تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه
185 بازدید

نوسانات قیمت دلار در ماه جاری و تاثیر آن بر قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه از ابتدای سال جاری تاکنون نوسانات زیادی را در بازار فولاد تجربه نموده است. البته با وجود نوسانات قیمت سکه و دلار طی ماه های اخیر این افت و خیز قیمت ورق گالوانیزه قابل پیش بینی بوده است. در حالی که ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده ورق گالوانیزه به شمار می رود، این نوسانات قیمت سبب ایجاد ابهام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد گردید.

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۱
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۲
۴۰.۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۳
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۴
۶۰.۴رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۵
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۶
۸۰.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۷
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۸
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۰۹
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۱
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۲
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۳
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۴
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۵
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۶
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۷
۱۹۳رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۸
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۱۹
۲۱۴رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۱
۲۳۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۷۷۰۲۲
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباس۲۰۷۰۰۷۷۰۲۳
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۴
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباس۱۶۴۰۰۷۷۰۲۵
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباس۱۴۰۰۰۷۷۰۲۶
۲۸۰.۳۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۷
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباس۱۰۲۰۰۷۷۰۲۸
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۲۹
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۰
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۱
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۲
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۳
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۴
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۵
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۶
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۷
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۸
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۳۹
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۰
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۱
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۲
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۳
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۴
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید۷۷۰۴۵
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۶
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۷
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۸
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۴۹
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۰
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۱
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۲
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۳
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۴
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۵
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۶
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۷
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۸
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۵۹
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۰
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۱
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۲
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۳
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۴
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۵
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۶
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۷
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۷۷۰۶۸

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۰
۲۰.۲۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۱
۳۰.۲۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۲
۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۳
۶۱.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۴
۷۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۵
۸۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۶
۹۲رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۷
۱۰۲.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۸
۱۱۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۰۹
۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید۷۸۰۱۰
۱۲۰.۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۱
۱۳۰.۳۳رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۲
۱۴۰.۴۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۳
۱۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۴
۱۶۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۵
۱۷۱.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۱۶
۱۸۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهران۸۰۰۰۷۸۰۱۷
۱۹۲رول۱اماراتانبار تهران۸۲۰۰۷۸۰۱۸
۲۰۲رول۱.۲۵اماراتانبار تهران۱۰۰۰۰۷۸۰۱۹
۲۱۲.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۲۰
۲۲۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۲۱
۲۳۰.۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۲
۲۳۰.۲۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۳
۲۴۰.۲۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۴
۲۴۰.۳۳رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۵
۲۵۰.۴۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۶
۲۶۰.۵۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۷
۲۷۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۸
۲۸۱.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۲۹
۲۹۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۰
۳۰۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۱
۳۱۲رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۲
۳۲۲.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۳
۳۳۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۴
۳۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۳۵
۳۵۰.۳۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۶
۳۶۰.۲۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید۷۸۰۳۷
۳۷۰.۲۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۳۸
۳۸۰.۲۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۳۹
۳۹۰.۲۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۴۰
۴۰۰.۳۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید۷۸۰۴۱

