آزمون تست کشش میلگرد

تست کشش و خمش میلگرد
آزمون تست کشش میلگردReviewed by Admin on Oct 4Rating:
لطفا به این مطلب رای دهید

تفسیر نتایج آزمایش کشش میلگرد

میلگرد فولادی آجدار محصول گرم نوردیده است که به صورت ساده یا آج دار با مقطع گرد که به صورت شاخه ای (مستقیم با طول معین) یا کلاف (به صورت حلقوی پیوسته) بسته بندی می شوند. قطر اسمی میلگرد معادل نمره میلگرد می باشد که با نماد d نشان داده می شود و سطح مقطع معادل سطح دایره یک میلگرد ساده با همان قطر اسمی است که با نماد An است. آج میلگرد عبارتست از برجستگی هایی که به صورت طولی موازی محور میلگرد و یا عرضی (به هر صورتی غیر از طولی) روی سطح میلگرد هنگام نورد ایجاد می گردد.

قیمت میلگرد روز

 • ۱ آج طولی
 • ۲ آج عرضی
 • ۳ زمینه میلگرد
 • β زاویه آج عرضی
 • c گام آج میلگرد

 آج عرضی شامل آج با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد هست. آج طولی نوعی از آج که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد، به صورت موازی با محور طولی میلگرد ایجاد می شود. ارتفاع آج عرضی فاصله بالاترین نقطه روی آج عرضی تا سطح زمینه میلگرد که عمود بر محور طولی است اندازه گیری می شود و با نماد h1 نشان داده می شود.

قیمت روز میلگرد

ارتفاع آج طولی شامل فاصله یک نقطه روی آج طولی تا سطح زمینه میلگرد که عمود بر محور طولی میلگرد اندازه گیری می شود.

قیمت میلگرد امروز

گام آج میلگرد فاصله بین مراکز ۲ آج عرضی متوالی که موازی با محور میلگرد اندازه گیری می شود و با نماد c نشان داده می شود. زمینه میلگرد قسمتی از سطح مقطع و سطح جانبی میلگرد که فاقد آج (طولی و عرضی) می باشد.  محدوده بدون آج شامل جمع فواصل بین دو انتهای آج عرضی مجاور در طرفین آج طولی می باشد و بصورت تصویر ایجاد شده بر روی یک سطح عمود بر محور میلگرد اندازه گیری می شود و با نماد Σei نمایش داده می شود.

سطح نسبی آج میلگرد چیست و با چه نمادی نمایش داده می شود؟

 سطح نسبی آج که با نماد ƒR نمایش داده می شود و منظور از آن سطح نسبی تصویر شده آج عرضی میلگرد روی صفحه عمود بر محور طولی آن و نسبت به مساحت جانبی بین دو آج می باشد. زاویه جانبی دیواره آج عرضی عبارتست از زاویه میان دیواره آج عرضی و سطح زمینه میلگرد که به صورت عمود بر عرض اندازه گیری شده باشد و با نماد α نشان داده می شود.

قیمت میلگرد در بازار

زاویه عرضی آج عبارتست از زاویه میان آج عرضی و محور طولی میلگرد است که با نماد β نمایش داده می شود. بیضی بودن اختلاف بین حداکثر و حداقل اندازه قطر در همان مقطع میلگرد می باشد. ترکیب شیمیایی مذاب قبل از ریخته گری که تولید کننده با توجه به رویه کاری خود آن را تعیین می نماید. ترکیب شیمیایی بدست آمده از محصول تولید شده را ترکیب شیمیایی محصول می نامیم.

 شناسه عبارت است از یک مجموعه میلگرد با مشخصه و قطر یکسان است و در نهایت بسته شامل از تعدادی کلاف یا بسته شامل میلگردهای هم قطر که از یک فرآیند تولید مانند ذوب در فولاد سازی به دست آمده باشند.  بهر عبارتست از تعدادی کلاف یا بسته یا مقدار معینی میلگرد هم قطر و هم شکل و با یک شناسه مشابه که تحت شرایطی که یکنواخت فرض می شود با ذوب های مختلف تولید می گردد. محموله شامل از تعدادی بسته که قطر اسمی یا نمره میلگرد ها از بسته ای به بسته دیگر می تواند متفاوت باشد ولی هر بسته باید دارای یک شناسه باشد.

نمادها

قیمت میلگرد در بازار اصفهان

معرفی و طبقه بندی خصوصیات انواع میلگرد ساده و آجدار

طبقه بندی میلگردهای ساده و آجدار بر اساس استاندارد مطابق جدول زیر می باشد.

