تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی در بورس
57 بازدید

کاهش قیمت دلار سرعت افزایش قیمت انواع ورق رنگی را گرفت

نزول قیمت دلار از روز گذشته تاکنون به موتور محرکی مبدل گشته و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ورق رنگی در بازار گردیده است. گمانه زنی های فعالان مبنی بر آن است که این شرایط تازه آغاز شده و زمان زیادی می خواهد تا تاثیر خود را کامل بر جای بگذارد. درحالی که نویسنده مقاله در حال بررسی لیست قیمت خرید و فروش روزانه ورق رنگی از سوی مبادی مختلف می باشد، تاکنون از سوی بسیاری از تولید کنندگان قیمت پیشنهادی به دلیل وجود ابهام اعلام نشده است. در کل می توان گفت فعلا بازار فولاد دارای سیگنال کاهشی بوده ولی افت قیمت دلار هنوز نتوانسته بر روی این بازار اثر عمیقی را بر جای نهد.

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۰
۲ورق نارنجی۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۱
۳ورق قهوه ای۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۲
۴ورق سفید۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۳
۵ورق قرمز۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۴
۶ورق سبز۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۵
۷ورق پرتقالی۴۸کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۶
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۰۷
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۱۰۰۱۲۵۰۰۸
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۰۹
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۱۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۱۱
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۱۲
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۱۳
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۱۴
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۱۶۰۰۱۲۵۰۱۵
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۶
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۷
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۸
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۹
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۰
۲۲ورق سفید ۹۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۱
۲۳ورق سفید ۹۰۱۸۰.۲۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۲
۲۴ورق سفید ۹۰۱۹۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۳
۲۵ورق سفید ۹۰۲۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۴
۲۶ورق سفید ۹۰۲۱۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۵
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۶
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۷
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۸
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۹
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۰
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۱
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۲
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۳
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۴
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۵
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۶
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۷
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۸
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۹
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۰
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۱
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۲
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۳
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۴
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۵
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۶
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۷
۴۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۳۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۴۸
۵۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۴۹
۵۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۰
۵۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۱
۵۳ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۲
۵۴ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۳
۵۵ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۴
۵۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۵
۵۷ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۶
۵۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۷
۵۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۸
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۹
۶۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۰
۶۲ورق قرمز ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۱
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۲
۶۴ورق قرمز ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۳
۶۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۴
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۵
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۶
۶۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۷
۶۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۸
۷۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۶۹
۷۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۰
۷۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۱
۷۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۲
۷۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۳
۷۵ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۴
۷۶ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۵
۷۷ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۶
۷۸ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۷
۷۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۸
۸۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۹
۸۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۰
۸۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۱
۸۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۲
۸۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۳
۸۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۴
۸۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۵
۸۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۶
۸۸ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۷
۸۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۸
۹۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۹
۹۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۰
۹۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۱
۹۳نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۲
۹۴نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۳
۹۵صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۴
۹۶پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۵
۹۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۶
۹۸آبی ۵۰۱۵۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۷
۹۹قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۸
۱۰۰پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۹
۱۰۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۰
۱۰۲سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۱
۱۰۳آبی ۵۰۱۵۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۲
۱۰۴آبی ۵۰۱۵۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۳
۱۰۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۴
۱۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۵
۱۰۷آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۶
۱۰۸ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۷

