تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت پروفیل آهن اصفهان

قیمت پروفیل

روند افزایشی قیمت پروفیل از اواخر هفته گذشته تاکنون

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار طی ماه های اخیر بر بازار فولاد قیمت دلار بوده است که با نوسانات شدید خود سبب فراز و نشیب های بسیاری برای قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت پروفیل شده است. این عامل روانی نه تنها باعث ایجاد التهاب در بازار فولاد گردیده است بلکه سایر بازارها را نیز دستخوش دگرگونی و تحول نموده است.

از سویی دیگر عامل موثر و مستقیم بر قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل، تحولات قیمت شمش می باشد که در اواخر هفته گذشته بر روی قیمت پروفیل و سایر مقاطع تاثیر مستقیم داشته است. روز دوشنبه هفته گذشته شمش در بازار فولاد با کمبود عرضه مواجه گردید و سبب شد تا روز چهارشنبه بازار فولاد با چالش کمبود مواد اولیه مواجه گردد. در اوایل هفته گذشته میانگین قیمت پروفیل درابعاد ۲۰*۲۰ تا ۸۰*۴۰ بین ۷۱۴۰-۷۱۰۰ تومان ثبت گردید.

با افزایش قیمت دلار در روز چهارشنبه قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل مجددا وارد فاز صعودی گردید. در حالی که کمبود شمش تا روز چهارشنبه نتوانست فشار جدی بر بازار فولاد وارد نماید، اما با افزایش عامل قیمت دلار، مجددا بازار فولاد با چالش افزایش قیمت ها مواجه شد. به گفته فعالان بازار کمبود شمش در بازار فولاد، ناشی از عدم عرضه قراضه و آهن اسفنجی در هفته گذشته بود.

قیمت پروفیل آلومینیوم در اوایل هفته گذشته در محدوده ی ۱۸۹۰۰ تومان قرار داشت که در اثر نوسانات عوامل ذکر شده در روز چهارشنبه طی یک روند صعودی به قیمت ۱۹۲۰۰ تومان رسید و این قیمت تاکنون بدون تغییر ثابت باقی مانده است. قیمت پروفیل در روز چهارشنبه بین ۷۲۶۰-۷۲۲۰ تومان گزارش گردید و در حالی که روند صعودی خود را تا کنون ادامه داده است، قیمت آن در روز شنبه هفته جاری به ۸۲۶۰ تومان رسید.

