تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت جدید ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه از ابتدای سال جاری تاکنون نوسانات زیادی را در بازار فولاد تجربه نموده است. البته با وجود نوسانات قیمت سکه و دلار طی ماه های اخیر این افت و خیز قیمت ورق گالوانیزه قابل پیش بینی بوده است. در حالی که ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده ورق گالوانیزه به شمار می رود، این نوسانات قیمت سبب ایجاد ابهام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد گردید.

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱چینانبار تهران۱۶۸۷۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهران۱۵۴۲۰
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۳۷۷۰
۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۱۸۲۰
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهران۱۰۰۷۰
۶۰.۴رول۱چینانبار تهران۹۳۲۰
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰.۵رول۱چینانبار تهران۸۴۸۰
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۸۷۴۰
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهران۷۶۵۰
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۷۶۴۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهران۷۴۶۰
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهران۷۵۹۰
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهران۷۵۵۰
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهران۸۴۷۰
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۸۲۷۰
۱۹۳رول۱چینانبار تهران۱۱۱۷۰
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۱۷۰
۲۱۴رول۱چینانبار تهران۱۰۲۰۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۱۷۰
۲۳۵رول۱چینانبار تهران۱۰۱۷۰
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۰.۳۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۲رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۲.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۰.۳۳رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۴۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۱.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۲رول۱.۲۵اماراتانبار تهران۷۵۷۰
۲۱۲.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۰.۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۳۰.۲۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۲۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۳۳رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۵۰.۴۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۶۰.۵۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۷۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۸۱.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۹۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۰۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۱۲رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۲۲.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۳۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۳۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۶۰.۲۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۷۰.۲۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۰.۲۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۰.۲۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۳۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۰.۵۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۵۵رول۱.۲۳۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۰.۶رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۶رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۰.۶۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۰.۶۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۰.۷رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۰.۷۵رول۱.۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۰.۸رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۰.۸۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۰.۹رول۰.۹۱۴قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۰.۹رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۱رول۱.۲۱۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶۱رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷۱رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۹۱رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰۱.۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۱۱.۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲۱.۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳۱.۱۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۴۱.۱۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۵۱.۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۱.۲رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۷۱.۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۸۱.۲رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۹۱.۲۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۱۱.۲۵رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲۱.۳۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۳۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۴۱.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۵۱.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۷۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۴رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۴۹۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۰۰.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۱۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۲۰.۵۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۳۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۴۰.۶رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۵۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۶۰.۷رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۷۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۸۰.۸رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۰۰.۹رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۱۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۲۱رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۳۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۴۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۵۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۶۱.