قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه به روز

بررسی نوسانات قیمت میلگرد میانه در بازار فولاد طی هفته ای که گذشت

قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه طی هفته گذشته با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود. برخی از تحلیلگران این فراز و فرودها را علاوه بر نوسانات قیمت دلار ناشی از کمبود عرضه شمش در هفته گذشته می دانستند. در اولین روز کاری هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد آجدار میانه در سایزهای ۸ تا ۱۲ میلیمتر به میزان ۴۷۶۹۲ ریال اعلام گردید.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۸۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۶۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۲۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در روز یکشنبه عرضه میلگرد به شدت زیاد شده بود و تقریبا همه فروشندگان تمایل به فروش میلگرد در این روز داشتند. عرضه بالای میلگرد در روز یکشنبه هفته گذشته سبب شد تا میانگین قیمت میلگرد میانه را تا ۴۶۷۶۵ ریال پایین بیاورد. مشکل عرضه شمش خودش را در روز دوشنبه به شکل جدی نشان داد. کمبود شمش در بازار ناشی از کمبود آهن اسفنجی و قراضه گزارش گردید. طی روزهای بعد با وجود کمبود شمش، کارخانه های فولادی عرضه آنچنانی نداشتند.

در روز پنج شنبه قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه دوباره بالا رفت. البته در این میان مشکل بازرسی های تعزیرات در بازار فولاد مزید بر علت شده است و سبب گردیده تا فروشندگان و تجار به دلیل ترس از کنترل های دولتی برای قیمت ها، عجله زیادی برای فروش محصولات خود داشته باشند. با پیگیری های جدی از سوی تعزیرات مساله فاکتورهای خرید تبدیل به یک مساله جدی شده است.

از آنجا که بیشتر خریدهای محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته با مشکل فاکتور روبرو بوده است، موجودیهای فعلی در انبارها می تواند برای انبارداران بشدت مساله ساز شود. شاید یکی از دلایل مهم در کاهش قیمت فعلی محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه همین مساله باشد که تجار برای جلوگیری از ریسک روبرو شدن با تعزیرات می خواهند هر چه زودتر موجودی های خود را به فروش برسانند. البته مساله رونمایی از بسته جدید ارزی در دوشنبه هفته گذشته نیز در کاهش قیمت ها بی تاثیر نبوده است.

قیمت میلگرد میانه

افت قیمت محصولات فولادی و بازار مسکن همچنان در حال رکود

شرایط حال حاضر فولاد از هیچ جنبه خوب نیست زیرا با وجود تلاش فراوان برای عرضه، میزان تقاضا به شدت افت نموده است و مردم به دلیل ریسک ناشی از خرید با قیمت بالا از خریدهای فعلی صرفه نظر نموده اند. از سوی دیگر با افزایش قیمت محصولات فولادی طی هفته های اخیر مانند قیمت میلگرد میانه اکثر پروژه های ساخت و ساز در حال حاضر متوقف شده و به دلیل عدم قدرت خرید برای مصالح ساختمانی بازار مسکن فعلا در حالت رکود به سر می برد.

بر اساس قیمت های اعلام شده از بازار میلگرد آجدار قیمت میلگرد آجدار میانه طی روزهای کنونی بین ۴۴۰۰۰ تا ۴۹۵۰۰ تومان متغیر بوده است و میانگین این دامنه قیمتی تا این لحظه در حدود ۴۶۲۰۰ ریال به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به قیمت قبلی در روز گذشته در حدود ۴۰ تومان کاهش وجود داشته است.

در حالی که قیمت میلگرد میانه و سایر مبادی روند کاهشی داشته اند اما با این وجود و با افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها در طول یک ماهه اخیر باز هم این افت قیمت ها به حدی نیست که بتواند جوابگوی قدرت خرید مصرف کننده نهایی در بازار فولاد باشد.

عوامل موثر بر سیاست احتیاطی فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات فولادی

در حالی که تعزیرات حکومتی به طور مصمم به بازرسی های خود برای جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت ها ادامه می دهد، بسیاری از فروشندگان ترجیح می دهند که یا هر چه زودتر محصولات خود را در بازار به فروش برسانند تا با مشکل رونمایی فاکتورها مواجه نشوند و یا این که فعلا پیشنهاد قیمتی در بازار نداشته باشند.

البته از سویی دیگر با تصویب و اجرایی شدن لایحه مرتبط با موضوع FATF در ایران که باعث افزایش تعاملات ایران با اروپا و جامعه جهانی خواهد گردید، سبب شد تا قیمت سکه و طلا به محض انتشار این خبر در جراید روند کاهشی را در پیش بگیرد و به دنبال آن قیمت میلگرد میانه نیز کاهشی اعلام شد. قیمت سکه تا زیر ۴ میلیون تومان عقب نشینی کرد و قیمت دلار نیز به ۱۰۵۰۰ تومان رسید.

