قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل

عدم ثاتیر بادوام قیمت های دستوری بر قیمت ورق استیل در بازار فولاد

در حالی که در هفته های اخیر شاهد عرضه محصولات فولادی مانند شمش، اسلب، ورق، پروفیل و میلگرد با قیمت دستوری در بازار بورس کالا بوده ایم اما به واقع این عرضه های دستوری تاکنون نتوانسته اند تاثیر بادوامی بر روند کاهشی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت ورق استیل مشهد داشته باشند.

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰.۴شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰.۵شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰.۵شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰.۶شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۰.۶شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۰.۷شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰.۷شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۹۰.۸شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۸شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۱.۲شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۱.۲شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۱.۵شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۱.۵شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۳شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۳شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۴شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۴شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۱۵شیت نگیر مات۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۵شیت نگیر مات۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۰.۴شیت نگیر براق۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۴۰.۴شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۵۰.۵شیت نگیر براقعرض ۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۰.۵شیت نگیر براقعرض۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۷۰.۶شیت نگیر براقعرض۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۰.۶شیت نگیر براقعرض۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۰.۷شیت نگیر براقعرض۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۰۰.۷شیت نگیر براقعرض۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۱۰.۸شیت نگیر براقعرض۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۲۰.۸شیت نگیر براقعرض۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۳۱.۲شیت نگیر براق۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۴۱.۲شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۱.۵شیت نگیر براق۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۶۱.۵شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۷۲شیت نگیر براق۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۲شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۳شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۳شیت نگیر براق۱/۵*۳خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۱۴شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۲۴شیت نگیر براق۱/۵*۳خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۳۵شیت نگیر براق۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۴۵شیت نگیر براق۱/۵*۳خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۵۰.۴شیت نگیر خشدار۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۶۰.۴شیت نگیر خشدار۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۷۰.۵شیت نگیر خشدار۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۸۰.۵شیت نگیر خشدار۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۴۹۰.۶شیت نگیر خشدار۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۰.۶شیت نگیر خشدار۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۱۰.۷شیت نگیر خشدار۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۲۰.۷شیت نگیر خشدار۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۳۰.۸شیت نگیر خشدار۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۴۰.۸شیت نگیر خشدار۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۵۰.۸شیت نگیر۱*۲خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۶۰.۸شیت نگیر۳*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۷۴شیت نگیرعرض ۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۸۱شیت نگیر۱/۲۲*۲/۴۴خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۵۹۱.۲۵شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۰۱.۲۵شیت نگیر۱/۲۲*۲/۴۴خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۱۱.۵شیت نگیر۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۲۱.۵شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۳۱.۵شیت نگیر۱/۲۲*۲/۴۴خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۴۲شیت نگیر۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۵۵شیت نگیرعرض ۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۶۲شیت نگیر۱/۵*۳خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۷۲شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۸۲.۵شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۶۹۳شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۰۳شیت نگیر۳*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۱۳شیت نگیر۶*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۲۶شیت نگیرعرض ۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۳۴شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۴۴شیت نگیرعرض۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۵۴شیت نگیر۱/۲۵*۲/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۶۴شیت نگیرعرض ۱۵۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۷۴شیت نگیر۳*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۸۴شیت نگیر۶*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۷۹۷شیت نگیرعرض ۱۰۰۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰۵شیت نگیرعرض ۱۲۵۰خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۱۱۰شیت نگیر۲*۱خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۲۱۰شیت نگیر۳*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۳۲۰شیت نگیر۶*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۴۲۵شیت نگیر۳*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۵۳۰شیت نگیر۶*۱/۵خارجیانبار تهرانتماس بگیرید
۸۶۶شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۴۲۰۰۰
۸۷۷شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۸۸۸شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۸۹۹شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۹۰۱شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۹۱۱.۵شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۹۲۲شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰
۹۳۳شیت نگیر مات۱خارجیانبار تهران۳۷۲۰۰

نوسانات دلار در شرایط کنونی مزید بر علت شده و سبب گردیده تا مدام شاهد فراز و فرود قیمت روز ورق استیل بازار داخلی کشور باشیم. این نوسانات قیمتی در بازارفولاد منجر به ایجاد بازار ثانویه گردیده است که نهایتا باعث شده تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل از قیمت دلار بازار آزاد تبعیت بنمایند و قیمت های دستوری عرضه شده در بورس نتوانسته اند در این راستا تاثیر بسزایی داشته باشند.

