تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود
125 بازدید

قیمت میلگرد شاهرود امروز

روز گذشته قیمت دلار در بازار داخلی به میزان هزار تومان افزایش یافت و به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. همانطور که پیش از این نیز مشاهده شد، نوسانات قیمت دلار بطور مستقیم بر روی مقاطع تاثیر گذار بود و این افزایش سبب شد تا قیمت انواع میلگرد شاهرود نیز بعد از یک روند کاهشی مجددا رو به افزایش نهد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۹۰۷۶۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۹۰۷۶۵۱
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۴۰۷۶۵۲
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۳۶۰۷۶۵۳
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۸۰۷۶۵۴
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۷۰۷۶۵۵
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۳۶۰۷۶۵۶
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۷۰۷۶۵۷
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۷۰۷۶۵۸
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید۷۶۵۹

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید۸۱۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۰۰۸۱۵۱
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۲۰۸۱۵۲
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۲۰۸۱۵۳
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۰۰۸۱۵۴
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۰۰۸۱۵۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۰۰۸۱۵۶
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۰۰۸۱۵۷
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید۸۱۵۸
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۰۰۸۱۵۹

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰۷۵۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۸۰۷۵۵۱
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۵۵۲
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۵۵۳
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۴
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۵
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۶
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۷
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۸
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۵۹
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۳۰۷۵۶۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۵۶۱
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۵۶۲

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۱۰۶۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۵۲۰۶۸۰۱
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۵۲۰۶۸۰۲

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۶۰۶۸۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۱۰۶۸۵۱
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۶۰۶۸۵۲
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۶۰۶۸۵۳
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۶۰۶۸۵۴
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۵۵
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۵۶
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۵۷
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۵۸
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۵۹
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۶۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۶۱
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۶۲
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید۶۸۶۳
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۶۶۰۶۸۶۴

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۸۴۵۶۹۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۹۰۶۹۰۱
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۹۰۶۹۰۲
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۹۰۶۹۰۳
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۴
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۵
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۶
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۷
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۸
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۰۹
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۲۷۳۰۶۹۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۳۱۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۳۱۸۰۱
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۲
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۳۱۸۰۳
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۴
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۵
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۶
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۷
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۳۱۸۰۸
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۰۹
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰۱۳۱۸۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۹۰۷۴۵۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۴۰۷۴۵۱
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۴۵۲
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۴۵۳
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید۷۴۵۴
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۴۰۷۴۵۵
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۵۶
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۵۷
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۵۸
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۵۹
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۶۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۶۱
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۶۲
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۰۰۷۴۶۳

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۰۱
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۰۲
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰۷۲۰۳
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۵۰۷۲۰۴
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۵۰۷۲۰۵
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۵۰۷۲۰۶
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۵۰۷۲۰۷
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۴۵۰۷۲۰۸
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۰۹
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمتid
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۱
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۳۵۰۷۲۵۲
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۳۵۰۷۲۵۳
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۴
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۵
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۶
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۳۵۰۷۲۵۷
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۳۷۰۷۲۵۸
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۵۹
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۳۷۰۷۲۶۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۶۱
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید۷۲۶۲

از نظر برخی فعالان بازار با توجه به ورود به دور دوم تحریم ها، دولت موظف است تا به جای آزمون و خطاهای بسیار و ایجاد اشتباهات مهلک بر روی اقتصاد داخلی کشور، قیمت ارز و نفت را بر اساس واقعیت های عینی تعیین نماید. سال جاری بودجه بندی بر اساس دلار ۳۵۰۰ تومانی قرارداده شد، اما همانگونه که شاهد آن بودیم با تغییر شرایط بازار داخلی و جهانی و از سوی دیگر اعمال تحریم ها بر علیه ایران، نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد با اختلاف و شکاف مواجه شده است.

 

دولت در حال حاضر کسری بودجه پنهان دارد و اگر در تعیین نرخ دلار و نفت بر اساس واقعیت های موجود تلاش ننماید، در نهایت شاهد بی نظمی بیشتر در بازار خواهیم بود. از نظر یک کارشناس اقتصادی برای بودجه بندی سال آینده قیمت دلار به میزان ۵ هزار تومان تعیین خواهد گردید.

