خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

بررسی عوامل افزایش ۳۰ درصدی قیمت میلگرد نیشابور در بازار فولاد

با وجود نیاز بالای کشور به میلگرد و سایر محصولات فولادی، میزان تولید این محصولات در هر ماه به میزان ۲ هزار تن و تولید سالیانه آنها در حدود ۲ میلیون و چهارصد هزار تن می باشد. علیرغم نیاز بالای صنعت به محصولات فولادی اما قیمت این محصولات مانند قیمت میلگرد نیشابور طی چند هفته اخیر به صورت سرسام آوری افزایش یافته و در پی آن بازار فولاد را دچار التهاب نموده است.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۷۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۲۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۸۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۵۵
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۷۸۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۴۲۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۶۱۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم۴۷۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۸۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۵۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۵۵۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در پی تحولات اخیر در بازار اقتصادی کشور، قیمت میلگرد نیشابور به میزان ۳۰ درصد در عرض یک هفته و به میزان ۷۰ درصد طی یک ماه افزایش داشتاین در حالی است که متوسط قیمت میلگرد نیشابور در چند ماهه اخیر به میزان ۳۵۰۰ تومان اعلام شده بود و به طور ناگهانی به قیمت ۵ هزار تومان رسید.

این افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها در طول یک هفته آنقدر عجیب به نظر می رسد که با وجود مستقل بودن صنعت فولاد از بازار دلار، اما در عین حال تنها عامل منطقی برای افزایش افسار گسیخته قیمت محصولات فولادی طی چند هفته اخیر را انفجار قیمت دلار می توان دانست. در حالی که قیمت میلگرد نیشابور و سایر مبادی فولادی در طول روز سه بار اعلام می شود، امنیت در معاملات فولادی از بین رفته و سبب شده تا خرید و فروش با ریسک زیادی همراه باشد.

از سویی دیگر با افزایش بی رویه قیمتها قدرت خرید از خریدار و فروشنده سلب شده و باعث شده تا رکود نسبی در بازار فولاد حکمفرما گردد. در حالی که دوشنبه هفته گذشته از بسته جدید ارزی رونمایی گردید مژده اصلاحات در بازار سکه و طلا به مردم داده شد و در ۴۸ ساعت ابتدایی آن شاهد کاهش قیمت دلار و سکه و به دنبال آن قیمت میلگرد نیشابور و سایر مبادی در بازار بودیم.

قیمت میلگرد نیشابور

شروع دوره اول تحریم ها و تاثیر آن بر قیمت محصولات فولادی

در حالی که از بسته جدید ارزی طی هفته گذشته رونمایی گردید همزمان با آن دوره اول تحریمها نیز آغاز گشت. بر طبق پیش بینی های گذشته انتظارها بر این می رفت که عامل تحریم یکی از موارد مهم و تاثیر گذار بر ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور باشد و در حالی که در لیست کالاهای تحریم شده، فلزات گرانبها مانند محصولات فولادی نیز وجود داشته است، میتوان عامل اصلی افزایش قیمت ها را ناشی از تحریم دانست.

البته تاثیر اصلی تحریم ها ناشی از کاهش صادرات محصولات فولادی بوده که در بلند مدت سبب افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی خواهد گردید. از آنجا که روابط تجاری فولادسازان ایرانی با کشورهای طرف قرار داد به دلیل تحریمها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، در نهایت موجب آن خواهد شد که این دسته از تولیدکنندگان به جبران کاهش صادرات، محصولات خود را در بازار داخلی و با قیمت بالاتر از قبل و نزدیک به دلار بازار سیاه عرضه نمایند. این موضوع سبب خواهد شد تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور در بازار داخلی افزایش یابد.

افزایش غیر منطقی قیمت میلگرد نیشابور در ازای ثبات هزینه های تولید

در حالی که فولادسازان از حامل های انرژی استفاده می کنند و هزینه آن تاکنون ثابت باقی مانده و قیمت پایه مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز در تولید محصولات فولادی نیز تاکنون تغییری نکرده است، پس چگونه می توان افزایش سرسام آور قیمت محصولات فولادی را طی یک ماهه اخیر توجیه نمود. در حالی که صنعت فولاد یک صنعت مستقل از دلار بوده و تمامی زنجیره تولید محصولات فولادی در داخل کشوربه صورت خودکفا انجام میگیرد، اما باز هم روند تغییرات دلار بازار آزاد بر روی این صنعت اثر گذار بوده و سبب شده تا همراه با تغییرات آن، بازار فولادی نیز دچار نوسان گردد.

شاید یکی از دلایل مهم وابستگی صنعت فولاد به قیمت دلار بازار آزاد در این باشد که این صنعت طی چند ساله اخیر به عنوان صنعتی ارز آور و مهم در کشور یاد شده و از منابع مهم تولیدکننده ارز در داخل کشور محسوب می گردد؛ بنابراین می توان همگامی نوسانات ارزی با تغییرات قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور را این گونه توجیه نمود.

