دفتر فروش     35155-031

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی در بورس

افزایش قیمت انواع ورق رنگی

نزول قیمت دلار از روز گذشته تاکنون به موتور محرکی مبدل گشته و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ورق رنگی در بازار گردیده است. گمانه زنی های فعالان مبنی بر آن است که این شرایط تازه آغاز شده و زمان زیادی می خواهد تا تاثیر خود را کامل بر جای بگذارد. درحالی که نویسنده مقاله در حال بررسی لیست قیمت خرید و فروش روزانه ورق رنگی از سوی مبادی مختلف می باشد، تاکنون از سوی بسیاری از تولید کنندگان قیمت پیشنهادی به دلیل وجود ابهام اعلام نشده است. در کل می توان گفت فعلا بازار فولاد دارای سیگنال کاهشی بوده ولی افت قیمت دلار هنوز نتوانسته بر روی این بازار اثر عمیقی را بر جای نهد.

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۳ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۶ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۷ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۲۱۹۰۰
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۴۵۸۰
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۳۱۸۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۲۰
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۸۰.۲۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۹۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق سفید ۹۰۲۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۲۱۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۳۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۳ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۴ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۵ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۷ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۲ورق قرمز ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۴ورق قرمز ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۷۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۵ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۶ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۷ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۸ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۳نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۴نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۵صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۹۶پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۸آبی ۵۰۱۵۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۹قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳آبی ۵۰۱۵۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۴آبی ۵۰۱۵۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۷آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۸ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۹۰۰
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهران۱۹۹۰۰
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۷۴۰۰
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۷۴۰۰
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۲۰۶۰۰
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۷۸۰۰
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۷۹۰۰
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۸۰۰۰
۱۱۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۵۲۰۰
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۶۷۰۰
۱۱۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۵۴۰۰
۱۱۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۵۷۰۰
۱۱۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۳۳۰۰
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۲۸۰۰
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۲۳۵۰
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۸۰۰
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۷۰۰
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۶۰۰
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۶۰۰
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۱۶۰۰
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۱۳۹۰۰
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۳۹۰۰
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۰۵۰
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۵۰۰
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۴۵۰
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۹۵۰
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۰۵۰
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۰۵۰
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۶زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۷۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۹صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۹۵۰
۱۸۰بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۹۵۰
۱۸۱سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۲قرمز۳۰۰۰۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۱۴۰۰
۱۸۳سفید ۹۰۱۶۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۳۵۰۰
۱۸۴قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۲۶۰۰
۱۸۵سفال ۸۰۰۴۰.۱۶رول۱چینانبار تهران۲۱۴۰۰
ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲ورق آبی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳ورق آبی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق قرمز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۶ورق قرمز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۷ورق نارنجی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۸ورق نارنجی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۹ورق نارنجی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰ورق سبز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱ورق سبز(۶۰۲۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲ورق سبز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳ورق سبز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴ورق سبز۴۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق نارنجی۴۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق سفید۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸ورق قهوه ای۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹ورق پرتقالی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰ورق پرتقالی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱ورق پرتقالی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲ورق پرتقالی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳ورق سفید۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴ورق سفید۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵ورق قهوه ای۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶ورق قهوه ای سوخته (۸۰۱۷)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
۲۸ورق آبی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
۲۹ورق قرمز۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
۳۰ورق قهوه ای۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
۳۱ورق نارنجی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
۳۲ورق آبی(۵۰۱۵)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۳۳ورق قرمز(۳۰۰۰)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۳۴نارنجی (۲۰۰۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۵سفید (۹۰۱۶)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۳۶ورق قرمز(۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۷کرم (۹۰۰۱)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۸پرتقالی (۱۰۲۸)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۹سفید (۹۰۱۶)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰ورق آبی (۵۰۱۵)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۱ورق قرمز (۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲نارنجی (۱۰۲۸)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید

بعد از دو هفته فاز افزایشی در قیمت ورق رنگی اصفهان و سایر محصولات فولادی، بالاخره کاهش قیمت دلار سبب توقف این افزایش گردید و این بدان معنی است که پتانسیل بازار برای افت قیمت خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این برهه زمانی به نظر می رسد. در این میان مجموع عواملی مانند کاهش قیمت دلار، سختگیری های صادراتی، کاهش حجم صادرات به کشورهای اطراف و بازارهای منطقه و افزایش حجم معاملات در بورس کالا در کنار انتظار برای رشد عرضه ها مخصوصا از سوی شرکت هایی که پیش از این مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کردند پتانسیل جدی برای افت قیمت ورق رنگی بوجود آورده است.

