قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت جدید ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه از ابتدای سال جاری تاکنون نوسانات زیادی را در بازار فولاد تجربه نموده است. البته با وجود نوسانات قیمت سکه و دلار طی ماه های اخیر این افت و خیز قیمت ورق گالوانیزه قابل پیش بینی بوده است. در حالی که ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده ورق گالوانیزه به شمار می رود، این نوسانات قیمت سبب ایجاد ابهام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد گردید.

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱چینانبار تهران۱۶۳۸۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهران۱۴۸۸۰
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۴۰۸۰
۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۳۶۳۰
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهران۱۱۴۸۰
۶۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۰۶۸۰
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰.۵رول۱چینانبار تهران۹۲۳۰
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهران۸۵۸۰
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۸۵۸۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهران۸۴۳۰
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۹۳۰
۱۹۳رول۱چینانبار تهران۹۹۸۰
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۱۳۰
۲۱۴رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۳۵رول۱چینانبار تهران۹۷۸۰
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۰.۳۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۲رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۲.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۰.۳۳رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۴۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۱.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۲رول۱.۲۵اماراتانبار تهران۹۲۹۰
۲۱۲.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۰.۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۳۰.۲۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۲۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۳۳رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۵۰.۴۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۶۰.۵۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۷۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۸۱.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۹۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۰۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۱۲رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۲۲.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۳۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۳۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۶۰.۲۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۷۰.۲۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۰.۲۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۰.۲۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۳۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۰.۵۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۵۵رول۱.۲۳۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۰.۶رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۶رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۰.۶۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۰.۶۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۰.۷رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۰.۷۵رول۱.۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۰.۸رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۰.۸۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۰.۹رول۰.۹۱۴قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۰.۹رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۱رول۱.۲۱۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶۱رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷۱رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۹۱رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰۱.۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۱۱.۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲۱.۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳۱.۱۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۴۱.۱۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۵۱.۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۱.۲رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۷۱.۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۸۱.۲رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۹۱.۲۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۱۱.۲۵رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲۱.۳۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۳۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۴۱.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۵۱.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۷۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۴رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۴۹۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۰۰.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۱۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۲۰.۵۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۳۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۴۰.۶رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۵۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۶۰.۷رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۷۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۸۰.۸رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۰۰.۹رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۱۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۲۱رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۳۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۴۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۵۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۶۱.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۷۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۸۲رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۹۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۷۰۰.۴رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۱۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۲۰.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۳۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۴۰.۵۵رول۱۰۰۰قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۵۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۶۰.۶رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۷۰.۷رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۸۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۹۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۰۰.۸رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۱۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۲۰.۹رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۴۱رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۶۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۷۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۸۱.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۹۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۰۲رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۱۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۲۰.۴رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴۰.۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۵۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶۰.۵۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۷۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۸۰.۶رول۱قزاقانبار تهران۸۴۸۰
۹۹۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۰.۷رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۰.۸رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴۰.۹رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۶۱رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۷۱رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۱.۲۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۹۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰۱.۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۲رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳۲رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۸۱۸۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۳رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲.۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰.۵۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۶۰رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۳رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۳۶۰رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۳رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۹۰۰۰