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۴رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۰
۲۰.۴رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۱
۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۲
۴۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۳
۵۰.۵رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۴
۶۰.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۵
۷۰.۵۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۶
۸۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۷
۹۰.۵۵رول۱.۲۳۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۸
۱۰۰.۶رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۰۹
۱۱۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۰
۱۲۰.۶رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۱
۱۳۰.۶۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۲
۱۴۰.۶۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۳
۱۵۰.۷رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۴
۱۶۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۵
۱۷۰.۷۵رول۱.۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۶
۱۸۰.۸رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۷
۱۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۸
۲۰۰.۸۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۱۹
۲۱۰.۹رول۰.۹۱۴قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۰
۲۲۰.۹رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۱
۲۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۲
۲۴۱رول۱.۲۱۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۳
۲۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۴
۲۶۱رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۵
۲۷۱رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۶
۲۸۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۷
۲۹۱رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۸
۳۰۱.۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۲۹
۳۱۱.۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۰
۳۲۱.۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۱
۳۳۱.۱۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۲
۳۴۱.۱۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۳
۳۵۱.۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۴
۳۶۱.۲رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۵
۳۷۱.۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۶
۳۸۱.۲رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۷
۳۹۱.۲۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۸
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۳۹
۴۱۱.۲۵رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۰
۴۲۱.۳۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۱
۴۳۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۲
۴۴۱.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۳
۴۵۱.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۴
۴۶۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۵
۴۷۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید۷۹۰۴۶
۴۸۰.۴رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۴۷
۴۹۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۴۸
۵۰۰.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۴۹
۵۱۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۰
۵۲۰.۵۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۱
۵۳۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۲
۵۴۰.۶رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۳
۵۵۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۴
۵۶۰.۷رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۵
۵۷۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۶
۵۸۰.۸رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۷
۵۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۸
۶۰۰.۹رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۵۹
۶۱۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۰
۶۲۱رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۱
۶۳۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۲
۶۴۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۳
۶۵۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۴
۶۶۱.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۵
۶۷۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۶
۶۸۲رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۷
۶۹۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید۷۹۰۶۸
۷۰۰.۴رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۶۹
۷۱۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۰
۷۲۰.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۱
۷۳۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۲
۷۴۰.۵۵رول۱۰۰۰قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۳
۷۵۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۴
۷۶۰.۶رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۵
۷۷۰.۷رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۶
۷۸۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۷
۷۹۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۸
۸۰۰.۸رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۷۹
۸۱۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۰
۸۲۰.۹رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۱
۸۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۲
۸۴۱رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۳
۸۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۴
۸۶۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۵
۸۷۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۶
۸۸۱.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۷
۸۹۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۸
۹۰۲رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۸۹
۹۱۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید۷۹۰۹۰
۹۲۰.۴رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۱
۹۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۲
۹۴۰.۵رول۱قزاقانبار تهران۹۰۰۰۷۹۰۹۳
۹۵۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۴
۹۶۰.۵۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۵
۹۷۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۸۴۵۰۷۹۰۹۶
۹۸۰.۶رول۱قزاقانبار تهران۸۲۰۰۷۹۰۹۷
۹۹۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۸
۱۰۰۰.۷رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۰۹۹
۱۰۱۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۰
۱۰۲۰.۸رول۱قزاقانبار تهران۷۷۰۰۷۹۱۰۱
۱۰۳۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۲
۱۰۴۰.۹رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۳
۱۰۵۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۷۷۰۰۷۹۱۰۴
۱۰۶۱رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۵
۱۰۷۱رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۷۷۰۰۷۹۱۰۶
۱۰۸۱.۲۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۷
۱۰۹۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۷۷۰۰۷۹۱۰۸
۱۱۰۱.۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۰۹
۱۱۱۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۱۰
۱۱۲۲رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید۷۹۱۱۱
۱۱۳۲رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۸۵۰۰۷۹۱۱۲

ردیفضخامت(mm)حالت ابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۰
۷۳رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۱
۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۲
۳۲رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۳
۵۲.۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۴
۶۲.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۵
۱۰.۵۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۶
۴۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید۸۰۰۰۷
۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۰۸
۱۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۰۹
۱۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهران۹۰۰۰۸۰۰۱۰
۱۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهران۸۷۰۰۸۰۰۱۱
۱۳۶۰رول۱هند ایثارانبار تهران۸۵۰۰۸۰۰۱۲
۱۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۱۳
۱۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۱۴
۱۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۱۵
۱۷۳رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۱۶
۱۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید۸۰۰۱۷
۱۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۱۸
۲۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۱۹
۲۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۰
۲۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۱
۲۳۶۰رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۲
۲۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۳
۲۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۴
۲۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۵
۲۷۳رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۶
۲۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید۸۰۰۲۷