این فضای دوگانه در قیمت ها سبب ایجاد رانت در بازار فولاد گردیده است. به گونه ای که دلالان و واسطه گران و حتی شرکت های تولیدی خصوصی با نام خریدار واقعی و مشتری در بازار بورس کالا، محصولات فولادی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و مصوب دستوری از سوی وزارت صمت خرید کرده و هنوز از بازار بورس بیرون نیامده ان را با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می رسانند.

این موضوع در نهایت با وجود ان که شعار اصلی مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار و ایجاد قیمت های دستوری برای حمایت از حقوق مصرف کننده بوده است، اما در نهایت بیش از همه این مصرف کننده نهایی است که دچار زیان و آسیب شده و مجبور است تا مایجتاج خود را با قیمت بازار آزاد از دلالان و واسطه گران خرید نماید و در این میان سود دو برابر نصیب این گروه خواهد گردید.

اما چرا دولتمردان در هنگام تصویب یک قانون بعد از مدتها تجربه باز هم به صورت شتابزده و آنی تصمیم گرفته و تبعات و عواقب آن را برای هر شرایطی نمی سنجند؟!

عدم تعادل در عرضه و تقاضا سبب بهم خوردن نظم در بازار فولاد گردید

یکی از اصول مهم در علم اقتصاد برای تعیین قیمت ها توجه به سطح عرضه و تقاضا می باشد. این در حالی است که بحث سطح تقاضا و برابری با میزان عرضه در حال حاضر مورد توجه قرار نگرفته و در برابر تقاضای بسیار بالا دربازار فولاد میزان عرضه قطره چکانی و بسیار ناچیز است.

با وجود تقاضای بالا در بازار فولاد که برای انجام عملیات خرید تا دوهفته در صف انتظار باقی می مانند عرضه ها در حد ۲۰ تا ۳۰ هزار تن می باشد. این در حالی است که تقاضاهای موجود در بازار فولاد برای یک روز حتی به سطح ۵۰۰ هزار تن نیز رسیده است. این عامل سبب بالا رفتن قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل در بازار فولادی خواهد گردید. از سویی دیگر با وجود عدم تعادل در بازار فولاد و سطح بالای تقاضا نسبت به عرضه، سبب ایجاد پیشنهادهای قیمتی متفاوت و ایجاد رقابت منفی از سوی خریداران خواهد گردید.

قیمت ورق استیل

شکاف قیمت ها بین بازار آزاد و بازار بورس ماحصل تصمیمات شتابزده دولت

در سخنرانی اخیر رئیس جمهور اشاره به نکته ای گردید که با تعمق به ان درخواهیم یافت که در اصل ارزانی در هر حالت نشانه خوبی نبوده و دلار پایین و کالای ارزان با خود می تواند فساد ببار بیاورد. با وجود اختلاف دو برابری در نرخ محصولات فولادی عرضه شده در بازار بورس با قیمت دستوری نسبت به قیمت آنها در بازار آزاد، سبب ایجاد فضای دوگانه ای در بازار گردیده که دیگر برای خود دولت نیز قابل کنترل نمی باشد.

این نتیجه ای است که خود دولت متاسفانه به بار آورده اما دود آن به چشم مصرف کننده نهایی و تولید کننده می رود و سبب می شود تا عرضه های بورس با نصف قیمت بازار آزاد، مکانی را برای سو استفاده دلالان و سودجویان بوجود بیاورد و رانت و فساد از این بستر انتشار یابد.

قیمت های جذاب در بازار بورس کالا سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار فولاد خواهد شد و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا تعیین قیمت ها در بازار فولاد علمی نبوده و قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل متعادل نگردد.

از سویی دیگر بازه تحویل کالاهای سفارش داده شده زمان بر و طولانی مدت بوده و تا موعد تحویل حدودا دو ماه به طول خواهد انجامید. این بازه تحویل طولانی مدت سبب خواهد شد تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل وارد فاز نزولی نشود و افت پیدا نکند.

عدم تناسب عرضه محصولات فولادی با تقاضا در بازار بورس کالا

عرضه های بورس در طی دوماهه اخیر تاکنون نسبت به تقاضاهای موجود در بازار نیاز سنجی نشده و متناسب با آن نمی باشد. به طور مثال بیشترین سطح تقاضا در طول این مدت مربوط به میلگرد و تیرآهن ذوبی بوده است و این در حالی است که عرضه قابل توجهی نسبت به این دو کالا در عرضه های اخیر بورس وجود نداشته است.

