دفتر فروش     35155-031

قیمت ورق آجدار

قیمت ورق آجدار

ریزش قابل توجه متقاضیان بورس در عرضه شمش و اسلب روز دوشنبه

در حالی که روز گذشته عرضه مواد اولیه مانند شمش و اسلب در بازار بورس کالا وجود داشت، این عرضه ها مطابق با دستورالعمل تنظیم بازار فولاد وزارت صمت انجام گردید. با این وجود همچنان بین قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس که مطابق با قیمت های دستوری بوده و قیمت های موجود در بازار مانند قیمت ورق آجدار فولادی شکاف وجود دارد.

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۲رول گرید A۱چینتهران۱۰۵۰۰۱۰۹۵۰۰
۲۲رول گرید A۱.۲۵چینتهران۹۵۰۰۱۰۹۵۰۱
۳۳رول گرید A۱چینتهرانتماس بگیرید۱۰۹۵۰۲
۴۳رول گرید A۱.۲۵چینتهرانتماس بگیرید۱۰۹۵۰۳
۵۴رول گرید A۱چینتهرانتماس بگیرید۱۰۹۵۰۴
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۳رول۱اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۰
۲۴رول۲*۱اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۱
۳۲.۵رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۲
۴۲.۵رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۳
۵۲.۵رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۴
۶۳رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۵
۷۳رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۶
۸۳رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۷
۹۴رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۸
۱۰۴رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۰۹
۱۱۴رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۰
۱۲۵رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۱
۱۳۵رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۲
۱۴۵رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۳
۱۵۶رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۴
۱۶۶رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۵
۱۷۶رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۶
۱۸۸رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۷
۱۹۸رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۸
۲۰۸رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۱۹
۲۱۱۰رول۱تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۲۰
۲۲۱۰رول۱.۲۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۲۱
۲۳۱۰رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۲۲
۲۴۳.۵رول۱.۵تهرانکارخانهتماس بگیرید۱۰۸۰۲۳
۲۵۳رول گرید A۱قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۴
۲۶۳رول گرید A۱.۲۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۵
۴۵۳رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۶
۲۷۴رول گرید A۱قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۷
۲۸۴رول گرید A۱.۲۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۸
۲۹۴رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۲۹
۳۰۵رول گرید A۱قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۰
۳۱۵رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۱
۵۷۵رول گرید A۱.۲۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۲
۳۲۶رول گرید A۱قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۳
۳۳۶رول گرید A۱.۲۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۴
۳۴۶رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۵
۳۷۳رول۱فولاد مبارکهانبارتهران۶۲۰۰۱۰۸۰۳۶
۳۸۳رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبارتهران۶۲۰۰۱۰۸۰۳۷
۳۹۳رول۱.۵فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۸
۵۸۳رول۱فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۷
۵۹۳رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۸
۴۰۳.۸رول۱فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۳۹
۴۱۳.۸رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۰
۴۲۴رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبارتهران۶۰۰۰۱۰۸۰۴۱
۳۵۸رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۴
۴۶۴رول۱سباانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۵
۴۷۱۰رول۱.۵سباانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۶
۴۸۳رول گرید A۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۷
۴۹۴رول گرید A۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۸
۵۰۵رول گرید A۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۴۹
۵۱۶رول گرید A۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۰
۵۲۵رول گرید A۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۱
۵۳۴رول گرید A۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۲
۵۴۵رول گرید A۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۳
۵۵۶رول گرید A۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۴
۵۶۱۰رول گرید A۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۵
۳۶۱۰رول گرید A۱.۵قزاقانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۵۶
۶۰۴رول۱فولاد مبارکهانبارتهران۶۰۰۰۱۰۸۰۵۹
۶۰۵رول۱فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۸
۶۰۵رول۱.۵فولاد مبارکهانبارتهران۵۸۰۰۱۰۸۰۶۹
۶۰۶رول۱فولاد مبارکهانبارتهرانتماس بگیرید۱۰۸۰۷۰
۶۲۳شیت۳*۱/۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۱
۶۳۳رول۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۲
۶۴۶شیت۶*۱/۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۳
۶۵۴رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۴
۶۶۶رول۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۵
۶۷۱۰رول۱.۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۶
۶۸۴رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید۱۰۸۰۶۷
۶۰۶رول۱.۵فولاد مبارکهانبارتهران۵۸۰۰۱۰۸۰۷۱
۴۳۸رول۱.۵فولاد مبارکهانبارتهران۵۸۰۰۱۰۸۰۴۲
۴۴۱۰رول۱.۵فولاد مبارکهانبارتهران۵۸۰۰۱۰۸۰۴۳
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۲رول۱اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۰
۲۲.۵ورق۱.۲۵اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۱
۳۳رول۱اصفهانکارخانه۵۷۰۰۱۰۹۰۰۲
۴۳رول۱.۲۵اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۳
۵۴رول۱اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۴
۶۴رول۱.۲۵اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۵
۷۵رول۱اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۶
۸۵رول۱.۲۵اصفهانکارخانهتماس بگیرید۱۰۹۰۰۷

