خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه به روز

بررسی نوسانات قیمت میلگرد میانه در بازار فولاد طی هفته ای که گذشت

قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه طی هفته گذشته با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود. برخی از تحلیلگران این فراز و فرودها را علاوه بر نوسانات قیمت دلار ناشی از کمبود عرضه شمش در هفته گذشته می دانستند. در اولین روز کاری هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد آجدار میانه در سایزهای ۸ تا ۱۲ میلیمتر به میزان ۴۷۶۹۲ ریال اعلام گردید.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۷۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۲۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۸۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۵۵
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۸۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۵۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۵۵۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در روز یکشنبه عرضه میلگرد به شدت زیاد شده بود و تقریبا همه فروشندگان تمایل به فروش میلگرد در این روز داشتند. عرضه بالای میلگرد در روز یکشنبه هفته گذشته سبب شد تا میانگین قیمت میلگرد میانه را تا ۴۶۷۶۵ ریال پایین بیاورد. مشکل عرضه شمش خودش را در روز دوشنبه به شکل جدی نشان داد. کمبود شمش در بازار ناشی از کمبود آهن اسفنجی و قراضه گزارش گردید. طی روزهای بعد با وجود کمبود شمش، کارخانه های فولادی عرضه آنچنانی نداشتند.

در روز پنج شنبه قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه دوباره بالا رفت. البته در این میان مشکل بازرسی های تعزیرات در بازار فولاد مزید بر علت شده است و سبب گردیده تا فروشندگان و تجار به دلیل ترس از کنترل های دولتی برای قیمت ها، عجله زیادی برای فروش محصولات خود داشته باشند. با پیگیری های جدی از سوی تعزیرات مساله فاکتورهای خرید تبدیل به یک مساله جدی شده است.

از آنجا که بیشتر خریدهای محصولات فولادی طی یک ماهه گذشته با مشکل فاکتور روبرو بوده است، موجودیهای فعلی در انبارها می تواند برای انبارداران بشدت مساله ساز شود. شاید یکی از دلایل مهم در کاهش قیمت فعلی محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه همین مساله باشد که تجار برای جلوگیری از ریسک روبرو شدن با تعزیرات می خواهند هر چه زودتر موجودی های خود را به فروش برسانند. البته مساله رونمایی از بسته جدید ارزی در دوشنبه هفته گذشته نیز در کاهش قیمت ها بی تاثیر نبوده است.

قیمت میلگرد میانه

افت قیمت محصولات فولادی و بازار مسکن همچنان در حال رکود

شرایط حال حاضر فولاد از هیچ جنبه خوب نیست زیرا با وجود تلاش فراوان برای عرضه، میزان تقاضا به شدت افت نموده است و مردم به دلیل ریسک ناشی از خرید با قیمت بالا از خریدهای فعلی صرفه نظر نموده اند. از سوی دیگر با افزایش قیمت محصولات فولادی طی هفته های اخیر مانند قیمت میلگرد میانه اکثر پروژه های ساخت و ساز در حال حاضر متوقف شده و به دلیل عدم قدرت خرید برای مصالح ساختمانی بازار مسکن فعلا در حالت رکود به سر می برد.

بر اساس قیمت های اعلام شده از بازار میلگرد آجدار قیمت میلگرد آجدار میانه طی روزهای کنونی بین ۴۴۰۰۰ تا ۴۹۵۰۰ تومان متغیر بوده است و میانگین این دامنه قیمتی تا این لحظه در حدود ۴۶۲۰۰ ریال به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به قیمت قبلی در روز گذشته در حدود ۴۰ تومان کاهش وجود داشته است.

در حالی که قیمت میلگرد میانه و سایر مبادی روند کاهشی داشته اند اما با این وجود و با افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها در طول یک ماهه اخیر باز هم این افت قیمت ها به حدی نیست که بتواند جوابگوی قدرت خرید مصرف کننده نهایی در بازار فولاد باشد.

عوامل موثر بر سیاست احتیاطی فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات فولادی

در حالی که تعزیرات حکومتی به طور مصمم به بازرسی های خود برای جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت ها ادامه می دهد، بسیاری از فروشندگان ترجیح می دهند که یا هر چه زودتر محصولات خود را در بازار به فروش برسانند تا با مشکل رونمایی فاکتورها مواجه نشوند و یا این که فعلا پیشنهاد قیمتی در بازار نداشته باشند.

البته از سویی دیگر با تصویب و اجرایی شدن لایحه مرتبط با موضوع FATF در ایران که باعث افزایش تعاملات ایران با اروپا و جامعه جهانی خواهد گردید، سبب شد تا قیمت سکه و طلا به محض انتشار این خبر در جراید روند کاهشی را در پیش بگیرد و به دنبال آن قیمت میلگرد میانه نیز کاهشی اعلام شد. قیمت سکه تا زیر ۴ میلیون تومان عقب نشینی کرد و قیمت دلار نیز به ۱۰۵۰۰ تومان رسید.