قیمت پروفیل قوطی

ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۲۰×۲۰۱.۵۶۵.۷کارخانه اصفهان۶۶۷۰
۲قوطی ۲۰×۴۰۱.۵۶۸.۵کارخانه اصفهان۶۶۷۰
۳قوطی ۳۰×۳۰۱.۵۶۸.۵کارخانه اصفهان۶۶۷۰
۴قوطی ۴۰×۴۰۱.۵۶۱۱.۳کارخانه اصفهان۶۶۷۰
۵قوطی ۴۰×۸۰۱.۵۶۱۶.۹کارخانه اصفهان۶۶۷۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۱۰*۲۰۲۶۶.۲اصفهان/کارخانه۵۰۲۰
۲قوطی ۱۰*۲۵۲۶۷.۲اصفهان/کارخانه۵۰۲۰
۳قوطی ۱۰*۳۰۲۶۸.۲اصفهان/کارخانه۵۰۲۰
۴قوطی ۲۵*۲۵۲۶۱۰.۲اصفهان/کارخانه۴۹۲۰
۵قوطی ۳۵*۳۵۲۶۱۴.۴اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۶قوطی ۲۰*۲۰۲۶۸.۲اصفهان/کارخانه۴۹۲۰
۷قوطی ۲۰*۳۰۲۶۱۰.۲اصفهان/کارخانه۴۹۱۰
۸قوطی ۲۰*۴۰۲۶۱۲.۳اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۹قوطی ۲۰*۶۰۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۲۰
۱۰قوطی ۳۰*۳۰۲۶۱۲.۳اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۱قوطی ۳۰*۴۰۲۶۱۴.۴اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۲قوطی ۳۰*۵۰۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۳قوطی ۳۰*۶۰۲۶۱۸.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۴قوطی ۴۰*۴۰۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۵قوطی ۴۰*۵۰۲۶۱۸.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۶قوطی ۴۰*۶۰۲۶۲۰.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۷قوطی ۴۰*۸۰۲۶۲۴.۷اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۸قوطی ۴۰*۱۰۰۲۶۲۸.۸اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۱۹قوطی ۵۰*۵۰۲۶۲۰.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۰قوطی ۶۰*۶۰۲۶۲۴.۷اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۱قوطی ۷۰*۷۰۲۶۲۸.۸اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۲قوطی ۹۰*۹۰۲۶۳۷اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۳پروفیل ۵۰۷۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۴پروفیل ۵۰۸۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
۲۵پروفیل ۵۰۹۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۰۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۲۵*۲۵۲.۵۶۱۲اصفهان/کارخانه۴۸۷۰
۲قوطی ۳۵*۳۵۲.۵۶۱۶اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۳قوطی ۲۰*۲۰۲.۵۶۹اصفهان/کارخانه۴۸۷۰
۴قوطی ۲۰*۳۰۲.۵۶۱۲اصفهان/کارخانه۴۸۶۰
۵قوطی ۲۰*۴۰۲.۵۶۱۴اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۶قوطی ۲۰*۶۰۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۷۰
۷قوطی ۳۰*۳۰۲.۵۶۱۴اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۸قوطی ۳۰*۴۰۲.۵۶۱۶اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۹قوطی ۳۰*۵۰۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۰قوطی ۴۰*۴۰۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۱قوطی ۴۰*۶۰۲.۵۶۳۲اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۲قوطی ۴۰*۸۰۲.۵۶۲۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۳قوطی ۴۰*۱۰۰۲.۵۶۳۳اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۴قوطی ۵۰*۵۰۲.۵۶۲۲اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۵قوطی ۶۰*۶۰۲.۵۶۲۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۶قوطی ۷۰*۷۰۲.۵۶۳۳اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۷قوطی ۹۰*۹۰۲.۵۶۴۲اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۸پروفیل ۵۰۷۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۱۹پروفیل ۵۰۸۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۲۰پروفیل ۵۰۹۲.۵۶۱۸اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۲۱چهارچوب فلزی معمولی۲.۵۶۳۰اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۲۲چهارچوب فلزی فرانسوی۲.۵۶۳۱اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
۲۳زهوار۲.۵۶۷.۵اصفهان/کارخانه۴۸۵۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۱۰*۲۰۲۶۵.۵اصفهان/کارخانه۵۰۹۰
۲قوطی ۱۰*۲۵۲۶۶.۵اصفهان/کارخانه۵۰۹۰
۳قوطی ۱۰*۳۰۲۶۷.۵اصفهان/کارخانه۵۰۹۰
۴قوطی ۲۵*۲۵۲۶۹اصفهان/کارخانه۴۹۹۰
۵قوطی ۳۵*۳۵۲۶۱۳اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۶قوطی ۲۰*۲۰۲۶۷.۵اصفهان/کارخانه۴۹۹۰
۷قوطی ۲۰*۳۰۲۶۹اصفهان/کارخانه۴۹۸۰
۸قوطی ۲۰*۴۰۲۶۱۱.۲اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۹قوطی ۲۰*۶۰۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۹۰
۱۰قوطی ۳۰*۳۰۲۶۱۱.۲اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۱قوطی ۳۰*۴۰۲۶۱۳اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۲قوطی ۳۰*۵۰۲۶۱۴.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۳قوطی ۳۰*۶۰۲۶اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۴قوطی ۴۰*۴۰۲۶۱۴.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۵قوطی ۴۰*۵۰۲۶۱۶.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۶قوطی ۴۰*۶۰۲۶۱۸.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۷قوطی ۴۰*۸۰۲۶۲۲.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۸قوطی ۴۰*۱۰۰۲۶۲۶اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۱۹قوطی ۵۰*۵۰۲۶۱۸.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۰قوطی ۶۰*۶۰۲۶۲۲.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۱قوطی ۷۰*۷۰۲۶۲۶اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۲قوطی ۹۰*۹۰۲۶۲۴اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۳پروفیل ۵۰۷۲۶۱۴.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۴پروفیل ۵۰۸۲۶۱۴.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۵پروفیل ۵۰۹۲۶۱۴.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۶چهارچوب فلزی معمولی۲۶۲۴.۲اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۷چهارچوب فلزی فرانسوی۲۶۲۴.۶اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۲۸چهارچوب فلزی نگین۲۶۳۱اصفهان/کارخانه۵۰۱۰
