خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد خلیج فارس اهواز

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت روز میلگرد خلیج فارس

میلگرد آتیه خلیج فارس به صورت دوکی و شاخه ای و در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر تولید می گردد. این نوع میلگرد مطابق با استاندارد ۳۱۳۲ ملی ایران، ASTM A615 ایالات متحده آمریکا و BS 4449 انگلستان در مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس تهیه و به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. این محصول از لحاظ کیفی در سطح بالایی بوده و دارای وزن مناسبی می باشد. استحکام تسلیم و استحکام کششی استاندارد ۴۰۰ و ۶۰۰ MPa است که این مقادیر برای میلگرد آتیه خلیج فارس به میزان ۵۰۷ و ۶۵۰ می باشد. ازدیاد طول نسبی استاندارد ۱۶ درصد و میزان ثبت شده برای میلگرد آتیه خلیج فارس ۲۱ درصد است.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۳۰۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۹۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۹۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۳۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۳۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۷۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۲۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۲۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد خلیج اهواز در گریدهای A2 ،A1 و A3 با صفت مشخصه آج ۲۰۴، آج ۳۴۰ و آج ۴۰۰ تهیه می گردد. وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد خلیج فارس اهواز ۴.۶ تا ۷۳.۲ کیلوگرم است و وزن هر متر از آن حداقل ۰.۳۶۴ تا ۶.۰۵۸ و حداکثر ۰.۴۲۶ تا ۶.۵۶۲ کیلوگرم است. وزن یک بندیل ۲۰۰۰ کیلوگرم بوده و تعداد شاخه های موجود در هر بندیل به میزان ۴۳۴ تا ۲۷ برای سایزهای ۸ تا ۳۲ میلیمتر است که با استفاده از مواد اولیه مرغوب (شمش های درجه یک با گرید ۵SP و ۶۰GR) تهیه و تولید می گردد. شمش با گرید ۵SP دارای ترکیب شیمیایی به میزان ۰.۲۸ تا ۰.۳۷ کربن، ۰.۱۵ تا ۰.۳۰ سیلیسیم، ۰.۵۰ تا ۰.۸۰ درصد منگنز، ۰.۰۵۰ درصد گوگرد و ۰.۰۴۰ درصد فسفر است.

شمش با گرید GR60 دارای ۰.۳۰ تا ۰.۳۹ کربن،۰.۳ تا ۰.۵۰ سیلیسیم، ۱.۲ تا ۱.۶ منگنز، ۰.۰۵۰ گوگرد و فسفر می باشد. این محصول تحت کنترل کیفی در بخش مختلف خطوط تولید قرار می گیرد و تمامی تجهیزات مورد نیاز مراحل تولید این محصول تماماً متکی به توان و محصولات داخلی بوده و ساخت و مونتاژ و نصب کلیه ماشین آلات نیز بدست متخصصین و کارگران کاردان و شایسته داخلی انجام گرفته است.

بررسی مشکلات و مسائل مربوط به آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس کالا

برخلاف جو سازی های موجود در بازار فولاد تاکنون شاهد ایجاد روند باثبات در قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس و سایر محصولات فولادی بوده ایم. شنیده ها حاکی از عرضه شمش اهواز در روز شنبه هفته آینده است. بر اساس نظر فعالان بازار هر گونه افزایش قیمت پایه برای شمش اهواز در حال حاضر منتفی است. با وجود تحرکات کم و نوسانات ضعیف در این بازار، اما تجمع حداکثری معاملات در بورس کالا یکی از مهم ترین رویکردهایی است که طی روزهای اخیر به منطقی تر شدن قیمت ها و ایجاد تعادل کمک نموده است.

با رسیدن به روزهای تحریم اصلی طی هفته های آینده آرامش تنها چیزی است که به آن نیاز خواهیم داشت و برای رسیدن هر چه بیشتر به آن بایستی بر روی عرضه های بورس کالا تمرکز بیشتری وجود داشته باشد. مدیر عامل بورس کالا در مورد رخدادهای معاملاتی در بورس و شیوه های قیمت گذاری محصولات فولادی در آن عنوان نمود که آخرین اصلاح دستورالعمل ها بعد از برداشته شدن سقف رشد قیمت محصولات فولادی و آزاد شدن آن، رقابت بهینه در بازار بورس کالا بوده و اذعان نمود که میانگین قیمت های اعلام شده در بورس کالا طی ۴ هفته گذشته برای قیمت های پایه بوده است.

راه حل مشکلات ایجاد شده در رابطه با شیوه قیمت گذاری در بورس کالا چیست؟

برای حل مشکل بورس کالا راه حل جدیدی برای تعیین قیمت های پایه تعریف شده است که از طریق این مدل می توان پتانسیل کاهش نرخ ارز را نیز در بازار ایجاد نمود. البته جنس بازار فولاد به گونه ای است که در آن محدودیت برای تقاضا وجود داشته و این عامل به عنوان نقطه ضعفی یاد می شود. این نقطه ضعف در معاملات اخیر بورس کالا نیز قابل مشاهده بوده و با وجود کاهش تقاضا، حجم خرید از سوی مشتریان با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است.

شاید این کاهش تقاضا به دلیل اعمال محدودیت در آزادی عمل خریداران باشد به طور مثال در گذشته خریدار می توانست سهمیه چند ماه را در طول یک ماه خریداری نماید و یک بار تشریفات خرید را انجام دهد ولی در حال حاضر این شرایط با محدودیت های جدی همراه شده است. این شرایط در نهایت منجر به برهم خوردن نظم تولید، به ویژه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که سفارش تولیدی دارند خواهد شد.

کنار گذاشته شدن برخی از فعالان بازار شیوه جدید در معاملات بورس

شیوه جدید برای انجام معاملات بورس کالا به معنی حذف برخی از فعالان در بازار فولاد است. این دسته از فعالان در گذشته شمش یا سایر محصولات میانی را از بورس کالا خریداری می نمودند و سپس در واحدهای تولیدی تبدیل به محصول نهایی کرده و با کارمزد تولید به فروش می رساندند. این بخش که اغلب به‌ عنوان تامین‌کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش می‌کردند و بخش مهمی از بازار به شمار می‌رفتند نیز با کاهش حجم فعالیت روبه‌رو هستند.

در این شرایط از مکانیزم‌های موازی استفاده می‌شود و با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن‌هم به‌صورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز است و اصطلاحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز به شمار می‌رود. فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی بدین ترتیب می باشد که اگر بازارفولاد با رقابت و رشد متوسط قیمت ها روبرو بوده و این رشد بیش از ۵۰ درصد باشد، قیمت های پایه طی هفته بعدی با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد شد. همچنین اگر متوسط قیمت های معاملاتی رشدی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد قیمت های قبلی ملاک اصلی برای نرخ گذاری خواهند بود.

 

تماس بگیرید