خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد روهینا

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب

میلگرد روهینا دزفول در دو واحد تولیدی نورد به نام ریبار و میدا تولید می گردد. مجتمع فولادی روهینا جنوب در سال ۱۳۸۹ در فاصله ۷ کیلومتری جاده دزفول شوشتر تاسیس گردید. میلگرد روهینا دزفول در واحد نورد ریبار به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در واحد ذوب و نورد پیوسته میدا به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن تولید می گردد. محصول تولیدی واحد میدا در خط تولید پیوسته تهیه می شود. بدان معنا که شمش خروجی از ریخته گری در این واحد بدون برش و کوره میانی وارد خط تولید نورد می گردد. این تغذیه گرم و پیوسته باعث صرف جویی حداقل ۳۰ درصد در انرژی مصرفی کارخانجات خواهد شد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۹۶۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۷۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۶۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۵۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۷۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۵۰۶۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۹۴۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۹۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۹۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۱۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۵۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۵۰۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۸۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۸۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۳۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۳۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۳۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۳۰
۱۳۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۴شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۱۶شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۲۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۲۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۲۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۳۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۳۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۴۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۵۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۰۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۵۲۲۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۵۱۲۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۷۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۲۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۲۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۲۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۲۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۲۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۷۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۷۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۵۰۸۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

این محصول در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر به صورت شاخه ای و ۵ تا ۱۶ میلیمتر به صورت کلاف تولید و تحت استاندارد ASTM A615 آمریکا و BS 4449 انگلستان به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. به سبب استحکام بالا و وزن مناسب هر شاخه میلگرد، مصرف در واحد حجم کمتر شده و سازه از لحاظ اقتصادی بهینه تر خواهد بود.

وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد تولیدی این شرکت بین ۴.۶ تا ۱۱۶ کیلوگرم است. استحکام کششی ۶۴۰ و استحکام تسلیم آن ۵۰۱MPa است و ازدیاد طول آن ۲۱ درصد می باشد. در حالی که در استاندارد ملی ایران سطح استحکام کششی ۶۰۰ و استحکام تسلیم ۴۰۰ و درصد ازدیاد طول ۱۶ درصد ثبت شده و به عنوان مقادیری استاندارد می باشند. بالاتر بودن نتایج تست میلگرد روهینا دزفول نسبت به مقادیر استاندارد ملی نشان دهنده ی بالا بودن کیفیت و استحکام این محصول می باشد.

بررسی خصوصیات فنی میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول

شمش مورد استفاده برای تولید میلگرد روهینا با گرید ۵sp و GR60 می باشد. میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و نسل جدید QTB تهیه و تولید می گردد.
این نوع محصول دارای استحکام بالا بوده و تحت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ می باشد. میلگرد A4 تولیدی این شرکت دارای استحکام تسلیم ۵۴۰ و استحکام کششی ۶۹۰MPa است و مقادیر تعریف شده در استاندارد ملی ایران برای این مقاومت ها به ترتیب ۵۰۰ و ۶۵۰ MPa می باشد.

ازدیاد طول استاندارد برای میلگرد A4 10 درصد و برای میلگرد روهینا دزفول ۱۴ درصد است. صفت مشخصه این محصول آج ۵۰۰ وآج ۵۲۰ است و در طراحی و ساخت انواع سازه های ساختمانی بتن آرمه بجز دیوارهای برشی و قاب چرخشی ویژه با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود افزایش استحکام در این نوع میلگرد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در هزینه های خرید صرفه جویی شده و فضای طراحی سازه در اثر کاربرد این نوع محصول افزایش یافته و فضای مفید بیشتری در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. سرعت آرماتور بندی در نتیجه استفاده از میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول بسیار بالا می باشد.

قیمت امروز میلگرد دزفول روهینا

بررسی و ارزیابی خطوط تولید میلگرد روهینا دزفول

  • میلگرد تولیدی فاز میدا

در خط تولید واحد میدا از آهن اسفنجی و ضایعات آهن به صورت ترکیبی به عنوان ماده اولیه استفاده می نماید. محصول تولیدی در این واحد با مهندسی و تکنولوژی بکار رفته در آن مختص شرکت دانیلی می باشد. در این روش بخش کوره پیش گرم برای تولید حذف شده و بصورت مستقیم و یکپارچه با مصرف آهن اسفنجی و ضایعات آهن تولید انجام می گردد. این سیستم مهندسی نوین در تولید میلگرد که به عنوان سومین طرح اجرا شده در دنیا می باشد با کاهش مصرف انرژی قابل توجه و بواسطه حذف مراحل میانی ذوب و نورد به نام طرح تولید فولاد سبز در جهان نامگذاری شده و در نهایت با کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد روهینا دزفول خواهد داشت.

تجهیزات مورد نیاز برای تولید در این واحد شامل سیستم شارژ مواد اولیه آهن اسفنجی و ضایعات، غبارگیر FTP، کوره قوس الکتریکی EAF با ظرفیت ۶۸ تن در ساعت، کوره پاتیلی LF ماشین ریخته گری پیوسته، کوره القایی، قیچی بیلت بر، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئنچینگ، قیچی، بستر خنک کننده و سیستم بسته بندی است.

  • میلگرد تولیدی فاز ریبار

برای تولید میلگرد روهینا دزفول سایز ۸ تا ۴۰ و با گرید های A1،A2،A3 و A4 در واحد ریبار از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا بهره گرفته می شود و از شمش در ابعاد ۱۵۰ *۱۵۰ بعنوان ماده اولیه استفاده می گردد. تجهیزات خط تولید میلگرد این واحد از شرکت ایتالیایی تامین شده است و از ویژگی های مهم آن می توان به سیستم جوش سر به سر یا همان بیلت ولدر اشاره کرد که با امکان پیوند زدن شمش های خارج شده از کوره، حجم زیادی از هدررفتن و ضایع شدن مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

تجهیزات این خط برای تولید میلگرد، شامل کوره پیش گرم با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت، دستگاه اکسیدزدایی شمش، سیستم جوش شمش، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئیچینگ، قیچی و بستر خنک کننده می باشد که همگی تحت اتوماسیون پیشرفته در جهت تولید میلگرد با کیفیت عمل می نمایند.

تماس بگیرید