تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد روهینا

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب

میلگرد روهینا دزفول در دو واحد تولیدی نورد به نام ریبار و میدا تولید می گردد. مجتمع فولادی روهینا جنوب در سال ۱۳۸۹ در فاصله ۷ کیلومتری جاده دزفول شوشتر تاسیس گردید. میلگرد روهینا دزفول در واحد نورد ریبار به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در واحد ذوب و نورد پیوسته میدا به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن تولید می گردد. محصول تولیدی واحد میدا در خط تولید پیوسته تهیه می شود. بدان معنا که شمش خروجی از ریخته گری در این واحد بدون برش و کوره میانی وارد خط تولید نورد می گردد. این تغذیه گرم و پیوسته باعث صرف جویی حداقل ۳۰ درصد در انرژی مصرفی کارخانجات خواهد شد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۲۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۵۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۵۵۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۵۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۴۵۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۴۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۳۷۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۳۹۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۱۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۵۰۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۵۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۵۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۴۰۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۷۴۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۷۹۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۹۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۶۴۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۵۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۶۵۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۹۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۳۶۰۰
۱۳۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۴شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۱۶شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۲۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۲۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۲۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۳۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۳۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۸۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۴۸۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۴۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۵۱۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۷۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۵۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۵۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۴۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۴۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۵۴۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۶۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۶۸۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۶۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۸۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۴۸۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

این محصول در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر به صورت شاخه ای و ۵ تا ۱۶ میلیمتر به صورت کلاف تولید و تحت استاندارد ASTM A615 آمریکا و BS 4449 انگلستان به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. به سبب استحکام بالا و وزن مناسب هر شاخه میلگرد، مصرف در واحد حجم کمتر شده و سازه از لحاظ اقتصادی بهینه تر خواهد بود.

وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد تولیدی این شرکت بین ۴.۶ تا ۱۱۶ کیلوگرم است. استحکام کششی ۶۴۰ و استحکام تسلیم آن ۵۰۱MPa است و ازدیاد طول آن ۲۱ درصد می باشد. در حالی که در استاندارد ملی ایران سطح استحکام کششی ۶۰۰ و استحکام تسلیم ۴۰۰ و درصد ازدیاد طول ۱۶ درصد ثبت شده و به عنوان مقادیری استاندارد می باشند. بالاتر بودن نتایج تست میلگرد روهینا دزفول نسبت به مقادیر استاندارد ملی نشان دهنده ی بالا بودن کیفیت و استحکام این محصول می باشد.

بررسی خصوصیات فنی میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول

شمش مورد استفاده برای تولید میلگرد روهینا با گرید ۵sp و GR60 می باشد. میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و نسل جدید QTB تهیه و تولید می گردد.
این نوع محصول دارای استحکام بالا بوده و تحت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ می باشد. میلگرد A4 تولیدی این شرکت دارای استحکام تسلیم ۵۴۰ و استحکام کششی ۶۹۰MPa است و مقادیر تعریف شده در استاندارد ملی ایران برای این مقاومت ها به ترتیب ۵۰۰ و ۶۵۰ MPa می باشد.

ازدیاد طول استاندارد برای میلگرد A4 10 درصد و برای میلگرد روهینا دزفول ۱۴ درصد است. صفت مشخصه این محصول آج ۵۰۰ وآج ۵۲۰ است و در طراحی و ساخت انواع سازه های ساختمانی بتن آرمه بجز دیوارهای برشی و قاب چرخشی ویژه با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود افزایش استحکام در این نوع میلگرد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در هزینه های خرید صرفه جویی شده و فضای طراحی سازه در اثر کاربرد این نوع محصول افزایش یافته و فضای مفید بیشتری در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. سرعت آرماتور بندی در نتیجه استفاده از میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول بسیار بالا می باشد.

قیمت امروز میلگرد دزفول روهینا

بررسی و ارزیابی خطوط تولید میلگرد روهینا دزفول

  • میلگرد تولیدی فاز میدا

در خط تولید واحد میدا از آهن اسفنجی و ضایعات آهن به صورت ترکیبی به عنوان ماده اولیه استفاده می نماید. محصول تولیدی در این واحد با مهندسی و تکنولوژی بکار رفته در آن مختص شرکت دانیلی می باشد. در این روش بخش کوره پیش گرم برای تولید حذف شده و بصورت مستقیم و یکپارچه با مصرف آهن اسفنجی و ضایعات آهن تولید انجام می گردد. این سیستم مهندسی نوین در تولید میلگرد که به عنوان سومین طرح اجرا شده در دنیا می باشد با کاهش مصرف انرژی قابل توجه و بواسطه حذف مراحل میانی ذوب و نورد به نام طرح تولید فولاد سبز در جهان نامگذاری شده و در نهایت با کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد روهینا دزفول خواهد داشت.

تجهیزات مورد نیاز برای تولید در این واحد شامل سیستم شارژ مواد اولیه آهن اسفنجی و ضایعات، غبارگیر FTP، کوره قوس الکتریکی EAF با ظرفیت ۶۸ تن در ساعت، کوره پاتیلی LF ماشین ریخته گری پیوسته، کوره القایی، قیچی بیلت بر، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئنچینگ، قیچی، بستر خنک کننده و سیستم بسته بندی است.

  • میلگرد تولیدی فاز ریبار

برای تولید میلگرد روهینا دزفول سایز ۸ تا ۴۰ و با گرید های A1،A2،A3 و A4 در واحد ریبار از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا بهره گرفته می شود و از شمش در ابعاد ۱۵۰ *۱۵۰ بعنوان ماده اولیه استفاده می گردد. تجهیزات خط تولید میلگرد این واحد از شرکت ایتالیایی تامین شده است و از ویژگی های مهم آن می توان به سیستم جوش سر به سر یا همان بیلت ولدر اشاره کرد که با امکان پیوند زدن شمش های خارج شده از کوره، حجم زیادی از هدررفتن و ضایع شدن مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

تجهیزات این خط برای تولید میلگرد، شامل کوره پیش گرم با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت، دستگاه اکسیدزدایی شمش، سیستم جوش شمش، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئیچینگ، قیچی و بستر خنک کننده می باشد که همگی تحت اتوماسیون پیشرفته در جهت تولید میلگرد با کیفیت عمل می نمایند.