در حالی که اکنون قیمت دلار در سامانه نیما ۸ هزار تومان و در بازار آزاد از کانال ۱۴ هزار تومان نیز گذشته است، دولت چاره ای به جز کاهش اختلاف نرخ بین دلار سامانه نیما و بازار را نخواهد داشت؛ زیرا این شکاف قیمت به التهابات کنونی دامن زده و سبب شده تا قیمت محصولات فولادی و به دنبال آن قیمت میلگرد شاهرود در بازار دچار نوسان گردد.

نقدینگی های سرگردان در بازار سبب ایجاد التهاب بر بازار فولاد گردید

همین مورد را ما در بازار آزاد فولاد و عرضه های بورس محصولات فولادی شاهد بودیم و دیدیم که با وجود فضای دوگانه قیمتی در این بازار، رانت های کلان برای دلالان ایجاد گردید و در نهایت این مصرف کننده نهایی بود که بیشترین ضربه را متحمل شد.

البته در چند روزه اخیر شاهد عقب نشینی وزارت صمت درباره کنترل دستوری قیمت ها بوده ایم و با باز شدن سقف رقابت ها در عرضه های بورس طی روزهای گذشته، شاهد کاهش قیمت مقاطع فولادی بوده ایم. بر این اساس آخرین قیمت میلگرد شاهرود نیز کاهشی اعلام شد. دولت با این فرمول می تواند قیمت گذاری دلار را نیز بر اساس پارامترهای واقعی لحاظ نماید تا بیش از این شاهد فضای دو گانه قیمتی بین بازار آزاد و سامانه نیمایی نباشیم.

اگر دولت به جای اصرار بردستوری نمودن قیمت دلار، بودجه ریزی عملیاتی خود را مبتنی بر واقعیت ها قرار دهد، می توانیم امیدوار باشیم تا با ورود به دوره دوم تحریم ها شاهد افزایش سرسام آ ور دلار در بازار داخلی و به طبع آن افزایش قیمت دلار در سامانه نیمایی نباشیم و شکاف بیشتر بین این دو نرخ ایجاد نگردد.

درحال حاضر وضعیت اقتصادی کشور ما به شدت غیرعادی است و نه تنها بازار دلار بلکه بازار طلا و سکه و مسکن و سایر اقلام مصرفی نیز دچار بهم ریختگی گردیده است. برخی از کارشناسان اقتصادی وضعیت کنونی را ناشی از وجود نقدینگی های سرگردان در جامعه می دانند و این که با کنترل این نقدینگی جامعه می تواند از شر تورم خلاص شده و با ادامه این روند بازار فولاد نیز آرامش می یابد وقیمت روز میلگرد حسن رود و سایر مبادی نیز بهبود خواهد یافت.

قیمت بروز میلگرد شاهرود

لازمه بهبود جریان اقتصادی کشور دادن اقتدار به بانک مرکزی است

به گفته کارشناسان اقتصادی مسئولیت مدیریت نقدینگی در بازار بر عهده ی بانک مرکزی می باشد. از این رو برای این که این نهاد بتواند با تمام اقتدار وارد عمل شود نیاز است تا در ابتدا به آن قدرت و اقتدار لازم داده شود. متاسفانه تجربه به ما ثابت کرده که بانک مرکزی هیچ گاه نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ عمل از اقتدار برخودار نبوده است.

از همین رو در هر دوره ای، برای پیشبرد مقاصد سیاسی دولت های حاکم متوسل به رشد نقدینگی می شدند و از طریق خلق پول و اعتبار دست به انجام امور می زدند که نمونه آن را در مسکن مهر و یارانه های تعلق گرفته به مردم می توان مشاهده نمود. در حال حاضر عامل اصلی رشد نقدینگی در جامعه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد و در این وضعیت بانک مرکزی نیز مدیریت کل امور را از دست داده است.