۲۹زهوار۲۶۵.۷اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۳۰ورق شیت۲*۱۲۶۳۱.۵اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۳۱ورق شیت۲*۱/۲۵۲۶۳۹.۲اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
۳۲ورق شیت۲/۵*۱/۲۵۲۶۴۹اصفهان/کارخانه۴۹۷۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۴۰×۴۰۳۶۲۳اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۲قوطی ۵۰×۵۰۳۶۲۹اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۳قوطی ۶۰×۶۰۳۶۳۴اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۴قوطی ۷۰×۷۰۳۶۴۰اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۵قوطی ۴۰×۸۰۳۶۳۴اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۶قوطی ۸۰×۸۰۳۶۴۵اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۷قوطی ۹۰×۹۰۳۶۵۱اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۸قوطی ۴۰×۱۰۰۳۶۴۰اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۹قوطی ۵۰×۱۰۰۳۶۴۳اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۱۰قوطی ۱۰۰×۱۰۰۳۶۵۷اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۱۱قوطی ۱۱۰×۱۱۰۳۱۲۶۲اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۱۲قوطی ۶۰×۱۲۰۳۱۲۵۱اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
۱۳قوطی ۱۲۰×۱۲۰۳۱۲۶۸اصفهان/کارخانه۴۷۵۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۲۰×۲۰۱.۵۶۵.۷کارخانه تهران۷۲۴۰
۲قوطی ۲۰×۴۰۱.۵۶۸.۵کارخانه تهران۷۲۰۰
۳قوطی ۳۰×۳۰۱.۵۶۸.۵کارخانه تهران۷۲۰۰
۴قوطی ۴۰×۴۰۱.۵۶۱۱.۳کارخانه تهران۷۲۰۰
۵قوطی ۴۰×۸۰۱.۵۶۱۶.۹کارخانه تهران۷۲۰۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱۲۵×۱۰ قوطی۲۶۶.۵تهران/کارخانه۵۰۵۰
۲۳۰×۱۰ قوطی۲۶۷تهران/کارخانه۵۰۵۰
۳۲۰×۲۰ قوطی۲۶۷تهران/کارخانه۵۰۷۰
۴۳۰×۲۰ قوطی۲۶۹تهران/کارخانه۵۰۶۰
۵۴۰×۲۰ قوطی۲۶۱۱تهران/کارخانه۵۰۵۰
۶۵۰×۲۰ قوطی۲۶۱۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۷۶۰×۲۰ قوطی۲۶۱۵تهران/کارخانه۵۰۵۰
۸۲۵×۲۵ قوطی۲۶۹تهران/کارخانه۵۰۷۰
۹۳۰×۳۰ قوطی۲۶۱۱تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۰۴۰×۳۰ قوطی۲۶۱۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۱۵۰×۳۰ قوطی۲۶۱۵تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۲۶۰×۳۰ قوطی۲۶۱۷تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۳۳۵×۳۵ قوطی۲۶۱۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۴۱۰۰×۴۰ قوطی۲۶۲۶.۵تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۵۴۰×۴۰ قوطی۲۶۱۵تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۶۶۰×۴۰ قوطی۲۶۱۹تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۷۸۰×۴۰ قوطی۲۶۲۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۸۵۰×۵۰ قوطی۲۶۱۹تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۹۶۰×۶۰ قوطی۲۶۲۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۲۰۷۰×۷۰ قوطی۲۶۲۶تهران/کارخانه۵۰۵۰
۲۱۸۰×۸۰ قوطی۲۶۳۰تهران/کارخانه۵۰۵۰
۲۲۹۰×۹۰ قوطی۲۶۳۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱قوطی ۲۰×۲۰۲.۵۶۹تهران/کارخانه۵۰۷۰
۲قوطی ۲۰×۳۰۲.۵۶۱۱.۵تهران/کارخانه۵۰۶۰
۳قوطی ۲۰×۴۰۲.۵۶۱۴تهران/کارخانه۵۰۵۰
۴قوطی ۳۰×۶۰۲.۵۶۲۱تهران/کارخانه۵۰۵۰
۵قوطی ۴۰×۱۰۰۲.۵۶۳۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۶قوطی ۴۰×۴۰۲.۵۶۱۸تهران/کارخانه۵۰۵۰
۷قوطی ۴۰×۶۰۲.۵۶۲۴تهران/کارخانه۵۰۵۰
۸قوطی ۴۰×۸۰۲.۵۶۲۸تهران/کارخانه۵۰۵۰
۹قوطی ۵۰×۵۰۲.۵۶۲۴تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۰قوطی ۶۰×۶۰۲.۵۶۲۸تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۱قوطی ۷۰×۷۰۲.۵۶۳۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۲قوطی ۸۰×۸۰۲.۵۶۳۸تهران/کارخانه۵۰۵۰
۱۳قوطی ۹۰×۹۰۲.۵۶۴۳تهران/کارخانه۵۰۵۰
ردیفنوع قوطیضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل
۱قوطی ۳۰×۶۰۳۶۲۵تهران/کارخانه
۲قوطی ۴۰×۱۰۰۳۶۴۰تهران/کارخانه
۳قوطی ۴۰×۴۰۳۶۲۲.۵تهران/کارخانه
۴قوطی ۴۰×۶۰۳۶۲۸تهران/کارخانه
۵قوطی ۴۰×۸۰۳۶۳۳.۵تهران/کارخانه
۶قوطی ۵۰×۵۰۳۶۲۸تهران/کارخانه
۷قوطی ۶۰×۶۰۳۶۳۳.۵تهران/کارخانه
۸قوطی ۷۰×۷۰۳۶۴۰تهران/کارخانه
۱۰قوطی ۸۰×۸۰۳۶۴۵تهران/کارخانه
۱۱قوطی ۹۰×۹۰۳۶۵۰تهران/کارخانه
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل چین۱.۵۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل۱.۲۵۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل۱۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل ۳۰*۳۰۲.۵۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل ۲۰*۴۰۲۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه (m)وزن شاخه(kg)محل تحویلقیمت
۱پروفیل استیل ۸۰*۸۰۳۶درخواستیانبار اصفهان۵۳۸۰۰