سناریوی از پیش تعیین شده خصولتی ها عامل مهم در افزایش قیمت ها

در اصل فارغ از افزایش افسار گسیخته قیمت دلار در بازار، صعود قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور از زمانی شروع شد که خصولتی ها طی یک سناریوی از پیش تعیین شده و با هدف قبلی و هماهنگ شده قیمت ها را در بازار افزایش دادند تا به خواسته های خود در بازار فولاد برسند. خواسته های آنها برابری قیمت پایه محصولات فولادی با نرخ ارز بازار آزاد و برداشته شدن سقف رقابت در بازار بورس کالا بوده است.

البته در این میان دولت با ایجاد دلار ۴۲۰۰ تومانی، محدودیت هایی را برای خصولتی ها ایجاد نمود تا آنها بیش از این نتوانند بر قیمت محصولات فولادی فشار وارد نمایند؛ اما قیمت دستوری دولتی نتوانست کاری از پیش ببرد و در نهایت این قانون توسط خصولتی ها دور زده شد و با عرضه های قطره چکانی خود روز به روز قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور را در بازار فولاد افزایش دادند.

قیمت روز میلگرد نیشابور

عرضه های از پیش تعیین شده در بورس کالا به زیان مصرف کننده

البته در حالی که ۹۰ درصد از بازار فولاد در دست این دسته از شبه دولتی ها بوده و ۱۰ درصد باقیمانده بخش خصوصی نیز مجبور به تابعیت از آنها می باشند، پیروزی آنها را در زور آزمایی با دولت قطعی نمود. عرضه های اجبارگونه آنها در بورس کالا که برای خریدارن از پیش تعیین شده و یا دلالان و سفته بازان بوده است در نهایت سود زیادی را به جیب صنایع پایین دستی وارد کرده و مصرف کننده نهایی را با آسیب زیادی مواجه نموده است؛ زیرا قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا نسبت به بازار آزاد شکاف ۲۰۰۰ تومانی داشته که با سواستفاده از این موضوع و با خرید از بورس و فروش به قیمت آزاد، سبب افزایش قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی شده اند.

محتکران در بازار فولادعامل دیگرافزایش قیمت محصولات فولادی

در حالی که خرید های بحث برانگیز و از پیش تعیین شده از عرضه های بورس کالا خود یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت ها در بازار فولادی بوده ست، از سویی دیگر تقاضای کاذب و افزایش نقدینگی در بازار نیز خود عامل دیگری در افزایش نرخ محصولات فولادی به شمار می رود.

از آنجا که قیمت محصولات فولادی توسط عوامل مهم مانند قیمت دلار و عرضه های قطره چکانی و عرضه های از پیش تعیین شده در بورس کالا توسط خصولتی ها افزایش یافت، تقاضای کاذب و هیجانی مردم با کاهش ارزش ریال و تبدیل پول نقد به کالا سبب شد تا عده ای سودجو بدون داشتن پیشینه فروش آهن وارد صحنه شده و با داشتن حجم زیاد نقدینگی، میزان زیادی از محصولات فولادی را با هدف فروش با قیمت بالاتر، خرید و انبار کنند.

این روند تنها سبب بدتر شدن اوضاع گردید و به عنوان مکملی همراه با سایر عوامل، باعث شد تا قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی افزایش بی سابقه ای یابد.

در التهاب بازار فولاد راه حل وزارت صمت و بانک مرکزی چه بود؟

در حالی که قیمت سکه و دلار طی یک ماهه اخیر در حد انفجار افزایش داشت، اما بانک مرکزی تصمیم گرفت تا سیاست ارزی خود را تغییر داده و به جای اعمال اقتصادی اجباری از طریق قیمت دستوری، نظام قیمت گذاری در بازار را آزاد کرده و بسته جدید ارزی مبتنی بر دلار بازار آزاد را معرفی نمود.

در حالی که قیمت دلار تا پیش از اعمال سیاست های ارزی بانک مرکزی به ۱۲ هزار تومان نیز رسید، بعد از رونمایی از بسته جدید ارزی افت نمود و به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته امید آن می رود تا با شفاف سازی نحوه اجرای آن از سوی دولت و تزریق دلار به بازار ثانویه، شاهد افت بیشتر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد نیشابور در بازار فولاد باشیم.

از سویی دیگر وزارت صمت نیز با کنترل دستوری قیمت ها و اجبار عرضه این محصولات در بورس کالا، سبب ایجاد التهابی دیگر در بازارفولاد شده است. از آنجا که فولاد سازان بزرگ محصولات خود را به اجبار در بورس و با قیمتی پایین تر از بازار آزاد عرضه می نمایند، متقاضیان زیادی برای این محصولات در بورس کالا وجود داشته که از آن جمله می توان به تولید کنندگان مقاطع، دلالان، سفته بازان و واسطه ها اشاره نمود.