با وجود آن که بارها و بارها از سوی فعالان و کارشناسان بازار به خطرات رانت موجود در بازار فولاد هشدارهایی داده شده اما همچنان می بینیم که با وجود بی توجهی های دولت، در عرضه های بورس محصولات فولادی عرضه رانت وجود دارد و در حقیقت نمایشی از عرضه محصولات است که سودهای کلانی در آنجا از این جیب به آن جیب می شود و در نهایت این مصرف کننده نهایی بی نوا است که سرش بی کلاه باقی می ماند.

در حال حاضر مشخص نیست این رانت ها به نفع چه کسانی است و چرا بایستی رانت های بزرگ قیمتی با این وضوح در بورس محصولات فولادی وجود داشته باشد؟ البته با وجود بیانات اخیر معاون محترم وزارت صمت بایستی همچنان شاهد معضل رانت در بازار فولاد باشیم و در نهایت امیدها برای بازنگری مصوبه صمت در روز یکشنبه عقیم ماند.

پدیده فعلی رانت در بازار فولاد سبب شده تا میزان زیادی سود نصیب دلالان و واسطه ها شود و در این میان سرمایه سهامدار و تولید کننده ضایع می شود. البته به طور مداوم در شبکه های خبری شاهد کشف و ضبط مقاطع فولادی احتکار شده در انبارها هستیم که این موضوع سبب گردیده تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق آجدار در بازار فولادی افزایش یابد. البته در این میان شایعات زیادی نیز در این خصوص شنیده شده و به تشدید موارد دامن زده شده است.

ورق آجدار فابریک

نظارت ها ی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی بایستی همه جانبه باشد

در میان این شایعات خبری مبنی بر نقش احتمالی این شرکت ها در التهابات کنونی بازار فولاد و افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق فولادی آجدار شنیده شده است که بایستی منتظر ماند و دید که این اخبار تا چه حد صحت دارند. بازار فولاد در روزهای کنونی دچار التهاب شده و هر گونه گران فروشی یا احتکار سبب بدتر شدن شرایط خواهد گردید و باعث نوسان قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق آجدار در بازار خواهد شد.

در این میان کنترل ها و بازرسی های موجود از سوی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی به جلوگیری از این رویدادها و کاهش اثرات آنها در بازار فولاد منجر شده است. با این وجود به نظر می رسد که این نظارت ها تک بعدی بود ه و تمامی جوانب موجود در زنجیره های توزیع و تولید بازار فولاد را به خوبی پوشش نمی دهد.

در این میان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی برای شرکت های دولتی و نیمه دولتی به طور مداوم بخشنامه ها و دستور العمل هایی صادر می نماید و دعوتنامه هایی برای مذاکرات شفاهی برای آنها ارسال می کند و با بازدیدهای مکرر خود از انبارهای اهن فروشان اضطراب زیادی را بر صنایع پایین دستی وارد نموده است اما آیا بر نحوه خرید و مصرف محصولات میانی مانند شمش و اسلب از بورس کالا و نحوه فروش محصولات تولید شده از آنها نظارت کافی دارد و یا خریداران آنها را شناسایی نموده است؟

عدم شفاف سازی در لیست خریدارا ن شمش و اسلب از سوی بورس کالا

در حالی که عرضه های بورس کالا مبنی بر قیمت های دستوری می باشد اما بر طبق آمار عرضه ها و معاملات بورس از ابتدای سال جاری تاکنون، به میزان ۳۲۵ هزار تن شمش و ۳۸۰ هزار تن اسلب در بازار بورس مورد معامله قرار گرفته شده شده که از سرنوشت نهایی این محصولات میانی فولادی کسی مطلع نبوده و نمی داند که خریدار این محصولات چه شخص حقیقی یا حقوقی بوده و یا این محصولات به چه مصرفی رسیده اند و یا کالاهای تولید شده از این محصولات در کدامین بازار به فروش رفته و پیشنهاد قیمتی مربوط به انها به چه میزان بوده است؟

درحالی که بنابر قانون وزارت صمت خریداران فعلی از عرضه های بورس کالا بایستی ۷۵ درصد از محصولات آتی تولید شده خود را در بورس کالا و با سود ۱۵ درصد به فروش برسانند و علیرغم این که اکثر خرید های صورت گرفته در بورس کالا توسط چندین کارخانه خصوصی انجام می شودکه همیشه صدای اعتراضشان رو به آسمان است اما تاکنون هیچ نوع عرضه ای از محصولات تولیدی این کارخانجات در بورس کالا صورت نگرفته و اگر هم بوده این عرضه ها مهندسی شده و برای محصولات کم تقاضا یا حتی بدون تقاضا مانند محصولات طویل فولادی ومیلگرد با سایز بالا در حد ۴۰ هزار تن از سال گذشته تاکنون بوده است.