 

نوسانات قیمت شمش به عنوان عامل ثانویه تاثیر گذار بر روی قیمت پروفیل

هفته گذشته برای شمش روزهای پرنوسانی بود که دلیل ان به نوسانات ارز مربوط می شود. منطق دولت بر این اساس است که قیمت شمش بایستی براساس فرمول رابطه گندله، آهن اسفنجی و شمش باشد و در حالی که تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید شمش در داخل تهیه می شود، پس قیمت شمش نیز بایستی تابعی از قیمت مواد اولیه آن باشد و دلار به عنوان یک عامل خارجی نباید در تعیین قیمت محصولات فولادی اثر گذار باشد.

در همین راستا دولت بر فولادسازان فشار زیادی را وارد می نماید تا قیمت محصولات خود را براساس قیمت مواد اولیه تعیین نمایند. درحالی که هفته گذشته عرضه شمش با کمبود مواجه شده بود، به عنوان یک عامل تاثیر گذار ثانویه بعد از قیمت دلار بر روی قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل توانست تاثیر خود را به جای نهد. در صورتیکه شمش به عنوان ماده اولیه محصولات نهایی فولادی بایستی تاثیر مستقیم و بی واسطه ای بر روی قیمت آنها داشته باشد.

کمبود عرضه ورق طی هفته های اخیر سبب توقف فعالیت پروفیل کاران گردید

خبرهای شنیده شده از سوی سندیکای لوله و پروفیل حاکی از آن است که به دلیل محدودیت عرضه ورق گرم در هفته های اخیر کارخانجات تولید کننده لوله و پروفیل با مشکل جدی تامین مواد اولیه برای تولید محصولات خود مواجه شده اند. این روند تا حدی پیش رفته که سبب شده تا برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک تولید کننده پروفیل فعالیت خود را متوف کرده و به مرز ورشکستگی برسند.