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۰
۲ورق نارنجی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۱
۳ورق قهوه ای۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۲
۴ورق سفید۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۳
۵ورق قرمز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۴
۶ورق سبز۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۵
۷ورق پرتقالی۴۸رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۶
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۷
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۸
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۰۹
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۱
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۲
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۳
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۴
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۰۱۵
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۶
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۷
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۱۸
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۰۰۰۷۲۰۱۹
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۰
۲۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۱
۲۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۲
۲۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۳
۲۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۴
۲۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۵
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۶
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۷
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۸
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۲۹
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۰
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۱
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۲
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۳
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۴
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۵
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۶
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۷
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۸
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۳۹
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۰
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۱
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴رول۱چینبندر عباس۱۲۴۵۰۷۲۰۴۲
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۳
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۴
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۵
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۶
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۷
۴۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۸
۵۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۴۹
۵۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۰
۵۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۱
۵۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۵۲
۵۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۵۳
۵۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۴
۵۶ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۵
۵۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۶
۵۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۷
۵۹ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۸
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۵۹
۶۱ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۰
۶۲ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۱
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۲
۶۴ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۳
۶۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۴
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۵
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۶
۶۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۷
۶۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر امامتماس بگیرید۷۲۰۶۸
۷۰ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۶۹
۷۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۰
۷۲ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۱
۷۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۲
۷۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۳
۷۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۴
۷۶نارنجی ۲۰۰۴۰.۴رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۵
۷۷نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۶
۷۸نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۷
۷۹صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۸
۸۰پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۷۹
۸۱قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۰
۸۲آبی ۵۰۱۵۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۱
۸۳قرمز ۳۰۰۰۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۲
۸۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۳
۸۵نارنجی ۲۰۰۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۴
۸۶سفید ۹۰۱۶۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۸۵
۸۷آبی ۵۰۱۵۰.۲۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۶
۸۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۷
۸۹قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۸
۹۰آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۸۹
۹۱آبی ۵۰۱۵۰.۴۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۰۹۰
۹۲قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۱
۹۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۲
۹۴پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۳
۹۵سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۴
۹۶صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۵
۹۷بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۶
۹۸سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۷
۹۹قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۸
۱۰۰کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۰۹۹
۱۰۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۰
۱۰۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۱
۱۰۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۲
۱۰۴صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۳
۱۰۵بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۴
۱۰۶سفید ۹۰۱۶۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۵
۱۰۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۶
۱۰۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۷
۱۰۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۸
۱۱۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۰۹
۱۱۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۰
۱۱۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۱
۱۱۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۲
۱۱۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۳
۱۱۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۴
۱۱۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۵
۱۱۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۶
۱۱۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۷
۱۱۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۸
۱۲۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۱۹
۱۲۱قرمز ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۰
۱۲۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۱
۱۲۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۲
۱۲۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینانبار تهران۹۸۵۰۷۲۱۲۳
۱۲۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۴
۱۲۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۵
۱۲۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۶
۱۲۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۷
۱۲۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۶۰۰۷۲۱۲۸
۱۳۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۲۹
۱۳۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۳۰
۱۳۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۵۵۰۷۲۱۳۱
۱۳۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۴۵۰۷۲۱۳۲
۱۳۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۳۳
۱۳۵قرمز ۳۰۰۰۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۴
۱۳۶پرتقالی ۱۰۲۸۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۵
۱۳۷سفید ۹۰۱۶۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۶
۱۳۸صورتی ۴۰۰۳۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۷
۱۳۹بنفش ۴۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۸
۱۴۰سفال ۸۰۰۴۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۳۹
۱۴۱آبی ۵۰۱۵۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۰
۱۴۲کرم ۹۰۰۱۰.۱۸رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۱
۱۴۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۲
۱۴۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۳
۱۴۵صورتی ۴۰۰۳۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۴
۱۴۶بنفش ۴۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۵
۱۴۷قرمز ۳۰۰۰۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۶
۱۴۸آبی ۵۰۱۵۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۷
۱۴۹سفال ۸۰۰۴۰.۲۵رول ۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۸
۱۵۰صورتی ۴۰۰۳۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۴۹
۱۵۱بنفش ۴۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۰
۱۵۲سفید ۹۰۱۶۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۱
۱۵۳قرمز ۳۰۰۰۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۲
۱۵۴نارنجی ۲۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۳
۱۵۵پرتقالی ۱۰۲۸۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۴
۱۵۶آبی ۵۰۱۵۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۵
۱۵۷سفال ۸۰۰۴۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۶
۱۵۸قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۷
۱۵۹سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۸
۱۶۰سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۵۹
۱۶۱قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۰
۱۶۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۱
۱۶۳پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۲
۱۶۴سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۳
۱۶۵آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۴
۱۶۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۵
۱۶۷سفال ۸۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۶
۱۶۸آبی ۵۰۱۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۷
۱۶۹سفید ۹۰۱۶۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۸
۱۷۰کرم ۹۰۰۱۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۶۹
۱۷۱سبز ۶۰۲۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۰
۱۷۲پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۵۵۰۷۲۱۷۱
۱۷۳قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباس۱۰۴۵۰۷۲۱۷۲
۱۷۳نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۳
۱۷۵قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۲۱۷۴
۱۷۳زرد ۲۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۵
۱۷۶قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴رول۱چینبندر عباستماس بگیرید۷۲۱۷۶
۱۷۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۷
۱۷۸صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۸
۱۷۹بنفش ۴۰۰۴۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۷۹
۱۸۰سبز ۴۰۰۵۰.۴۷رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۲۱۸۰

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۰
۲ورق آبی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۱
۳ورق آبی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۲
۴ورق قرمز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۳
۵ورق قرمز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۴
۶ورق قرمز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۵
۷ورق نارنجی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۶
۸ورق نارنجی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۷
۹ورق نارنجی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۸
۱۰ورق سبز۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۰۹
۱۱ورق سبز(۶۰۲۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۰
۱۲ورق سبز۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۱
۱۳ورق سبز۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۲
۱۴ورق سبز۴۵رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۳
۱۵ورق سبز۴۵رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۴
۱۶ورق سفید۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۵
۱۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۶
۱۸ورق قهوه ای۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۷
۱۹ورق پرتقالی۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۸
۲۰ورق پرتقالی۵۰رول ۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۱۹
۲۱ورق پرتقالی۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۰
۲۲ورق پرتقالی۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۱
۲۳ورق سفید۶۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۲
۲۴ورق سفید۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۳
۲۵ورق قهوه ای۵۰رول۱فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۴
۲۶ورق قهوه ای۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۲۵
۲۷ورق سفید۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۶
۲۸ورق آبی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۷
۲۹ورق قرمز۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۸
۳۰ورق قهوه ای۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۲۹
۳۱ورق نارنجی۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید۷۱۰۳۰
۳۲ورق آبی(۵۰۱۵)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان ۱۰۳۰۰۷۱۰۳۱
۳۳ورق قرمز(۳۰۰۰)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۳۲
۳۴نارنجی (۲۰۰۴)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان ۱۰۳۰۰۷۱۰۳۳
۳۵سفید (۹۰۱۶)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان ۱۰۳۰۰۷۱۰۳۴
۳۶ورق قرمز(۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۳۵
۳۷کرم (۹۰۰۱)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۳۶
۳۸پرتقالی (۱۰۲۸)۵۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان ۱۰۳۰۰۷۱۰۳۷
۳۹سفید (۹۰۱۶)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۳۸
۴۰ورق آبی (۵۰۱۵)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان ۱۰۵۰۰۷۱۰۳۹
۴۱ورق قرمز (۳۰۰۰)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۴۰
۴۲نارنجی (۱۰۲۸)۶۰رول۱.۲۵فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید۷۱۰۴۱

بعد از دو هفته فاز افزایشی در قیمت ورق رنگی اصفهان و سایر محصولات فولادی، بالاخره کاهش قیمت دلار سبب توقف این افزایش گردید و این بدان معنی است که پتانسیل بازار برای افت قیمت خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این برهه زمانی به نظر می رسد. در این میان مجموع عواملی مانند کاهش قیمت دلار، سختگیری های صادراتی، کاهش حجم صادرات به کشورهای اطراف و بازارهای منطقه و افزایش حجم معاملات در بورس کالا در کنار انتظار برای رشد عرضه ها مخصوصا از سوی شرکت هایی که پیش از این مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کردند پتانسیل جدی برای افت قیمت ورق رنگی بوجود آورده است.

البته افت تقاضای واقعی از سوی مصرف کننده نهایی شاید به نوعی بیشترین تاثیر را بر آینده بازار فولاد خواهد داشت و با توجه به فصل سرد پیش رو احتمال ریزش تقاضا باز هم وجود دارد. تمامی این عوامل در کنار عدم صادارت جدی به دلیل تحریم ها و البته جو روانی ناشی از کاهش قیمت ها، روند جدیدی را در بازار فولاد بوجود آورده که شیب کاهشی را برای قیمت ورق سینوسی رنگی و سایر محصولات فولادی رقم زده است و شاهد این امر اوضاع بازار فولاد در این مدت می باشد.