البته افت تقاضای واقعی از سوی مصرف کننده نهایی شاید به نوعی بیشترین تاثیر را بر آینده بازار فولاد خواهد داشت و با توجه به فصل سرد پیش رو احتمال ریزش تقاضا باز هم وجود دارد. تمامی این عوامل در کنار عدم صادارت جدی به دلیل تحریم ها و البته جو روانی ناشی از کاهش قیمت ها، روند جدیدی را در بازار فولاد بوجود آورده که شیب کاهشی را برای قیمت ورق سینوسی رنگی و سایر محصولات فولادی رقم زده است و شاهد این امر اوضاع بازار فولاد در این مدت می باشد.

 

عرضه نوردکاران در بورس کالا به کاهش بیشتر قیمت ورق کرکره رنگی دامن زد

در حالی که قیمت دلار به شکل هیجان انگیزی در حال کاهش است، اما کاهش قیمت ها در بازار فولاد هنوز شدت نگرفته. با توجه به این که روند افزایشی برای برخی محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته تاکنون به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان وجود داشته است، حتی اگر قیمت ها بخواند به حالت اولیه خود رسیده و تعدیل شوند این به معنای انقلابی بزرگ در بازار فولاد خواهد بود.

در حالی که منتظر عرضه های نورد کارانی هستیم که قبلا شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه نموده اند، این روند به عنوان عاملی اثر گذار روی قیمت ها در بازار فولاد بوده و به همین دلیل در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظر قطعی راجع به دورنمای بازار فولاد با وجود حجم عرضه های بورس در روزهای آتی داشته باشیم. امید است با عرضه های جدید بورس کالا و آزاد شدن سقف رقابت برای قیمت ها و همچنین ورود به فاز کاهشی قیمت دلار، بازار فولاد وارد فاز کاهشی شده و در نهایت در فصل سرد به آرامش برسد.

بخشنامه های رنگارنگ زمینه ساز ایجاد رانت در بازار فولاد گردیدند

به گفته دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات فولادی را سودآورتر نموده است و علاوه بر آن که نظارت دقیقی هم بر عملکرد فعالان در این بازار وجود ندارد سبب شده تا در این شرایط فساد رواج یابد. کاهش عوارض بر روی صادرات گندله نیز مشمول همین نقایص و ایرادات می باشد.

تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه بخشنامه کمبود این ماده اولیه را به خوبی لمس می نمایند. از سوی دیگر تولید کنندگان گندله با کاهش ارزش ریال ترجیح می دهند تا وارد بازار صادراتی شوند. با کاهش ماده اولیه برای تولید محصولات فولادی و انحصاری شدن آن در دست برخی از تولید کنندگان، قیمت ورق رنگی سقف سوله و سایر محصولات فولادی نیز افزایش خواهند یافت.

متاسفانه از این قبیل بخشنامه ها که یک باره و بدون سنجش جوانب متعدد ابلاغ می شوند در بازار فولاد تعدادشان کم نبوده و به علاوه بین آنها یکپارچگی نیز وجود ندارد. در شرایط حال حاضر لازم است تا با دقت به صدمات وارد شده از سوی این بخشنامه ها، برخورد جدی و فوری داشته باشد و با اهمال در برخورد با آن مجددا فضا را برای رانت خواری فراهم نماید. این فضا سبب خواهد شد تا هر کدام از تولید کنندگان به دلیل کمبود ماده اولیه در بازار فولاد با یکدیگر به رقابت منفی پرداخته و در نهایت قیمت ورق کرکره رنگی سلیقه ای اعلام گردد.

قیمت ورق رنگی در بازار

تعطیلی کارخانه ها و از هم پاشیدگی بازار فولاد در نتیجه رانت اطلاعاتی

متاسفانه عمر بخشنامه ها میانگین یک ماه است و این مساله منجر می شود که ضربه اصلی را تولید کننده بخورد. افرادی که رانت اطلاعاتی دارند سود برده و تولید کنندگان و صادرکنندگان به عنوان مولدان کشور برای تطبیق مجدد، شاهد بخشنامه جدیدند و قطعا ضربه می خورند. در چنین شرایطی حتی اگر روند صدور چنین بخشنامه هایی متوقف هم گردد، باز هم سودجویان استفاده های خود را برده اند. به دلیل وجود بروکراسی های دست و پا گیر و روند زمان گیر بررسی تا رد آن، فضایی را ایجاد می کند تا دلال بازی ها طی این مدت ادامه یافته و متاسفانه برخورد جدی نیز با آن نمی شود.

همین شرایط در نهایت سبب خواهد شد که به یک باره شاهد از هم پاشیدگی و التهاب در نظم بازار فولاد باشیم. با خلأ اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه‌گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت ورق رنگی
تماس بگیرید