البته در این میان سندیکای لوله و پروفیل برای نجات این دسته از تولید کنندگان بیانیه ای را صادر نمود و طی آن آمادگی خود را برای تولید کارمزدی لوله و پروفیل اعلام کرد. هدف انها از تولید کارمزدی لوله و پروفیل ادامه فعالیت این بنگاهها و واحدهای تولیدی بوده و از سویی دیگر قیمت پروفیل در بازار فولاد را کنترل خواهند کرد. بر این اساس واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل با تحویل ورق گرم از کارفرما،۱۱ درصد کارمزد هزینه تولید نسبت به قیمت ورق را کسر نموده و بعد از تولید پروفیل از ورق دریافتی آن را به کارفرما تحویل می دهند.

چرا ورق گرم مورد نیاز تولید لوله پروفیل در بازار فولاد کمیاب گردید؟

در حالی که تولید کنندگان لوله و پروفیل با کمبود ورق گرم مواجه شده اند، دلیل این رخداد را ناشی از اقدامات تبعیض آمیز بورس کالا می دانند. از آنجا که سهمیه این واحد های تولیدی به دلالان، کارخانجات تعطیل شده، سرویس سنترهای نورچشمی و تعاونی های غیر تولیدی تحویل داده شده است، کمبود این واحدها در تامین مواد اولیه دور از انتظار نبوده است. از سویی دیگر تحویل غیر مستقیم ورق گرم به این واحدهای تولیدی و عرضه های قطره چکانی از سوی فولادسازان بزرگ در بورس کالا عاملی موثر در افزایش قیمت پروفیل در بازار فولاد طی روزهای اخیرشده است.

عوامل تاثیر گذار در ایجاد بحران برای کارخانجات لوله و پروفیل

شاید در نگاهی عمیقتر به روند بازار فولاد، غیر از عامل کمبود ورق گرم عوامل مهمتری در پشت پرده وجود داشته اند که در نهایت به کاهش عرضه ورق گرم و نابودی بنگاه های تولید کننده لوله و پروفیل منجر شده است. در شرایط کنونی نه تنها واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل بلکه بسیاری از واحدهای کسب وکار دیگر که سعی می کنند تا درستکارانه به فعالیت خود ادامه دهند نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته اند.

در این میان دلایل متعددی در ایجاد شرایط وخیم برای این واحدهای تولیدی دخیل بوده اند که سبب شده تا برای انجام معاملات اقتصادی و ادامه فعالیت تولیدی شان احساس عدم امنیت داشته باشند. در حالی که فضای اقتصادی ایران را رانت و فساد اقتصادی اشباع نموده است، اعتمادها سلب شده و هر کسی برای نجات خود از بقیه عبور مینماید.

درعین حال هستند واحد هایی که در این شرایط باز هم وجدان را نصب العین خود نموده و می خواهند با اعتقادی پاک و راسخ به عنوان کارافرین برای خود و بقیه لقمه نانی حلال در بیاورند؛ اما این فضا احتمالا سبب خواهد شد تا این بنگاههای درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار بگیرند. در ادامه به عوامل ایجاد کننده این فضای بیمارگونه در کشور که عامل نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است خواهیم پرداخت.

اشتباهات مکرر دولت در سیاست گذاری عامل مهم در فعالیت واحدهای تولیدی

یکی از اشتباهات فاحش دولت طی ماه های اخیر که خود سبب ایجاد رانت در فضای اقتصادی گردید، بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که باعث شد تا فضای دوگانه ای را برای تولید کننده و مصرف کننده بوجود بیاورد. در حالی که بسیاری از افراد سود جو در این میان کالاهای فولادی مانند ورق گرم را با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بورس خرید می نمودند اما در بازار آزاد به قیمت دلار غیر دولتی به فروش می رساندند، سبب آسیب بسیار برای تولید کننده درستکار و مصرف کننده نهایی گردیدند.

به طور مثال یکی از دخالت های دولت در بورس کالا در آخرین عرضه شمش در هفته های اخیر بوده است که اجازه افزایش تا سقف ۵ درصد را صادر نمود و با دستور محدودیت عرضه محصولات تولیدی از شمش، سبب افزایش قیمت نهایی مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل در بازار فولاد گردید. در حالی که خریداران بورس موظفند تا ۷۵ درصد محصولات خود را با سود ۱۵ درصد در بورس به فروش برسانند، اما اگر همین خریداران قصد صادرات یا فروش در بازار داخلی را داشته باشند در حقیقت به نوعی این قانون بورس را دور زده اند. در عین حال با ادامه این روند منابع ارزی مورد نیاز از فروش محصولات صادراتی با کمبود مواجه خواهد شد و عملا ضربه ای را به اقتصاد کشور خواهد زد و در نهایت به تورم خواهد انجامید.