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۴رول۱شهرکردانبار اصفهان۱۰۴۲۰۸۱۰۱۸
۲۰.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۴۰۰۸۱۰۰۰
۳۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۴۳۰۸۱۰۰۱
۴۰.۶رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۰۵۰۸۱۰۰۲
۵۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۱۴۰۸۱۰۰۳
۶۰.۷رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۹۷۰۸۱۰۰۴
۷۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۹۸۰۸۱۰۰۵
۸۰.۸رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۷۴۰۸۱۰۰۶
۹۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۰۹۰۸۱۰۰۷
۱۰۰.۹رول۱شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید۸۱۰۰۸
۱۱۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۸۴۰۸۱۰۰۹
۱۲۱رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۸۴۰۸۱۰۱۰
۱۳۱رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۸۹۰۸۱۰۱۱
۱۴۱.۲۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۹۰۰۸۱۰۱۲
۱۵۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۸۹۰۸۱۰۱۳
۱۶۱.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۱۵۰۸۱۰۱۴
۱۷۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید۸۱۰۱۵
۱۸۲رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۴۹۰۸۱۰۱۶
۱۹۲رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۴۹۰۸۱۰۱۷
۲۰۰.۴رول۱شهرکردکارخانه۱۰۳۷۰۸۱۰۱۹
۲۱۰.۵رول۱شهرکردکارخانه۸۳۵۰۸۱۰۲۰
۲۲۰.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانهتماس بگیرید۸۱۰۲۱
۲۳۰.۶رول۱شهرکردکارخانه۸۰۰۰۸۱۰۲۲
۲۴۰.۶رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۰۹۰۸۱۰۲۳
۲۵۰.۷رول۱شهرکردکارخانه۷۹۳۰۸۱۰۲۴
۲۶۰.۷رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۳۰۸۱۰۲۵
۲۷۰.۸رول۱شهرکردکارخانه۷۶۹۰۸۱۰۲۶
۲۸۰.۸رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۶۰۸۱۰۲۷
۲۹۰.۹رول۱شهرکردکارخانه۷۸۹۰۸۱۰۲۸
۳۰۰.۹رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۷۹۰۸۱۰۲۹
۳۱۱رول۱شهرکردکارخانه۷۷۹۰۸۱۰۳۰
۳۲۱رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۸۴۰۸۱۰۳۱
۳۳۱.۲۵رول۱شهرکردکارخانه۷۸۵۰۸۱۰۳۲
۳۴۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۰۰۸۱۰۳۳
۳۵۱.۵رول۱شهرکردکارخانه۸۰۷۰۸۱۰۳۴
۳۶۱.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۹۱۰۸۱۰۳۵
۳۷۲رول۱شهرکردکارخانه۸۴۴۰۸۱۰۳۶
۳۸۲رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۴۴۰۸۱۰۳۷
۳۹۰.۴رول۱شهرکردانبار تهران۱۰۴۳۰۸۱۰۳۸
۴۰۰.۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۴۱۰۸۱۰۳۹
۴۱۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۴۴۰۸۱۰۴۰
۴۲۰.۶رول۱شهرکردانبار تهران۸۰۶۰۸۱۰۴۱
۴۳۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۱۵۰۸۱۰۴۲
۴۴۰.۷رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۸۰۸۱۰۴۳
۴۵۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۹۰۸۱۰۴۴
۴۶۰.۸رول۱شهرکردانبار تهران۷۷۵۰۸۱۰۴۵
۴۷۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۰۰۰۸۱۰۴۶
۴۸۰.۹رول۱شهرکردانبار تهرانتماس بگیرید۸۱۰۴۷
۴۹۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۸۵۰۸۱۰۴۸
۵۰۱رول۱شهرکردانبار تهران۷۸۵۰۸۱۰۴۹
۵۱۱رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۰۰۸۱۰۵۰
۵۲۱.۲۵رول۱شهرکردانبار تهران۷۹۱۰۸۱۰۵۱
۵۳۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۹۰۰۸۱۰۵۲
۵۴۱.۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۱۳۰۸۱۰۵۳
۵۵۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهرانتماس بگیرید۸۱۰۵۴
۵۶۲رول۱شهرکردانبار تهران۸۵۰۰۸۱۰۵۵
۵۷۲رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۵۰۰۸۱۰۵۶

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۲۲۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۱۰۴۰۰۸۵۰۲۱
۱۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۳۸۰۸۵۰۰۱
۲۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۴۱۰۸۵۰۰۲
۳۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۷۰۸۵۰۰۳
۴۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۰۳۰۸۵۰۰۴
۵۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۲۰۸۵۰۰۵
۶۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۵۰۸۵۰۰۷
۷۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۹۶۰۸۵۰۰۶
۸۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۷۲۰۸۵۰۱۰
۹۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۱
۱۰۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۲
۱۱۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۳
۱۲۱رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۴
۱۳۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۵
۱۴۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۶
۲۳۰.۴رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۲
۲۴۰.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۳
۱۵۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۷
۱۸۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۰۸
۱۹۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۰۹
۲۰۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۱۹
۲۱۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهانتماس بگیرید۸۵۰۲۰
۲۵۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۴
۲۶۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۵
۲۷۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۶
۲۸۰.۶رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۷
۲۹۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۸
۳۰۰.۷رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۹
۳۱۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۰
۳۲۰.۸رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۱
۳۳۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۲
۳۴۰.۹رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۳
۳۵۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۴
۳۶۱رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۵
۳۷۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۶
۳۸۱.۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۷
۳۹۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۸
۱۶۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۲۱
۱۷۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۱۸
۴۰۱.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۳۹
۴۱۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۴۰
۴۲۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۴۱
۴۳۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید۸۵۰۴۲
۴۴۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۴۱۰۸۵۰۴۳
۴۵۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۳۹۰۸۵۰۴۴
۴۶۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۴۲۰۸۵۰۴۵
۴۷۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۰۸۰۸۵۰۴۶
۴۸۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۱۸۰۸۵۰۴۷
۴۹۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۰۴۰۸۵۰۴۸
۵۰۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۳۰۸۵۰۴۹
۵۱۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۶۰۸۵۰۵۰
۵۲۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۹۷۰۸۵۰۵۱
۵۳۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۷۳۰۸۵۰۵۲
۵۴۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۳
۵۵۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۴
۵۶۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۵
۵۷۱رول۱تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۶
۵۸۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۷
۵۹۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۸
۶۰۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۵۹
۶۱۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۶۰
۶۲۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۶۱
۶۳۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۶۲
۶۴۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهرانتماس بگیرید۸۵۰۶۳