عدم نظارت بر خریداران خصوصی از سوی بورس کالا در عرضه محصولات آنها

در حالی که این کارخانجات خصوصی با قیمت های دستوری و مصوب شده کالای عرضه شده از سوی بورس را خریداری می نمایند اما عرضه محصولات تولیدی از سوی این کارخانجات در بورس کالا تنها به میزا ن ۴۰ هزار تن بوده است و سوالی که دراین میان مطرح می شود این است که ایا واقعا تمامی حجم تولیدات این کارخانه ها در همین حد بوده است و آیا این کارخانه ها از ابتدای سال تاکنون هیچ تولیدی نداشته اند تا در بورس کالا عرضه نمایند؟

البته در این میان شایعاتی در خصوص خرید شمش و اسلب از بورس و صادرات آنها به خارج از کشور نیز وجود داشته است که صحت و سقم آن نیز مشخص نیست.

قیمت ورق آجدار

نیاز به برخورد جدی با نوردکاران خصوصی در ازای شفاف سازی تولیدات آنها

با وجود بخشنامه های متعدد وزارت صمت و بورس در مورد این دسته از صنایع تولید کننده فولاد اما تاکنون این دستورالعملها از سوی آنها اجرایی نشده و عرضه واقعی و نه مهندسی شده در بورس کالا وجود نداشته است. در این میان با وجود نظارت های دقیق از سوی سازمان تعزیرات، چرا تاکنون بازرسی هایی از سوی این سازمان بر روی انبارها و دفاتر فروش این کارخانجات در شهرهای مختلف مانند استان های مرکزی و غربی مانند اصفهان، تهران، قزوین، دزفول و آران و بیدگل صورت نگرفته است؟

آیا برخورد جدی با این دسته از تولید کنندگان نباید وجود داشته باشد و در حالی که خبرهای مکرری از کشف انبارهای محتکران محصولات فولادی از گوشه و کنار به گوش می رسد اما پس چرا این گروه از تولید کنندگان به دلیل عدم عرضه محصولات خود در بازار بورس و فروش آنها در بازار آزاد با قیمت بالا، متهم نمی شوند و انبارهای محصولات آنها در حالی که چند ماه است که پیشنهادات قیمتی نداده اند کشف وضبط نمی گردد؟ آیا این دسته از فولادسازان با بقیه تفاوت دارند و یا این رفتار بورس در برابر وزارت صمت در برابر این تولید کنندگان به مثابه یک بام و دو هوا نیست؟

کاهش تقاضا برای محصولات میانی عرضه شده در بورس کالا

در حالی که با وجود شدت یافتن قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق فولادی آجدار در بازار گمانها براین میرفت که عرضه شمش و اسلب در روز دوشنبه با تقاضای شدیدی مواجه شوداما در واقعیت این گونه نشد و علیرغم آن که شایعاتی مبنی بر تقاضای ۵۰۰ هزار تنی برای این محصولات شنیده می شد اما در روز دوشنبه صحنه معاملات بورس بدون رقابت و به آرامی پایان یافت.

البته در این میان در اخبار چند روزه اخیر شاهد خبر عرضه های قطره چکانی توسط صنایع پایین دستی بوده ایم. عرضه بورس کالا در روز دوشنبه بعد از ابلاغ دستور العمل تنظیم بازار فولاد با کاهش شدید تقاضا روبرو شد به طوری که تقاضا برای اسلب پایین تر از میزان عرضه بود و در مورد شمش نیز میزان تقاضا در حد ۵۵ هزار تن برآورد گردید. در نهایت این روند بر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق فولادی آجدار تاثیر گذار خواهد بود.

بررسی دلایل کاهش تقاضا در عرضه بورس روز دوشنبه هفته جاری

یکی از دلایل مهم کاهش تقاضا در عرضه شمش و اسلب در روز دوشنبه هفته جاری، بخشنامه وزارت صمت مبنی بر شفاف سازی اطلاعات خریدان بورس در عرضه های فعلی بوده است که این امر سبب شد تا به میزان قابل توجهی دلال و واسطه گر و حتی شرکت های تولیدی که مایل به شفاف سازی اطلاعاتشان در بورس نبودند از این رقابت معاملاتی بورس خارج گردند. در حالی که شفاف سازی اطلاعات این دسته از خریداران منجر به از دست رفتن سلاح تبلیغاتیشان خواهد گردید همین امر سبب عدم رغبت آنها برای ابزار اطلاعاتشان در عرضه اخیر بورس کالا شد.

