خط ویژه 35155-031

قیمت خاموت

قیمت خاموت در بازار

آرماتورهای عرضی که به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت نام دارند. از آرماتور بندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و… استفاده می شود، آرماتور بند میلگردها را توسط سیم بهم متصل می نماید. برای جلوگیری از بیرون زد گی آرماتورهای طولی در اثر کمانش، تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک از خاموت استفاده می شود. قطر خاموت و فاصلۀ آنها از یکدیگر با توجه به نیروهای وارده طراحی و محاسبه می شود. با توجه به آسیب پذیر بودن آرماتورها در برابر رطوبت و همچنین کاهش مقاومت آرماتورها در صورت وقوع آتش سوزی و گرم شدن بیش از حد، لازم است میلگرد ها توسط لایه ای از بتن پوشیده شود.

ردیفسایز میلگرد خاموتحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2انبار اصفهاندلخواهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA2انبار اصفهاندلخواهکیلوگرم۴۴۵۰
۳۸ مهندسیشاخه اجدارA2انبار اصفهاندلخواهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰ مهندسیشاخه اجدارA2انبار اصفهاندلخواهکیلوگرمتماس بگیرید

فاصله بین رویه میلگردها اعم از طولی و عرضی تا نزدیک‌ترین سطح آزاد بتن را پوشش بتن یا کاور می گویند. ضخامت کاور باید به حدی باشد که آرماتور را در برابر عوامل ذکر شده محافظت نماید. حداقل پوشش بتنی بستگی به وضعیت محیطی محل اجرا دارد. وضعیت های محیطی مختلف عبارت اند از: ملایم، متوسط، شدید، بسیار شدید و فوق‌العاده شدید. در برخی مواقع با توجه به تعداد میلگردهای طولی ستون و نحوه قرار گرفتن آنها در مقطع لازم است از خاموت دوبل یا سنجاقک به همراه خاموت استفاده گردد.

دور پیچ یا مار پیچ: به خاموت یکپارچه ای که دور میلگردهای اصلی ستون های با مقطع دایره، به کار می رود دورپیچ یا مار پیچ گفته می شود.

نکات مهم در مورد دور پیچ یا مارپیچ

 • مارپیچ ها باید از میلگرد پیوسته باشد.
 • در هر گام مارپیچ فاصلۀ آزاد میلگرد ها باید بین ۲.۵ تا ۷.۵ سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • گام مار پیچ نباید از ۱.۶ قطر هستۀ بتنی داخل مارپیچ تجاوز نماید.
 • قطر میلگرد های مصرفی در مارپیچ نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد.

مروری بر مراحل گام به گام ساخت خاموت

 • میلگرد مورد نیاز را انتخاب و در صورت نیاز آن را صاف کنید.
 • طول لازم را روی آن علامتگذاری کرده و آن را با قیچی ببرید.
 •  قالب یا خم اول را با در نظر گرفتن نکات لازم ایجاد کنید. خم مناسب معمولا خم ۱۳۵ درجه میباشد.
 • بر روی میلگرد، ضلع اول را با متر نواری از نقطه عطف قالب (خم) اول اندازه گیری و علامتگذاری نموده و آنرا با رعایت کلیه نکات فنی لازم خم کنید.
 • طول ضلع خم شده را کنترل کنید. در قلاب های باخم ۹۰ د رجه طول ضلع از پشت تا پشت قطعه اندازه گیری می شود.
 • اضلاع بعدی را نیز با توجه به شکل یا نقشۀ آن ایجاد کنید.

قیمت خاموت در بازار

مراحل اجرای ستون با استفاده از آرماتوربندی و خاموت

 • مرحله اول: آماده سازی ریشه ها

ستونی که باید آرماتوربند ی شود یا بر روی تراز پی قرار دارد یا بر روی ستون طبقه پایین قرار گرفته است. برای اینکه ستون با پی در ارتباط باشد، تعدادی میلگرد هایی که ستون باید به آنها پیوند زده شود، در د اخل پی قرار می دهند. این میلگرد ها را ریشه ستون در د اخل پی می گویند. برای اینکه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پایین در ارتباط باشد میلگردهای ستون طبقه پایین را تا ارتفاعی از کف طبقه بالا ادامه می د هند و بعد میلگرد های ستون را به آنها پیوند می زنند.

 • مرحله دوم: آرماتور بندی ستون

باتوجه به مندرجات نقشه ها، میلگرد های اصلی را کنار یکدیگر قرار داد ه و توسط خاموت ها آنها را در فواصل مشخص به یکدیگر می بندیم. برای این کار دو عدد خرک را روی زمین و با فاصله مشخص از هم می گذاریم تا سر و ته میلگرد های اصلی روی آن قرار گیرد. در ادامه خاموت ها را دور میلگرد های اصلی رد کرده و پس از تقسیم بندی فاصله، آنها را با سیم مفتول به یکدیگر می بندیم. در صورتی که اجرای طبقۀ بعدی مد نظر باشد، طول بریده شده میلگرد های ستون باید طوری باشد که بعد از اجرای هر سقف میلگرد ریشه یا انتظار برای طبقۀ بعدی تأمین گردد.

خاموت ها به طور کلی در ابتدا و انتهای ستون با گام (فاصله) کوچک تر و در میانه ستون با گام های بزرگ تر بسته می شوند. اجرای صحیح آنها این اجازه را به ستون می دهد که قبل از فرو ریختن ساختمان در زلزله های شدید، تغییر شکل داده و فرصت فرار را به ساکنین ساختمان بدهد. میلگرد های انتظار خم شده ستون ها در محل تغییر مقطع باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. شیب قسمت مایل میلگرد های خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ بیشتر باشد.
 2. خم کردن میلگرد های انتظار باید قبل از قالب‌بندی انجام پذیرد.
 3. هرگاه وجه ستون یا دیوار بیشتر از ۷۵ میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میلگرد های طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کاربرده شوند و در محل عقب نشستگی باید میلگرد های انتظار مجزا برای اتصال به میلگرد های وجوه عقب نشسته، با رعایت ضوابط مربوط به مهار و وصله ها در منطقه تغییر مقطع پیش بینی شوند.
 • مرحله سوم: استقرار آرماتورستون

ستون بافته شده را به‌صورت قائم در جای خود نگه‌داشته و میلگردهای طولی را با سیم به میلگردهای ریشه می‌بندیم. در مواردی که ستون بافته‌شده سنگین باشد، بلند کردن و جا دادن میلگرد ها توسط جرثقیل انجام می شود. لازم به ذکر است که می توان گام‌های ۲ و ۳ را به طور هم زمان در محل قرارگیری ستون اجرا نمود که برای این کار ابتدا همه خاموت های ستون را دور میلگرد های انتظار قرار می د هند و پس از بستن میلگرد های طولی به میلگرد های انتظار، خاموت ها را طبق نقشه و با رعایت فاصله های داده شده به میلگرد های طولی می بندند. بعد از این مرحله نوبت به قالب بندی با استفاده از قالب های چوبی و فلزی و بتن ریزی برای اتصال کامل بین لایه های مختلف انجام گیرد.

تماس بگیرید