۶۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۹۰۰۰
۷۰.۶رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۴۰۰
۸۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۴۰۰
۹۰.۷رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۰۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۱۰.۸رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۲۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۳۰.۹رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۴۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۵۱رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰
۱۶۱رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۳۵۰
۱۷۱.۲۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۰۰
۱۸۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۱۰۰
۱۹۱.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۰۰
۲۰۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۰۵۰
۲۱۲رول۱شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۲رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۰.۴رول۱شهرکردکارخانه۱۰۲۰۰
۲۴۰.۴رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۱۰۲۰۰
۲۵۰.۴۵رول۱شهرکردکارخانه۹۱۰۰
۲۶۰.۴۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۹۱۰۰
۲۷۰.۵رول۱شهرکردکارخانه۹۰۵۰
۲۸۰.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۹۰۵۰
۲۹۰.۶رول۱شهرکردکارخانه۸۳۵۰
۳۰۰.۶رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۳۰۰
۳۱۰.۷رول۱شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۳۲۰.۷رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۳۳۰.۸رول۱شهرکردکارخانه۸۰۰۰
۳۴۰.۸رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۲۰۰
۳۵۰.۹رول۱شهرکردکارخانه۷۸۵۰
۳۶۰.۹رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۳۷۱رول۱شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۳۸۱رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۲۵۰
۳۹۱.۲۵رول۱شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۴۱۱.۵رول۱شهرکردکارخانه۸۰۰۰
۴۲۱.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۸۰۰
۴۳۲رول۱شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۴۴۲رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۰۰
۴۵۰.۴رول۱شهرکردانبار تهران۱۰۲۹۰
۴۶۰.۴رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۱۰۲۹۰
۴۷۰.۴۵رول۱شهرکردانبار تهران۹۱۹۰
۴۸۰.۴۵رول۰.۴۵شهرکردانبار تهران۹۱۹۰
۴۹۰.۵رول۱شهرکردانبار تهران۹۱۴۰
۵۰۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۹۱۴۰
۵۱۰.۶رول۱شهرکردانبار تهران۸۴۴۰
۵۲۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۳۹۰
۵۳۰.۷رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۵۴۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۵۵۰.۸رول۱شهرکردانبار تهران۸۰۹۰
۵۶۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۲۹۰
۵۷۰.۹رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۴۰
۵۸۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۵۹۱رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۶۰۱رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۳۴۰
۶۱۱.۲۵رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۶۲۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۶۳۱.۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۰۹۰
۶۴۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۸۹۰
۶۵۲رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
۶۶۲رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۹۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۱۰۱۵۰
۲۰.۴رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۱۰۱۵۰
۳۰.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۹۰۵۰
۴۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۹۰۵۰
۵۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۶۰۰
۶۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۶۰۰
۷۰.۶رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۳۵۰
۸۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۳۰۰
۹۰.۷رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۰۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۱۰.۸رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۰۰۰
۱۲۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۲۰۰
۱۳۰.۹رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۸۵۰
۱۴۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۵۱رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۶۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۲۵۰
۱۷۱.۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۸۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۱۹۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۲۰۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۲۱۱.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۰۰۰
۲۲۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۸۰۰
۲۳۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۲۴۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۹۰۰
۲۵۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۲۴۰
۲۶۰.۴رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۲۴۰
۲۷۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۹۱۴۰
۲۸۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۹۱۴۰
۲۹۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۹۰
۳۰۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۹۰
۳۱۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۴۴۰
۳۲۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۳۹۰
۳۳۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۳۴۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۳۵۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۰۹۰
۳۶۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۲۹۰
۳۷۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۴۰
۳۸۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۳۹۱رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۴۰۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۳۴۰
۴۱۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۴۲۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۴۳۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۰۹۰
۴۴۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۸۹۰
۴۵۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۴۶۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۹۰
۴۷۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۵۰
۴۹۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۵۰
۵۰۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۴۰۰
۵۳۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۳۵۰
۵۴۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۵۵۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۵۶۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۵۷۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۱۵۰
۵۸۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۰۰
۵۹۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۰۱رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۱۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۲۰۰
۶۲۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۵۰
۶۳۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۵۰
۶۴۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۵۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۵۰
۶۶۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۷۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
۱۰.۳رول۱۰۰۰روی اندود۱۴۰۰۰
۲۰.۳۴رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۳۰.۳۸رول۱۰۰۰روی اندود۱۱۸۰۰
۴۰.۴۳رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۵۰.۴۵رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۶۰.۴۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۷۰.۴۸رول۱۲۵۰روی اندود۹۰۰۰
۸۰.۴۸رول۱۰۰۰روی اندود۹۴۰۰
