تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود امروز

روز گذشته قیمت دلار در بازار داخلی به میزان هزار تومان افزایش یافت و به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. همانطور که پیش از این نیز مشاهده شد، نوسانات قیمت دلار بطور مستقیم بر روی مقاطع تاثیر گذار بود و این افزایش سبب شد تا قیمت انواع میلگرد شاهرود نیز بعد از یک روند کاهشی مجددا رو به افزایش نهد.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۸۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۸۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۸۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۷۵۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۰۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۷۲۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۰۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۷۲۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۷۲۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۳۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۹۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۹۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۶۵۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۹۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۹۳۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۳۸۸۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۸۲۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۷۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۸۵۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۸۳۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۳۷۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۰۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۷۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۸۵۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۸۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۰۵۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۵۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۷۵۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۹۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۸۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم۳۷۵۰

از نظر برخی فعالان بازار با توجه به ورود به دور دوم تحریم ها، دولت موظف است تا به جای آزمون و خطاهای بسیار و ایجاد اشتباهات مهلک بر روی اقتصاد داخلی کشور، قیمت ارز و نفت را بر اساس واقعیت های عینی تعیین نماید. سال جاری بودجه بندی بر اساس دلار ۳۵۰۰ تومانی قرارداده شد، اما همانگونه که شاهد آن بودیم با تغییر شرایط بازار داخلی و جهانی و از سوی دیگر اعمال تحریم ها بر علیه ایران، نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد با اختلاف و شکاف مواجه شده است.

 

دولت در حال حاضر کسری بودجه پنهان دارد و اگر در تعیین نرخ دلار و نفت بر اساس واقعیت های موجود تلاش ننماید، در نهایت شاهد بی نظمی بیشتر در بازار خواهیم بود. از نظر یک کارشناس اقتصادی برای بودجه بندی سال آینده قیمت دلار به میزان ۵ هزار تومان تعیین خواهد گردید.

در حالی که اکنون قیمت دلار در سامانه نیما ۸ هزار تومان و در بازار آزاد از کانال ۱۴ هزار تومان نیز گذشته است، دولت چاره ای به جز کاهش اختلاف نرخ بین دلار سامانه نیما و بازار را نخواهد داشت؛ زیرا این شکاف قیمت به التهابات کنونی دامن زده و سبب شده تا قیمت محصولات فولادی و به دنبال آن قیمت میلگرد شاهرود در بازار دچار نوسان گردد.

نقدینگی های سرگردان در بازار سبب ایجاد التهاب بر بازار فولاد گردید

همین مورد را ما در بازار آزاد فولاد و عرضه های بورس محصولات فولادی شاهد بودیم و دیدیم که با وجود فضای دوگانه قیمتی در این بازار، رانت های کلان برای دلالان ایجاد گردید و در نهایت این مصرف کننده نهایی بود که بیشترین ضربه را متحمل شد.

البته در چند روزه اخیر شاهد عقب نشینی وزارت صمت درباره کنترل دستوری قیمت ها بوده ایم و با باز شدن سقف رقابت ها در عرضه های بورس طی روزهای گذشته، شاهد کاهش قیمت مقاطع فولادی بوده ایم. بر این اساس آخرین قیمت میلگرد شاهرود نیز کاهشی اعلام شد. دولت با این فرمول می تواند قیمت گذاری دلار را نیز بر اساس پارامترهای واقعی لحاظ نماید تا بیش از این شاهد فضای دو گانه قیمتی بین بازار آزاد و سامانه نیمایی نباشیم.

اگر دولت به جای اصرار بردستوری نمودن قیمت دلار، بودجه ریزی عملیاتی خود را مبتنی بر واقعیت ها قرار دهد، می توانیم امیدوار باشیم تا با ورود به دوره دوم تحریم ها شاهد افزایش سرسام آ ور دلار در بازار داخلی و به طبع آن افزایش قیمت دلار در سامانه نیمایی نباشیم و شکاف بیشتر بین این دو نرخ ایجاد نگردد.

درحال حاضر وضعیت اقتصادی کشور ما به شدت غیرعادی است و نه تنها بازار دلار بلکه بازار طلا و سکه و مسکن و سایر اقلام مصرفی نیز دچار بهم ریختگی گردیده است. برخی از کارشناسان اقتصادی وضعیت کنونی را ناشی از وجود نقدینگی های سرگردان در جامعه می دانند و این که با کنترل این نقدینگی جامعه می تواند از شر تورم خلاص شده و با ادامه این روند بازار فولاد نیز آرامش می یابد وقیمت روز میلگرد حسن رود و سایر مبادی نیز بهبود خواهد یافت.

