قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

بررسی عوامل افزایش ۳۰ درصدی قیمت میلگرد نیشابور در بازار فولاد

با وجود نیاز بالای کشور به میلگرد و سایر محصولات فولادی، میزان تولید این محصولات در هر ماه به میزان ۲ هزار تن و تولید سالیانه آنها در حدود ۲ میلیون و چهارصد هزار تن می باشد. علیرغم نیاز بالای صنعت به محصولات فولادی اما قیمت این محصولات مانند قیمت میلگرد نیشابور طی چند هفته اخیر به صورت سرسام آوری افزایش یافته و در پی آن بازار فولاد را دچار التهاب نموده است.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۸۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۶۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۲۷۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۱۰۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۱۰۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۱۰۵
۴۲۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۱۰۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۱۰۵
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۲۷۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۲۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در پی تحولات اخیر در بازار اقتصادی کشور، قیمت میلگرد نیشابور به میزان ۳۰ درصد در عرض یک هفته و به میزان ۷۰ درصد طی یک ماه افزایش داشتاین در حالی است که متوسط قیمت میلگرد نیشابور در چند ماهه اخیر به میزان ۳۵۰۰ تومان اعلام شده بود و به طور ناگهانی به قیمت ۵ هزار تومان رسید.

این افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها در طول یک هفته آنقدر عجیب به نظر می رسد که با وجود مستقل بودن صنعت فولاد از بازار دلار، اما در عین حال تنها عامل منطقی برای افزایش افسار گسیخته قیمت محصولات فولادی طی چند هفته اخیر را انفجار قیمت دلار می توان دانست. در حالی که قیمت میلگرد نیشابور و سایر مبادی فولادی در طول روز سه بار اعلام می شود، امنیت در معاملات فولادی از بین رفته و سبب شده تا خرید و فروش با ریسک زیادی همراه باشد.

از سویی دیگر با افزایش بی رویه قیمتها قدرت خرید از خریدار و فروشنده سلب شده و باعث شده تا رکود نسبی در بازار فولاد حکمفرما گردد. در حالی که دوشنبه هفته گذشته از بسته جدید ارزی رونمایی گردید مژده اصلاحات در بازار سکه و طلا به مردم داده شد و در ۴۸ ساعت ابتدایی آن شاهد کاهش قیمت دلار و سکه و به دنبال آن قیمت میلگرد نیشابور و سایر مبادی در بازار بودیم.

قیمت میلگرد نیشابور

شروع دوره اول تحریم ها و تاثیر آن بر قیمت محصولات فولادی

در حالی که از بسته جدید ارزی طی هفته گذشته رونمایی گردید همزمان با آن دوره اول تحریمها نیز آغاز گشت. بر طبق پیش بینی های گذشته انتظارها بر این می رفت که عامل تحریم یکی از موارد مهم و تاثیر گذار بر ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور باشد و در حالی که در لیست کالاهای تحریم شده، فلزات گرانبها مانند محصولات فولادی نیز وجود داشته است، میتوان عامل اصلی افزایش قیمت ها را ناشی از تحریم دانست.

البته تاثیر اصلی تحریم ها ناشی از کاهش صادرات محصولات فولادی بوده که در بلند مدت سبب افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی خواهد گردید. از آنجا که روابط تجاری فولادسازان ایرانی با کشورهای طرف قرار داد به دلیل تحریمها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، در نهایت موجب آن خواهد شد که این دسته از تولیدکنندگان به جبران کاهش صادرات، محصولات خود را در بازار داخلی و با قیمت بالاتر از قبل و نزدیک به دلار بازار سیاه عرضه نمایند. این موضوع سبب خواهد شد تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور در بازار داخلی افزایش یابد.

افزایش غیر منطقی قیمت میلگرد نیشابور در ازای ثبات هزینه های تولید

در حالی که فولادسازان از حامل های انرژی استفاده می کنند و هزینه آن تاکنون ثابت باقی مانده و قیمت پایه مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز در تولید محصولات فولادی نیز تاکنون تغییری نکرده است، پس چگونه می توان افزایش سرسام آور قیمت محصولات فولادی را طی یک ماهه اخیر توجیه نمود. در حالی که صنعت فولاد یک صنعت مستقل از دلار بوده و تمامی زنجیره تولید محصولات فولادی در داخل کشوربه صورت خودکفا انجام میگیرد، اما باز هم روند تغییرات دلار بازار آزاد بر روی این صنعت اثر گذار بوده و سبب شده تا همراه با تغییرات آن، بازار فولادی نیز دچار نوسان گردد.

شاید یکی از دلایل مهم وابستگی صنعت فولاد به قیمت دلار بازار آزاد در این باشد که این صنعت طی چند ساله اخیر به عنوان صنعتی ارز آور و مهم در کشور یاد شده و از منابع مهم تولیدکننده ارز در داخل کشور محسوب می گردد؛ بنابراین می توان همگامی نوسانات ارزی با تغییرات قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور را این گونه توجیه نمود.