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۷۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۸۲رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۹۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۷۰۰.۴رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۱۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۲۰.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۳۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۴۰.۵۵رول۱۰۰۰قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۵۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۶۰.۶رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۷۰.۷رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۸۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۹۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۰۰.۸رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۱۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۲۰.۹رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۴۱رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۶۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۷۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۸۱.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۹۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۰۲رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۱۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۲۰.۴رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴۰.۵رول۱قزاقانبار تهران۸۵۰۰
۹۵۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶۰.۵۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۷۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۸۰.۶رول۱قزاقانبار تهران۷۵۴۰
۹۹۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۰.۷رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۰.۸رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴۰.۹رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۶۱رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۷۱رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۱.۲۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۹۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰۱.۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۲رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳۲رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۷۹۴۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۳رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲.۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰.۵۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۶۰رول۱هند ایثارانبار تهران۷۶۷۰
۱۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۳رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۳۶۰رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۳رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱شهرکردانبار اصفهان۹۳۱۰
۲۰.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۵۰۰
۳۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۴۹۰
۴۰.۶رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۸۱۰
۵۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۸۰۰
۶۰.۷رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۵۸۰
۷۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۶۰۰
۸۰.۸رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۴۲۰
۹۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۵۲۰
۱۰۰.۹رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۴۷۰
۱۱۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۱رول۱شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۱رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۴۳۰
۱۴۱.۲۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۳۷۰
۱۵۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۱.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۴۲۰
۱۷۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۳۸۰
۱۸۲رول۱شهرکردانبار اصفهان۷۴۵۰
۱۹۲رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۷۴۷۰
۲۰۰.۴رول۱شهرکردکارخانه۹۲۳۰
۲۱۰.۵رول۱شهرکردکارخانه۹۰۹۰
۲۲۰.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۴۲۰
۲۳۰.۶رول۱شهرکردکارخانه۷۷۳۰
۲۴۰.۶رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۷۲۰
۲۵۰.۷رول۱شهرکردکارخانه۷۵۰۰
۲۶۰.۷رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۵۲۰
۲۷۰.۸رول۱شهرکردکارخانه۷۳۴۰
۲۸۰.۸رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۴۴۰
۲۹۰.۹رول۱شهرکردکارخانه۷۳۹۰
۳۰۰.۹رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۳۷۰
۳۱۱رول۱شهرکردکارخانه۷۳۴۰
۳۲۱رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۳۵۰
۳۳۱.۲۵رول۱شهرکردکارخانه۷۲۹۰
۳۴۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۳۳۰
۳۵۱.۵رول۱شهرکردکارخانه۷۳۴۰
۳۶۱.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۳۰۰
۳۷۲رول۱شهرکردکارخانه۷۳۷۰
۳۸۲رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۷۴۰۰
۳۹۰.۴رول۱شهرکردانبار تهران۹۳۱۰
۴۰۰.۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۵۰۰
۴۱۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۴۹۰
۴۲۰.۶رول۱شهرکردانبار تهران۷۸۱۰
۴۳۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۸۰۰
۴۴۰.۷رول۱شهرکردانبار تهران۷۵۸۰
۴۵۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۶۰۰
۴۶۰.۸رول۱شهرکردانبار تهران۷۴۲۰
۴۷۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۵۲۰
۴۸۰.۹رول۱شهرکردانبار تهران۷۴۷۰
۴۹۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۱رول۱شهرکردانبار تهرانتماس بگیرید
۵۱۱رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۴۳۰
۵۲۱.۲۵رول۱شهرکردانبار تهران۷۳۷۰
۵۳۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهرانتماس بگیرید
۵۴۱.۵رول۱شهرکردانبار تهران۷۴۲۰
۵۵۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۳۸۰
۵۶۲رول۱شهرکردانبار تهران۷۴۵۰
۵۷۲رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۷۴۷۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۹۲۳۰
۲۰.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۴۲۰
۳۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۴۱۰
۴۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۰۳۰
۵۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۰۹۰