۹۰.۵۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۰۰.۵۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۱۰.۶۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۲۰.۶۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۳۰.۷رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۴۰.۷رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۵۰.۸۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۶۰.۹۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۷۰.۹۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۴۰.۲۸رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۵۰.۳رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۶۰.۳۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۷۰.۴رول۱هفت الماسکارخانه۱۰۲۸۰
۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۹۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۰۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۹۸۰
۱۲۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۸۸۰
۱۳۰.۵۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۵۸۰
۱۴۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۴۳۰
۱۵۰.۶رول۱هفت الماسکارخانه۸۲۸۰
۱۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۲۳۰
۱۷۰.۷رول۱هفت الماسکارخانه۷۹۳۰
۱۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۷۳۰
۱۹۰.۸رول۱هفت الماسکارخانه۷۸۳۰
۲۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۰۳۰
۲۱۰.۹رول۱هفت الماسکارخانه۷۶۸۰
۲۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۸۳۰
۲۳۱رول۱هفت الماسکارخانه۷۷۳۰
۲۴۱رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۱۸۰
۲۵۱.۲۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۶۸۰
۲۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۷۸۰
۲۷۱.۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۸۳۰
۲۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۶۳۰
۲۹۲رول۱هفت الماسکارخانه۷۶۸۰
۳۰۲رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۷۸۰
۳۱۲.۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۷۳۰
۳۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۷۳۰
۳۳۰.۴رول۱هفت الماسانبار تهران۱۰۲۲۰
۳۴۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۹۰۲۰
۳۶۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۹۲۰
۳۷۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۵۷۰
۳۸۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۷۰
۳۹۰.۶رول۱هفت الماسانبار تهران۸۳۲۰
۴۰۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۲۷۰
۴۱۰.۷رول۱هفت الماسانبار تهران۷۹۷۰
۴۲۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۷۷۰
۴۳۰.۸رول۱هفت الماسانبار تهران۷۸۷۰
۴۴۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۰۷۰
۴۵۰.۹رول۱هفت الماسانبار تهران۷۷۲۰
۴۶۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۸۷۰
۴۷۱رول۱هفت الماسانبار تهران۷۷۷۰
۴۸۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۲۲۰
۴۹۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۸۲۰
۵۰۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۸۲۰
۵۱۱.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۸۲۰
۵۲۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۶۷۰
۵۳۲رول۱هفت الماسانبار تهران۷۸۲۰
۵۴۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۷۷۰
۵۵۲.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۷۷۰
۵۶۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۷۷۰
۵۷۰.۴رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۰.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۸۵۰
۶۰۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۸۵۰
۶۱۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۰.۶رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۴۰۰
۶۴۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۳۵۰
۶۵۰.۷رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۶۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۷۰.۸رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۶۸۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۱۵۰
۶۹۰.۹رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۰۰
۷۰۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۷۱۱رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۷۲۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۲۰۰
۷۳۱.۱رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۴۱.۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۵۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۹۵۰
۷۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۹۵۰
۷۷۱.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۰
۷۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۹۵۰
۷۹۲رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۰۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۱۲.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۳۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۹۴۰۰
۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۴۰۰
۸۰.۵۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۰.۶رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۲۰.۷رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۳۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۵۰۰
۱۴۰.۸رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۵۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۶۰.۹رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۷۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۸۱رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۱۹۱رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۲۰۱.۲رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۱.۲رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۱.۲۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۲۳۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۲۴۱.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۵۰
۲۵۰.۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۰.۳۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۷۰.۴رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۰.۴۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۲۴۰
۳۳۰.۵۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱کاشانانبار تهران۸۶۴۰
۳۶۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۵۴۰
۳۷۰.۷رول۱کاشانانبار تهران۸۲۹۰
۳۸۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۰.۸رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۳۹۰
۴۱۰.۹رول۱کاشانانبار تهران۸۰۴۰
۴۲۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۱۹۰
۴۳۱رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۴۱رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۵۱.۲۵رول۱کاشانانبار تهران۸۱۴۰
۴۶۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۱۴۰
۴۷۱.۵رول۱کاشانانبار تهران۸۲۴۰
۴۸۲رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۹۲رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۱۰.۳رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۲۰.۳۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۳۰.۴رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۴۰.۴رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۵۰.۴۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۶۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۷۰.۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۸۰.۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۹۰.۵۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۰۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۱۰.۶رول۱کاشانکارخانه۸۶۸۰
۶۲۰.۶رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۵۳۰
۶۳۰.۷رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۴۰.۷رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۵۰.۸رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۶۰.۸رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۷۰.۹رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۸۰.۹رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۹۱رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۰۱رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۱۱.۲۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۲۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۳۱.۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۴۲رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۵۲رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
۱گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۳گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۴گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۳۵۰
۵گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهرانتماس بگیرید
۶گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهرانتماس بگیرید
۷گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۷۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۸گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۸۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

البته از سویی دیگر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی چند ماهه اخیر تنشهایی را در خاورمیانه دامن زده است و سبب ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است. با++ ادامه این روند، نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در ایران که به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصول به شمار می رود ادامه داشته و در راستای آن قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نیز که این محصول را در حجم بسیار بالا صادر می نماید، دچار افت و خیز خواهد شد و از حالت ثبات خارج خواهد شد.

البته امید آن می رود تا با مذاکرات موفقیت آمیز محمد جواد ظریف با اتحادیه اروپا راجع به تثبیت آنها در برجام، اوضاع صادرات محصولات فولادی با ورود به دوره اول تحریم ها بیش از پیش نگران کننده نباشد. در حالی که آمریکا از تعهدات خود در برجام خارج شده است، اما باقی ماندن اروپایی ها در برجام، ایران خواهد توانست در عرصه صادراتی قدرت خود را همانند قبل حفظ کرده و در این صورت قیمت ورق گالوانیزه نیز به ثبات خواهد رسید.

وزیر امور خارجه فرانسه طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعلام نمود که اقدامات آمریکا در خاورمیانه سبب ایجاد تنش در این منطقه خواهد گردید و در نهایت به ایجاد جنگ منجر خواهد شد. با ادامه ناآرامی و خشونت ها در منطقه خاورمیانه احتمال بروز جنگ در این منطقه بسیار بالا خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه در ادامه بیان نمود که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به هیچ وجه قابل حمایت نبوده و این تصمیم آمریکا را نقض کننده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت دانست.

امید به مذاکرات انجام شده با اروپاییها و ایجاد ثبات در بازار ارزی کشور

با ادامه جنگ در خاورمیانه و ایجاد ناامنی در این منطقه و احتمال گسترش جنگ در آن، بازهم نرخ ارز بی ثبات تر از گذشته شده و در نهایت موضوع صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به طور قطع قیمت ورق گالوانیزه و سایر محصولات فولادی را نیز دچار نوسان خواهد کرد.

در نتیجه مذاکرات موفقیت آمیز وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده اتحادیه اروپا و وزرای سه کشور اروپایی در پایتخت بلژیک در مورد برجام و توافق طرفین در مورد تضمین منافع اقتصادی آمریکا امیدواری های زیادی در بازار صادراتی ایجاد گردید. در صورت پایبندی اروپایی ها به مفاد برجام می توان در وانفسای رسیدن به دوره دوم تحریم ها و بی ثباتی هرچه بیشتر قیمت ارز ناشی از ورود به این دوران، ایجاد ثبات نسبی یا کاهش نسبی شیب در بازار ارز در آینده را پیش بینی نمود.

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان

تعرفه وارداتی از سوی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صادرات محصولات فولادی

در حالی که در سال ۲۰۱۶ میزان صادارت محصولات فولادی ایران به اروپا ۱/۱ میلیون تن بوده است، اما بعد از ایجاد تعرفه از سوی اتحادیه اروپا بر روی ورق ایران، میزان صادرات از سوی ایران به اروپا به ۱۰۳ هزار تن کاهش یافته است. این موضوع می تواند هشدار جدی و تکان دهنده ای برای ایران باشد. با وجود انجام توافقات با اروپا مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران و آغاز بحث خروج آمریکا از برجام همانگونه که مشاهده کردیم، بسیاری از شرکت های اروپای از ارتباط تجاری با ایران خارج شدند.

وضع تعرفه های وارداتی از سوی اروپا بر محصولات تخت ایران نیز در این میان مزید بر علت شده و سبب کاهش صادارات این محصولات به اروپا گردیده بر هیمن اساس قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی نیز دستخوش نوسان گردیده است. درحالی که انجام توافقات با اروپا برای ایران تیری در سیاهی و روزنه امیدی در میان تاریکی های موجود می باشد اما باز هم چندان نمی توان به آن امیدوار بود و در نهایت ایران بایستی کج دار و مریض با وجود تمام محدودیت ها روابط تجاری خود را توسعه دهد.