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمتid
۱۰.۳۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۴۴۰۱۲۲۰۰۰
۲۰.۴۳رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید۱۲۲۰۰۱
۳۰.۴۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید۱۲۲۰۰۲
۴۰.۴۵رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید۱۲۲۰۰۳
۵۰.۴۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۲۴۰۱۲۲۰۰۴
۶۰.۴۸رول۱۲۵۰روی اندود۴۲۳۰۱۲۲۰۰۵
۷۰.۵۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۲۴۰۱۲۲۰۰۶
۸۰.۵۸رول۱۲۵۰روی اندود۴۱۳۰۱۲۲۰۰۷
۹۰.۶۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۱۲۰۱۲۲۰۰۸
۱۰۰.۶۸رول۱۲۵۰روی اندود۴۰۰۰۱۲۲۰۰۹
۱۱۰.۷۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۰۰۰۱۲۲۰۱۰
۱۲۰.۸۸رول۱۰۰۰روی اندود۴۰۰۰۱۲۲۰۱۱
۱۳۰.۸۸رول۱۲۵۰روی اندود۴۰۰۰۱۲۲۰۱۲
۱۴۰.۹۸رول۱۲۵۰روی اندود۴۰۰۰۱۲۲۰۱۳
۱۵۰.۷۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید۱۲۲۰۱۴
۱۶۰.۳۵رول۱۰۰۰روی اندود۴۹۰۰۱۲۲۰۱۵

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۴۰.۲۸رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۵۰.۳رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۶۰.۳۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۷۰.۴رول۱هفت الماسکارخانه۱۰۳۳۰
۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۱۰۱۰۰
۹۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۰۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۳۱۰
۱۲۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۳۴۰
۱۳۰.۵۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۰۰۰
۱۴۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۱۰۰
۱۵۰.۶رول۱هفت الماسکارخانه۷۹۶۰
۱۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۰۵۰
۱۷۰.۷رول۱هفت الماسکارخانه۷۸۸۰
۱۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۸۹۰
۱۹۰.۸رول۱هفت الماسکارخانه۷۶۵۰
۲۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۹۰۰
۲۱۰.۹رول۱هفت الماسکارخانه۷۸۵۰
۲۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۷۵۰
۲۳۱رول۱هفت الماسکارخانه۷۷۵۰
۲۴۱رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۸۰۰
۲۵۱.۲۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۸۱۰
۲۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۸۶۰
۲۷۱.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۰۳۰
۲۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۹۹۰
۲۹۲رول۱هفت الماسکارخانه۸۴۰۰
۳۰۲رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۴۰۰
۳۱۲.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۳۷۰
۳۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۳۰.۴رول۱هفت الماسانبار تهران۱۰۳۶۰
۳۴۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۱۰۱۳۰
۳۵۰.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۳۴۵
۳۶۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۳۷۵
۳۷۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۰۳۵
۳۸۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۱۳۵
۳۹۰.۶رول۱هفت الماسانبار تهران۷۹۹۵
۴۰۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۰۸۵
۴۱۰.۷رول۱هفت الماسانبار تهران۷۹۱۵
۴۲۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۹۲۵
۴۳۰.۸رول۱هفت الماسانبار تهران۷۶۸۵
۴۴۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۹۳۵
۴۵۰.۹رول۱هفت الماسانبار تهران۷۸۸۵
۴۶۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۷۸۵
۴۷۱رول۱هفت الماسانبار تهران۷۷۸۵
۴۸۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۸۴۵
۴۹۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۸۹۵
۵۱۱.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۰۶۵
۵۲۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۰۲۵
۵۳۲رول۱هفت الماسانبار تهران۸۴۳۵
۵۴۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۳۵
۵۵۲.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۴۰۰
۵۶۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۰۰
۵۷۰.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۳۳۵
۵۸۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۳۶۵
۵۹۰.۶رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۹۸۵
۶۰۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۰۷۵
۶۱۰.۷رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۹۰۵
۶۲۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۹۱۵
۶۳۰.۸رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۶۷۵
۶۴۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۹۲۵
۶۵۰.۹رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۸۷۵
۶۶۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۷۷۵
۶۷۱رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۷۷۵
۶۸۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۸۳۵
۶۹۱.۱رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۰۱.۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۱۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۲۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۸۸۵
۷۳۱.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۰۵۵
۷۴۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۰۱۵
۷۵۲رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۴۲۵
۷۶۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۴۲۵
۷۷۲.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۳۹۰
۷۸۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۳۹۰