قیمت بروز میلگرد شاهرود

لازمه بهبود جریان اقتصادی کشور دادن اقتدار به بانک مرکزی است

به گفته کارشناسان اقتصادی مسئولیت مدیریت نقدینگی در بازار بر عهده ی بانک مرکزی می باشد. از این رو برای این که این نهاد بتواند با تمام اقتدار وارد عمل شود نیاز است تا در ابتدا به آن قدرت و اقتدار لازم داده شود. متاسفانه تجربه به ما ثابت کرده که بانک مرکزی هیچ گاه نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ عمل از اقتدار برخودار نبوده است.

از همین رو در هر دوره ای، برای پیشبرد مقاصد سیاسی دولت های حاکم متوسل به رشد نقدینگی می شدند و از طریق خلق پول و اعتبار دست به انجام امور می زدند که نمونه آن را در مسکن مهر و یارانه های تعلق گرفته به مردم می توان مشاهده نمود. در حال حاضر عامل اصلی رشد نقدینگی در جامعه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد و در این وضعیت بانک مرکزی نیز مدیریت کل امور را از دست داده است.

در اقتصاد ایران که متکی به درآمدهای نفتی است یکی از شرایط خلق نقدینگی به صورت طبیعی و ذاتی از این محل می باشد. معادل دلار حاصل از فروش نفت، بایستی به صورت ریال در بانک مرکزی وجود داشته باشد. در کشور نفت خیزی مانند ایران وجود نقدینگی طبیعی است، اما مسئله مهم این است که این نقدینگی بایستی به کانال هایی مانند تولید مولد، بخش های تولیدی و اشتغال برود و باعث رونق اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله بازار فولاد گردد.

افزایش هزینه های دولت سبب افزایش نقدینگی در بازار داخلی گردید

از سویی دیگر نفت در اختیار دولت است و به همین دلیل دلار حاصل از آن به بخش تولید تزریق نمی گردد و به جای آن دولت بزرگ می شود و اقتصاد رانتی در بازار داخلی فراگیر می شود. این اقتصاد رانتی سبب ایجاد التهاب در بازارهای مختلف شده و باعث افزایش قیمت کالاها مثل قیمت میلگرد شاهرود در کارخانه خواهد گردید.

در این میان هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه شد، از بانک مرکزی می خواهد تا دارایی هایش را ارزیابی کند و با تغییر دادن نرخ ارز دستوری یا تک نرخی نمودن آن اوضاع را بهبود بخشد. دراین شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شده و دولت بزرگ تر می شود و با بالا رفتن هزینه های دولت نقدینگی نیز افزایش می یابد.

در واقع بدهی های بانک ها همان بدهی های دولت است. اگر نقدینگی به سمت تولید تزریق می گردید قطعا شاهد ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات فولادی در چند ماهه اخیر نبودیم. به دلیل آنکه تولید کاهش یافته، در نهایت نقدینگی سرگردان به سمت تجارت می رود و بدین طریق نقدینگی دست به دست می شود و به تورم و افزایش قیمتها دامن خواهد زد.

پیشرفت در بخش تولیدات فولادی به کاهش تورم دامن خواهد زد

در حالی که در آبان ماه سال جاری به دور دوم تحریم های نفتی نزدیک و نزدیک تر می شویم نقدینگی ناشی از فروش نفت نیز در کشور از بین خواهد رفت و از این لحاظ با کاهش اسکناس دلار در کشور، قیمت آن توسط دلالان روز به روز افزایش خواهد یافت .  به دنبال آن بازار فولاد نیز تاثیر پذیرفته و قطعا به دنبال افزایش قیمت مقاطع، قیمت میلگرد شاهرود نیز دچار نوسان خواهد گردید.

از همین رو اگر کشور بتواند از وابستگی به درآمد نفتی رها شود و بخش صنعتی خود را پیشرفت دهد می توان امید به بهبود اقتصاد در آینده داشت. طی چهار ساله اخیر متاسفانه سهم صنعت از ۹/۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است که متاسفانه این روند نشان می دهد که نه تنها کشور به بخش تولید حرکت نکرده بلکه از این بخش دوری نیز نموده است.

صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مادر است که سهم بسزایی در بخش صادرات و تامین دلار طی سال های اخیر داشته و باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد. با بهبود این بخش و سایر بخش های صنعتی می توان امید داشت کشور ایران که دارای پتانسیل و امکانات گسترده ای است بتواند خود را از این مشکلات اقتصادی رهایی بخشیده و بازارهای خود را از نوسانات خارج نماید بالطبع این تاثیرات منجر به بهبود قیمت روز میلگرد شاهرود در بازار نیز خواهد شد.

