲۱ورق پرتقالی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۰
۲۲ورق پرتقالی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۱
۲۳ورق سفید۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۲
۲۴ورق سفید۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۳
۲۵ورق قهوه ای۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۴
۲۶ورق قهوه ای۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۲۵
۲۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۶
۲۸ورق آبی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۷
۲۹ورق قرمز۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۸
۳۰ورق قهوه ای۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۹
۳۱ورق نارنجی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۳۰
۳۲ورق آبی(۵۰۱۵)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۰۳۰۰۷۱۰۳۱
۳۳ورق قرمز(۳۰۰۰)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۳۲
۳۴نارنجی (۲۰۰۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۰۳۰۰۷۱۰۳۳
۳۵سفید (۹۰۱۶)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۰۳۰۰۷۱۰۳۴
۳۶ورق قرمز(۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۳۵
۳۷کرم (۹۰۰۱)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۳۶
۳۸پرتقالی (۱۰۲۸)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۰۳۰۰۷۱۰۳۷
۳۹سفید (۹۰۱۶)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۳۸
۴۰ورق آبی (۵۰۱۵)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۰۵۰۰۷۱۰۳۹
۴۱ورق قرمز (۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۴۰
۴۲نارنجی (۱۰۲۸)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۷۱۰۴۱

بعد از دو هفته فاز افزایشی در قیمت ورق رنگی اصفهان و سایر محصولات فولادی، بالاخره کاهش قیمت دلار سبب توقف این افزایش گردید و این بدان معنی است که پتانسیل بازار برای افت قیمت خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این برهه زمانی به نظر می رسد. در این میان مجموع عواملی مانند کاهش قیمت دلار، سختگیری های صادراتی، کاهش حجم صادرات به کشورهای اطراف و بازارهای منطقه و افزایش حجم معاملات در بورس کالا در کنار انتظار برای رشد عرضه ها مخصوصا از سوی شرکت هایی که پیش از این مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کردند پتانسیل جدی برای افت قیمت ورق رنگی بوجود آورده است.

البته افت تقاضای واقعی از سوی مصرف کننده نهایی شاید به نوعی بیشترین تاثیر را بر آینده بازار فولاد خواهد داشت و با توجه به فصل سرد پیش رو احتمال ریزش تقاضا باز هم وجود دارد. تمامی این عوامل در کنار عدم صادارت جدی به دلیل تحریم ها و البته جو روانی ناشی از کاهش قیمت ها، روند جدیدی را در بازار فولاد بوجود آورده که شیب کاهشی را برای قیمت ورق سینوسی رنگی و سایر محصولات فولادی رقم زده است و شاهد این امر اوضاع بازار فولاد در این مدت می باشد.

 

عرضه نوردکاران در بورس کالا به کاهش بیشتر قیمت ورق کرکره رنگی دامن زد

در حالی که قیمت دلار به شکل هیجان انگیزی در حال کاهش است، اما کاهش قیمت ها در بازار فولاد هنوز شدت نگرفته. با توجه به این که روند افزایشی برای برخی محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته تاکنون به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان وجود داشته است، حتی اگر قیمت ها بخواند به حالت اولیه خود رسیده و تعدیل شوند این به معنای انقلابی بزرگ در بازار فولاد خواهد بود.

در حالی که منتظر عرضه های نورد کارانی هستیم که قبلا شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه نموده اند، این روند به عنوان عاملی اثر گذار روی قیمت ها در بازار فولاد بوده و به همین دلیل در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظر قطعی راجع به دورنمای بازار فولاد با وجود حجم عرضه های بورس در روزهای آتی داشته باشیم. امید است با عرضه های جدید بورس کالا و آزاد شدن سقف رقابت برای قیمت ها و همچنین ورود به فاز کاهشی قیمت دلار، بازار فولاد وارد فاز کاهشی شده و در نهایت در فصل سرد به آرامش برسد.

بخشنامه های رنگارنگ زمینه ساز ایجاد رانت در بازار فولاد گردیدند

به گفته دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات فولادی را سودآورتر نموده است و علاوه بر آن که نظارت دقیقی هم بر عملکرد فعالان در این بازار وجود ندارد سبب شده تا در این شرایط فساد رواج یابد. کاهش عوارض بر روی صادرات گندله نیز مشمول همین نقایص و ایرادات می باشد.

تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه بخشنامه کمبود این ماده اولیه را به خوبی لمس می نمایند. از سوی دیگر تولید کنندگان گندله با کاهش ارزش ریال ترجیح می دهند تا وارد بازار صادراتی شوند. با کاهش ماده اولیه برای تولید محصولات فولادی و انحصاری شدن آن در دست برخی از تولید کنندگان، قیمت ورق رنگی سقف سوله و سایر محصولات فولادی نیز افزایش خواهند یافت.

متاسفانه از این قبیل بخشنامه ها که یک باره و بدون سنجش جوانب متعدد ابلاغ می شوند در بازار فولاد تعدادشان کم نبوده و به علاوه بین آنها یکپارچگی نیز وجود ندارد. در شرایط حال حاضر لازم است تا با دقت به صدمات وارد شده از سوی این بخشنامه ها، برخورد جدی و فوری داشته باشد و با اهمال در برخورد با آن مجددا فضا را برای رانت خواری فراهم نماید. این فضا سبب خواهد شد تا هر کدام از تولید کنندگان به دلیل کمبود ماده اولیه در بازار فولاد با یکدیگر به رقابت منفی پرداخته و در نهایت قیمت ورق کرکره رنگی سلیقه ای اعلام گردد.

قیمت ورق رنگی در بازار

تعطیلی کارخانه ها و از هم پاشیدگی بازار فولاد در نتیجه رانت اطلاعاتی

متاسفانه عمر بخشنامه ها میانگین یک ماه است و این مساله منجر می شود که ضربه اصلی را تولید کننده بخورد. افرادی که رانت اطلاعاتی دارند سود برده و تولید کنندگان و صادرکنندگان به عنوان مولدان کشور برای تطبیق مجدد، شاهد بخشنامه جدیدند و قطعا ضربه می خورند. در چنین شرایطی حتی اگر روند صدور چنین بخشنامه هایی متوقف هم گردد، باز هم سودجویان استفاده های خود را برده اند. به دلیل وجود بروکراسی های دست و پا گیر و روند زمان گیر بررسی تا رد آن، فضایی را ایجاد می کند تا دلال بازی ها طی این مدت ادامه یافته و متاسفانه برخورد جدی نیز با آن نمی شود.

همین شرایط در نهایت سبب خواهد شد که به یک باره شاهد از هم پاشیدگی و التهاب در نظم بازار فولاد باشیم. با خلأ اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه‌گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت ورق رنگی