تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد روهینا

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب

میلگرد روهینا دزفول در دو واحد تولیدی نورد به نام ریبار و میدا تولید می گردد. مجتمع فولادی روهینا جنوب در سال ۱۳۸۹ در فاصله ۷ کیلومتری جاده دزفول شوشتر تاسیس گردید. میلگرد روهینا دزفول در واحد نورد ریبار به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و در واحد ذوب و نورد پیوسته میدا به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن تولید می گردد. محصول تولیدی واحد میدا در خط تولید پیوسته تهیه می شود. بدان معنا که شمش خروجی از ریخته گری در این واحد بدون برش و کوره میانی وارد خط تولید نورد می گردد. این تغذیه گرم و پیوسته باعث صرف جویی حداقل ۳۰ درصد در انرژی مصرفی کارخانجات خواهد شد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۳۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۰۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۷۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۴۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۹۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۹۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۴۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۰۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۵۳۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرم۴۹۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۴شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۱۶شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۱۹۲۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۲۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۲۸شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۳۰شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۳۲شاخه اجدارA4کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۹۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۸۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۳۷۲۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۵۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۳۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۰۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۹۲۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۲۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

این محصول در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلیمتر به صورت شاخه ای و ۵ تا ۱۶ میلیمتر به صورت کلاف تولید و تحت استاندارد ASTM A615 آمریکا و BS 4449 انگلستان به بازار داخلی و خارجی عرضه می گردد. به سبب استحکام بالا و وزن مناسب هر شاخه میلگرد، مصرف در واحد حجم کمتر شده و سازه از لحاظ اقتصادی بهینه تر خواهد بود.

وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد تولیدی این شرکت بین ۴.۶ تا ۱۱۶ کیلوگرم است. استحکام کششی ۶۴۰ و استحکام تسلیم آن ۵۰۱MPa است و ازدیاد طول آن ۲۱ درصد می باشد. در حالی که در استاندارد ملی ایران سطح استحکام کششی ۶۰۰ و استحکام تسلیم ۴۰۰ و درصد ازدیاد طول ۱۶ درصد ثبت شده و به عنوان مقادیری استاندارد می باشند. بالاتر بودن نتایج تست میلگرد روهینا دزفول نسبت به مقادیر استاندارد ملی نشان دهنده ی بالا بودن کیفیت و استحکام این محصول می باشد.

بررسی خصوصیات فنی میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول

شمش مورد استفاده برای تولید میلگرد روهینا با گرید ۵sp و GR60 می باشد. میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و نسل جدید QTB تهیه و تولید می گردد.
این نوع محصول دارای استحکام بالا بوده و تحت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ می باشد. میلگرد A4 تولیدی این شرکت دارای استحکام تسلیم ۵۴۰ و استحکام کششی ۶۹۰MPa است و مقادیر تعریف شده در استاندارد ملی ایران برای این مقاومت ها به ترتیب ۵۰۰ و ۶۵۰ MPa می باشد.

ازدیاد طول استاندارد برای میلگرد A4 10 درصد و برای میلگرد روهینا دزفول ۱۴ درصد است. صفت مشخصه این محصول آج ۵۰۰ وآج ۵۲۰ است و در طراحی و ساخت انواع سازه های ساختمانی بتن آرمه بجز دیوارهای برشی و قاب چرخشی ویژه با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود افزایش استحکام در این نوع میلگرد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در هزینه های خرید صرفه جویی شده و فضای طراحی سازه در اثر کاربرد این نوع محصول افزایش یافته و فضای مفید بیشتری در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. سرعت آرماتور بندی در نتیجه استفاده از میلگرد A4 آج ۵۰۰ روهینا دزفول بسیار بالا می باشد.

قیمت امروز میلگرد دزفول روهینا

بررسی و ارزیابی خطوط تولید میلگرد روهینا دزفول

  • میلگرد تولیدی فاز میدا

در خط تولید واحد میدا از آهن اسفنجی و ضایعات آهن به صورت ترکیبی به عنوان ماده اولیه استفاده می نماید. محصول تولیدی در این واحد با مهندسی و تکنولوژی بکار رفته در آن مختص شرکت دانیلی می باشد. در این روش بخش کوره پیش گرم برای تولید حذف شده و بصورت مستقیم و یکپارچه با مصرف آهن اسفنجی و ضایعات آهن تولید انجام می گردد. این سیستم مهندسی نوین در تولید میلگرد که به عنوان سومین طرح اجرا شده در دنیا می باشد با کاهش مصرف انرژی قابل توجه و بواسطه حذف مراحل میانی ذوب و نورد به نام طرح تولید فولاد سبز در جهان نامگذاری شده و در نهایت با کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد روهینا دزفول خواهد داشت.

تجهیزات مورد نیاز برای تولید در این واحد شامل سیستم شارژ مواد اولیه آهن اسفنجی و ضایعات، غبارگیر FTP، کوره قوس الکتریکی EAF با ظرفیت ۶۸ تن در ساعت، کوره پاتیلی LF ماشین ریخته گری پیوسته، کوره القایی، قیچی بیلت بر، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئنچینگ، قیچی، بستر خنک کننده و سیستم بسته بندی است.

  • میلگرد تولیدی فاز ریبار

برای تولید میلگرد روهینا دزفول سایز ۸ تا ۴۰ و با گرید های A1،A2،A3 و A4 در واحد ریبار از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا بهره گرفته می شود و از شمش در ابعاد ۱۵۰ *۱۵۰ بعنوان ماده اولیه استفاده می گردد. تجهیزات خط تولید میلگرد این واحد از شرکت ایتالیایی تامین شده است و از ویژگی های مهم آن می توان به سیستم جوش سر به سر یا همان بیلت ولدر اشاره کرد که با امکان پیوند زدن شمش های خارج شده از کوره، حجم زیادی از هدررفتن و ضایع شدن مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

تجهیزات این خط برای تولید میلگرد، شامل کوره پیش گرم با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت، دستگاه اکسیدزدایی شمش، سیستم جوش شمش، استندهای نورد اولیه، میانی و نهایی، کوئیچینگ، قیچی و بستر خنک کننده می باشد که همگی تحت اتوماسیون پیشرفته در جهت تولید میلگرد با کیفیت عمل می نمایند.

تماس بگیرید