با پذیرش این لایحه توسط ایران روابط تجاری و سیاسی بین ایران و اروپا بهبود بخشیده خواهد شد و نگرانی های قبلی در خصوص تردید ایران در پذیرش این موضوع برطرف خواهد شد. امید آن می رود تا در روزهای آینده اثرات مثبت پذیرش این موضوع بر روی اقتصاد زخمی ایران دیده شود.

رایزنی فولادسازان با دولت برای عرضه های داخلی با ارز ثانوی

در حالی که فولادسازان به دلیل ایجاد فضای دوگانه ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در حال مذاکره با مقامات دولتی برای اصلاح این بسته ارزی هستند، اما همچنان عرضه های داخلی بر اساس همین دلار رسمی دولتی می باشد. علیرغم رونمایی از بسته ارزی ثانویه در هفته گذشته، اما تاکنون هیچ کدام از معاملات داخلی در بازار فولاد بر اساس دلار ثانویه صورت نگرفته است.

از آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز تاکنون هیچ اطلاعیه ای مبنی بر تغییر نرخ پایه عرضه های بورس محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات منتشر نشده است. درحال حاضر قیمت نهایی محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد میانه معادل با دلار در بازار داخلی ساختگی می باشند. البته با وجود شرایط استثنایی در بازار فولاد این قیمت ها نمی توانند پایدار بمانند وهمانطور که به تجربه نیز ثابت شده هر چند روز یکبار قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه مرتبا دچار تغییر و تحول خواهند گردید.

قیمت میلگرد روز

اعتراض صنایع مختلف نسبت به تغییر نرخ پایه بورس محصولات فولادی

تغییر نرخ پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نه تنها برای فولاد سازان، بلکه برای حوزه ساخت و ساز و برخی صنایع مادر و پایین دست نیز جالب توجه بوده و مدام آن را دنبال می کنند. این تغییرات سبب اعتراض این صنایع از جمله صنعت خودروسازی شده است؛ زیرا اگر نرخ رسمی عرضه های بورس بر اساس دلار بازار ثانویه باشد سبب خواهد شد تا هزینه تولید خودرو حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.

البته در این میان با وجود فشارها و رایزنی های خصولتی ها دولت نمی تواند از خواسته های آنها صرفه نظر کند و بایستی راه حلی را برای آرامش یافتن صنایع مختلف بیابد. قابل ذکر است در حالی که ایران توانسته رتبه یازدهم تولید محصولات فولادی در دنیا را از آن خود کند، موضوع تحریم ها از سوی آمریکا و محدودیت صادرات این کالاها سبب خواهد شد تا بازار فولاد در آینده ای نه چندان دور با چالش های جدی مازاد تولید داخلی مواجه شود که این موضوع بازار داخلی را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد میانه دچار نوسان خواهند شد.

آیا قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت؟

برای پاسخ به این سوال بایستی گفته شود که این موضوع بستگی کامل به واکنش تقاضاهای هیجانی خواهد داشت. با وجود تلاش های بسیار برای تغییر جهت و افزایش قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه، اما این موضوع به بازخورد تقاضای موجود در بازار بستگی خواهد داشت. به همین دلیل بهتر است در حال حاضر برای جلوگیری از هر گونه آسیب و ضررهای مالی و اقتصادی در حوزه معاملات فولادی، از اقدامات هیجانی و شتابزده پرهیز نمود و تصمیمات تجاری برای انجام خرید و فروش های محصولات فولادی بر اساس گزاره های واقعی و حقیقی باشد.

درحالی که فولادسازان بزرگ و مسئولان دولتی در حال رایزنی برای رسیدن به نرخ پایه بورس محصولات فولادی هستند بهتر است تا قبل از قطعی شدن قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی، خریدها در حد نیاز صورت بگیرد.

چالش جدید خرده فروشان آهن در مواجهه با سخت گیری تعزیرات حکومتی

در حال حاضر سخت گیری های موجود از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خرده فروشان و انبارداران را به شدت با چالش مواجه نموده است. نظارت های سختیگرانه سازمان تعزیرات و برخورد جدی این سازمان با متخلفان سبب شده تا حال کنونی اهن فروشان مساعد نباشد. در پی این سخت گیری ها انبارداران بایستی موضوع موجودی انبارهای خود را نسبت به محدودیت های قانونی اعمال شده به شدت مد نظر قرار دهند.