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۵۰رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۰رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۰رول۱.۲فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۷۶۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۳۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۰۰
۲۰.۴رول۱کاشانانبار اصفهان۱۰۵۳۰۸۴۰۰۱
۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۰۲
۴۰.۴۵رول۱کاشانانبار اصفهان۹۵۳۰۸۴۰۰۳
۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۵۳۰۸۴۰۰۴
۶۰.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۸۷۰۸۴۰۰۵
۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۸۷۰۸۴۰۰۶
۸۰.۵۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۲۰۸۴۰۰۷
۹۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۲۰۸۴۰۰۸
۱۰۰.۶رول۱کاشانانبار اصفهان۸۳۷۰۸۴۰۰۹
۱۱۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۳۷۰۸۴۰۱۰
۱۲۰.۷رول۱کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۱۱
۱۳۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۱۲
۱۴۰.۸رول۱کاشانانبار اصفهان۷۸۷۰۸۴۰۱۳
۱۵۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۸۷۰۸۴۰۱۴
۱۶۰.۹رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۵
۱۷۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۶
۱۸۱رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۷
۱۹۱رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۸
۲۰۱.۲رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۱۹
۲۱۱.۲رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۲۰
۲۲۱.۲۵رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۲۱
۲۳۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۲۲
۲۴۱.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۲۳
۲۵۰.۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۴
۲۶۰.۳۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۵
۲۷۰.۴رول۱کاشانانبار تهران۱۰۵۳۰۸۴۰۲۶
۲۸۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۷
۲۹۰.۴۵رول۱کاشانانبار تهران۹۵۳۰۸۴۰۲۸
۳۰۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۵۳۰۸۴۰۲۹
۳۱۰.۵رول۱کاشانانبار تهران۸۸۷۰۸۴۰۳۰
۳۲۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۸۷۰۸۴۰۳۱
۳۳۰.۵۵رول۱کاشانانبار تهران۸۶۲۰۸۴۰۳۲
۳۴۰.۶رول۱کاشانانبار تهران۸۳۷۰۸۴۰۳۳
۳۵۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۳۷۰۸۴۰۳۴
۳۶۰.۷رول۱کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۳۵
۳۷۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۳۶
۳۸۰.۸رول۱کاشانانبار تهران۷۸۷۰۸۴۰۳۷
۳۹۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۸۷۰۸۴۰۳۸
۴۰۰.۹رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۳۹
۴۱۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۰
۴۲۱رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۱
۴۳۱رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۲
۴۴۱.۲۵رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۳
۴۵۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۴
۴۶۱.۵رول۱کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۴۵
۴۷۲رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۶
۴۸۲رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۷
۴۹۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۸
۵۰۰.۳رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۴۹
۵۱۰.۳۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۵۰
۵۲۰.۴رول۱کاشانکارخانه۱۰۵۰۰۸۴۰۵۱
۵۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۵۲
۵۴۰.۴۵رول۱کاشانکارخانه۹۵۰۰۸۴۰۵۳
۵۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۵۰۰۸۴۰۵۴
۵۶۰.۵رول۱کاشانکارخانه۸۸۴۰۸۴۰۵۵
۵۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۸۴۰۸۴۰۵۶
۵۸۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۵۹۰۸۴۰۵۷
۵۹۰.۶رول۱کاشانکارخانه۸۳۴۰۸۴۰۵۸
۶۰۰.۶رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۳۴۰۸۴۰۵۹
۶۱۰.۷رول۱کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۶۰
۶۲۰.۷رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۶۱
۶۳۰.۸رول۱کاشانکارخانه۷۸۴۰۸۴۰۶۲
۶۴۰.۸رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۸۴۰۸۴۰۶۳
۶۵۰.۹رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۴
۶۶۰.۹رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۵
۶۷۱رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۶
۶۸۱رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۷
۶۹۱.۲۵رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۸
۷۰۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۹
۷۱۱.۵رول۱کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۷۰
۷۲۲رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۷۱
۷۳۲رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۷۲

