خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت امروز میلگرد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بنابReviewed by Admin on Sep 16Rating:
۴.۴ (۸۸%) ۵ تعداد رای ها

بررسی تاثیرلغو دستورالعمل تنظیم بازار بر روی قیمت میلگرد ظفر بناب

طی روزهای اخیر خبر لغو دستورالعمل تنظیم بازار داغ بوده و به دنبال آن امید به بهبود قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب امروز در بازار فولاد بیشتر خواهد شد.از روز انتشار خبر این دستورالعمل تا حذف آن عقاید ضد و نقیضی راجع به این مصوبه وجود داشته است و هر گروهی بر اساس منافع خود یا از آن حمایت کرده و سنگ آن را به سینه می کوبیدند و یا برای ادامه آن سنگ اندازی می نمودند و مدام آن را مورد هجوم قرار می دادند.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۳۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۷۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۵۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۹۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۰۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۳۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۳۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۶۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۶۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۶۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۱۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۱۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۶۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۶۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۶۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۱۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۱۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۱۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۶۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۸۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۷۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۷۷۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۷۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۰۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

اما در این میان انچه که به وضوح در بین نتایج اخذ شده از این مصوبه طی ماه های اخیر مشاهده گردید، ایجاد فضای دوگانه قیمت و رانت ناشی از ان بوده که سبب گردید رانت های نجومی وارد جیب دلالان بازار فولاد گردد و از سویی دیگر فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرف کننده نهایی آورده شد.در هر حال بایستی این تصمیم دولت را به فال نیک گرفت وبه بازگشت آرامش و ثبات به بازار فولاد و بهبود قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب به روز امیدوار بود.

در این میان با کوتاه شدن دست دلالان از سودهای نجومی ناشی از رانت، میزان تقاضای کاذب در بازار فولاد کاهش خواهد یافت و از سویی دیگر در عرضه های آتی بورس نیز شاهد هجمه تولیدکننده نماها نخواهیم بود و با ادامه این روند هیجانات در بازار فولاد فروکش خواهد نمود و ثبات به آن باز خواهد گشت.
متولیان اصلی زنجیره توزیع محصولات فولادی مجددا از متقاضیان بورس کالا خواهند بود و دیگر خبری از اجاره کدهای بورسی برای استفاده از رانت های نجومی میان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر محصولات فولادی بین بورس کالا و بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در این میان با حذف این دستور العمل نقدینگی سرگردان در بازار راه خود را به سمت بازار مولد بورس اوراق بهادار خواهد یافت و از این طریق بخش صنعت و تولید کشور با نهایت قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

بررسی مزایای آزاد شدن قیمت میلگرد ظفر بناب در بازار فولاد

در اینجا مزایای آزاد شدن قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از جمله مزایای آزاد سازی قیمت ها می توان به افزایش عرضه در بورس کالا و افزایش حجم فروش شرکت ها اشاره نمود.
از سویی دیگر این روند سبب کاهش تقاضاهای هیجانی و عطش بازار فولاد شده و باعث کاهش قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی خواهد گردید. این شرایط در بازار فولاد سبب می شود تا برخی خریداران که تمایلی به خرید در قیمت های بالا را نداشته اند وارد بازار شوند و این به معنای ایجاد رونق در سطح بازار و فروش بیشتر خواهد بود.
مهمتر اینکه دلالان نیزاز عرصه ی معاملات بورس کالا حذف خواهند شد و این به معنای حضور بیشتر تولید کنندگان در بورس و استفاده آنها از این فرصت برای تولید بیشتر در بازار فولاد خواهد بود.
نسخه پیچیده شده برای بازار فولاد می تواند کمک موثری به دولت برای کنترل قیمت ارز باشد.
به عنوان مثال اگر دولت می خواهد تا نرخ ارز را کنترل نماید بایستی از ایجاد قیمت دستوری برای دلار پرهیز نماید. همانگونه که می دانید عامل رشد قیمت در بازار ارز طرح سامانه نیما و تصمیمات اشتباه دولت در این زمینه بوده که سبب شد تا بازار شاهد کمبود عرضه گردیده و دلالان از این شرایط به نفع خود سواستفاده کرده و قیمت دلار را مدام به صورت دیوانه وار افزایش دادند.
بررسی پیشنهاد حذف سامانه نیما برای کنترل نرخ ارز در بازار
به همین دلیل به دولت پیشنهاد می شود تا این سامانه را نیز مانند دستورالعمل تنظیم بازار حذف نماید تا بیش از این بازارشاهد عطش و تقاضای کاذب نباشد و آرامش مجددا بر کشور و بازارهای آن حکفرما گردد.
همانگونه که در طول این مدت نیز شاهد بوده ایم شرکت ها با هزار و یک جور بهانه پای خود را از عرضه دلار صادراتی به سامانه نیما پس کشیده اند زیرا دستوری بودن در نهایت نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.
با حذف این سامانه شاید در ابتدای امر شرکتها با وجود فروش ارز صادراتی در بازارآزاد سود زیادی به جیب بزنند اما با ورود ارز صادراتی به بازار، آرام آرام قیمت ها به تعادل خواهند رسید. این یعنی هم به شرکت ها کمک می شود و هم به عموم مردم. البته نبایستی انتظار داشت که قیمت دلار در این وضعیت به زیر ۸ هزار تومان برسد.
اگر هدف دولت تحت شرایط کنونی کنترل بازار ارز باشد، می تواند با حذف این سامانه به این نتیجه برسد.
از سویی دیگر خبرها حاکی از آن است که با وجود لغو قیمت گذاری دستوری و پیش بینی کاهش قیمت ها، برخلاف تصور همگان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی همچنان روند صعودی را در پیش گرفته است.