 

عرضه نوردکاران در بورس کالا به کاهش بیشتر قیمت ورق کرکره رنگی دامن زد

در حالی که قیمت دلار به شکل هیجان انگیزی در حال کاهش است، اما کاهش قیمت ها در بازار فولاد هنوز شدت نگرفته. با توجه به این که روند افزایشی برای برخی محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته تاکنون به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان وجود داشته است، حتی اگر قیمت ها بخواند به حالت اولیه خود رسیده و تعدیل شوند این به معنای انقلابی بزرگ در بازار فولاد خواهد بود.

در حالی که منتظر عرضه های نورد کارانی هستیم که قبلا شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه نموده اند، این روند به عنوان عاملی اثر گذار روی قیمت ها در بازار فولاد بوده و به همین دلیل در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظر قطعی راجع به دورنمای بازار فولاد با وجود حجم عرضه های بورس در روزهای آتی داشته باشیم. امید است با عرضه های جدید بورس کالا و آزاد شدن سقف رقابت برای قیمت ها و همچنین ورود به فاز کاهشی قیمت دلار، بازار فولاد وارد فاز کاهشی شده و در نهایت در فصل سرد به آرامش برسد.

بخشنامه های رنگارنگ زمینه ساز ایجاد رانت در بازار فولاد گردیدند

به گفته دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات فولادی را سودآورتر نموده است و علاوه بر آن که نظارت دقیقی هم بر عملکرد فعالان در این بازار وجود ندارد سبب شده تا در این شرایط فساد رواج یابد. کاهش عوارض بر روی صادرات گندله نیز مشمول همین نقایص و ایرادات می باشد.

تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه بخشنامه کمبود این ماده اولیه را به خوبی لمس می نمایند. از سوی دیگر تولید کنندگان گندله با کاهش ارزش ریال ترجیح می دهند تا وارد بازار صادراتی شوند. با کاهش ماده اولیه برای تولید محصولات فولادی و انحصاری شدن آن در دست برخی از تولید کنندگان، قیمت ورق رنگی سقف سوله و سایر محصولات فولادی نیز افزایش خواهند یافت.

متاسفانه از این قبیل بخشنامه ها که یک باره و بدون سنجش جوانب متعدد ابلاغ می شوند در بازار فولاد تعدادشان کم نبوده و به علاوه بین آنها یکپارچگی نیز وجود ندارد. در شرایط حال حاضر لازم است تا با دقت به صدمات وارد شده از سوی این بخشنامه ها، برخورد جدی و فوری داشته باشد و با اهمال در برخورد با آن مجددا فضا را برای رانت خواری فراهم نماید. این فضا سبب خواهد شد تا هر کدام از تولید کنندگان به دلیل کمبود ماده اولیه در بازار فولاد با یکدیگر به رقابت منفی پرداخته و در نهایت قیمت ورق کرکره رنگی سلیقه ای اعلام گردد.

قیمت ورق رنگی در بازار

تعطیلی کارخانه ها و از هم پاشیدگی بازار فولاد در نتیجه رانت اطلاعاتی

متاسفانه عمر بخشنامه ها میانگین یک ماه است و این مساله منجر می شود که ضربه اصلی را تولید کننده بخورد. افرادی که رانت اطلاعاتی دارند سود برده و تولید کنندگان و صادرکنندگان به عنوان مولدان کشور برای تطبیق مجدد، شاهد بخشنامه جدیدند و قطعا ضربه می خورند. در چنین شرایطی حتی اگر روند صدور چنین بخشنامه هایی متوقف هم گردد، باز هم سودجویان استفاده های خود را برده اند. به دلیل وجود بروکراسی های دست و پا گیر و روند زمان گیر بررسی تا رد آن، فضایی را ایجاد می کند تا دلال بازی ها طی این مدت ادامه یافته و متاسفانه برخورد جدی نیز با آن نمی شود.

همین شرایط در نهایت سبب خواهد شد که به یک باره شاهد از هم پاشیدگی و التهاب در نظم بازار فولاد باشیم. با خلأ اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه‌گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت ورق رنگی