۶۰.۶رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۵۳۰
۷۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۷۲۰
۸۰.۷رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۵۰۰
۹۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۵۲۰
۱۰۰.۸رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۴۰
۱۱۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۴۴۰
۱۲۰.۹رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۹۰
۱۳۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۷۰
۱۴۱رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۱۵۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۵۰
۱۶۱.۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۲۹۰
۱۷۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۳۰
۱۸۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۱۹۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۲۰۱.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۴۰
۲۱۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۰۰
۲۲۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۷۰
۲۳۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۷۳۹۰
۲۴۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۹۴۱۰
۲۵۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۵۰۰
۲۶۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۴۹۰
۲۷۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۱۱۰
۲۸۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۱۷۰
۲۹۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۸۱۰
۳۰۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۸۰۰
۳۱۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۵۸۰
۳۲۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۶۰۰
۳۳۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۲۰
۳۴۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۵۲۰
۳۵۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۷۰
۳۶۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۷۰
۳۷۱رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۲۰
۳۸۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۳۰
۳۹۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۳۷۰
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۱۰
۴۱۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۲۰
۴۲۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۳۸۰
۴۳۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۶۰
۴۴۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۷۴۷۰
۴۵۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۱۱۰
۴۶۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۴۵۰
۴۷۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۴۹۰
۴۸۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۸۱۰
۴۹۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۸۷۰
۵۰۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۵۶۰
۵۱۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۷۰۰
۵۲۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۴۳۰
۵۳۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۴۵۰
۵۴۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۲۷۰
۵۵۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۴۲۰
۵۶۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۷۰
۵۷۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۰۰
۵۸۱رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۲۰
۵۹۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۸۰
۶۰۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۲۷۰
۶۱۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۶۰
۶۲۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۲۷۰
۶۳۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۲۸۰
۶۴۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۵۰
۶۵۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۷۳۲۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
۱۰.۳۸رول۱۰۰۰روی اندود۹۴۰۰
۲۰.۴۳رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۵۰.۴۸رول۱۰۰۰روی اندود۸۰۰۰
۶۰.۴۸رول۱۲۵۰روی اندود۸۰۰۰
۷۰.۵۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۸۰.۵۸رول۱۲۵۰روی اندود۷۳۵۰
۹۰.۶۸رول۱۰۰۰روی اندود۷۴۰۰
۱۰۰.۶۸رول۱۲۵۰روی اندود۷۲۶۰
۱۱۰.۷۸رول۱۰۰۰روی اندود۷۲۵۰
۱۲۰.۸۸رول۱۰۰۰روی اندود۷۱۵۰
۱۳۰.۸۸رول۱۲۵۰روی اندود۷۱۴۰
۱۴۰.۹۸رول۱۲۵۰روی اندود۷۱۵۰
۱۵۰.۷۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۶۰.۳۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۴۰.۲۸رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۵۰.۳رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۶۰.۳۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۷۰.۴رول۱هفت الماسکارخانه۸۵۹۰
۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۳۸۰
۹۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۰۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۶۲۰
۱۲۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۶۶۰
۱۳۰.۵۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۲۵۰
۱۴۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۲۵۰
۱۵۰.۶رول۱هفت الماسکارخانه۷۱۵۰
۱۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۱۲۰
۱۷۰.۷رول۱هفت الماسکارخانه۶۹۶۵
۱۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۹۵۵
۱۹۰.۸رول۱هفت الماسکارخانه۶۷۶۰
۲۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۹۵۰
۲۱۰.۹رول۱هفت الماسکارخانه۶۸۷۰
۲۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۸۶۰
۲۳۱رول۱هفت الماسکارخانه۶۸۲۰
۲۴۱رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۸۸۰
۲۵۱.۲۵رول۱هفت الماسکارخانه۶۷۹۰
۲۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۸۵۰
۲۷۱.۵رول۱هفت الماسکارخانه۶۷۹۰
۲۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۷۶۰
۲۹۲رول۱هفت الماسکارخانه۶۹۲۰
۳۰۲رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۶۸۳۰
۳۱۲.۵رول۱هفت الماسکارخانه۷۳۷۰
۳۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۷۳۷۰
۳۳۰.۴رول۱هفت الماسانبار تهران۸۶۳۵
۳۴۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۲۵
۳۵۰.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۶۶۵
۳۶۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۷۰۵
۳۷۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۲۹۵
۳۸۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۲۹۵
۳۹۰.۶رول۱هفت الماسانبار تهران۷۲۴۵