میلگرد کارخانه ظفر بناب
روایت های ضد و نقیض از سوی دولتمردان به بازار فولاد طی چند ماهه اخیر

بعد از گذشت نزدیک به شصت روز از دستورالعمل پر حرف و حدیث تنظیم بازار از سوی وزارت صمت به بورس کالا در جهت دستوری نمودن قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب امروز و با وجود ان که این دستورالعمل به دنبال کاهش قیمت ها در بازار فولاد و حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی بود، اما همانگونه که شاهد آن بودیم نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه همانگونه که شاهد آن بودیم در مقاطعی قیمت ها جهش انچنانی داشتند و علاوه بر آن بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول فولادی با نصف قیمت در بازار بورس طی این مدت به فروش رسید و تنها عایدی دستورالعمل مذکور ایجاد رانت از فروش کلان این محصولات در بازار سیاه بوده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی، سکه های پی فروش شده و دستورالعمل تنظیم بازار همگی محکوم به شکست شدند و در نهایت وزارت صمت به آزاد سازی قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی تن در داد.
در این بین وزارت صمت تا دو ماه پیش با اصرار زیاد بر این دستورالعمل سبب شد تا سرمایه بیت المال با دلار ۴۲۰۰ تومانی بصورت رانت در جیب عده ای دلال برود، اما اکنون با حذف این دستورالعمل وعده کاهش قیمت محصولات فولادی را به مردم می دهد در طی این دو ماه این همه تناقض و تغییر ۱۸۰ درجه ای در رفتار و گفتار چه معنی می دهد؟
هرچند باز هم امیدواریم هر چه پیش اید برای بازار فولاد خیر باشد و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگردظفر بناب گردد.

کاهش قیمت دلار به دنبال حذف دستورالعمل تنظیم بازار فولاد

با حذف قیمت های دستوری از هفته گذشته در بازار فولاد، قیمت دلار که به صورت افسار گسیخته ای در حال افزایش بود، روند کاهشی را در پیش گرفت و در این میان شاخص بورس تهران با حمایت از نمادهای فولادی از مرز ۱۴۸ هزار عبور نمود.
در این میان با وجود آن که برخی کانال ها و رسانه های وابسته به جریانات خاص طی هفته گذشته با القاء ایجاد روند افزایشی در بازار فولاد، درصدد ممانعت و جلوگیری از حذف دستور العمل تنظیم بازار بودند، اما همانگونه که مشاهده شد قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب با روند صعودی ناچیزی در بخش میانی و انتهایی بازار آزاد بدون وجود التهاب همراه گردید.
در این میان عده ای نیز در برابر ایجاد اصلاحات بر روی این مصوبه مخالفت نموده و با فراری رو به جلو آن را محکوم به شکست نامیده اند.
با این وجود زمان کوتاهی نیاز خواهد بود تا روند حذف و ایجاد اصلاحیه بر روی دستورالعمل تنظیم بازار به عنوان روشی مفید برای بهبود بازار فولاد پذیرفته شود و این تصمیم در نهایت به نفع بازار فولاد خواهد بود.
این تجربه در مورد برداشته شدن سقف رقابت مس نیز وجود داشته و همانگونه که در عرضه بورس مس در دو روزه اخیر نیز شاهد بودیم، با برداشته شدن سقف رقابت در بورس مس، سطح تقاضا تنها ۳ هزار تن تقاضا برای بورس اعلام گردید و صحنه بورس مس بدون رقابت پایان پذیرفت.

