خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد روهینا

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب

میلگرد روهینا دزفول در دو واحد تولیدی نورد به نام ریبار و میدا تولید می گردد. مجتمع فولادی روهینا جنوب در سال ۱۳۸۹ در فاصله ۷ کیلومتری جاده دزفول شوشتر تاسیس گردید. میلگرد روهینا دزفول در واحد نورد ریبار به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در واحد ذوب و نورد پیوسته میدا به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن تولید می گردد. محصول تولیدی واحد میدا در خط تولید پیوسته تهیه می شود. بدان معنا که شمش خروجی از ریخته گری در این واحد بدون برش و کوره میانی وارد خط تولید نورد می گردد. این تغذیه گرم و پیوسته باعث صرف جویی حداقل ۳۰ درصد در انرژی مصرفی کارخانجات خواهد شد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۳۰۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۰۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۹۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۹۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۳۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۳۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۳۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۵۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۴۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۳۰۰
۱۳۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۴شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۱۶شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۲۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۲۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۲۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۳۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۳۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۷۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۷۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۲۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۲۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۰۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

این محصول در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر به صورت شاخه ای و ۵ تا ۱۶ میلیمتر به صورت کلاف تولید و تحت استاندارد ASTM A615 آمریکا و BS 4449 انگلستان به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. به سبب استحکام بالا و وزن مناسب هر شاخه میلگرد، مصرف در واحد حجم کمتر شده و سازه از لحاظ اقتصادی بهینه تر خواهد بود.

وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد تولیدی این شرکت بین ۴.۶ تا ۱۱۶ کیلوگرم است. استحکام کششی ۶۴۰ و استحکام تسلیم آن ۵۰۱MPa است و ازدیاد طول آن ۲۱ درصد می باشد. در حالی که در استاندارد ملی ایران سطح استحکام کششی ۶۰۰ و استحکام تسلیم ۴۰۰ و درصد ازدیاد طول ۱۶ درصد ثبت شده و به عنوان مقادیری استاندارد می باشند. بالاتر بودن نتایج تست میلگرد روهینا دزفول نسبت به مقادیر استاندارد ملی نشان دهنده ی بالا بودن کیفیت و استحکام این محصول می باشد.

بررسی خصوصیات فنی میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول

شمش مورد استفاده برای تولید میلگرد روهینا با گرید ۵sp و GR60 می باشد. میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و نسل جدید QTB تهیه و تولید می گردد.
این نوع محصول دارای استحکام بالا بوده و تحت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ می باشد. میلگرد A4 تولیدی این شرکت دارای استحکام تسلیم ۵۴۰ و استحکام کششی ۶۹۰MPa است و مقادیر تعریف شده در استاندارد ملی ایران برای این مقاومت ها به ترتیب ۵۰۰ و ۶۵۰ MPa می باشد.

ازدیاد طول استاندارد برای میلگرد A4 10 درصد و برای میلگرد روهینا دزفول ۱۴ درصد است. صفت مشخصه این محصول آج ۵۰۰ وآج ۵۲۰ است و در طراحی و ساخت انواع سازه های ساختمانی بتن آرمه بجز دیوارهای برشی و قاب چرخشی ویژه با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود افزایش استحکام در این نوع میلگرد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در هزینه های خرید صرفه جویی شده و فضای طراحی سازه در اثر کاربرد این نوع محصول افزایش یافته و فضای مفید بیشتری در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. سرعت آرماتور بندی در نتیجه استفاده از میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول بسیار بالا می باشد.

قیمت امروز میلگرد دزفول روهینا

بررسی و ارزیابی خطوط تولید میلگرد روهینا دزفول

  • میلگرد تولیدی فاز میدا

در خط تولید واحد میدا از آهن اسفنجی و ضایعات آهن به صورت ترکیبی به عنوان ماده اولیه استفاده می نماید. محصول تولیدی در این واحد با مهندسی و تکنولوژی بکار رفته در آن مختص شرکت دانیلی می باشد. در این روش بخش کوره پیش گرم برای تولید حذف شده و بصورت مستقیم و یکپارچه با مصرف آهن اسفنجی و ضایعات آهن تولید انجام می گردد. این سیستم مهندسی نوین در تولید میلگرد که به عنوان سومین طرح اجرا شده در دنیا می باشد با کاهش مصرف انرژی قابل توجه و بواسطه حذف مراحل میانی ذوب و نورد به نام طرح تولید فولاد سبز در جهان نامگذاری شده و در نهایت با کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد روهینا دزفول خواهد داشت.

تجهیزات مورد نیاز برای تولید در این واحد شامل سیستم شارژ مواد اولیه آهن اسفنجی و ضایعات، غبارگیر FTP، کوره قوس الکتریکی EAF با ظرفیت ۶۸ تن در ساعت، کوره پاتیلی LF ماشین ریخته گری پیوسته، کوره القایی، قیچی بیلت بر، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئنچینگ، قیچی، بستر خنک کننده و سیستم بسته بندی است.

  • میلگرد تولیدی فاز ریبار

برای تولید میلگرد روهینا دزفول سایز ۸ تا ۴۰ و با گرید های A1،A2،A3 و A4 در واحد ریبار از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا بهره گرفته می شود و از شمش در ابعاد ۱۵۰ *۱۵۰ بعنوان ماده اولیه استفاده می گردد. تجهیزات خط تولید میلگرد این واحد از شرکت ایتالیایی تامین شده است و از ویژگی های مهم آن می توان به سیستم جوش سر به سر یا همان بیلت ولدر اشاره کرد که با امکان پیوند زدن شمش های خارج شده از کوره، حجم زیادی از هدررفتن و ضایع شدن مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

تجهیزات این خط برای تولید میلگرد، شامل کوره پیش گرم با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت، دستگاه اکسیدزدایی شمش، سیستم جوش شمش، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئیچینگ، قیچی و بستر خنک کننده می باشد که همگی تحت اتوماسیون پیشرفته در جهت تولید میلگرد با کیفیت عمل می نمایند.

تماس بگیرید