آیا در آینده امکان ادامه مذاکرات بین ایران وآمریکا وجود خواهد داشت؟

در اردیبهشت ماه سال جاری هنگامی که رئیس جمهور آمریکا از تعهدات خود نسبت به برجام خارج گردید و تحریم هایی را بر علیه ایران آغاز نمود، ایران مجددا بعد از تحمل یک دوره تحریم وارد فاز جدیدی شد. با ورود به نیمه مرداد ماه دوره دوم تحریم ها آغاز شد. یکی از موارد مهم و چشمگیر در موضوعات این دوره، محدودیت صادرات فلزات گرانبها به خصوص محصولات فولادی برای ایران بود.

آغاز تحریم ها به طور قطع صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره بازار فولاد ایران وارد خواهد کرد. از جمله این صدمات می توان به کاهش صادرات فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه اشاره کرد چراکه بخش اعظم فعالیت این شرکت در حوزه صادرات انواع ورق خصوصا ورق گالوانیزه می باشد. از این رو با شروع دور دوم تحریم ها شاهد تغییر شدیدی در قیمت محصولات فولادی پر مصرف از جمله انواع ورق فولادی خواهیم بود.

البته در چند روزه اخیر خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایران با آمریکا به گوش می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طی هفته جاری چند بار وعده بازگشت ایران به مذاکرات بدون هیچ گونه قید و شرط و در هر زمانی را داده است. البته عمر این وعده و عیدها کوتاه مدت بوده و بلافاصله بعد از انتشار خبر تمایل ترامپ مبنی بر مذاکره با ایران، پمپئو وزیر امور خارجه این کشور، شروط سه گانه ای را برای انجام این مذاکرات اعلام نمود که به طور تقریبی خلاصه ای از تمامی مفاد و شرایط قبلی را در محتوای خود داشت.

مواضع یک بام و دوهوا از سوی آمریکا و ایجاد ابهام در بازار فولاد ایران

شاید یکی از دلایل مهم به ثبات نرسیدن قیمت محصولات فولادی در بازار ایران این شرایط ابهام آمیز و دوگانه از سوی آمریکا بوده است که سبب شده قیمت ورق گالوانیزه و سایر مقاطع فولادی باز هم نتواند در بازار داخلی ایران طی شرایط کنونی به ثبات برسد. برخی از کارشناسان سیاسی این رفتار دوگانه و ضد و نقیض از سوی آمریکا را از پیش تعیین شده و یک بازی سیاسی از سوی دست های پشت پرده می دانند.

در تحقیقات به عمل آمده این دست ها از سوی اندیشکده هریتیج هدایت می شوند. اندیشکده هریتیج که جزء ۵ اندیشکده ارشد سیاست خارجی در آمریکاست و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد که در این دهه به عنوان اتاق فکر سیاست های آمریکا بر علیه شوری فعالیت می کرده است. این موسسه دو سال قبل از انتخابات آمریکا از ترامپ حمایت می کرد و تاکنون هر اقدامی که از سوی رئیس جمهور آمریکا سرزده است فرمان های این موسسه بوده که مو به مو اجرا گردیده است. تمامی مواضع انتخاباتی ترامپ مبنی بر ۷ فرمان مسیر مقابله علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که تمامی اقدامات ترامپ تاکنون بر طبق این ۷ فرمان هدایت شده است.

قیمت ورق گالوانیزه

ناکامی آمریکا در جنگ روانی با ایران و تهدید منافع این کشور درمنطقه خاورمیانه

البته با وجود آنکه آمریکا تمامی این ۷ فرمان را در مقابله با ایران انجام داده است اما باز هم می داند که در جنگ با ایران شکست خواهد خورد و به همین دلیل در پاسخ به اعراب تشریح نمود که آمریکا در هیچ زمانی به دنبال جنگ با ایران نبوده است و تا کنون در پی آن بوده تا با مذاکره با ایران گشایشی را برای بحران های کشور خود ایجاد نماید.

این که رفتار های ضد و نقیض آمریکا آیا در نهایت به نفع ایران خواهد بود یا خیر مساله ای است که در طی روزهای آینده و با تصمیم دولتمردان ایرانی برای ایجاد باب جدیدی از مذاکرات، روشن خواهد گردید؛ اما این پر واضح است که دولت آمریکا به استصیال رسیده و با ایجاد فشار روانی و اجتماعی و اقتصادی بر ایران می خواهد تحریم های خود را پر قدرت نشان دهد؛ اما از سویی دیگر منافع خود را در منطقه در خطر می بیند و ناچار است که مجددا به میز مذاکره باز گردد.

