قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

اضطراب فولادسازان سبب افزایش قیمت میلگرد کویر کاشان گردید

با افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر، فولادسازان به طور مرتب قیمت محصولات خود اعم از قیمت روز میلگرد کاشان را افزایش می دهند. از نظر فعالان بازار این افزایش مداوم در لیست قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی، ناشی از وجود ابهام در بازار فولاد بوده و سبب شده تا فولادسازان با استرس زیادی در برابر آینده ای نامعلوم مواجه شوند و به همین دلیل بر روی نمودار قیمت آهن آلات به طور مرتب نوسانات افزایشی دیده می شود.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۸۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۶۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۲۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

به گفته تعدادی از مطلعین میزان قابل توجهی از محصولات فولادی احتکار شده مانند میلگرد، همچنان تعیین تکلیف نشده اند و در بازار داخلی عرضه نگردیده اند. تعیین تکلیف این دسته از محصولات و تزریق آنها به بازار داخلی با نرخ تعزیراتی سبب بهبود قیمت میلگرد کویر یزد و سایر محصولات فولادی در بازار فولاد خواهد گردید.

در این میان دسته ای از فولاد سازان با ایجاد شایعاتی مبنی بر وجود رانت در خرید کالاهای تعزیراتی و شکاف قیمت بین محصولات تعزیراتی با نرخ بازار آزاد، سعی در تشویش اذهان عمومی داشته تا در این میان اوضاع را به نفع خود گل آلود نمایند. البته دلیل آنها برای ایجاد این فضای روانی در بازارفولاد، لزوم عرضه محصولات فولادی در پروسه ای بیش از ۲ ماه می باشد که این امر سبب ایجاد اضطراب برای این دسته از فولادسازان گردیده است.

فولادسازان با ایجاد چنین جوسازی هایی سعی در تبدیل امید عموم مردم به ناامیدی می باشند تا از این اوضاع به نفع خود استفاده نمایند. البته نبایستی فراموش کرد که براساس ابلاغیه دستور العمل تنظیم بازار فولاد، فرآیند تبدیل شمش تعزیراتی به محصول نهایی طی پروسه ای زمان بر و بیش از دو ماه به طول خواهد انجامید.

لیست قیمت میلگرد کویر کاشان

لیست اسامی خریداران شمش تعزیراتی در اختیار وزارت صمت

فرآیند تولید محصول نهایی هنوز آغاز نشده و تا زمان پایان آن دولت دقت خواهد داشت که اجازه هیچ گونه رانت و پایمال شدن حق مصرف کننده را به خریداران شمش رانتی ندهد. لیست اسامی این دسته از خریداران شمش تعزیراتی برای وزارت صمت ارسال گردیده و آنها از شروع تا پایان پروسه تولید و در عرضه های بورس کالا موظف به توزیع محصولات نهایی تولید شده در بورس خواهند بود و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند قصوری در اجرای این امر داشته باشند.

شاید دلیل اصلی این دسته از تولید کننده نماها، برای این هوچی گری ها، در برهم زدن نظم بازار و سیاه نمایی مصوبه تنظیم بازار فولاد باشد تا از فرصت پیش آمده از تعدیل قیمت محصولات فولادی مانند قیمت انواع میلگرد کویر کاشان ممانعت به عمل آورده و از الزام توزیع محصول نهایی حاصل از شمش تعزیراتی خریداری شده از بورس در همین بازار به نوعی قصر در بروند.

آنها با فریادهای وامصیبتا از رانت و رانت خواری و گل آلود کردن آب در فضای فعلی، قصد ماهیگیری به نفع خود داشته اند؛ اما اینبار دولت با داشتن اسامی این عده از خریداران اجاره نمی دهد تا آنها به راحتی قصر در بروند و به هیچ وجه نسبت به پایمال شدن حقوق مصرف کننده کوتاه نخواهد امد و از این حجم شمش خرید شده نیز نمی تواند چشم پوشی نماید.

در حالی که بازار فولاد از سوی این دسته از خریدارن به شدت سم پاشی می شود، اما از سوی دولت نیز به طور مرتب مورد رصد قرار گرفته می شود و آنها هیچ راه فراری اینبار از دست دولت نخواهند داشت. حتی اگر فرض آنها بر تحویل کرسی وزارت صمت برای شخص دیگری نیز باشد، اما به حال این دسته از خریداران هیچ تفاوتی نخواهد کرد و آنها بعد از دو ماه مقرر شده بایستی جوابگو باشند.