با پذیرش این لایحه توسط ایران روابط تجاری و سیاسی بین ایران و اروپا بهبود بخشیده خواهد شد و نگرانی های قبلی در خصوص تردید ایران در پذیرش این موضوع برطرف خواهد شد. امید آن می رود تا در روزهای آینده اثرات مثبت پذیرش این موضوع بر روی اقتصاد زخمی ایران دیده شود.

رایزنی فولادسازان با دولت برای عرضه های داخلی با ارز ثانوی

در حالی که فولادسازان به دلیل ایجاد فضای دوگانه ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در حال مذاکره با مقامات دولتی برای اصلاح این بسته ارزی هستند، اما همچنان عرضه های داخلی بر اساس همین دلار رسمی دولتی می باشد. علیرغم رونمایی از بسته ارزی ثانویه در هفته گذشته، اما تاکنون هیچ کدام از معاملات داخلی در بازار فولاد بر اساس دلار ثانویه صورت نگرفته است.

از آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز تاکنون هیچ اطلاعیه ای مبنی بر تغییر نرخ پایه عرضه های بورس محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات منتشر نشده است. درحال حاضر قیمت نهایی محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد میانه معادل با دلار در بازار داخلی ساختگی می باشند. البته با وجود شرایط استثنایی در بازار فولاد این قیمت ها نمی توانند پایدار بمانند وهمانطور که به تجربه نیز ثابت شده هر چند روز یکبار قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد میانه مرتبا دچار تغییر و تحول خواهند گردید.

قیمت میلگرد روز

اعتراض صنایع مختلف نسبت به تغییر نرخ پایه بورس محصولات فولادی

تغییر نرخ پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نه تنها برای فولاد سازان، بلکه برای حوزه ساخت و ساز و برخی صنایع مادر و پایین دست نیز جالب توجه بوده و مدام آن را دنبال می کنند. این تغییرات سبب اعتراض این صنایع از جمله صنعت خودروسازی شده است؛ زیرا اگر نرخ رسمی عرضه های بورس بر اساس دلار بازار ثانویه باشد سبب خواهد شد تا هزینه تولید خودرو حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.

البته در این میان با وجود فشارها و رایزنی های خصولتی ها دولت نمی تواند از خواسته های آنها صرفه نظر کند و بایستی راه حلی را برای آرامش یافتن صنایع مختلف بیابد. قابل ذکر است در حالی که ایران توانسته رتبه یازدهم تولید محصولات فولادی در دنیا را از آن خود کند، موضوع تحریم ها از سوی آمریکا و محدودیت صادرات این کالاها سبب خواهد شد تا بازار فولاد در آینده ای نه چندان دور با چالش های جدی مازاد تولید داخلی مواجه شود که این موضوع بازار داخلی را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد میانه دچار نوسان خواهند شد.

آیا قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت؟

برای پاسخ به این سوال بایستی گفته شود که این موضوع بستگی کامل به واکنش تقاضاهای هیجانی خواهد داشت. با وجود تلاش های بسیار برای تغییر جهت و افزایش قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت میلگرد میانه، اما این موضوع به بازخورد تقاضای موجود در بازار بستگی خواهد داشت. به همین دلیل بهتر است در حال حاضر برای جلوگیری از هر گونه آسیب و ضررهای مالی و اقتصادی در حوزه معاملات فولادی، از اقدامات هیجانی و شتابزده پرهیز نمود و تصمیمات تجاری برای انجام خرید و فروش های محصولات فولادی بر اساس گزاره های واقعی و حقیقی باشد.

درحالی که فولادسازان بزرگ و مسئولان دولتی در حال رایزنی برای رسیدن به نرخ پایه بورس محصولات فولادی هستند بهتر است تا قبل از قطعی شدن قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی، خریدها در حد نیاز صورت بگیرد.

چالش جدید خرده فروشان آهن در مواجهه با سخت گیری تعزیرات حکومتی

در حال حاضر سخت گیری های موجود از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خرده فروشان و انبارداران را به شدت با چالش مواجه نموده است. نظارت های سختیگرانه سازمان تعزیرات و برخورد جدی این سازمان با متخلفان سبب شده تا حال کنونی اهن فروشان مساعد نباشد. در پی این سخت گیری ها انبارداران بایستی موضوع موجودی انبارهای خود را نسبت به محدودیت های قانونی اعمال شده به شدت مد نظر قرار دهند.