از سویی دیگر بر طبق دستورالعمل وزارت محترم صمت، خریداران عرضه بورس بایستی ۷۵ درصد از محصولات تولیدی خود را در آینده با سود ۱۵ درصد در عرضه های بورس به فروش برسانند که این مورد نیز دلیلی بر خروج تعداد زیادی از متقاضیان شمش و اسلب از بازار بورس روز دوشنبه گردید.

قیمت ورق آجدار

عدم عرضه محصولات تولید شده از شمش و اسلب توسط خصوصیها

در حالی که بر اساس آمار منتشره از سوی بورس کالا میزان ۷۰۰ هزار تن اسلب و شمش خریداری شده اما از ابتدای سال تاکنون هیچگونه عرضه ای مبنی بر میلگرد، پروفیل تیراهن و سایر محصولات فولادی از سوی این خریداران و تولید کنندگان انجام نشده است. با دستور العمل وزارت صمت مبنی بر شفاف سازی شرایط معاملات و دستوری شدن قیمت ها در بازاربورس، قطعا منافع آنها به خطر خواهد افتاد و به همین دلیل از صحنه بورس روز دوشنبه خارج شدند.

این دسته از تولید کنندگان همان هایی بودند که با نظارت دولت همواره شمش و اسلب مورد نیاز خود را با قیمت مناسب از بورس خریداری می کردند اما این که در نهایت با این محصولات چه می کردند و قیمت محصولاتشان را چگونه تعیین می کنند، تاکنون هیچ گونه هیچ پاسخگویی انجام نشده است.

البته در این میان بخشنامه جدید وزارت صمت را مبنی بر محدود کردن خریدها به مصرف کننده نهایی نیز نبایستی فراموش نمود که سبب شد تا برای واسطه ها و دلالان که خریداران پرو پا قرص بورس در عرضه های قبلی بودند محدودیت ایجاد شده و در نهایت سبب ریزش تعداد زیادی متقاضی در عرضه اخیر بورس گردید.

رانت در بورس یا عرضه قطره چکانی، کدامیک مشکل بازار فولادی هستند؟

در حالی که در خبرهای کانال مختلف خبری نیز شاهد آن بوده ایم صنایع پایین دستی به شدت از اتهامات وارده نسبت به عرضه های قطره چکانی در بورس و تاثیر آن بر رشد قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق فولادی آجدار امتناع ورزیده اند و بیان کرده اند که این اتهامات وارده به آنها واهی بوده و پایه و اساسی ندارد و در حقیقت آنچه که سبب بالارفتن تقاضا برای شمش و اسلب بوده است وجود رانت در بازار فولاد و سرازیر شدن دلالان و سفته بازان به این بازار بوده است؛ که البته با وجود دستورالعمل جدید تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، با خروج این دسته از خریداران و متقاضیان از صحنه بورس، آرامش مجددا به آن بازگشت.

در حالی که فولادسازان مجبور به تعیین قیمت محصولات خود مانند قیمت ورق آجدار بر مبنای قیمت دستوری هستند اما مواداولیه مورد نیاز خودرا با قیمت بالا بایستی تهیه نمایند که این خود باعث ایجاد شرایط سالهای ۹۲ تا ۹۴ برای بازار فولاد خواهد گردید و در حالی که اگرکنترل مناسبی بر روی فولادسازان خصوصی وجود نداشته باشد، افت قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق فولادی آجدار سبب کاهش تولید و کاهش در آمد و نقدینگی از سوی این تولید کنندگان خواهد شد.

لیست قیمت ورق آجدار

مظلوم نمایی نوردکاران دربرابر فولادسازان بزرگ واقعیت ندارد

در حالی که نوردکاران نسبت به فولادسازان دارای نیروی انسانی به مراتب کمتری بوده و با خرید شمش چه با قیمت بالا و چه با قیمت پایین تحت هر شرایطی سود منطقی خود را برای هزینه تبدیل محصولات خود از مواد اولیه اعمال می نمایند از لحاظ ریسک مالی با خطرات کمتری مواجه می باشند.

این در حالی است که هزینه فولادسازان با توجه به بحران های موجود و رکود اقتصادی بسیار بیشتر شده و ادامه این روند سبب بحران های اقتصادی و حتی اجتماعی خواهد گردید. در حالی که این دسته از نورد کاران همیشه معترض با هجوم خود به بورس کالا ازمحصولات فولادی با قیمت مناسب بهره برده اند و شرایط رانت مهیا شده از سوی وزارت صمت برای آنها سودآور بوده است، بایستی وزارت محترم صمت دستورالعملهای خود را مورد بازنگری مجدد نموده تا از این سواستفاده ها و ایجاد تقاضاهای کاذب از سوی این صنایع جلوگیری بعمل آمده و در نهایت حقوق سهامدار فولادسازان بزرگ بیش از این ضایع نشود.

تماس بگیرید