کنسل شدن عرضه های بورس کالا طی روز یک شنبه هفته گذشته

به دلیل عدم وجود بستر سازی مناسب برای اجرای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، با وجود بخشنامه و دستورالعمل های مکرر از سوی وزارت صمت طبق پیش بینی ها روز یکشنبه نیز این عرضه ها در بورس انجام نگردید و این روند سبب گردید تا قیمت میلگرد کاشان امروز و سایر محصولات فولادی در بازار روند رو به رشدی داشته باشد. میانگین افزایش قیمت مقاطع فولادی در روز جاری به میزان ۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

یکی از دلایل مهم کنسل شدن عرضه های بورس طی روز یک شنبه هفته گذشته عدم تقاضا از سوی مشتری مجاز مطابق با دستور العمل این وزارتخانه بوده است. از سوی دیگر اعلام نشدن قیمت برای محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد کویر کاشان دلیل دیگری برای کنسل شدن عرضه بورس طی هفته گذشته بوده است.

البته قرارها مبنی بر این بود تا در صورت نبود مشتری طبق شرایط مجاز از سوی وزارت صمت و اعلام نشدن قیمت ها از سوی این وزارتخانه، عرضه های بورس کالا به روز دوشنبه موکول گردد. در حالی که به نظر می رسد هدف اصلی وزارت صمت در ایجاد دستورالعمل تنظیم بازار فولاد برای حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی بوده است، اما از زمان اجرایی شدن آن تاکنون به هیچ عنوان تولید کننده یا توزیع کننده از شرایط بوجود آمده تحت این دستورالعمل راضی نبوده اند و مصرف کننده نهایی نیز از این شرایط بهره ی خاصی نبرده است.

جوسازی های دسته ای از فولاد سازان از کنسل شدن عرضه بورس طی هفته گذشته

در این میان جوسازی های موجود از طرف برخی از فولادسازان را نبایستی فراموش کرد که با فشار بر وزارت صمت و اصرار بر حذف شدن دستورالعمل بازار، در پی نشان دادن عامل گرانی محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد کویر کاشان ناشی از عدم عرضه های بورس کالا در هفته گذشته بوده است.

در حالی که این عده از فولادسازان با این مظلوم نمایی ها سعی در پنهان نمودن خریدهای ارزان قیمت خود از بورس کالا و بهره مندی از رانت ایجاد شده از سوی این نهاد بوده ا ند، به هیچ وجه حاضر به فروش محصولات تولیدی خود به قیمت بورس در بازارهای آزاد نبوده و نخواهند بود.

اگر بخواهیم بازار فولاد را در شرایط کنونی توصیف نماییم در دوجمله خلاصه خواهد شد: یکی افزایش قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد کویر کاشان در مبادی فروش و دیگری کاهش تقاضا در خروجی ها را می توان نام برد. در این میان شرایط حال حاضر بازار فولاد دارای رکود ناشی از تورم می باشد و این روند رو به تشدید است.

از سوی دیگر با نگاهی به روند خرید هزاران تن شمش تعزیراتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان بعد از ابلاغ دستورالعمل وزارت صمت عملا خبری از عرضه این خریداران از ماه گذشته تاکنون نبوده است و این خریداران به دولت و مردم در ازای شمش خریداری شده با قیمت تعزیراتی، عرضه حجم ۷۵ درصد محصول نهایی خود مانند میلگرد و تیرآهن آن هم با قیمت تعزیراتی را بدهکار هستند و همچنان تاکنون پاسخگوی این قصور از ماه گذشته تاکنون نبوده اند.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد کویر

تلاقی نرخ های تعزیراتی و بازار آزاد برای قیمت میلگرد کویر کاشان

البته از نگاه تولید کننده تصور این که بخواهد ۷۵ درصد از محصولات نهایی تولیدیش را با قیمت تعزیراتی وارد بازار داخلی نماید تصوری ترسناک خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که همین تولید کننده در ماه قبل حجم زیادی از شمش مورد نیاز خود را با قیمت تعزیراتی ۲۰۰۰ تومان تهیه نمود و اکنون بایستی بر تعهدات خود پایدار باشد.

این دسته از فولادسازان با سنگ اندازی های اخیر سعی در حذف دستورالعمل تنظیم بازار فولاد از سوی وزارت صمت داشته اند و به بهانه ایجاد رانت از سوی این دستورالعمل جو را بر علیه آن تا توانسته اند سم پاشی نموده اند. اما بایستی توجه داشت که در صورت موفق نشدن آنها که البته تا کنون نیز موفق نشده اند، بایستی به تعهدات خود عمل نموده و تا چند بعدی، هر چند تاکنون نیز در روند عرضه آنها تاخیر پیش آمده، اما بایستی منتظر عرضه محصولات نهایی با حجم بالا در بازار داخلی باشیم.

قطعا این حجم از ترزیق محصولات نهایی به بازار داخلی و روان شدن توزیع این محصولات در بازار فولاد، سبب ایجاد فضای قیمتی دوگانه دیگر در بازار فولاد خواهیم بود. زیرا در اینجا قیمت های ۳۰۰۰ تومانی تعزیراتی با قیمت های بازار آزاد ۴۰۰۰ تومانی با هم برخورد خواهند کرد و مجددا بازار فولاد را به چالش خواهد کشید.