سناریوی از پیش تعیین شده خصولتی ها عامل مهم در افزایش قیمت ها

در اصل فارغ از افزایش افسار گسیخته قیمت دلار در بازار، صعود قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور از زمانی شروع شد که خصولتی ها طی یک سناریوی از پیش تعیین شده و با هدف قبلی و هماهنگ شده قیمت ها را در بازار افزایش دادند تا به خواسته های خود در بازار فولاد برسند. خواسته های آنها برابری قیمت پایه محصولات فولادی با نرخ ارز بازار آزاد و برداشته شدن سقف رقابت در بازار بورس کالا بوده است.

البته در این میان دولت با ایجاد دلار ۴۲۰۰ تومانی، محدودیت هایی را برای خصولتی ها ایجاد نمود تا آنها بیش از این نتوانند بر قیمت محصولات فولادی فشار وارد نمایند؛ اما قیمت دستوری دولتی نتوانست کاری از پیش ببرد و در نهایت این قانون توسط خصولتی ها دور زده شد و با عرضه های قطره چکانی خود روز به روز قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور را در بازار فولاد افزایش دادند.

قیمت روز میلگرد نیشابور

عرضه های از پیش تعیین شده در بورس کالا به زیان مصرف کننده

البته در حالی که ۹۰ درصد از بازار فولاد در دست این دسته از شبه دولتی ها بوده و ۱۰ درصد باقیمانده بخش خصوصی نیز مجبور به تابعیت از آنها می باشند، پیروزی آنها را در زور آزمایی با دولت قطعی نمود. عرضه های اجبارگونه آنها در بورس کالا که برای خریدارن از پیش تعیین شده و یا دلالان و سفته بازان بوده است در نهایت سود زیادی را به جیب صنایع پایین دستی وارد کرده و مصرف کننده نهایی را با آسیب زیادی مواجه نموده است؛ زیرا قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا نسبت به بازار آزاد شکاف ۲۰۰۰ تومانی داشته که با سواستفاده از این موضوع و با خرید از بورس و فروش به قیمت آزاد، سبب افزایش قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی شده اند.

محتکران در بازار فولادعامل دیگرافزایش قیمت محصولات فولادی

در حالی که خرید های بحث برانگیز و از پیش تعیین شده از عرضه های بورس کالا خود یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت ها در بازار فولادی بوده ست، از سویی دیگر تقاضای کاذب و افزایش نقدینگی در بازار نیز خود عامل دیگری در افزایش نرخ محصولات فولادی به شمار می رود.

از آنجا که قیمت محصولات فولادی توسط عوامل مهم مانند قیمت دلار و عرضه های قطره چکانی و عرضه های از پیش تعیین شده در بورس کالا توسط خصولتی ها افزایش یافت، تقاضای کاذب و هیجانی مردم با کاهش ارزش ریال و تبدیل پول نقد به کالا سبب شد تا عده ای سودجو بدون داشتن پیشینه فروش آهن وارد صحنه شده و با داشتن حجم زیاد نقدینگی، میزان زیادی از محصولات فولادی را با هدف فروش با قیمت بالاتر، خرید و انبار کنند.

این روند تنها سبب بدتر شدن اوضاع گردید و به عنوان مکملی همراه با سایر عوامل، باعث شد تا قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی افزایش بی سابقه ای یابد.

در التهاب بازار فولاد راه حل وزارت صمت و بانک مرکزی چه بود؟

در حالی که قیمت سکه و دلار طی یک ماهه اخیر در حد انفجار افزایش داشت، اما بانک مرکزی تصمیم گرفت تا سیاست ارزی خود را تغییر داده و به جای اعمال اقتصادی اجباری از طریق قیمت دستوری، نظام قیمت گذاری در بازار را آزاد کرده و بسته جدید ارزی مبتنی بر دلار بازار آزاد را معرفی نمود.

در حالی که قیمت دلار تا پیش از اعمال سیاست های ارزی بانک مرکزی به ۱۲ هزار تومان نیز رسید، بعد از رونمایی از بسته جدید ارزی افت نمود و به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته امید آن می رود تا با شفاف سازی نحوه اجرای آن از سوی دولت و تزریق دلار به بازار ثانویه، شاهد افت بیشتر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد نیشابور در بازار فولاد باشیم.