در این میان عرضه های کنونی به میزان ۲۰۰ تن از سوی فولاد خراسان به صورت مچینگ بوده است که شامل دویست تن گرد ۱۶ ساده و ۲۰۰ تن میلگرد و ۲۸-۲۲ تن میلگرد اجدار می باشد. در واقع این عرضه ها ا ز میان محصولات کم تقاضا یا حتی بی تقاضا بوده که سبب گردید تا محصولات عرضه شده بر روی دست خریدارن آن باد کند و یا حتی بدون مشتری باشد.

بوروکراسی های دست و پا گیر در بازار فولاد جان آهن فروشان را به لب آورده است

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی به صورت قاطعانه و مصمم در حال رصد حوزه های تولیدی و فروش در بازار فولاد می باشد، بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر سقف فروش تا ۳۷۴۰۰ تومان، سبب شده تا همکاران آهن فروش در اصفهان که حتی فاکتورهای رسمی برای معاملات خود در دست دارند، به دلیل بالاتر بودن رقم فاکتور نسبت به سقف خرید، متخلف شناخته شده و پرونده تعزیراتی برای انها صادر گردیده است.

بخشنامه های متعدد و فشارهای قوانین روز به روز عرصه را برتولید کنندگان و فروشندگان تنگ تر نموده و سبب ایجاد نارضایتی برای فعالان و مصرف کنندگان در بازار فولاد شده است.

با وجود قوانین دست و پاگیر مالیاتی در بورس نیز مصرف کننده حقیقی که خریدهای خرد دارند، بیشتر تمایل داشته تا مایحتاج خود را از بازار آزاد تهیه نموده و خود را اسیر کاغذ بازی های وقت گیر در بازار بورس ننمایند. با افزایش این قوانین دست و پاگیر، با وجود نیاز خریداران، اما عملا هر روزه شاهد ریزش بخش قابل توجهی از متقاضیان بوده ایم. به طوری که در دو هفته اخیر تاکنون برخی محصولات بدون مشتری بر روی دست فروشنده باقی مانده اند.

راهکار اساسی برای حل معضلات بازار فولاد چیست و چه باید کرد؟

در حالی که انتقادهای فروانی به قیمت های دستوری و معضلات ناشی از آن تاکنون وارد شده است اما هنوز هم معاملات در بورس با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود. حقیقتا برای پر کردن شکاف قیمتی میان بازار آزاد و بازاربورس کالا، نیاز به همتی مردانه و دور از غرض ورزی بوده و بایستی این انتقادها و غر زدن ها را دور ریخت و به فکر راه حلی واقعی برای مشکل بازار فولاد بود.

یکی از راه حل های مشکلات بازار فولاد، عرضه های متناسب با حجم تقاضا در بازار می باشد که سبب تعدیل قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق استیل در بازار فولادی خواهد گردید. هنگامی عرضه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تنی برای محصولات ضروری و پر تقاضای فولادی به صورت فوری و خارج از ورق بازی های دست و پاگیر به فروشندگان و انبارداران دارای پروانه کار عرضه گردد، سبب خواهد شد تا امر تحویل و دریافت سفارشات در مدت زمان کوتاهتری صورت بگیرد.

این روند سبب خواهد شد تا قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل بعد از مدتی کاهش داشته باشد. البته فروشندگان در این میان موظف هستند تا فاکتور رسمی را در قبال فروش محصولات خود با قیمت ارزان به مصرف کننده نهایی ارائه نمایند.

بورس ورق استیل

نادیده گرفتن آخرین حلقه توزیع توسط وزارت صمت در بازار فولاد

همانگونه که گفته شد برای تعدیل قیمت ها در بازار فولاد می توان از آخرین حلقه توزیع که همان آهن فروشان و انبارداران هستند استفاده نمود تا امر توزیع بدون فوت وقت و با سریع ترین حالت ممکن به دست فروشنده نهایی و با ارائه فاکتور رسمی برسد.

مشکل وزارت صمت در این است که این حلقه نهایی در زنجیره توزیع محصولات فولادی را نادیده می گیرد و همین امر سبب شده تا در بورس کالا همین محصولات با قیمتی نصف قیمت بازار در اختیار عده ای خاص قرار گرفته و در نهایت نمی توان انتظار داشت که این عده محصولات خریداری شده را با همان قیمت مصوب شده از سوی وزارت صمت به دست مصرف کننده نهایی برسانند و این روند در نهایت سبب افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل در بازار فولادی خواهد گردید. بهترین راه حل این است که اتحادیه ها به جای سکوت و دست روی دست گذاشتن، مردانه وارد گود شده و نقش اصلی را ایفا نمایند و با مسئولین وزارت صمت و بورس کالا وارد گفتگو شوند.