قیمت پروفیل روز

عدم انگیزه در سرمایه گذاری و انجام معاملات ناشی ازعدم امنیت اقتصادی

یکی از مهمترین سوالات مردم طی هفته های اخیر در ابهام آنها از خرید یا فروش کالاهای مورد نیازشان در بازار می باشد. اگر امروز خرید نماییم، فردا یا حتی چند ساعت بعد ممکن است با ریسک ضرر آن مواجه شویم. از سویی دیگر کارخانجات فولادی در طی یک روز سه بار قیمت محصولات خود را اعم از قیمت پروفیل اعلام می نمایند. تمامی این رخدادها حاکی از آن است که امنیت اقتصادی کشور با چالش شدیدی مواجه شده است.

در حالی که دولت یازدهم مهمترین دستاورد خود را ثبات بخشی به محیط کلان اقتصادی اعلام کرده بود، اما در حال حاضر در دولت دوازدهم این امنیت از دست رفته است که در نهایت به ایجاد تورم دامن خواهد زد. با ایجاد ناامنی اقتصادی زمینه برای سواستفاده، سوداگری و رانت بالا خواهد رفت و به موازات ان انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت در بخش های تولیدی کاهش خواهد یافت و این خود عاملی برای نابودی بخش های صنعتی و تولیدی خواهد گردید.

در حالی که حاشیه سود از بخش های تولید به شدت کاهش یافته است، میزان جذابیت برای واسطه گری و دلالی و سوداگری نسبت به کارآفرینی و سرمایه گذاری برای بخش تولیدی افزایش یافته است.

عدم اطمینان و قطعیت عاملی موثر در کاهش سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی

در حالی که فضای کنونی کشور مملو از عدم اطمینان و قطعیت گردیده است، سبب شده تا میزان اعتماد و امید اجتماعی به شدت کاسته شده و این عدم قطعیت به بخش های اقتصادی نیز سرایت کرده است. در حالی که بخش های اقتصادی با بیماری عدم اطمینان روبرو شده اند، سرمایه های قابل توجهی به خارج از کشور تزریق شده و این موضوع در نهایت سبب توقف سرمایه گذاری در تولید و بخش های صنعتی خواهد گردید. بدین ترتیب آینده بنگاه ها و واحدهای تولیدی مانند کارخانجات تولیدی لوله و پروفیل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت پروفیل تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری و فشارهای تعزیراتی از سوی دولت بر واحدهای تولیدی

در حالی که بارها و بارها به تجربه ثابت شده که اقتصاد اجبار نمی پذیرد، اما متاسفانه دولت با وجود تجربه تلخ خود در دلار ۴۲۰۰ تومانی و فشار مداوم بر فولادسازان برای قیمت گذاری براین مبنا سبب شد تا کنترل بازار فولاد از مهار خود خارج شده و ویروس رانت را با سرعت زیادی در این بازار اشاعه داد.

در حالی که بودجه در بخش های مختلف با کسری مواجه شده و این کسری بودجه سبب افزایش تورم گردیده است، دولت بایستی فکری به حال این کسری بودجه و افزایش نقدینگی داشته باشد، اما در عین حال به جای آن سرکوب بازار را دستور کار خود قرار داده و سیاست کنترل قیمت ها را کلید زده است.

درحالی که وجود تورم ناشی از افزایش نقدینگی ها سبب افزایش هزینه های همه جانبه بنگاه ها و واحدهای تولیدی شده است، دولت اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی و بنگاه ها نمی دهد و نتیجتا این که فعالیت در این واحدهای تولیدی واقعا توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد. این که واحد ها و بنگاه های تولیدی درستکار که با انگیزه خدمت به جامعه و کارکنان خود با شانه هایی خسته به فعالیت خود ادامه می دهند و مجبور به تولید کارمزدی برای جلوگیری از ورشکستگی خود هستند، واقعا جای تحسین دارند.