البته موضوع این سختگیری ها باز هم مانند سایر تصمیمات دولت یک جانبه و آنی بوده و تمامی جوانب را در نظر نگرفته است. در حالی که یک شخص حقیقی با داشتن جواز کسب از اصناف، امکان خرید از بورس را ندارد چگونه می تواند میلگرد آجداری را که چند روز قبل به قیمت هر کیلو ۵ تا ۶ هزار تومان از بازار آزاد خرید کرده است، به مشتری با درخواست های بالای دو یا سه تن به نرخ سه هزار و خرده ای بفروشد؟
این موضوع دوگانگی ایجاد شده در تعیین قیمت ها سبب شده تا بسیاری از دلالان و واسطه ها قربانی شرایط حال حاضر شوند.

قیمت میلگرد امروز

مواردی که انبارداران بایستی در مواجه با مشکلات احتمالی بدانند

طی دعوتنامه های صادره از سوی سازمان تعزیرات برای فعالان صنف بازار آهن، مراجعات مکرری به این سازمان تاکنون وجود داشته است. ماحصل مذاکرات شفاهی فعالین این صنف طی مراجعات به سازمان تعزیرات، موارد قابل تامل و مهمی بوده است که بهتر است انبارداران محترم آهن برای جلوگیری از مواجهه با مشکلات احتمالی به طور حتم مد نظر قرار دهند. بهتر است همکاران عزیز موارد ذیل را حتما به دقت رعایت نمایند زیرا در غیر اینصورت با ایجاد پرونده از سوی سازمان تعزیرات دچار مشکل خواهند گردید.

بررسی نکات مهم در مواجه با بازرسی های کنونی از سوی تعزیرات

اولین نکته پایه های قیمتی و قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان است. در حالی که سازمان تعزیرات مبنای خود را بر اساس پایه قیمت بورس کالا تنظیم نموده است، لذا فروش با قیمت های بالاتر از قیمت های تنظیم بازار، از نظر سازمان تعزیرات تخلف محسوب شده و پرونده گران فروشی تشکیل خواهید گردید.

نکته دوم این که موجودی انبار در پایان برج با فاکتورهای خرید و فروش از لحاظ وزنی بایستی مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت پرونده احتکار تشکیل خواهد شد. همچنین در صورتی که هرگونه کالا بدون فاکتور رسمی خرید در انبار وجود داشته باشد و یا تخلیه گردد، از نظر سازمان تعزیرات مبتنی بر کالای قاچاق بوده و برای آن پرونده تشکیل خواهد گردید.

همچنین موجودی روز انبار بایستی با فاکتورهای خرید معتبر مطابقت داشته باشد. فاکتورهای فروش نیز بایستی به روز بوده و با قیمت بورس مطابقت داشته باشند زیرا در غیر اینصورت پرونده عدم صدور فاکتور برای آنها تشکیل خواهد شد و در نهایت برای محموله های امانی نیز بایستی مدارک کامل اعم از مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی، میزان تناژ بار مربوطه، مدارک تخلیه و بارنامه ها مسترد گردد در غیر اینصورت به عنوان پرونده احتکار محسوب خواهد شد.

قیمت روز میلگرد میانه

برای روزهای پیش رو در بازر آهن چه اتفاقاتی قابل پیش بینی است؟

بدون شک روزهای آتی، خبرهای بازار آهن موارد و موضوعاتی هستند که اکنون به روشنی می توان آنها را پیش بینی نمود. به طور حتم در بازار آهن طی روزهای آینده خبرهایی مبنی بر توقیف صدها هزار تن محصولات فولادی توسط سازمان تعزیرات شنیده خواهد شد که با نرخ تعزیراتی در بورس کالا عرضه خواهند گردید. نرخ های جذاب پیشنهادی از سوی انبارداران در تهران که به دلیل ترس از سازمان تعزیرات قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی را پایین تر از نرخ کارخانجات به فروش می رسانند.

البته خبر مصوبه وزارت صمت مبنی بر اختصاص عرضه های داخلی میلگرد آجدار و تیرآهن در بورس برای مصرف کننده نهایی را نیز نبایستی فراموش نمود. البته این خبر اخیر از سوی وزارت صمت را با خریدهای چند صد هزار تنی که قبلا و در ماه های گذشته که با قیمت های تعزیراتی صورت گرفته بود و تاکنون نیز به بازار داخلی عرضه نشده اند و ملزم به رعایت قانون تنظیم بازار نیز هستند، بایستی ضرب نمود.

همانطور که می بینید این گزینه ها مواردی هستند که به روشنی قابل درک و پیش بینی بوده و احتمال آن که آنها را در بازار فولاد در آینده دریابیم به طور قطع به یقین بسیار زیاد خواهد بود. فقط بایستی منتظر بنشینیم و ببینیم که نتیجه مناقشات خصولتی ها با دولت و رقم تعیین شده در تنظیم بازار فولاد برای قیمت میلگرد میانه و سایر محصولات فولادی از سوی وزارت صمت به چه میزان خواهد بود و در نهایت بازار فولاد به کدامین سمت و سو خواهد رفت.

تماس بگیرید