با وجود شکاف قیمت و جذابیت بالای این بازاربه همراه خریدهای از پیش تعیین شده درآن، زمینه ایجاد رانت فراهم گردیده که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده نهایی رفته و آنها را متحمل ضرر و زیان بسیاری خواهد نمود.

قیمت میلگرد نیشابور امروز

آیا اصرار وزارت صمت در کنترل دستوری قیمت محصولات فولادی منطقی است؟

با شرایطی که قیمت های دستوری از سوی وزارت صمت در عرضه های بورس کالا بوجود آمده و زمینه رانت در بازار فولاد را مهیا نموده است، نمی توان ادامه این روند را منطقی و عاقلانه دانست. در حالی که یکی از شعارهای مهم این وزارتخانه حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی می باشد، اما شرایط بوجود آمده در نتیجه اجرای این دستورالعمل سبب ضرر و زیان به مصرف کننده نهایی خواهد گردید.

در این شرایط مسئولین این وزارتخانه که نتیجه کنترل دستوری قیمت دلار و سکه را از سوی بانک مرکزی مشاهده نمودند بهتر است این روند محکوم به شکست را برای بار دوم تکرار ننمایند. در این میان دولت بایستی به نظام تعیین قیمتها بر اساس کشف قیمت و سطح عرضه و تقاضا در بورس کالا احترام گذاشته و خود به طور مستقیم وارد قیمت گذاری محصولات در بازار نشود و این امر را به کارشناسان فعال دراین حوزه بسپارند و به آنها دراین زمینه اعتماد نماید.

با اجرای این شرایط، تعادل در بازارفولاد بوجود خواهد آمد و رانت ایجاد شده حذف خواهد گردید و در نهایت با کاهش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور، مصرف کننده نهایی قدرت خرید خود را بازخواهد یافت و اصلاحات مهمی در این بازار همانند بازار سکه و ارز در نهایت رخ خواهد داد.

آیا کاهش قیمت محصولات فولادی توسط بسته جدید ارزی بادوام بود؟

در حالی که بیش از ۴۸ ساعت از رونمایی بسته جدید ارزی در روز دوشنبه هفته گذشته نمی گذشت، قیمت دلار و سکه سیر نزولی داشتند و به دنبال آن قیمت میلگرد نیشابور و سایر محصولات فولادی نیز کاهش یافتند. در حالی که معاون وزیر طی یک مصاحبه تلویزیونی، با بسته جدید ارزی مژده اصلاحات قیمت سکه و دلار را به مردم میداد، در اندک زمانی بعد از آن قیمت سکه به میزان هشتصد هزار تومان افت یافت و در محدوده ی قیمت سه میلیون تومان قرار گرفت.

از سویی دیگر قیمت دلار نیز از یازده هزار تومان به قیمت ۹۲۵۰ تومان کاهش یافت. در حوزه محصولات فولادی نیز تا اواخر هفته گذشته شاهد همین روند کاهشی بودیم تا بالاخره بعد از بازگشایی بازار غیر رسمی دلار و سکه در حوالی نیمروز چهارشنبه، به صورت جهشی قیمت سکه و دلار مجددا وارد فاز صعودی شد و قیمت سکه با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به قیمت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و قیمت دلار نیز به محدوده ی ده هزار تومان رسید و به میزان ۶۵۰ تومان نسبت به قیمت قبل افزایش داشت.

البته در این میان حمایت کلامی برخی از کشورهای همسایه از تحریم های آمریکا بر علیه ایران ریسک های سیاسی را افزایش داده و با سرازیر شدن سیل ارز مسافرتی به بازار غیر رسمی بحران کنونی را تشدید خواهد کرد.

قیمت میلگرد

راه حل بعدی دولت در صورت شکست بسته جدید ارزی چه خواهد بود؟

میزان پایایی و روایی این بسته جدید ارزی و نتیجه آن بر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور طی هفته های آتی و با گذشت زمان مشخص خواهد گردید. در صورتی که این بسته نیز مانند بسته قبل محکوم به شکست شود، بازهم قیمت سکه و دلار به صورت دیوانه وار افزایش خواهد یافت و شاید راهکاربعدی دولت برای این شکست نیز تعویض ریاست آن باشد.

بایستی منتظر بنشینیم و ببینیم که آیا ریاست جدید بانک مرکزی خواهد توانست اقتصاد زخمی کشور را بهبود بخشد و یا به عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی دامن خواهد زد و در نهایت با سیاست های ارزی غلط خود سبب افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیشابور خواهد گردید.

تماس بگیرید