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمتid
۱گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۷۰۰۰
۲گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۷۰۰۱
۳گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۷۰۰۲
۴گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۷۰۰۳
۵گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهران۷۴۳۰۱۲۷۰۰۴
۶گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهران۷۳۳۰۱۲۷۰۰۵

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمتid
۱گالوانیزه سادهانواع کرکره۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۶۴۵۰۷۰۰۰۰
۲گالوانیزه سادهانواع کرکره۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۶۳۰۰۷۰۰۰۱
۳گالوانیزه سادهانواع کرکره۷۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۶۴۰۰۷۰۰۰۲
۴گالوانیزه سادهانواع کرکره۸۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۶۳۰۰۷۰۰۰۳

البته از سویی دیگر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی چند ماهه اخیر تنشهایی را در خاورمیانه دامن زده است و سبب ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است. با++ ادامه این روند، نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در ایران که به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصول به شمار می رود ادامه داشته و در راستای آن قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نیز که این محصول را در حجم بسیار بالا صادر می نماید، دچار افت و خیز خواهد شد و از حالت ثبات خارج خواهد شد.

البته امید آن می رود تا با مذاکرات موفقیت آمیز محمد جواد ظریف با اتحادیه اروپا راجع به تثبیت آنها در برجام، اوضاع صادرات محصولات فولادی با ورود به دوره اول تحریم ها بیش از پیش نگران کننده نباشد. در حالی که آمریکا از تعهدات خود در برجام خارج شده است، اما باقی ماندن اروپایی ها در برجام، ایران خواهد توانست در عرصه صادراتی قدرت خود را همانند قبل حفظ کرده و در این صورت قیمت ورق گالوانیزه نیز به ثبات خواهد رسید.

وزیر امور خارجه فرانسه طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعلام نمود که اقدامات آمریکا در خاورمیانه سبب ایجاد تنش در این منطقه خواهد گردید و در نهایت به ایجاد جنگ منجر خواهد شد. با ادامه ناآرامی و خشونت ها در منطقه خاورمیانه احتمال بروز جنگ در این منطقه بسیار بالا خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه در ادامه بیان نمود که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به هیچ وجه قابل حمایت نبوده و این تصمیم آمریکا را نقض کننده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت دانست.

امید به مذاکرات انجام شده با اروپاییها و ایجاد ثبات در بازار ارزی کشور

با ادامه جنگ در خاورمیانه و ایجاد ناامنی در این منطقه و احتمال گسترش جنگ در آن، بازهم نرخ ارز بی ثبات تر از گذشته شده و در نهایت موضوع صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به طور قطع قیمت ورق گالوانیزه و سایر محصولات فولادی را نیز دچار نوسان خواهد کرد.

در نتیجه مذاکرات موفقیت آمیز وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده اتحادیه اروپا و وزرای سه کشور اروپایی در پایتخت بلژیک در مورد برجام و توافق طرفین در مورد تضمین منافع اقتصادی آمریکا امیدواری های زیادی در بازار صادراتی ایجاد گردید. در صورت پایبندی اروپایی ها به مفاد برجام می توان در وانفسای رسیدن به دوره دوم تحریم ها و بی ثباتی هرچه بیشتر قیمت ارز ناشی از ورود به این دوران، ایجاد ثبات نسبی یا کاهش نسبی شیب در بازار ارز در آینده را پیش بینی نمود.

قیمت ورق گالوانیزه

تعرفه وارداتی از سوی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صادرات محصولات فولادی

در حالی که در سال ۲۰۱۶ میزان صادارت محصولات فولادی ایران به اروپا ۱/۱ میلیون تن بوده است، اما بعد از ایجاد تعرفه از سوی اتحادیه اروپا بر روی ورق ایران، میزان صادرات از سوی ایران به اروپا به ۱۰۳ هزار تن کاهش یافته است. این موضوع می تواند هشدار جدی و تکان دهنده ای برای ایران باشد. با وجود انجام توافقات با اروپا مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران و آغاز بحث خروج آمریکا از برجام همانگونه که مشاهده کردیم، بسیاری از شرکت های اروپای از ارتباط تجاری با ایران خارج شدند.

وضع تعرفه های وارداتی از سوی اروپا بر محصولات تخت ایران نیز در این میان مزید بر علت شده و سبب کاهش صادارات این محصولات به اروپا گردیده بر هیمن اساس قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی نیز دستخوش نوسان گردیده است. درحالی که انجام توافقات با اروپا برای ایران تیری در سیاهی و روزنه امیدی در میان تاریکی های موجود می باشد اما باز هم چندان نمی توان به آن امیدوار بود و در نهایت ایران بایستی کج دار و مریض با وجود تمام محدودیت ها روابط تجاری خود را توسعه دهد.