در این مذاکرات مشکلات اصلی بازار فولاد را که آنها به شکل ملموستری با ان درگیر هستند را مطرح نموده و برای توزیع آسان و تعدیل قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق استیل راهکارهای مناسب ارائه دهند تا این محصولات به شکل آسانتر و سریعتر به دست مصرف کننده نهایی برسد بدون آن که حقوق انها در طول این زنجیره ضایع گردد.

راهکار استفاده از تعاونی های توزیعی دربازار فولاد آیا ثمربخش خواهد بود؟

در این میان وزارت صمت برای توزیع آسانتر محصولات فولادی و رسیدن ان به دست مصرف کننده نهایی تدابیری را اندیشیده که از آن جمله می توان به ایجاد تعاونی های توزیعی و سامانه های ثبت سفارش و خرید اشاره نمود تا بدین سان امر توزیع را آسانتر نمایند.

این تعاونی های توزیعی زیر نظر بورس کالا و وزارت صمت به فعالیت خود ادامه داده و همانند تجارب دوران جنگ در امر انتقال کالاها به مصرف کننده نهایی کمک شایانی را خواهند نمود. البته این بدان شرط خواهد بود که امر نظارت و کنترل از سوی وزارت صمت و دولت بر روی این نهاد توزیعی رها نگردد زیرا در غیر اینصورت به مکانی دیگر برای ایجاد فساد و رانت تبدیل خواهند گردید.

البته در حالی که تعداد فروشندگان در بازار فولاد به طور عمده نسبت به متقاضیان بالاتر می باشد بعد از مدتی این تعاونی های تولیدی نیز زمین گیر خواهند شد و محصولات فولادی در انبار تعاونی ها انباشته خواهند شد. ادامه این روند در نهایت بر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل تاثیر گذار بوده و سبب افت آن خواهد گردید.

بررسی نامه اداره صمت مبنی بر توقف تجارت و تمرکز بر بازار داخلی فولاد

در طی هفته اخیر تاکنون میزان تقاضا در بورس کالا به میزان زیادی کاهش یافته است. از نظر فعالان بازار این روند کاهشی در نتیجه کاهش عرضه های بورس کالا در طی این مدت بوده است. وزارت محترم صمت اخیرا طی بخشنامه ای، در صدد است تا میزان تولید را در بخشهای مختلف افزایش داده و از سویی دیگر میزان صادرات را در این حوزه ها کاهش دهد.

در حالی که فولاد سازان و نورد کاران برای تامین هزینه های تولیدی خود نیاز به انجام صادرات در این بخش را دارند با محدود شدن آنها درحوزه صادرات، با مشکلات عدیده ای درگیر خواهند شد. در حالی که تحریم های وارده از سوی آمریکای مستکبر به حد کافی واحدهای تولیدی را در امر صادرات با بخش های بین المللی محدود نموده است، این بخش نامه جدید وزارت صمت نیز مزید بر علت شده و آنها را با مشکل تامین نقدینگی مواجه خواهد نمود.

با افزایش عرضه های داخلی محصولات فولادی، در نهایت با مازاد عرضه نسبت به تقاضا روبرو خواهیم شد و این امر بر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ورق استیل تاثیر خواهد داشت و سبب افت آن خواهد شد.

خرید و فروش ورق استیل

افت صادرات در حوزه فولاد سبب عدم کارایی بخش تولید خواهد گردید

در این میان تولید کننده با وجود کاهش قیمت و کمبود تقاضا برای محصولات خود کمرش خواهد شکست و برای جبران هزینه مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد و در این میان باز هم معضل بیکاری برای دولت پدید خواهد آمد و چرخ های صنعت فولاد نیز از حرکت باز خواهند ایستاد.

در این میان وزارت محترم صمت بایستی در ازای بخشنامه های صادره خود به صورت عمیق تری تفحص و جستجو نموده و تمامی ابعاد درگیر با هر مساله ای را به صورت کامل وارسی بنماید تا بیش از این شاهد تبعات ناشی از این مصوبات و بخشنامه های بر بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ورق استیل نباشیم.

تماس بگیرید