قضاوت ناعادلانه برای معرفی نوردکاران به عنوان رانت خوار امروز

در این میان با وجود اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار و با تصمیم هوشمندانه وزارت صمت جلوی هر گونه رانت بر تحویل گیرندگان شمش تعزیراتی بسته شده و آنها باید این تفاوت قیمت را به تولید کننده پرداخت نمایند.
هرچند برخی از این نوردکاران طی چند ماه گذشته نزدیک به ۴۰ هزار تن شمش را در محدوده ی قیمت ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان خریداری نمودند و در همان زمان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی حتی به مرز ۵۰۰۰ تومان نیز رسید و از این طریق آنها از توانستند سودهای نجومی را به جیب بزنند.
امید آن می رود تا با وجود این اصلاحیه در آینده ای نزدیک شاهد ایجاد ثبات در بازار فولاد و بهبود قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر محصولات فولادی باشیم.
اما نباید از حق گذشت و نبایستی خریداران ۱۸۵ هزار تن شمش را مغرضانه رانت خوار معرفی نمود. این قضاوت زود هنگام و ناعادلانه بود و هنوز زمان برای عرضه های آن ها نیاز است.
در حالی که طی عرضه های اخیر بورس منتظر توزیع محصولات نهایی این نوردکاران با نرخ تعزیراتی بوده ایم، اما همانگونه که دیده شد عرضه های بورس طی روزهای اخیر به طور پی در پی کنسل شد و فرصتی برای عرضه این دسته از نوردکاران باوجود پیگیریهای زیاد و تعیین تکلیف خریدهای انها ایجاد نگردید.
البته در این میان به دلیل آنکه برخی از این نوردکاران سبدهای عرضه خود را با محصولات کم تقاضا و مهندسی شده عرضه نموده بودند با اعتراضات زیادی مواجه شدند که در صورت عدم پیگیری برای مطالبات از این نوردکاران باز هم احتمال ایجاد رانت در عرضه های اخیر به شدت زیاد بود.

کنسل شدن عرضه های مکرر بورس دلیل عدم توزیع از سوی نوردکاران

بایستی خاطر نشان ساخت که کنسل شدن مکرر عرضه های بورس کالا به دلایلی از قبیل آماده نبودن بستر بورس برای انجام معاملات و آماده نبودن تقاضاها بوده است اما این دسته از نوردکاران در هر مورد از عرضه ها در موعد مقرر حضور داشته اند و عرضه های خود را انجام داده اند و با پیگیری های شدید از سوی مسئولین ذیربط و با توجه به این که آمار و ارقام خرید آنها به صورت شفاف ثبت شده نهایتا برای آنها راه گریزی از قانون وجود ندارد؛ اما قضاوت ناعادلانه ای است که آنها را رانت خوار معرفی نماییم زیرا این گروه به پرداخت مابه التفاوت ملزم شده اند و در هر حال نمی توانند در برابر توجه عمومی و فشارهای مسئولین شانه خالی کنند و قصر در بروند؛ زیرا راه گریزی برای آنها وجود نخواهد داشت؛ اما قضاوت های ناعادلانه و زود هنگام نیز به حق نبوده و برای اجرای صحیح این روند بایستی زمان کافی داده شود.
البته نبایستی فراموش کرد که وعده و وعیدهای فروانی طی ماه های اخیر راجع به توزیع میلگرد ۳ هزار تومانی نیز به مردم داده شده بود که آن هم تاکنون اجرایی نشده است.

نکات مغفول مانده در نامه معاون وزارت صمت به مدیر عامل بورس کالا

در حالی که قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت صمت برداشته شد و سقف رقابت ها برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا آزاد گردید، امید آن می رود تا قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی روند نزولی را آغاز نماید و بازار فولاد مجددا رنگ آرامش را به خود ببیند.
قیمت گذاری دستوری در بورس کالا علاوه بر ایجاد رانت، سبب کاهش عرضه در بورس کالا نیز می گردید و همین کمبود عرضه سبب ایجاد تقاضاهای هیجانی در بازار فولاد و تشنه شدن متقاضیان می شد.
در این وضعیت دلالان از وضعیت پیش امده نهایت سواستفاده را می نمودند و قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد ظفر بناب را تا سقف آن افزایش می دادند.
از سوی دیگر نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی به مدیر عامل بورس کالا در خود نکات حائز اهمیتی داشت که در بین سایر نکات تاکنون مغفول باقی مانده است.
در این نامه نوشته شده که فولاد سازان از ابتدای مردادماه سال جاری موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده با قیمت کشف شده روز می باشند؛ زیرا خریداران محصولات فولادی از این تاریخ به بعد موظف به عودت ۷۵ درصد از محصولات نهایی خود به بورس کالا میباشند زیرا امکان فروش این محصولات در قیمتی بالاتر از زمان کنترل وجود خواهد داشت.
نکته نهفته در این نامه چنین می باشد که اگر نوردکاران پروفیل، ورق را از بورس به قیمت تعزیراتی خرید نمایند، موظفند تا ۷۵ درصد از پروفیل تولیدی خود را در بورس کالا به فروش برسانند. این روند سبب خواهد شد تا شاهدی بر وارد شدن ورق خریداری شده در پروسه تولید وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید