تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد خلیج فارس اهواز

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت روز میلگرد خلیج فارس

میلگرد آتیه خلیج فارس به صورت دوکی و شاخه ای و در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر تولید می گردد. این نوع میلگرد مطابق با استاندارد ۳۱۳۲ ملی ایران، ASTM A615 ایالات متحده آمریکا و BS 4449 انگلستان در مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس تهیه و به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. این محصول از لحاظ کیفی در سطح بالایی بوده و دارای وزن مناسبی می باشد. استحکام تسلیم و استحکام کششی استاندارد ۴۰۰ و ۶۰۰ MPa است که این مقادیر برای میلگرد آتیه خلیج فارس به میزان ۵۰۷ و ۶۵۰ می باشد. ازدیاد طول نسبی استاندارد ۱۶ درصد و میزان ثبت شده برای میلگرد آتیه خلیج فارس ۲۱ درصد است.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۳۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۰۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۷۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۴۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۹۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۹۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۴۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۰۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۹۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۵۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۳۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۰۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۹۲۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد خلیج اهواز در گریدهای A2 ،A1 و A3 با صفت مشخصه آج ۲۰۴، آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ تهیه می گردد. وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد خلیج فارس اهواز ۴.۶ تا ۷۳.۲ کیلوگرم است و وزن هر متر از آن حداقل ۰.۳۶۴ تا ۶.۰۵۸ و حداکثر ۰.۴۲۶ تا ۶.۵۶۲ کیلوگرم است. وزن یک بندیل ۲۰۰۰ کیلوگرم بوده و تعداد شاخه های موجود در هر بندیل به میزان ۴۳۴ تا ۲۷ برای سایزهای ۸ تا ۳۲ میلیمتر است که با استفاده از مواد اولیه مرغوب (شمش های درجه یک با گرید ۵SP و ۶۰GR) تهیه و تولید می گردد. شمش با گرید ۵SP دارای ترکیب شیمیایی به میزان ۰.۲۸ تا ۰.۳۷ کربن، ۰.۱۵ تا ۰.۳۰ سیلیسیم، ۰.۵۰ تا ۰.۸۰ درصد منگنز، ۰.۰۵۰ درصد گوگرد و ۰.۰۴۰ درصد فسفر است.

شمش با گرید GR60 دارای ۰.۳۰ تا ۰.۳۹ کربن،۰.۳ تا ۰.۵۰ سیلیسیم، ۱.۲ تا ۱.۶ منگنز، ۰.۰۵۰ گوگرد و فسفر می باشد. این محصول تحت کنترل کیفی در بخش مختلف خطوط تولید قرار می گیرد و تمامی تجهیزات مورد نیاز مراحل تولید این محصول تماماً متکی به توان و محصولات داخلی بوده و ساخت و مونتاژ و نصب کلیه ماشین آلات نیز بدست متخصصین و کارگران کاردان و شایسته داخلی انجام گرفته است.

بررسی مشکلات و مسائل مربوط به آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس کالا

برخلاف جو سازی های موجود در بازار فولاد تاکنون شاهد ایجاد روند باثبات در قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس و سایر محصولات فولادی بوده ایم. شنیده ها حاکی از عرضه شمش اهواز در روز شنبه هفته آینده است. بر اساس نظر فعالان بازار هر گونه افزایش قیمت پایه برای شمش اهواز در حال حاضر منتفی است. با وجود تحرکات کم و نوسانات ضعیف در این بازار، اما تجمع حداکثری معاملات در بورس کالا یکی از مهم ترین رویکردهایی است که طی روزهای اخیر به منطقی تر شدن قیمت ها و ایجاد تعادل کمک نموده است.

با رسیدن به روزهای تحریم اصلی طی هفته های آینده آرامش تنها چیزی است که به آن نیاز خواهیم داشت و برای رسیدن هر چه بیشتر به آن بایستی بر روی عرضه های بورس کالا تمرکز بیشتری وجود داشته باشد. مدیر عامل بورس کالا در مورد رخدادهای معاملاتی در بورس و شیوه های قیمت گذاری محصولات فولادی در آن عنوان نمود که آخرین اصلاح دستورالعمل ها بعد از برداشته شدن سقف رشد قیمت محصولات فولادی و آزاد شدن آن، رقابت بهینه در بازار بورس کالا بوده و اذعان نمود که میانگین قیمت های اعلام شده در بورس کالا طی ۴ هفته گذشته برای قیمت های پایه بوده است.

راه حل مشکلات ایجاد شده در رابطه با شیوه قیمت گذاری در بورس کالا چیست؟

برای حل مشکل بورس کالا راه حل جدیدی برای تعیین قیمت های پایه تعریف شده است که از طریق این مدل می توان پتانسیل کاهش نرخ ارز را نیز در بازار ایجاد نمود. البته جنس بازار فولاد به گونه ای است که در آن محدودیت برای تقاضا وجود داشته و این عامل به عنوان نقطه ضعفی یاد می شود. این نقطه ضعف در معاملات اخیر بورس کالا نیز قابل مشاهده بوده و با وجود کاهش تقاضا، حجم خرید از سوی مشتریان با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است.

شاید این کاهش تقاضا به دلیل اعمال محدودیت در آزادی عمل خریداران باشد به طور مثال در گذشته خریدار می توانست سهمیه چند ماه را در طول یک ماه خریداری نماید و یک بار تشریفات خرید را انجام دهد ولی در حال حاضر این شرایط با محدودیت های جدی همراه شده است. این شرایط در نهایت منجر به برهم خوردن نظم تولید، به ویژه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که سفارش تولیدی دارند خواهد شد.

کنار گذاشته شدن برخی از فعالان بازار شیوه جدید در معاملات بورس

شیوه جدید برای انجام معاملات بورس کالا به معنی حذف برخی از فعالان در بازار فولاد است. این دسته از فعالان در گذشته شمش یا سایر محصولات میانی را از بورس کالا خریداری می نمودند و سپس در واحدهای تولیدی تبدیل به محصول نهایی کرده و با کارمزد تولید به فروش می رساندند. این بخش که اغلب به‌ عنوان تامین‌کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش می‌کردند و بخش مهمی از بازار به شمار می‌رفتند نیز با کاهش حجم فعالیت روبه‌رو هستند.

در این شرایط از مکانیزم‌های موازی استفاده می‌شود و با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن‌هم به‌صورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز است و اصطلاحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز به شمار می‌رود. فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی بدین ترتیب می باشد که اگر بازارفولاد با رقابت و رشد متوسط قیمت ها روبرو بوده و این رشد بیش از ۵۰ درصد باشد، قیمت های پایه طی هفته بعدی با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد شد. همچنین اگر متوسط قیمت های معاملاتی رشدی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد قیمت های قبلی ملاک اصلی برای نرخ گذاری خواهند بود.

 

تماس بگیرید