تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد خلیج فارس اهواز

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت روز میلگرد خلیج فارس

میلگرد آتیه خلیج فارس به صورت دوکی و شاخه ای و در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر تولید می گردد. این نوع میلگرد مطابق با استاندارد ۳۱۳۲ ملی ایران، ASTM A615 ایالات متحده آمریکا و BS 4449 انگلستان در مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس تهیه و به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. این محصول از لحاظ کیفی در سطح بالایی بوده و دارای وزن مناسبی می باشد. استحکام تسلیم و استحکام کششی استاندارد ۴۰۰ و ۶۰۰ MPa است که این مقادیر برای میلگرد آتیه خلیج فارس به میزان ۵۰۷ و ۶۵۰ می باشد. ازدیاد طول نسبی استاندارد ۱۶ درصد و میزان ثبت شده برای میلگرد آتیه خلیج فارس ۲۱ درصد است.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۲۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۵۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۵۵۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۵۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۴۵۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۴۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۳۷۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۳۹۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۱۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۵۰۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۵۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۵۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۷۴۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۷۹۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۴۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۷۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۵۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۵۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۴۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۴۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۶۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۶۸۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۸۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۸۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد خلیج اهواز در گریدهای A2 ،A1 و A3 با صفت مشخصه آج ۲۰۴، آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ تهیه می گردد. وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد خلیج فارس اهواز ۴.۶ تا ۷۳.۲ کیلوگرم است و وزن هر متر از آن حداقل ۰.۳۶۴ تا ۶.۰۵۸ و حداکثر ۰.۴۲۶ تا ۶.۵۶۲ کیلوگرم است. وزن یک بندیل ۲۰۰۰ کیلوگرم بوده و تعداد شاخه های موجود در هر بندیل به میزان ۴۳۴ تا ۲۷ برای سایزهای ۸ تا ۳۲ میلیمتر است که با استفاده از مواد اولیه مرغوب (شمش های درجه یک با گرید ۵SP و ۶۰GR) تهیه و تولید می گردد. شمش با گرید ۵SP دارای ترکیب شیمیایی به میزان ۰.۲۸ تا ۰.۳۷ کربن، ۰.۱۵ تا ۰.۳۰ سیلیسیم، ۰.۵۰ تا ۰.۸۰ درصد منگنز، ۰.۰۵۰ درصد گوگرد و ۰.۰۴۰ درصد فسفر است.

شمش با گرید GR60 دارای ۰.۳۰ تا ۰.۳۹ کربن،۰.۳ تا ۰.۵۰ سیلیسیم، ۱.۲ تا ۱.۶ منگنز، ۰.۰۵۰ گوگرد و فسفر می باشد. این محصول تحت کنترل کیفی در بخش مختلف خطوط تولید قرار می گیرد و تمامی تجهیزات مورد نیاز مراحل تولید این محصول تماماً متکی به توان و محصولات داخلی بوده و ساخت و مونتاژ و نصب کلیه ماشین آلات نیز بدست متخصصین و کارگران کاردان و شایسته داخلی انجام گرفته است.

بررسی مشکلات و مسائل مربوط به آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس کالا

برخلاف جو سازی های موجود در بازار فولاد تاکنون شاهد ایجاد روند باثبات در قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس و سایر محصولات فولادی بوده ایم. شنیده ها حاکی از عرضه شمش اهواز در روز شنبه هفته آینده است. بر اساس نظر فعالان بازار هر گونه افزایش قیمت پایه برای شمش اهواز در حال حاضر منتفی است. با وجود تحرکات کم و نوسانات ضعیف در این بازار، اما تجمع حداکثری معاملات در بورس کالا یکی از مهم ترین رویکردهایی است که طی روزهای اخیر به منطقی تر شدن قیمت ها و ایجاد تعادل کمک نموده است.

با رسیدن به روزهای تحریم اصلی طی هفته های آینده آرامش تنها چیزی است که به آن نیاز خواهیم داشت و برای رسیدن هر چه بیشتر به آن بایستی بر روی عرضه های بورس کالا تمرکز بیشتری وجود داشته باشد. مدیر عامل بورس کالا در مورد رخدادهای معاملاتی در بورس و شیوه های قیمت گذاری محصولات فولادی در آن عنوان نمود که آخرین اصلاح دستورالعمل ها بعد از برداشته شدن سقف رشد قیمت محصولات فولادی و آزاد شدن آن، رقابت بهینه در بازار بورس کالا بوده و اذعان نمود که میانگین قیمت های اعلام شده در بورس کالا طی ۴ هفته گذشته برای قیمت های پایه بوده است.

راه حل مشکلات ایجاد شده در رابطه با شیوه قیمت گذاری در بورس کالا چیست؟

برای حل مشکل بورس کالا راه حل جدیدی برای تعیین قیمت های پایه تعریف شده است که از طریق این مدل می توان پتانسیل کاهش نرخ ارز را نیز در بازار ایجاد نمود. البته جنس بازار فولاد به گونه ای است که در آن محدودیت برای تقاضا وجود داشته و این عامل به عنوان نقطه ضعفی یاد می شود. این نقطه ضعف در معاملات اخیر بورس کالا نیز قابل مشاهده بوده و با وجود کاهش تقاضا، حجم خرید از سوی مشتریان با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است.

شاید این کاهش تقاضا به دلیل اعمال محدودیت در آزادی عمل خریداران باشد به طور مثال در گذشته خریدار می توانست سهمیه چند ماه را در طول یک ماه خریداری نماید و یک بار تشریفات خرید را انجام دهد ولی در حال حاضر این شرایط با محدودیت های جدی همراه شده است. این شرایط در نهایت منجر به برهم خوردن نظم تولید، به ویژه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که سفارش تولیدی دارند خواهد شد.

کنار گذاشته شدن برخی از فعالان بازار شیوه جدید در معاملات بورس

شیوه جدید برای انجام معاملات بورس کالا به معنی حذف برخی از فعالان در بازار فولاد است. این دسته از فعالان در گذشته شمش یا سایر محصولات میانی را از بورس کالا خریداری می نمودند و سپس در واحدهای تولیدی تبدیل به محصول نهایی کرده و با کارمزد تولید به فروش می رساندند. این بخش که اغلب به‌ عنوان تامین‌کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش می‌کردند و بخش مهمی از بازار به شمار می‌رفتند نیز با کاهش حجم فعالیت روبه‌رو هستند.

در این شرایط از مکانیزم‌های موازی استفاده می‌شود و با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن‌هم به‌صورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز است و اصطلاحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز به شمار می‌رود. فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی بدین ترتیب می باشد که اگر بازارفولاد با رقابت و رشد متوسط قیمت ها روبرو بوده و این رشد بیش از ۵۰ درصد باشد، قیمت های پایه طی هفته بعدی با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد شد. همچنین اگر متوسط قیمت های معاملاتی رشدی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد قیمت های قبلی ملاک اصلی برای نرخ گذاری خواهند بود.