آیا در آینده امکان ادامه مذاکرات بین ایران وآمریکا وجود خواهد داشت؟

در اردیبهشت ماه سال جاری هنگامی که رئیس جمهور آمریکا از تعهدات خود نسبت به برجام خارج گردید و تحریم هایی را بر علیه ایران آغاز نمود، ایران مجددا بعد از تحمل یک دوره تحریم وارد فاز جدیدی شد. با ورود به نیمه مرداد ماه دوره دوم تحریم ها آغاز شد. یکی از موارد مهم و چشمگیر در موضوعات این دوره، محدودیت صادرات فلزات گرانبها به خصوص محصولات فولادی برای ایران بود.

آغاز تحریم ها به طور قطع صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره بازار فولاد ایران وارد خواهد کرد. از جمله این صدمات می توان به کاهش صادرات فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه اشاره کرد چراکه بخش اعظم فعالیت این شرکت در حوزه صادرات انواع ورق خصوصا ورق گالوانیزه می باشد. از این رو با شروع دور دوم تحریم ها شاهد تغییر شدیدی در قیمت محصولات فولادی پر مصرف از جمله انواع ورق فولادی خواهیم بود.

البته در چند روزه اخیر خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایران با آمریکا به گوش می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طی هفته جاری چند بار وعده بازگشت ایران به مذاکرات بدون هیچ گونه قید و شرط و در هر زمانی را داده است. البته عمر این وعده و عیدها کوتاه مدت بوده و بلافاصله بعد از انتشار خبر تمایل ترامپ مبنی بر مذاکره با ایران، پمپئو وزیر امور خارجه این کشور، شروط سه گانه ای را برای انجام این مذاکرات اعلام نمود که به طور تقریبی خلاصه ای از تمامی مفاد و شرایط قبلی را در محتوای خود داشت.

مواضع یک بام و دوهوا از سوی آمریکا و ایجاد ابهام در بازار فولاد ایران

شاید یکی از دلایل مهم به ثبات نرسیدن قیمت محصولات فولادی در بازار ایران این شرایط ابهام آمیز و دوگانه از سوی آمریکا بوده است که سبب شده قیمت ورق گالوانیزه و سایر مقاطع فولادی باز هم نتواند در بازار داخلی ایران طی شرایط کنونی به ثبات برسد. برخی از کارشناسان سیاسی این رفتار دوگانه و ضد و نقیض از سوی آمریکا را از پیش تعیین شده و یک بازی سیاسی از سوی دست های پشت پرده می دانند.

در تحقیقات به عمل آمده این دست ها از سوی اندیشکده هریتیج هدایت می شوند. اندیشکده هریتیج که جزء ۵ اندیشکده ارشد سیاست خارجی در آمریکاست و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد که در این دهه به عنوان اتاق فکر سیاست های آمریکا بر علیه شوری فعالیت می کرده است. این موسسه دو سال قبل از انتخابات آمریکا از ترامپ حمایت می کرد و تاکنون هر اقدامی که از سوی رئیس جمهور آمریکا سرزده است فرمان های این موسسه بوده که مو به مو اجرا گردیده است. تمامی مواضع انتخاباتی ترامپ مبنی بر ۷ فرمان مسیر مقابله علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که تمامی اقدامات ترامپ تاکنون بر طبق این ۷ فرمان هدایت شده است.

قیمت ورق گالوانیزه

ناکامی آمریکا در جنگ روانی با ایران و تهدید منافع این کشور درمنطقه خاورمیانه

البته با وجود آنکه آمریکا تمامی این ۷ فرمان را در مقابله با ایران انجام داده است اما باز هم می داند که در جنگ با ایران شکست خواهد خورد و به همین دلیل در پاسخ به اعراب تشریح نمود که آمریکا در هیچ زمانی به دنبال جنگ با ایران نبوده است و تا کنون در پی آن بوده تا با مذاکره با ایران گشایشی را برای بحران های کشور خود ایجاد نماید.

این که رفتار های ضد و نقیض آمریکا آیا در نهایت به نفع ایران خواهد بود یا خیر مساله ای است که در طی روزهای آینده و با تصمیم دولتمردان ایرانی برای ایجاد باب جدیدی از مذاکرات، روشن خواهد گردید؛ اما این پر واضح است که دولت آمریکا به استصیال رسیده و با ایجاد فشار روانی و اجتماعی و اقتصادی بر ایران می خواهد تحریم های خود را پر قدرت نشان دهد؛ اما از سویی دیگر منافع خود را در منطقه در خطر می بیند و ناچار است که مجددا به میز مذاکره باز گردد.

