خط ویژه 35155-031

جدول وزن میلگرد

وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد

در حالی که میلگرد یکی از مصالح بسیار مهم و ضروری در اجرای سازه های مختلف می باشد، به همین دلیل دسترسی و اطلاع از چگونگی کاربرد جدول وزن میلگرد قبل از اجری سازه بسیار مهم و ضروری می باشد. همانگونه که می دانید میلگردها در دو نوع کلاف و شاخه ای به بازار عرضه می شوند و در انواع ساده و آجدار می باشند. نوع آجدار آنها برای استفاده در پروژه های ساخت و ساز بیشتر کاربرد دارد و ان هم به دلیل درگیر شدن آج آنها با بتن و بالا رفتن مقاومت کششی سازه در این حالت و کاهش ترک خوردگی در بتن مورد استفاده می باشد.

میلگردهای تولید شده، بر اساس استاندارد تولید شده در انواع گریدها با نام های میلگرد A1 و میلگرد ۲A و همچنین میلگرد A3 نامگذاری می شوند. این شیوه نامگذاری هنوز هم چنان در جامعه رواج دارد. در حال حاضر، بجای میلگرد A2، از نام مستعار آج ۳۴۰ و بجای میلگرد A3، از نام مستعار آج ۴۰۰ استفاده میشود. قطر میلگردها از ۸ الی ۴۰ میلی متر میباشد که دارای طول های ۱۲ متری هستند. در جدول وزن میلگرد، اوزان میلگرد در حالت های شاخه ای و اجدار و در سایزهای متفاوت مورد محاسبه قرار گرفته است. استفاده از جدول استاندارد قبل از عملیات اجرایی سبب کاهش هزینه ها میشود. علاوه بر استفاده از جدول وزن میلگرد با محاسبه ابعاد و اندازه دقیق آنها می توان میلگردهای مورد استفاده در سازه را به آسانی و با دقت بالا جایابی کرده و آن ها را در محل مناسب خود بدون خطا قرار داد.

محاسبه وزن میلگرد

این در حالی است که این محاسبات به پیمانکاران نیز برای اجرای دقیق پروژه بر طبق نقشه ساخت و ساز کمک شایانی نموده و از اتلاف میلگرد در حین اجرا جلوگیری به عمل می آورد. برای محاسبه وزن میلگرد علاوه بر استفاده از جداول وزن استاندارد می توان از فرمول محاسبه وزن میلگرد نیز استفاده نمود.

وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان۷٫۵۱۱۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶۳۰۳۶۴۶٫۴۵۸٫۵۷۶
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴۷٫۰۷۱۰٫۱۹۱۳٫۸۸۱۸٫۲۹۲۳٫۱۶۲۸٫۶۰۳۴٫۵۰۴۴٫۷۵۵۵٫۹۲۷۳٫۰۵
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹۱۰۱۳٫۷۱۸۲۲٫۹۲۹٫۶
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵۳۰
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۳۰
وزن میلگرد سیرجان۱۰۱۳۱۷٫۵۲۲٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲۱۸٫۸۲۴۲۹۳۶۴۶٫۸۵۷٫۸
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷۱۳٫۷۱۸۲۴۲۸
وزن میلگرد شاهرود۱۸۲۴۲۹٫۵
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵۲۳۲۹٫۵۳۵
وزن میلگرد شمس تهران۹٫۵
وزن میلگرد دماوند۱۵۱۷
وزن میلگرد کرمان۱۹
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلویی
وزن میلگرد شیرازکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلویی

یک روش برای محاسبه وزن میلگرد از طریق این فرمول می باشد:

۱۰۰۰ ÷ (۷٫۸۶ × ۳٫۱۴ × شعاع × شعاع × طول)

در این فرمول چگالی یا همان وزن مخصوص برای میلگرد به میزان ۸۶/۷ کیلوگرم بر دسی متر مربع در نظر گرفته شده که در حجم میلگرد ضرب می شود.

روش محاسباتی دیگر وزن هر متر میلگرد طبق فرمول زیر می باشد:

وزن میلگرد: قطر * قطر/ ۱۶۲

جدول وزن میلگرد

 

براساس این فرمول، وزن یک متر از میلگرد محاسبه می شود. از آنجا که هر شاخه میلگرد به طول ۱۲ متر می باشد، در نتیجه عدد حاصله را می توان در ۱۲ ضرب نمود.

فرمول دیگر بدست آوردن وزن میلگرد به شرح زیر است:

وزن میلگرد: ( ۱۴/۳* قطر۲/۴)*۷۸۵۰

فرمول بالا برای حجم یک متر مکعب از میلگرد مورد استفاده قرار میگیرد. عدد ۷۸۵۰ نیز در فرمول فوق وزن مخصوص فولاد نرم می باشد.

حجم ۱ متر مکعب میلگرد بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

مساحت قاعده * ارتفاع: حجم ۱ متر مکعب میلگرد

تماس بگیرید