البته موضوع این سختگیری ها باز هم مانند سایر تصمیمات دولت یک جانبه و آنی بوده و تمامی جوانب را در نظر نگرفته است. در حالی که یک شخص حقیقی با داشتن جواز کسب از اصناف، امکان خرید از بورس را ندارد چگونه می تواند میلگرد آجداری را که چند روز قبل به قیمت هر کیلو ۵ تا ۶ هزار تومان از بازار آزاد خرید کرده است، به مشتری با درخواست های بالای دو یا سه تن به نرخ سه هزار و خرده ای بفروشد؟
این موضوع دوگانگی ایجاد شده در تعیین قیمت ها سبب شده تا بسیاری از دلالان و واسطه ها قربانی شرایط حال حاضر شوند.

قیمت میلگرد امروز

مواردی که انبارداران بایستی در مواجه با مشکلات احتمالی بدانند

طی دعوتنامه های صادره از سوی سازمان تعزیرات برای فعالان صنف بازار آهن، مراجعات مکرری به این سازمان تاکنون وجود داشته است. ماحصل مذاکرات شفاهی فعالین این صنف طی مراجعات به سازمان تعزیرات، موارد قابل تامل و مهمی بوده است که بهتر است انبارداران محترم آهن برای جلوگیری از مواجهه با مشکلات احتمالی به طور حتم مد نظر قرار دهند. بهتر است همکاران عزیز موارد ذیل را حتما به دقت رعایت نمایند زیرا در غیر اینصورت با ایجاد پرونده از سوی سازمان تعزیرات دچار مشکل خواهند گردید.

بررسی نکات مهم در مواجه با بازرسی های کنونی از سوی تعزیرات

اولین نکته پایه های قیمتی و قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان است. در حالی که سازمان تعزیرات مبنای خود را بر اساس پایه قیمت بورس کالا تنظیم نموده است، لذا فروش با قیمت های بالاتر از قیمت های تنظیم بازار، از نظر سازمان تعزیرات تخلف محسوب شده و پرونده گران فروشی تشکیل خواهید گردید.

نکته دوم این که موجودی انبار در پایان برج با فاکتورهای خرید و فروش از لحاظ وزنی بایستی مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت پرونده احتکار تشکیل خواهد شد. همچنین در صورتی که هرگونه کالا بدون فاکتور رسمی خرید در انبار وجود داشته باشد و یا تخلیه گردد، از نظر سازمان تعزیرات مبتنی بر کالای قاچاق بوده و برای آن پرونده تشکیل خواهد گردید.

همچنین موجودی روز انبار بایستی با فاکتورهای خرید معتبر مطابقت داشته باشد. فاکتورهای فروش نیز بایستی به روز بوده و با قیمت بورس مطابقت داشته باشند زیرا در غیر اینصورت پرونده عدم صدور فاکتور برای آنها تشکیل خواهد شد و در نهایت برای محموله های امانی نیز بایستی مدارک کامل اعم از مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی، میزان تناژ بار مربوطه، مدارک تخلیه و بارنامه ها مسترد گردد در غیر اینصورت به عنوان پرونده احتکار محسوب خواهد شد.

قیمت روز میلگرد میانه

برای روزهای پیش رو در بازر آهن چه اتفاقاتی قابل پیش بینی است؟

بدون شک روزهای آتی، خبرهای بازار آهن موارد و موضوعاتی هستند که اکنون به روشنی می توان آنها را پیش بینی نمود. به طور حتم در بازار آهن طی روزهای آینده خبرهایی مبنی بر توقیف صدها هزار تن محصولات فولادی توسط سازمان تعزیرات شنیده خواهد شد که با نرخ تعزیراتی در بورس کالا عرضه خواهند گردید. نرخ های جذاب پیشنهادی از سوی انبارداران در تهران که به دلیل ترس از سازمان تعزیرات قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی را پایین تر از نرخ کارخانجات به فروش می رسانند.

البته خبر مصوبه وزارت صمت مبنی بر اختصاص عرضه های داخلی میلگرد آجدار و تیرآهن در بورس برای مصرف کننده نهایی را نیز نبایستی فراموش نمود. البته این خبر اخیر از سوی وزارت صمت را با خریدهای چند صد هزار تنی که قبلا و در ماه های گذشته که با قیمت های تعزیراتی صورت گرفته بود و تاکنون نیز به بازار داخلی عرضه نشده اند و ملزم به رعایت قانون تنظیم بازار نیز هستند، بایستی ضرب نمود.

همانطور که می بینید این گزینه ها مواردی هستند که به روشنی قابل درک و پیش بینی بوده و احتمال آن که آنها را در بازار فولاد در آینده دریابیم به طور قطع به یقین بسیار زیاد خواهد بود. فقط بایستی منتظر بنشینیم و ببینیم که نتیجه مناقشات خصولتی ها با دولت و رقم تعیین شده در تنظیم بازار فولاد برای قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی از سوی وزارت صمت به چه میزان خواهد بود و در نهایت بازار فولاد به کدامین سمت و سو خواهد رفت.

تماس بگیرید