تصمیمات متفاوت دولت برای سامان دهی بازار ارزی از ابتدای سال تاکنون

همان گونه که می دانید از ابتدای سال جاری تاکنون دولت برای سرو سامان دادن به بازار ارزی تدابیری متفاوتی را اتخاذ نموده است. از جمله آن می توان به ارائه خدمات ارزی توسط برخی از بانک ها و صرافی های مجاز اشاره نمود که صادرکنندگان و وارد کنندگان در این میان موظف بودند تا برای تامین و تحویل ارز خود به این بخش ها مراجعه نمایند.

از سویی دیگر با انفجار قیمت ارز، دولت دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی را برای رهایی بخش اقتصادی از تورم ناشی از آن اتخاذ نمود که دوگانگی ناشی از آن سبب شکست دلار دولتی در بازار سیاه گردید. در حال حاضر نیز بسته ارزی جدید دولت رونمایی شده و ارز ثانویه با قیمت هایی نزدیک به قیمت دلار بازار آزاد تعیین گردیده است. البته با وجود آن که قیمت بالای بسته جدید ارزی با خود تورم را در پیش خواهد داشت اما انتظار تولیدکنندگان را برآورده خواهد کرد و فاصله قیمت با بازار آزاد نسبت به دلار رسمی قبلی را نخواهد داشت. البته بایستی تبعات این بسته ارزی را در آینده بر پیکره اقتصاد کشور مشاهده نماییم.

تذکر به تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از منفعت طلبی شخصی

در حالی که به دلیل تحریم ها از چند ماهه اخیر تاکنون صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی دچار چالش شده است اما از سویی دیگر متاسفانه تنها عوامل خارجی پیکره اقتصاد کشور را زخمی ننموده اند بلکه بسیاری از فولاد سازان بزرگ نیز با کاهش روز به روز ارزش پول ملی میزان عرضه داخلی خود را قطره چکانی کرده و قیمت محصولات تخت مانند قیمت ورق گالوانیزه را در بازار داخلی به میزان زیادی افزایش دادند تا سود بیشتری هم از بازار داخلی و هم از فروش حاصل از صادرات خود داشته باشند.

نه تنها این فولادسازان دلار حاصل از فروش محصولات خود را به سامانه نیمایی عرضه نمی نمودند بلکه آن را به قیمت ارز بازار سیاه می فروختند و سود زیادی را نصیب خود می نمودند. متاسفانه تمامی این حرکت ها چه از داخل و چه از خارج تنها منجر به ایجاد نابسامانی در قیمت مقاطع فولادی شده است. البته با وجود تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی این دسته از تولید کنندگان ناچارند که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه نمایند.

نهادهای دولتی در این میان برای جلوگیری از تورم و افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی وظیفه دارند تا به صورت مستقیم بر این موسسات از طریق مالیات بر ارزش افزوده و کنترل زنجیره توزیع نظارت داشته و از نوسان قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی جلوگیری بعمل آورند؛ زیرا با افزایش قیمت ها و ایجاد فساد اقتصادی بدنه رشد صنعتی کشور خشکیده خواهد شد و این امر به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

قیمت ورق گالوانیزه

امید به ادامه روند صادرات محصولات فولادی و ایجاد ثبات در بازار فولاد

در شرایط کنونی و با ورود به دوره دوم تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی بازار ارز باز هم دچار نوسان خواهد گردید و در این میان بیش از همه صادر کنندگان دچار تنش های ناشی از آن خواهند شد. ادامه این روند باز هم بازار آهن آلات را دچار نوسان خواهد نمود و قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد و فولاد مبارکه که جزء بهترین محصولات در بازار ورق هستند نوسانات زیادی را متحمل خواهند شد.

البته در این میان امید آن می رود تا با ادامه اعتراضات جامعه جهانی نسبت به اقدامات آمریکا اوضاع به سمت و سوی ثبات پیش روی داشته باشد. با امید به پایبندی اروپایی ها به برجام نیز می توان تحریم آمریکا را بی نتیجه دانست و این موضوع بر صادرات در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.
با ادامه صادرات تولید کنندگان فولادی به نقاط مختلف جهان، ثبات در این بازار ایجاد خواهد گردید و نوسانات قیمت در بازار آهن آلات نیز فروکش خواهد کرد و بازار فولاد به ثبات و آرامش خواهد رسید.