از سویی دیگر وزارت صمت نیز با کنترل دستوری قیمت ها و اجبار عرضه این محصولات در بورس کالا، سبب ایجاد التهابی دیگر در بازارفولاد شده است. از آنجا که فولاد سازان بزرگ محصولات خود را به اجبار در بورس و با قیمتی پایین تر از بازار آزاد عرضه می نمایند، متقاضیان زیادی برای این محصولات در بورس کالا وجود داشته که از آن جمله می توان به تولید کنندگان مقاطع، دلالان، سفته بازان و واسطه ها اشاره نمود.

با وجود شکاف قیمت و جذابیت بالای این بازاربه همراه خریدهای از پیش تعیین شده درآن، زمینه ایجاد رانت فراهم گردیده که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده نهایی رفته و آنها را متحمل ضرر و زیان بسیاری خواهد نمود.

قیمت میلگرد نیشابور امروز

آیا اصرار وزارت صمت در کنترل دستوری قیمت محصولات فولادی منطقی است؟

با شرایطی که قیمت های دستوری از سوی وزارت صمت در عرضه های بورس کالا بوجود آمده و زمینه رانت در بازار فولاد را مهیا نموده است، نمی توان ادامه این روند را منطقی و عاقلانه دانست. در حالی که یکی از شعارهای مهم این وزارتخانه حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی می باشد، اما شرایط بوجود آمده در نتیجه اجرای این دستورالعمل سبب ضرر و زیان به مصرف کننده نهایی خواهد گردید.

در این شرایط مسئولین این وزارتخانه که نتیجه کنترل دستوری قیمت دلار و سکه را از سوی بانک مرکزی مشاهده نمودند بهتر است این روند محکوم به شکست را برای بار دوم تکرار ننمایند. در این میان دولت بایستی به نظام تعیین قیمتها بر اساس کشف قیمت و سطح عرضه و تقاضا در بورس کالا احترام گذاشته و خود به طور مستقیم وارد قیمت گذاری محصولات در بازار نشود و این امر را به کارشناسان فعال دراین حوزه بسپارند و به آنها دراین زمینه اعتماد نماید.

با اجرای این شرایط، تعادل در بازارفولاد بوجود خواهد آمد و رانت ایجاد شده حذف خواهد گردید و در نهایت با کاهش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور، مصرف کننده نهایی قدرت خرید خود را بازخواهد یافت و اصلاحات مهمی در این بازار همانند بازار سکه و ارز در نهایت رخ خواهد داد.

آیا کاهش قیمت محصولات فولادی توسط بسته جدید ارزی بادوام بود؟

در حالی که بیش از ۴۸ ساعت از رونمایی بسته جدید ارزی در روز دوشنبه هفته گذشته نمی گذشت، قیمت دلار و سکه سیر نزولی داشتند و به دنبال آن قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی نیز کاهش یافتند. در حالی که معاون وزیر طی یک مصاحبه تلویزیونی، با بسته جدید ارزی مژده اصلاحات قیمت سکه و دلار را به مردم میداد، در اندک زمانی بعد از آن قیمت سکه به میزان هشتصد هزار تومان افت یافت و در محدوده ی قیمت سه میلیون تومان قرار گرفت.

از سویی دیگر قیمت دلار نیز از یازده هزار تومان به قیمت ۹۲۵۰ تومان کاهش یافت. در حوزه محصولات فولادی نیز تا اواخر هفته گذشته شاهد همین روند کاهشی بودیم تا بالاخره بعد از بازگشایی بازار غیر رسمی دلار و سکه در حوالی نیمروز چهارشنبه، به صورت جهشی قیمت سکه و دلار مجددا وارد فاز صعودی شد و قیمت سکه با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به قیمت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و قیمت دلار نیز به محدوده ی ده هزار تومان رسید و به میزان ۶۵۰ تومان نسبت به قیمت قبل افزایش داشت.

البته در این میان حمایت کلامی برخی از کشورهای همسایه از تحریم های آمریکا بر علیه ایران ریسک های سیاسی را افزایش داده و با سرازیر شدن سیل ارز مسافرتی به بازار غیر رسمی بحران کنونی را تشدید خواهد کرد.

قیمت میلگرد

راه حل بعدی دولت در صورت شکست بسته جدید ارزی چه خواهد بود؟

میزان پایایی و روایی این بسته جدید ارزی و نتیجه آن بر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور طی هفته های آتی و با گذشت زمان مشخص خواهد گردید. در صورتی که این بسته نیز مانند بسته قبل محکوم به شکست شود، بازهم قیمت سکه و دلار به صورت دیوانه وار افزایش خواهد یافت و شاید راهکاربعدی دولت برای این شکست نیز تعویض ریاست آن باشد.

بایستی منتظر بنشینیم و ببینیم که آیا ریاست جدید بانک مرکزی خواهد توانست اقتصاد زخمی کشور را بهبود بخشد و یا به عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی دامن خواهد زد و در نهایت با سیاست های ارزی غلط خود سبب افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور خواهد گردید.

تماس بگیرید