تشدید بوروکراسی از سوی دولت زمینه ایجاد کننده فساد اداری

در حالی که دولت سعی می کند تا با نظارت بر زنجیره تولید تا توزیع محصولات فولادی، زمینه های تبعیض در این صنعت را بخشکاند اما از سویی دیگر تشریفات زائد اداری و دخالت زیاد دولت در این بخش سبب شده تا نیاز واحدهای تولیدی به تامین مواد اولیه و ماشین آلات از طریق واردات با مشکلات اداری مواجه شده و برای این که بتوانند از این پیچیدگیهای اداری زمان بر عبور نمایند بعضی بنگاه ها با ایجاد روابط غیر رسمی خواسته های خود را تامین می کنند.

این امر در نهایت منجر به ایجاد فساد اداری و تبعیض بین واحدهای تولیدی شده و باعث می شود نه تنها دولت نتواند قیمت محصولات فولادی مانند قیمت پروفیل را کنترل کند، بلکه با ایجاد انحصار و عدم رقابت در بازار فولاد، سبب تحلیل رفتن هرچه بیشتر صنایع دست پایین و بنگاه های تولیدی کوچکتر خواهد گردید.

قیمت پروفیل امروز

فساد اداری زمینه ساز ایجاد رانت در واحدهای تولیدی فولادی

در حالی که بنگاه ها و واحدهای تولیدی وظیفه شان تولید و عرضه محصولات در بازار می باشد، اما از آنجا که فساد اداری همچون موریانه تمام پایه های نظام اداری کشور را جویده و آنها را سست نهاد کرده است، سبب شده تا این بنگاه ها به جای رو آوری به خلاقیت برای ارتقای کیفیت محصولات و بازار سازی در سودآوری هر چه بیشتر، به مشاوران سیاسی مراجعه نموده و با همکاری و چانه زنی با دولت برای خود امتیاز کسب نمایند.

این مساله سبب شده که حتی بنگاه ها و واحدهای سالم نیز بیمار شده و برای دریافت رانت دست به هرکاری بزنند. استفاده از دلالان سیاسی و افراد بانفوذ در عرصه های تولیدی تنها و تنها زمینه ساز رانت خواهد گردیدو بس. در نهایت این تولیدکنندگان به جای قیمت گذاری های منطقی و بر اساس حجم عرضه و تقاضا، با انگیزه های سیاسی پیشنهادات قیمتی محصولات خود را اعم از قیمت پروفیل به بازار اعلام خواهند نمود که فقط عامل ایجاد نوسان در بازار فولاد خواهد گردید.

عامل تحریم سبب بزرگتر شدن بخش اقتصاد غیر رسمی خواهد گردید

با ورود به تحریم ها از هفته گذشته تاکنون، محدودیت های بین المللی و هزینه های گزاف نقل و انتقال پولی در صادرات و واردات کالا برای واحد ها و بنگاه های تولیدی بوجود آمده است. در این میان بسیاری از واحدهای بین المللی در واحدهای تولیدی متحمل فشارهای زیادی خواهند شد که مدیران آنها برای دور زدن این وضعیت ناچار خواهند شد تا از قاچاقچی ها برای تامین خواسته های خود استفاده نمایند. در نهایت این روند سبب بزرگ تر شدن اقتصاد غیر رسمی شده و از این لحاظ به کسب و کارهای رسمی فشار وارد خواهد آمد. این رخدادها سبب افزایش قیمت پروفیل و سایر محصولات فولادی در بازار داخلی خواهند گردید.

بازار فولاد تبدیل به یک بازار انحصاری و بدون رقابت شده است

متاسفانه طی چند ماهه گذشته سیاست های غلط دولت، همراه با تشدید بوروکراسی و افزایش زمینه رانت در بازار فولاد سبب شدند تا خصولتی ها بیش از پیش سود نمایند و قیمت ها را کنترل کرده و با سناریوی از پیش تعیین شده قیمت محصولات خود مانند قیمت پروفیل را افزایش دهند. در این وضعیت متاسفانه بنگاهها و واحد های خصوصی و کوچکتر که توانی برای رقابت با شبه دولتی ها ندارند، تحلیل خواهند رفت و به مرز ورشکستگی خواهند رسید.

فضای غیررقابتی و انحصاری ایجاد شده تماما به نفع فولادسازان بزرگ خواهد بود. در حالی که خصولتی ها دستشسان در جیب دولت است، اما واحدهای خصوصی تمام هزینه ها بر عهده خودشان بوده و بایستی از جیب خود خرج نمایند که این سبب خواهد شد تا آنها با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.