قیمت آنلاین میلگرد شاهرود

آزاد شدن سقف رقابت در بورس و کاهش شکاف قیمت ها بین بورس و بازار آزاد

در حال حاضر دولت از مصوبه اخیر خود راجع به آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس محصولات فولادی عقب نشینی نموده است، این روند سبب گردیده تا قیمت های کشف شده در بورس کالا نسبت به بازر آزاد با اختلاف کمی قرار گیرند و به هم بیشتر نزدیک شوند.

بعد از چند ماه انتظار و فشار از جوانب متعدد بر روی وزارت صمت، در نهایت هفته گذشته این وزارتخانه مصوبه آزاد شدن سقف رقابت محصولات فولادی را در بورس کالا صادر نمود تا از این طریق قیمت های کشف شده در بورس کالا به نرخ های واقعی نزدیک شده و بدین ترتیب سطح تقاضای هیجانی و کاذب نیز در این بازار برای خرید محصول فولادی ارزان قیمت به شدت افت نمود.

در این میان برخی از سنگ اندازان که می خواستند لیست قیمت محصولات فولادی همچنان غیر واقعی باشد تا بدین ترتیب از نرخ های اجباری و ارزان به نفع خود سو استفاده نمایند، سعی کردند تا با تخریب اصلاحیه وزارت صمت و ایجاد تغییرات در آن در جهت باز شدن سقف رقابت ها و برداشته شدن قیمت های دستوری مخالفت کرده و با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت محصولات فولادی و ایجاد رقابت شدید بین گروه های مختلف فولادساز، التهاب در بازار فولاد به وجود آورده و دولت را مجددا به عقب نشینی برای اصلاحیه جدید خود وادار نمایند.

اما همانگونه که در عرضه روز شنبه در بورس کالا نیز شاهد آن بودیم، منطق اقتصادی همواره بوجود آورنده تعادل در اقتصاد بوده و خواهد بود.

نزدیک شدن قیمت بازار آزاد با قیمت بورس محصولات در عرضه اخیر بورس

با بررسی نتایج معاملات روز شنبه در بورس محصولات فولادی در می یابیم که قیمت های کشف شده در بورس به قیمت های بازار نزدیک گردیده و با نزدیک شدن نرخ های عرضه شده در بورس کالا به قیمت آنها در بازار آزاد و واقعی شدن قیمت های عرضه شده در بورس، امکان ایجاد رانت و سواستفاده توسط دلالان را از بین خواهد رفت.

علاوه بر آن با آزاد شدن سقف رقابت ها، قیمت های بورس کالا باز هم به کف بازار نرسید و پایین تر از آن معامله گردید و این روند سبب ایجاد امید برای تعادل در قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد شاهرود در روزهای آینده خواهد گردید.

با تمامی این تفاسیر گفته شده ادعای آن دسته از مخالفان اصلاحات برای آزاد شدن سقف رقابت در بورس محصولات فولادی و واقعی شدن قیمت ها به بهانه حمایت از تولید و انتقاد از رشد افسار گسیخته قیمت محصولات فولادی با اولین عرضه بورس بعد از این اصلاحات باطل گردید و در حال حاضر با وجود افزایش قیمت سکه و دلار طی روزهای گذشته نه تنها شاهد افزایش قیمت مقاطع نبوده ایم، بلکه اخبار واصله حاکی از کاهش قیمت محصولات فولادی و ادامه این روند با ورود به فصل سرد نیز می دهد.

قیمت آنلاین میلگرد شاهرود

افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در عرضه اخیر بورس

همانگونه که در عرضه بورس کالا نیز شاهد آن بودیم، رشد قیمت محصولات فولادی با وجود آزاد بودن سقف رقابت ها کمتر از حد انتظار بود و بازار فولاد آن گونه که پیش بینی می گردید با رشد نرخ محصولات روبرو نشد و در این میان متوسط افزایش قیمت ها نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.

در این شرایط می توان امیدوار بود که افت قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد فولاد ادامه داشته باشد و دیگر دلیلی برای ایجاد التهاب در این بازار وجود نخواهد داشت. در نهایت بازار فولاد با ادامه این شرایط فاصله ای با ایجاد ثبات در قیمت ها نخواهد داشت.

به گزارش مطلعین از بازار آزاد، قیمت روز میلگرد شاهرود در بازار آزاد به میزان ۵۰ تومان نسبت به قیمت روز گذشته کاهش داشت. در این میان با رشد قیمت محصولات در بازار بورس و کاهش تقاضا برای محصولات ارزان قیمت در بورس کالا، نرخ آنها در بازار آزاد کاهش خواهد یافت و از این به بعد امید آن میرود که بازار فولاد به سمت ثبات قیمتی حرکت نماید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت میلگرد شاهرود
Author Rating
۵1star1star1star1star1star