۴۰۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۱۶۵
۴۱۰.۷رول۱هفت الماسانبار تهران۷۰۱۰
۴۲۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۰۰۰
۴۳۰.۸رول۱هفت الماسانبار تهران۶۸۰۵
۴۴۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۹۹۵
۴۵۰.۹رول۱هفت الماسانبار تهران۶۹۱۵
۴۶۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۹۰۵
۴۷۱رول۱هفت الماسانبار تهران۶۸۶۵
۴۸۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۹۲۵
۴۹۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار تهران۶۸۳۵
۵۰۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۸۹۵
۵۱۱.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۶۸۳۵
۵۲۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۸۰۵
۵۳۲رول۱هفت الماسانبار تهران۶۹۶۵
۵۴۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۶۸۷۵
۵۵۲.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۷۴۱۵
۵۶۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۷۴۱۵
۵۷۰.۴رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۶۳۵
۵۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۴۲۵
۵۹۰.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۶۶۵
۶۰۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۷۰۵
۶۱۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۲۹۵
۶۲۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۲۹۵
۶۳۰.۶رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۲۴۵
۶۴۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۱۶۵
۶۵۰.۷رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۰۱۰
۶۶۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۰۰۰
۶۷۰.۸رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۸۰۵
۶۸۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۹۹۵
۶۹۰.۹رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۹۱۵
۷۰۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۹۰۵
۷۱۱رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۸۶۵
۷۲۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۹۲۵
۷۳۱.۱رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۴۱.۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۵۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۸۳۵
۷۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۸۹۵
۷۷۱.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۸۳۵
۷۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۸۰۵
۷۹۲رول۱هفت الماسانبار اصفهان۶۹۶۵
۸۰۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۶۸۷۵
۸۱۲.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۷۴۱۵
۸۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۷۴۱۵
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۳۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰.۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۰.۵۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۰.۶رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۷رول۱کاشانانبار اصفهان۷۳۹۰
۱۳۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۰.۸رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۰.۹رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۱رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۱رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۱.۲رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۱.۲رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۱.۲۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۱.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۷۰۵۰
۲۵۰.۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۰.۳۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۷۰.۴رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۰.۴۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۳۰.۵۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۶۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۷۰.۷رول۱کاشانانبار تهران۷۳۹۰
۳۸۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۰.۸رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۱۰.۹رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۲۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۳۱رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۴۱رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۵۱.۲۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۶۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۷۱.۵رول۱کاشانانبار تهران۷۰۵۰
۴۸۲رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۹۲رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۱۰.۳رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۲۰.۳۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۳۰.۴رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۴۰.۴رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۵۰.۴۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۶۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۷۰.۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۸۰.۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۹۰.۵۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۰۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۱۰.۶رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۲۰.۶رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۳۰.۷رول۱کاشانکارخانه۷۲۷۰
۶۴۰.۷رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۵۰.۸رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۶۰.۸رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۷۰.۹رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۸۰.۹رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۶۹۱رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۰۱رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۱۱.۲۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۲۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۳۱.۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۴۲رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۵۲رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۵۰رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۰رول۱فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۰رول۱.۲فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
۷۶۰رول۱.۲۵فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