حتما بخوانید :   نحوه تولید میلگرد ذوب آهن اصفهان

نمودار قیمت میلگرد

در تولید میلگرد آج دار باید از فولاد نوع کاملا آرام استفاده شود ولی برای میلگرد ساده مشروط به تطبیق کلیه ویژگی های مندرج در این استاندارد می توان از فولاد نیمه آرام نیز استفاده نمود.

قیمت روز میلگرد در بازار

 

رواداری قطر اسمی میلگردهای ساده

قیمت روز میلگرد در بازار

 

رواداری وزن بسته میلگردهای ساده و آجدار

قیمت روز میلگرد اصفهان

میلگردهای آج دار باید دارای آج طولی و عرضی باشند و به جز در محل های نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی باشند. آج های عرضی هر ردیف باید بصورت یک شکل در تمام طول میلگرد توزیع شده باشند. اندازه گیری ویژگی ابعادی آج ها بایدبراساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۰۳ انجام گیرد.

شناسایی میلگرد آجدار با مشخصه آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰

در میلگرد های آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ آج های عرضی به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی یا دوکی و شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی با زاویه ۴۰ درجه تا و شامل ۷۰ درجه باشد.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار اصفهان

آج میلگردهای آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ یکنواخت

میلگرد در بورس

میلگرد در بازار

آج میلگردهای آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ دوکی

میلگرد در بازار تهران

 

ویژگی هندسی میلگردهای با آج دوکی


شناسایی میلگرد آجدار با مشخصه آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰

میلگردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ داری آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی یا دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت دو نیم مارپیچ غیر هم جهت در دو نیمه طولی میلگرد با زاویه ۴۰ تا و شامل ۷۰ درجه می باشد.

قیمت میلگرد اصفهان

قیمت میلگرد اصفهان به روز

آج میلگردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ یکنواخت

میلگرد در ساختمان سازی

میلگردر در هر متر مربع

آج میلگردهای آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ دوکی

شناسایی میلگرد آجدار با مشخصه آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰

میلگردهای آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت – هشت و با زاویه ۳۵ درجه تا و شامل ۷۵ درجه می باشند.

قیمت میلگرد در بورس فلزات

آج میلگردهای آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ مرکب

بررسی ویژگی های ظاهری میلگرد از نظر طول و کیفیت سطحی

طول استاندارد میلگردهای ساده و آج دار با رواداری های مربوطه باید مطابق با جدول زیر باشد.

طول و رواداری میلگردها

رواداری میلگرد

انحنای موضعی شاخه میلگرد نباید از ۶ میلیمتر در هر متر طول بیشتر شود و به هر صورت انحنای کل یک شاخه نباید از حاصل ضرب طول شاخه در انحنای موضعی بیشتر شود. سطح میلگرد باید فاقد عیب تاخوردگی (روی هم افتادگی) باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی نظیر ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی (آخال) که بر روی خواص مکانیکی (کشش و خمش) آن اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نمی باشد.

برای میلگردهای آج دار، صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر ۳ عدد درهر متر طول، مجاز است.

بررسی ترکیب شیمیایی میلگرد ساده و آجدار

ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری میلگردها باید مطابق جداول زیر باشد. کربن معادل (CEV) در میلگردهای آج دار مطابق معادله زیر محاسبه می شود:

محاسبه میلگرد

که در معادله فوق Ni و Cu،Mo،V،Cr،Mn،C برحسب درصد جرمی می باشند.

 

ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری میلگرد ساده و آجدار (حداکثر مقادیر بر حسب درصد جرمی)

ریخته گری میلگرد

 

میزان رواداری ترکیب شیمیایی

محصول نهایی (میلگرد آج دار و ساده) بر حسب درصد جرمی

بررسی ویژگی های میکانیکی میلگردهای ساده و آجدار

 • ویژگی های کششی

ویژگی کششی میلگرد های ساده و آج دار

خرید میلگرد

 • ویژگی های خمشی

 پس از انجام آزمون هیچگونه ترک، شکست و یا پارگی قابل رویتی نباید در محصول ایجاد گردد. بازرسی وضعیت سطحی محصول پس ازانجام آزمون باید توسط یک شخص با قابلیت دید طبیعی یا اصلاح شده انجام شود.