در اقتصاد ایران که متکی به درآمدهای نفتی است یکی از شرایط خلق نقدینگی به صورت طبیعی و ذاتی از این محل می باشد. معادل دلار حاصل از فروش نفت، بایستی به صورت ریال در بانک مرکزی وجود داشته باشد. در کشور نفت خیزی مانند ایران وجود نقدینگی طبیعی است، اما مسئله مهم این است که این نقدینگی بایستی به کانال هایی مانند تولید مولد، بخش های تولیدی و اشتغال برود و باعث رونق اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله بازار فولاد گردد.

افزایش هزینه های دولت سبب افزایش نقدینگی در بازار داخلی گردید

از سویی دیگر نفت در اختیار دولت است و به همین دلیل دلار حاصل از آن به بخش تولید تزریق نمی گردد و به جای آن دولت بزرگ می شود و اقتصاد رانتی در بازار داخلی فراگیر می شود. این اقتصاد رانتی سبب ایجاد التهاب در بازارهای مختلف شده و باعث افزایش قیمت کالاها مثل قیمت میلگرد شاهرود در کارخانه خواهد گردید.

در این میان هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه شد، از بانک مرکزی می خواهد تا دارایی هایش را ارزیابی کند و با تغییر دادن نرخ ارز دستوری یا تک نرخی نمودن آن اوضاع را بهبود بخشد. دراین شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شده و دولت بزرگ تر می شود و با بالا رفتن هزینه های دولت نقدینگی نیز افزایش می یابد.

در واقع بدهی های بانک ها همان بدهی های دولت است. اگر نقدینگی به سمت تولید تزریق می گردید قطعا شاهد ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات فولادی در چند ماهه اخیر نبودیم. به دلیل آنکه تولید کاهش یافته، در نهایت نقدینگی سرگردان به سمت تجارت می رود و بدین طریق نقدینگی دست به دست می شود و به تورم و افزایش قیمتها دامن خواهد زد.

پیشرفت در بخش تولیدات فولادی به کاهش تورم دامن خواهد زد

در حالی که در آبان ماه سال جاری به دور دوم تحریم های نفتی نزدیک و نزدیک تر می شویم نقدینگی ناشی از فروش نفت نیز در کشور از بین خواهد رفت و از این لحاظ با کاهش اسکناس دلار در کشور، قیمت آن توسط دلالان روز به روز افزایش خواهد یافت .  به دنبال آن بازار فولاد نیز تاثیر پذیرفته و قطعا به دنبال افزایش قیمت مقاطع، قیمت میلگرد شاهرود نیز دچار نوسان خواهد گردید.

از همین رو اگر کشور بتواند از وابستگی به درآمد نفتی رها شود و بخش صنعتی خود را پیشرفت دهد می توان امید به بهبود اقتصاد در آینده داشت. طی چهار ساله اخیر متاسفانه سهم صنعت از ۹/۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است که متاسفانه این روند نشان می دهد که نه تنها کشور به بخش تولید حرکت نکرده بلکه از این بخش دوری نیز نموده است.

صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مادر است که سهم بسزایی در بخش صادرات و تامین دلار طی سال های اخیر داشته و باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد. با بهبود این بخش و سایر بخش های صنعتی می توان امید داشت کشور ایران که دارای پتانسیل و امکانات گسترده ای است بتواند خود را از این مشکلات اقتصادی رهایی بخشیده و بازارهای خود را از نوسانات خارج نماید بالطبع این تاثیرات منجر به بهبود قیمت روز میلگرد شاهرود در بازار نیز خواهد شد.

قیمت آنلاین میلگرد شاهرود

آزاد شدن سقف رقابت در بورس و کاهش شکاف قیمت ها بین بورس و بازار آزاد

در حال حاضر دولت از مصوبه اخیر خود راجع به آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس محصولات فولادی عقب نشینی نموده است، این روند سبب گردیده تا قیمت های کشف شده در بورس کالا نسبت به بازر آزاد با اختلاف کمی قرار گیرند و به هم بیشتر نزدیک شوند.