البته از سویی دیگر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی چند ماهه اخیر تنشهایی را در خاورمیانه دامن زده است و سبب ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است. با++ ادامه این روند، نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در ایران که به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصول به شمار می رود ادامه داشته و در راستای آن قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نیز که این محصول را در حجم بسیار بالا صادر می نماید، دچار افت و خیز خواهد شد و از حالت ثبات خارج خواهد شد.

البته امید آن می رود تا با مذاکرات موفقیت آمیز محمد جواد ظریف با اتحادیه اروپا راجع به تثبیت آنها در برجام، اوضاع صادرات محصولات فولادی با ورود به دوره اول تحریم ها بیش از پیش نگران کننده نباشد. در حالی که آمریکا از تعهدات خود در برجام خارج شده است، اما باقی ماندن اروپایی ها در برجام، ایران خواهد توانست در عرصه صادراتی قدرت خود را همانند قبل حفظ کرده و در این صورت قیمت ورق گالوانیزه نیز به ثبات خواهد رسید.

وزیر امور خارجه فرانسه طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعلام نمود که اقدامات آمریکا در خاورمیانه سبب ایجاد تنش در این منطقه خواهد گردید و در نهایت به ایجاد جنگ منجر خواهد شد. با ادامه ناآرامی و خشونت ها در منطقه خاورمیانه احتمال بروز جنگ در این منطقه بسیار بالا خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه در ادامه بیان نمود که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به هیچ وجه قابل حمایت نبوده و این تصمیم آمریکا را نقض کننده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت دانست.

امید به مذاکرات انجام شده با اروپاییها و ایجاد ثبات در بازار ارزی کشور

با ادامه جنگ در خاورمیانه و ایجاد ناامنی در این منطقه و احتمال گسترش جنگ در آن، بازهم نرخ ارز بی ثبات تر از گذشته شده و در نهایت موضوع صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به طور قطع قیمت ورق گالوانیزه و سایر محصولات فولادی را نیز دچار نوسان خواهد کرد.

در نتیجه مذاکرات موفقیت آمیز وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده اتحادیه اروپا و وزرای سه کشور اروپایی در پایتخت بلژیک در مورد برجام و توافق طرفین در مورد تضمین منافع اقتصادی آمریکا امیدواری های زیادی در بازار صادراتی ایجاد گردید. در صورت پایبندی اروپایی ها به مفاد برجام می توان در وانفسای رسیدن به دوره دوم تحریم ها و بی ثباتی هرچه بیشتر قیمت ارز ناشی از ورود به این دوران، ایجاد ثبات نسبی یا کاهش نسبی شیب در بازار ارز در آینده را پیش بینی نمود.

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان

تعرفه وارداتی از سوی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صادرات محصولات فولادی

در حالی که در سال ۲۰۱۶ میزان صادارت محصولات فولادی ایران به اروپا ۱/۱ میلیون تن بوده است، اما بعد از ایجاد تعرفه از سوی اتحادیه اروپا بر روی ورق ایران، میزان صادرات از سوی ایران به اروپا به ۱۰۳ هزار تن کاهش یافته است. این موضوع می تواند هشدار جدی و تکان دهنده ای برای ایران باشد. با وجود انجام توافقات با اروپا مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران و آغاز بحث خروج آمریکا از برجام همانگونه که مشاهده کردیم، بسیاری از شرکت های اروپای از ارتباط تجاری با ایران خارج شدند.

وضع تعرفه های وارداتی از سوی اروپا بر محصولات تخت ایران نیز در این میان مزید بر علت شده و سبب کاهش صادارات این محصولات به اروپا گردیده بر هیمن اساس قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی نیز دستخوش نوسان گردیده است. درحالی که انجام توافقات با اروپا برای ایران تیری در سیاهی و روزنه امیدی در میان تاریکی های موجود می باشد اما باز هم چندان نمی توان به آن امیدوار بود و در نهایت ایران بایستی کج دار و مریض با وجود تمام محدودیت ها روابط تجاری خود را توسعه دهد.

آیا در آینده امکان ادامه مذاکرات بین ایران وآمریکا وجود خواهد داشت؟

در اردیبهشت ماه سال جاری هنگامی که رئیس جمهور آمریکا از تعهدات خود نسبت به برجام خارج گردید و تحریم هایی را بر علیه ایران آغاز نمود، ایران مجددا بعد از تحمل یک دوره تحریم وارد فاز جدیدی شد. با ورود به نیمه مرداد ماه دوره دوم تحریم ها آغاز شد. یکی از موارد مهم و چشمگیر در موضوعات این دوره، محدودیت صادرات فلزات گرانبها به خصوص محصولات فولادی برای ایران بود.

آغاز تحریم ها به طور قطع صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره بازار فولاد ایران وارد خواهد کرد. از جمله این صدمات می توان به کاهش صادرات فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه اشاره کرد چراکه بخش اعظم فعالیت این شرکت در حوزه صادرات انواع ورق خصوصا ورق گالوانیزه می باشد. از این رو با شروع دور دوم تحریم ها شاهد تغییر شدیدی در قیمت محصولات فولادی پر مصرف از جمله انواع ورق فولادی خواهیم بود.