تصمیمات متفاوت دولت برای سامان دهی بازار ارزی از ابتدای سال تاکنون

همان گونه که می دانید از ابتدای سال جاری تاکنون دولت برای سرو سامان دادن به بازار ارزی تدابیری متفاوتی را اتخاذ نموده است. از جمله آن می توان به ارائه خدمات ارزی توسط برخی از بانک ها و صرافی های مجاز اشاره نمود که صادرکنندگان و وارد کنندگان در این میان موظف بودند تا برای تامین و تحویل ارز خود به این بخش ها مراجعه نمایند.

از سویی دیگر با انفجار قیمت ارز، دولت دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی را برای رهایی بخش اقتصادی از تورم ناشی از آن اتخاذ نمود که دوگانگی ناشی از آن سبب شکست دلار دولتی در بازار سیاه گردید. در حال حاضر نیز بسته ارزی جدید دولت رونمایی شده و ارز ثانویه با قیمت هایی نزدیک به قیمت دلار بازار آزاد تعیین گردیده است. البته با وجود آن که قیمت بالای بسته جدید ارزی با خود تورم را در پیش خواهد داشت اما انتظار تولیدکنندگان را برآورده خواهد کرد و فاصله قیمت با بازار آزاد نسبت به دلار رسمی قبلی را نخواهد داشت. البته بایستی تبعات این بسته ارزی را در آینده بر پیکره اقتصاد کشور مشاهده نماییم.

تذکر به تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از منفعت طلبی شخصی

در حالی که به دلیل تحریم ها از چند ماهه اخیر تاکنون صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی دچار چالش شده است اما از سویی دیگر متاسفانه تنها عوامل خارجی پیکره اقتصاد کشور را زخمی ننموده اند بلکه بسیاری از فولاد سازان بزرگ نیز با کاهش روز به روز ارزش پول ملی میزان عرضه داخلی خود را قطره چکانی کرده و قیمت محصولات تخت مانند قیمت ورق گالوانیزه را در بازار داخلی به میزان زیادی افزایش دادند تا سود بیشتری هم از بازار داخلی و هم از فروش حاصل از صادرات خود داشته باشند.

نه تنها این فولادسازان دلار حاصل از فروش محصولات خود را به سامانه نیمایی عرضه نمی نمودند بلکه آن را به قیمت ارز بازار سیاه می فروختند و سود زیادی را نصیب خود می نمودند. متاسفانه تمامی این حرکت ها چه از داخل و چه از خارج تنها منجر به ایجاد نابسامانی در قیمت مقاطع فولادی شده است. البته با وجود تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی این دسته از تولید کنندگان ناچارند که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه نمایند.

نهادهای دولتی در این میان برای جلوگیری از تورم و افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی وظیفه دارند تا به صورت مستقیم بر این موسسات از طریق مالیات بر ارزش افزوده و کنترل زنجیره توزیع نظارت داشته و از نوسان قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی جلوگیری بعمل آورند؛ زیرا با افزایش قیمت ها و ایجاد فساد اقتصادی بدنه رشد صنعتی کشور خشکیده خواهد شد و این امر به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

فروش ورق گالوانیزه

امید به ادامه روند صادرات محصولات فولادی و ایجاد ثبات در بازار فولاد

در شرایط کنونی و با ورود به دوره دوم تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی بازار ارز باز هم دچار نوسان خواهد گردید و در این میان بیش از همه صادر کنندگان دچار تنش های ناشی از آن خواهند شد. ادامه این روند باز هم بازار آهن آلات را دچار نوسان خواهد نمود و قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد و فولاد مبارکه که جزء بهترین محصولات در بازار ورق هستند نوسانات زیادی را متحمل خواهند شد.

البته در این میان امید آن می رود تا با ادامه اعتراضات جامعه جهانی نسبت به اقدامات آمریکا اوضاع به سمت و سوی ثبات پیش روی داشته باشد. با امید به پایبندی اروپایی ها به برجام نیز می توان تحریم آمریکا را بی نتیجه دانست و این موضوع بر صادرات در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.
با ادامه صادرات تولید کنندگان فولادی به نقاط مختلف جهان، ثبات در این بازار ایجاد خواهد گردید و نوسانات قیمت در بازار آهن آلات نیز فروکش خواهد کرد و بازار فولاد به ثبات و آرامش خواهد رسید.

تماس بگیرید