ابتدای فصل پاییز مقارن با عرضه محصول نهایی ازخریدارن شمش تعزیراتی

تاریخ تحویل شمش فولادی خریداری شده به صورت محصول نهایی از سوی خریداران در عرضه های بورس کالا بنا بر اعلام رسمی سایت بورس کالا در تاریخ ۳۱ شهریور ماه و یا همان ابتدای فصل پاییزمی باشد. این گونه هوچی بازی ها و فریادهای وامصیبتا ی به راه افتاده از سوی این دسته از فولاد سازان به دلیل فرصت کوتاه مدت یک ماهه آنها برای انجام تعهداتشان مبنی بر دستورالعمل تنظیم بازار فولاد می باشد که به همین دلیل این دستورالعمل را به بهانه رانت ایجاد شده مورد انتقاد قرار داده و با سیاه نمایی آن سعی در حذف دستورالعمل داشته تا اززیر بار تعهداتشان قصر در روند.

در این میان خصولتی ها به دلیل وجود مشکلات و فراهم نبودن شرایط در عرضه های بورس نتوانسته اند محصول نهایی تولیدی خود را در اختیار تعاونی ها قرار دهند؛ که البته تعاونی ها هم در این میان در خواست برطرف شدن این محدودیت ها در عرضه های بورس از سوی خصولتی ها را داشته اند.

البته تداوم دستورالعمل تنظیم بازار و اجرایی شدن تعهدات تولید کنندگان در عرضه محصولات در آخر شهریورماه سال جاری بستگی به مقاومت دولت و مسئولان اجرایی مرتبط با آن میباشد که با تصمیم قاطعانه بر سر اجرای آن می توان امید داشت تا مردم به مطالباتشان برسند. هر چند به نظر می رسد این معاملات فراتر از شخص و مطالبات قانون است که بنظر میرسد راه فراری برای آن نباشد.

رانت با حجم بالا در حوزه ورق کلاف گرم طی سه ماه ابتدای سال

در حوزه قوطی و پروفیل نیز این موضوع به وضوح دیده می شود. به گونه ای که حجم زیادی ورق های کلاف گرم با قیمت ۲ هزار تومان از عرضه های بورس کالا به صورت شخصی و گمنام طی سه ماهه اولیه سال جاری خریداری گردید. موضوع فروش این ورق ها همچنان در هاله ای از ابهام باقیمانده است. اکنون بعد از گذشت ۳ ماه از خرید این ورق ها، نورد کاران قوطی پروفیل تهیه شده از آنها را در زمان موعد تحویل به مصرف کننده نهایی، در محدوده ی قیمت ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان و در بازار غیر رسمی به فروش رسانده اند.

در حال حاضر برای صدور فاکتور رسمی از سوی برخی از مبادی، تنها به شرط تناسب نرخ خرید با فاکتور رسمی صادر شده بوده و در محدوده ی قیمت ۳ تا ۴ هزار تومان می باشد و الباقی وجه به حساب های شخصی واریز می شود. این در حالی است که عرضه قوطی و پروفیل در کانال ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو در بازار غیر رسمی با محدودیت مواجه شده است.

این روند نشان دهنده رانت قابل توجهی در حوزه خرید ورق گرم است که به دلیل ضعف نظارتی از سوی نهادهای ناظر در طول سه ماهه اول سال بوجود آمده است. اگر در طول این زمان سامانه بهین یاب برای ایجاد شفاف سازی و رهگیری فرآیند خرید راه اندازی گردیده بود، شاید این ضعف نظارتی به نحوی پوشانده می شد و اکنون شاهد پدیدار شدن رانت آن هم به این بزرگی نبودیم.

قیمت انواع میلگرد کویر کاشان

همگرایی قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی طی روزهای اخیر

البته موارد گفته شده از برخی منابع خبری حکایت گردیده و این که این موضوع تا چه حد صحت و سقم داشته و دارد به عهده ی مسئولان امر در این حوزه می باشد. در حال حاضر قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی به یک نوع اتفاق نظر رسیده اند و در محدوده ی قیمتی ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان پیشنهاد می شوند.

آن دسته از فعالان حوزه میلگرد که قبلا پیشنهادات قیمتی بالا برای تعیین قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی داده بودند اکنون با رصد شرایط بازار در حال عقب نشینی بوده و قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی را پایین تر اعلام نموده اند. از سویی دیگر آن دسته که پیشنهادات قیمتی پایینی داده بودند اکنون در حال جبران بوده و تقریبا می توان گفت قیمت های میلگرد در بازار فولاد اعم از قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر مبادی در یک روند تعادل نسبت به یکدیگر می باشند.

تماس بگیرید