 • ویژگی های خمش مجدد بعد از پیرسازی
حتما بخوانید :   سقف وافل چیست؟

انجام آزمون خمش مجدد برای میلگرد های آج دار در صورت نیاز صورت می گیرد. پس از انجام آزمون هیچگونه ترک، شکست و یا پارگی نباید بروی محصول ایجاد گردد این آزمون به طور حتم بر روی قیمت میلگرد تاثیر گذار خواهد بود.

بازرسی وضعیت سطحی محصول پس از انجام آزمون باید توسط یک شخص با قابلیت دید طبیعی یا اصلاح شده انجام شود.

یادآوری ۱- انجام یکی از دو آزمون خمش یا خمش مجدد از طرف تولید کننده الزامی است ولیکن هر دو مشخصه باید توسط تولید کننده تضمین گردد.

یادآوری ۲- آزمون خمش مجدد صرفاً به منظور صحه گذاری ویژگی های پیرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • ویژگی های خستگی

در صورت توافق انجام آزمون خستگی میان تولید کننده و خریدار، تولیدکننده باید نشان دهد که ویژگی های خستگی تحت نیروهای محوری میلگردهای تولیدی آن در محدوده نوسان های کششی می باشد.

شرایط آزمون، عدد یا اعداد تعریف شده برای سیکل های تنشی (چرخه های بارگذاری)، دامنه یا دامنه های تنش اعمالی σa2 و حداکثر میزان تنش یا تنش های اعمالی σmax باید در زمان سفارش گذاری مورد توافق میان تولیدکننده و خریدار قرار گیرد.

 • ویژگی های جوش پذیری

قابلیت جوش پذیری میلگردها بر اساس کربن معادل بدست آمده از ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری میلگرد و یا ترکیب شیمیایی مندرج در گواهینامه فنی خواهد بود.

 بررسی انواع روش های نمونه برداری برای آزمون میلگرد

 • نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری

حداقل یک نمونه به طول ۱۰۰۰ میلیمتر یا بیشتر، از یک شاخه یا کلاف به صورت تصادفی از هر بهر برداشته می شود.

 • نمونه برداری جهت آزمون های ابعاد و وزن

الف- نمونه برداری از محصول شاخه ای

بر اساس نمونه برداری تصادفی از یک بهر به تعداد حداقل ۱۰ شاخه از ۱۰ بسته (با حداقل وزنی یک تن) انتخاب شده، سپس یک نمونه به طول ۵۰۰ میلیمتر از هر یک از شاخه ها برداشته شود.

ب- نمونه برداری از محصول کلاف

بر اساس نمونه برداری تصادفی از یک بهر به تعداد حداقل ۱۰ نمونه (به طول ۵۰۰ میلیمتر از ۱۰ کلاف با حداقل وزنی یک تن) انتخاب شود. انحنای نمونه های کلاف باید در دمای معمولی حذف شود.

یادآوری- تولید کننده می تواند بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری موجود در کارخانه، نمونه برداری نماید. لیکن نتایج نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه باید مقادیر الزامی مندرج در این استاندارد را تضمین نماید.

 • نمونه برداری جهت آزمون های مکانیکی

نمونه های برداشته شده باید از یک ذوب یا از یک بهر انتخاب شوند. نمونه ها بایستی حداقل طولی برابر ۶۰۰ میلیمتر یا ۲۰ برابر قطر اسمی (هر کدام که بزرگتر باشد) را دارا باشند.

برای ذوبها یا بهرهای تا ۱۰۰ تن و کمتر، دو نمونه جهت آزمون کشش، یک نمونه جهت آزمون خمش و یک نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.

برای ذو بها یا بهرهای بیش از ۱۰۰ تن، علاوه بر تعداد نمونه های برداشتی، به ازاء هر ۳۰ تن اضافه وزن، یک نمونه جهت آزمون کشش، یک نمونه جهت آزمون خمش ویک نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.

 • نمونه برداری جهت آزمون ترکیب شیمیایی

می توان یک نمونه مورد نیاز برای آزمون تعیین ترکیب شیمیایی تهیه نمود. با توجه به انجام آزمون ترکیب شیمیایی از نمونه مذاب توسط تولید کننده، آزمون ترکیب شیمیایی ازمحصول توسط تولید کننده الزامی نمی باشد.