البته در چند روزه اخیر خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایران با آمریکا به گوش می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طی هفته جاری چند بار وعده بازگشت ایران به مذاکرات بدون هیچ گونه قید و شرط و در هر زمانی را داده است. البته عمر این وعده و عیدها کوتاه مدت بوده و بلافاصله بعد از انتشار خبر تمایل ترامپ مبنی بر مذاکره با ایران، پمپئو وزیر امور خارجه این کشور، شروط سه گانه ای را برای انجام این مذاکرات اعلام نمود که به طور تقریبی خلاصه ای از تمامی مفاد و شرایط قبلی را در محتوای خود داشت.

مواضع یک بام و دوهوا از سوی آمریکا و ایجاد ابهام در بازار فولاد ایران

شاید یکی از دلایل مهم به ثبات نرسیدن قیمت محصولات فولادی در بازار ایران این شرایط ابهام آمیز و دوگانه از سوی آمریکا بوده است که سبب شده قیمت ورق گالوانیزه و سایر مقاطع فولادی باز هم نتواند در بازار داخلی ایران طی شرایط کنونی به ثبات برسد. برخی از کارشناسان سیاسی این رفتار دوگانه و ضد و نقیض از سوی آمریکا را از پیش تعیین شده و یک بازی سیاسی از سوی دست های پشت پرده می دانند.

در تحقیقات به عمل آمده این دست ها از سوی اندیشکده هریتیج هدایت می شوند. اندیشکده هریتیج که جزء ۵ اندیشکده ارشد سیاست خارجی در آمریکاست و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد که در این دهه به عنوان اتاق فکر سیاست های آمریکا بر علیه شوری فعالیت می کرده است. این موسسه دو سال قبل از انتخابات آمریکا از ترامپ حمایت می کرد و تاکنون هر اقدامی که از سوی رئیس جمهور آمریکا سرزده است فرمان های این موسسه بوده که مو به مو اجرا گردیده است. تمامی مواضع انتخاباتی ترامپ مبنی بر ۷ فرمان مسیر مقابله علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که تمامی اقدامات ترامپ تاکنون بر طبق این ۷ فرمان هدایت شده است.

قیمت ورق گالوانیزه

ناکامی آمریکا در جنگ روانی با ایران و تهدید منافع این کشور درمنطقه خاورمیانه

البته با وجود آنکه آمریکا تمامی این ۷ فرمان را در مقابله با ایران انجام داده است اما باز هم می داند که در جنگ با ایران شکست خواهد خورد و به همین دلیل در پاسخ به اعراب تشریح نمود که آمریکا در هیچ زمانی به دنبال جنگ با ایران نبوده است و تا کنون در پی آن بوده تا با مذاکره با ایران گشایشی را برای بحران های کشور خود ایجاد نماید.

این که رفتار های ضد و نقیض آمریکا آیا در نهایت به نفع ایران خواهد بود یا خیر مساله ای است که در طی روزهای آینده و با تصمیم دولتمردان ایرانی برای ایجاد باب جدیدی از مذاکرات، روشن خواهد گردید؛ اما این پر واضح است که دولت آمریکا به استصیال رسیده و با ایجاد فشار روانی و اجتماعی و اقتصادی بر ایران می خواهد تحریم های خود را پر قدرت نشان دهد؛ اما از سویی دیگر منافع خود را در منطقه در خطر می بیند و ناچار است که مجددا به میز مذاکره باز گردد.

تصمیمات متفاوت دولت برای سامان دهی بازار ارزی از ابتدای سال تاکنون

همان گونه که می دانید از ابتدای سال جاری تاکنون دولت برای سرو سامان دادن به بازار ارزی تدابیری متفاوتی را اتخاذ نموده است. از جمله آن می توان به ارائه خدمات ارزی توسط برخی از بانک ها و صرافی های مجاز اشاره نمود که صادرکنندگان و وارد کنندگان در این میان موظف بودند تا برای تامین و تحویل ارز خود به این بخش ها مراجعه نمایند.

از سویی دیگر با انفجار قیمت ارز، دولت دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی را برای رهایی بخش اقتصادی از تورم ناشی از آن اتخاذ نمود که دوگانگی ناشی از آن سبب شکست دلار دولتی در بازار سیاه گردید. در حال حاضر نیز بسته ارزی جدید دولت رونمایی شده و ارز ثانویه با قیمت هایی نزدیک به قیمت دلار بازار آزاد تعیین گردیده است. البته با وجود آن که قیمت بالای بسته جدید ارزی با خود تورم را در پیش خواهد داشت اما انتظار تولیدکنندگان را برآورده خواهد کرد و فاصله قیمت با بازار آزاد نسبت به دلار رسمی قبلی را نخواهد داشت. البته بایستی تبعات این بسته ارزی را در آینده بر پیکره اقتصاد کشور مشاهده نماییم.

تذکر به تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از منفعت طلبی شخصی

در حالی که به دلیل تحریم ها از چند ماهه اخیر تاکنون صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی دچار چالش شده است اما از سویی دیگر متاسفانه تنها عوامل خارجی پیکره اقتصاد کشور را زخمی ننموده اند بلکه بسیاری از فولاد سازان بزرگ نیز با کاهش روز به روز ارزش پول ملی میزان عرضه داخلی خود را قطره چکانی کرده و قیمت محصولات تخت مانند قیمت ورق گالوانیزه را در بازار داخلی به میزان زیادی افزایش دادند تا سود بیشتری هم از بازار داخلی و هم از فروش حاصل از صادرات خود داشته باشند.

نه تنها این فولادسازان دلار حاصل از فروش محصولات خود را به سامانه نیمایی عرضه نمی نمودند بلکه آن را به قیمت ارز بازار سیاه می فروختند و سود زیادی را نصیب خود می نمودند. متاسفانه تمامی این حرکت ها چه از داخل و چه از خارج تنها منجر به ایجاد نابسامانی در قیمت مقاطع فولادی شده است. البته با وجود تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی این دسته از تولید کنندگان ناچارند که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه نمایند.

نهادهای دولتی در این میان برای جلوگیری از تورم و افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی وظیفه دارند تا به صورت مستقیم بر این موسسات از طریق مالیات بر ارزش افزوده و کنترل زنجیره توزیع نظارت داشته و از نوسان قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی جلوگیری بعمل آورند؛ زیرا با افزایش قیمت ها و ایجاد فساد اقتصادی بدنه رشد صنعتی کشور خشکیده خواهد شد و این امر به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

فروش ورق گالوانیزه

امید به ادامه روند صادرات محصولات فولادی و ایجاد ثبات در بازار فولاد

در شرایط کنونی و با ورود به دوره دوم تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی بازار ارز باز هم دچار نوسان خواهد گردید و در این میان بیش از همه صادر کنندگان دچار تنش های ناشی از آن خواهند شد. ادامه این روند باز هم بازار آهن آلات را دچار نوسان خواهد نمود و قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد و فولاد مبارکه که جزء بهترین محصولات در بازار ورق هستند نوسانات زیادی را متحمل خواهند شد.

البته در این میان امید آن می رود تا با ادامه اعتراضات جامعه جهانی نسبت به اقدامات آمریکا اوضاع به سمت و سوی ثبات پیش روی داشته باشد. با امید به پایبندی اروپایی ها به برجام نیز می توان تحریم آمریکا را بی نتیجه دانست و این موضوع بر صادرات در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.
با ادامه صادرات تولید کنندگان فولادی به نقاط مختلف جهان، ثبات در این بازار ایجاد خواهد گردید و نوسانات قیمت در بازار آهن آلات نیز فروکش خواهد کرد و بازار فولاد به ثبات و آرامش خواهد رسید.