بعد از چند ماه انتظار و فشار از جوانب متعدد بر روی وزارت صمت، در نهایت هفته گذشته این وزارتخانه مصوبه آزاد شدن سقف رقابت محصولات فولادی را در بورس کالا صادر نمود تا از این طریق قیمت های کشف شده در بورس کالا به نرخ های واقعی نزدیک شده و بدین ترتیب سطح تقاضای هیجانی و کاذب نیز در این بازار برای خرید محصول فولادی ارزان قیمت به شدت افت نمود.

در این میان برخی از سنگ اندازان که می خواستند لیست قیمت محصولات فولادی همچنان غیر واقعی باشد تا بدین ترتیب از نرخ های اجباری و ارزان به نفع خود سو استفاده نمایند، سعی کردند تا با تخریب اصلاحیه وزارت صمت و ایجاد تغییرات در آن در جهت باز شدن سقف رقابت ها و برداشته شدن قیمت های دستوری مخالفت کرده و با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت محصولات فولادی و ایجاد رقابت شدید بین گروه های مختلف فولادساز، التهاب در بازار فولاد به وجود آورده و دولت را مجددا به عقب نشینی برای اصلاحیه جدید خود وادار نمایند.

اما همانگونه که در عرضه روز شنبه در بورس کالا نیز شاهد آن بودیم، منطق اقتصادی همواره بوجود آورنده تعادل در اقتصاد بوده و خواهد بود.

نزدیک شدن قیمت بازار آزاد با قیمت بورس محصولات در عرضه اخیر بورس

با بررسی نتایج معاملات روز شنبه در بورس محصولات فولادی در می یابیم که قیمت های کشف شده در بورس به قیمت های بازار نزدیک گردیده و با نزدیک شدن نرخ های عرضه شده در بورس کالا به قیمت آنها در بازار آزاد و واقعی شدن قیمت های عرضه شده در بورس، امکان ایجاد رانت و سواستفاده توسط دلالان را از بین خواهد رفت.

علاوه بر آن با آزاد شدن سقف رقابت ها، قیمت های بورس کالا باز هم به کف بازار نرسید و پایین تر از آن معامله گردید و این روند سبب ایجاد امید برای تعادل در قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد شاهرود در روزهای آینده خواهد گردید.

با تمامی این تفاسیر گفته شده ادعای آن دسته از مخالفان اصلاحات برای آزاد شدن سقف رقابت در بورس محصولات فولادی و واقعی شدن قیمت ها به بهانه حمایت از تولید و انتقاد از رشد افسار گسیخته قیمت محصولات فولادی با اولین عرضه بورس بعد از این اصلاحات باطل گردید و در حال حاضر با وجود افزایش قیمت سکه و دلار طی روزهای گذشته نه تنها شاهد افزایش قیمت مقاطع نبوده ایم، بلکه اخبار واصله حاکی از کاهش قیمت محصولات فولادی و ادامه این روند با ورود به فصل سرد نیز می دهد.

قیمت آنلاین میلگرد شاهرود

افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در عرضه اخیر بورس

همانگونه که در عرضه بورس کالا نیز شاهد آن بودیم، رشد قیمت محصولات فولادی با وجود آزاد بودن سقف رقابت ها کمتر از حد انتظار بود و بازار فولاد آن گونه که پیش بینی می گردید با رشد نرخ محصولات روبرو نشد و در این میان متوسط افزایش قیمت ها نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.

در این شرایط می توان امیدوار بود که افت قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد فولاد ادامه داشته باشد و دیگر دلیلی برای ایجاد التهاب در این بازار وجود نخواهد داشت. در نهایت بازار فولاد با ادامه این شرایط فاصله ای با ایجاد ثبات در قیمت ها نخواهد داشت.

به گزارش مطلعین از بازار آزاد، قیمت روز میلگرد شاهرود در بازار آزاد به میزان ۵۰ تومان نسبت به قیمت روز گذشته کاهش داشت. در این میان با رشد قیمت محصولات در بازار بورس و کاهش تقاضا برای محصولات ارزان قیمت در بورس کالا، نرخ آنها در بازار آزاد کاهش خواهد یافت و از این به بعد امید آن میرود که بازار فولاد به سمت ثبات قیمتی حرکت نماید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت میلگرد شاهرود
Author Rating
۵1star1star1star1star1star