بررسی انواع روش های آزمون بر روی میلگرد ساده و آجدار

 • آزمایش کشش

در این آزمایش نمونه فلزی در دستگاه کشش بین دو فک متصل می شود و یکی از فک ها توسط نیروی وارده بحرکت در می آید و نمونه فلزی بر اثر کشش تغییر طول می دهد تا گسیخته و پاره شود. ماشینهای کشش به صورت هیدرولیکی، اهرمی و پیچ و مهره ای می باشند که معمولترین و پرقدرت آنها ماشین های هیدرولیکی می باشد.

حتما بخوانید :   انواع پروفیل های فولادی در ساختمان

نمونه آزمایش کشش دارای مقطع دایره ای و یا به شکل تسمه می باشد. باید توجه کرد که طول گیج استاندارد برای نمونه های بلند ۵ برابر قطر آن و برای نمونه های کوتاه ۱۰ برابر آن باشد.

هدف از این آزمایش بدست آوردن:

 1. رسم منحنی های تنش – کرنش و نیرو – تغییر طول
 2. تنش تسلیم
 3. مدول الاستیسته
 4. مقاومت کششی و تنش های جاری
 5. درصد ازدیاد طول
 6. درصد کاهش سطح مقطع

آزمون کشش باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول بعد از شکست،A5، طول موثر اولیه (طول مبنا) باید ۵ برابر قطر اسمی و برای A10 طول موثر اولیه (طول مبنا) باید ۱۰ برابر قطر اسمی انتخاب شود. همچنین برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول کلی در حداکثر نیرو، Agt، نشانه گذاری هایی با فواصل مساوی باید بر روی طول آزاد نمونه آزمون ایجاد شود. فاصله میان نشانه گذاری ها باید ۵، ۱۰ یا ۲۰ میلیمتر متناسب با قطر میلگرد انتخاب گردد. برای تعیین ویژگی های کششی، میزان سطح مقطع اسمی میلگرد باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.

یادآوری ۱- نمونه هایی که از محصول تولید شده نوردی با روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (نظیر روش ترمکس) برداشته می شود باید مستقیماً و بدون هیچگونه عملیات اضافی از جمله تراشکاری، مورد آزمون کشش قرار گیرد.

یادآوری ۲- در صورتی که نمونه های آزمون کشش تراشکاری شوند، باید ضریب تبدیل محاسباتی مربوط به نمونه نوردی تراشکاری شده را با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون اعمال نمود.

 • آزمون خمش

آزمون خمش باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. نمونه آزمون باید تا زاویه ای میان ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه حول فک خمش متناسب با قطر میلگرد خم شود.

 

قطر فک خمش جهت استفاده در آزمون خمش

قیمت میلگرد در بازار تهران

 • آزمون خمش مجدد

آزمون خمش مجدد باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. نمونه آزمون باید حول یک فک خمش با قطر ارایه شده خم شود. زاویه خمش قبل از گرمایش (پیر سازی) باید

حداقل ۹۰ درجه باشد و زاویه خمش مجدد در جهت مخالف خم شدگی اولیه باید حداقل ۲۰ درجه انتخاب گردد. هر دو زاویه باید قبل از حذف بار به دقت اندازه گیری شوند.

 

قطر فک خمش جهت استفاده در آزمون خمش مجدد

قطر اسمی میلگرد

 • آزمون خستگی

آزمون خستگی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۳-۱ انجام شود.

 • آزمون تعیین ترکیب شیمیایی

به طور معمول تعیین ترکیب شیمیایی مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۷۹ انجام می شود. در صورت وجود اختلاف نظر در ارتباط با روش مورد استفاده، ترکیب شیمیایی باید از طریق یک روش مرجع مناسب که در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۷۹ ارایه شده است، انجام شود.

 • آزمون سنجش ابعاد و وزن

نمونه مورد ارزیابی (آزمونه) ابتدا از نظر ابعاد و انداز ه های مورد نظر، توسط وسایل سنجش دقیق اندا ه گیری شده و با مقادیر ابعاد و رواداری های مربوطه ارزیابی می شود. سپس نمونه برای یک مقدار دقیق طول با وسیله دقیق توزین شده و مقدار اختلاف یا انحراف از اندازه اسمی طبق معادله زیر جهت ارزیابی و تصمیم گیری بدست می آید:

=درصد انحراف وزن

فرمول درصد انحراف

که در معادله فوق:

W1: وزن آزمونه برحسب کیلوگرم

W: وزن یک متر میلگرد  بر حسب کیلوگرم

L1: طول آزمونه برحسب متر (حداقل ۳/۰ متر)

یادآوری- فرمول فوق برای تک شاخه قابل استفاده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید