قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت امروز میلگرد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بنابReviewed by Admin on Sep 16Rating:
۴.۴ (۸۸%) ۵ تعداد رای ها

بررسی تاثیرلغو دستورالعمل تنظیم بازار بر روی قیمت میلگرد ظفر بناب

طی روزهای اخیر خبر لغو دستورالعمل تنظیم بازار داغ بوده و به دنبال آن امید به بهبود قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب امروز در بازار فولاد بیشتر خواهد شد.از روز انتشار خبر این دستورالعمل تا حذف آن عقاید ضد و نقیضی راجع به این مصوبه وجود داشته است و هر گروهی بر اساس منافع خود یا از آن حمایت کرده و سنگ آن را به سینه می کوبیدند و یا برای ادامه آن سنگ اندازی می نمودند و مدام آن را مورد هجوم قرار می دادند.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۲۸۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۷۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۶۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۵۱۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۴۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۲۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۳۸۰
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۲۹۰
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۱۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۴۷۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۳۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۳۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۲۱۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

اما در این میان انچه که به وضوح در بین نتایج اخذ شده از این مصوبه طی ماه های اخیر مشاهده گردید، ایجاد فضای دوگانه قیمت و رانت ناشی از ان بوده که سبب گردید رانت های نجومی وارد جیب دلالان بازار فولاد گردد و از سویی دیگر فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرف کننده نهایی آورده شد.در هر حال بایستی این تصمیم دولت را به فال نیک گرفت وبه بازگشت آرامش و ثبات به بازار فولاد و بهبود قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب به روز امیدوار بود.

در این میان با کوتاه شدن دست دلالان از سودهای نجومی ناشی از رانت، میزان تقاضای کاذب در بازار فولاد کاهش خواهد یافت و از سویی دیگر در عرضه های آتی بورس نیز شاهد هجمه تولیدکننده نماها نخواهیم بود و با ادامه این روند هیجانات در بازار فولاد فروکش خواهد نمود و ثبات به آن باز خواهد گشت.
متولیان اصلی زنجیره توزیع محصولات فولادی مجددا از متقاضیان بورس کالا خواهند بود و دیگر خبری از اجاره کدهای بورسی برای استفاده از رانت های نجومی میان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر محصولات فولادی بین بورس کالا و بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در این میان با حذف این دستور العمل نقدینگی سرگردان در بازار راه خود را به سمت بازار مولد بورس اوراق بهادار خواهد یافت و از این طریق بخش صنعت و تولید کشور با نهایت قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

بررسی مزایای آزاد شدن قیمت میلگرد ظفر بناب در بازار فولاد

در اینجا مزایای آزاد شدن قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از جمله مزایای آزاد سازی قیمت ها می توان به افزایش عرضه در بورس کالا و افزایش حجم فروش شرکت ها اشاره نمود.
از سویی دیگر این روند سبب کاهش تقاضاهای هیجانی و عطش بازار فولاد شده و باعث کاهش قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی خواهد گردید. این شرایط در بازار فولاد سبب می شود تا برخی خریداران که تمایلی به خرید در قیمت های بالا را نداشته اند وارد بازار شوند و این به معنای ایجاد رونق در سطح بازار و فروش بیشتر خواهد بود.
مهمتر اینکه دلالان نیزاز عرصه ی معاملات بورس کالا حذف خواهند شد و این به معنای حضور بیشتر تولید کنندگان در بورس و استفاده آنها از این فرصت برای تولید بیشتر در بازار فولاد خواهد بود.
نسخه پیچیده شده برای بازار فولاد می تواند کمک موثری به دولت برای کنترل قیمت ارز باشد.
به عنوان مثال اگر دولت می خواهد تا نرخ ارز را کنترل نماید بایستی از ایجاد قیمت دستوری برای دلار پرهیز نماید. همانگونه که می دانید عامل رشد قیمت در بازار ارز طرح سامانه نیما و تصمیمات اشتباه دولت در این زمینه بوده که سبب شد تا بازار شاهد کمبود عرضه گردیده و دلالان از این شرایط به نفع خود سواستفاده کرده و قیمت دلار را مدام به صورت دیوانه وار افزایش دادند.
بررسی پیشنهاد حذف سامانه نیما برای کنترل نرخ ارز در بازار
به همین دلیل به دولت پیشنهاد می شود تا این سامانه را نیز مانند دستورالعمل تنظیم بازار حذف نماید تا بیش از این بازارشاهد عطش و تقاضای کاذب نباشد و آرامش مجددا بر کشور و بازارهای آن حکفرما گردد.
همانگونه که در طول این مدت نیز شاهد بوده ایم شرکت ها با هزار و یک جور بهانه پای خود را از عرضه دلار صادراتی به سامانه نیما پس کشیده اند زیرا دستوری بودن در نهایت نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.
با حذف این سامانه شاید در ابتدای امر شرکتها با وجود فروش ارز صادراتی در بازارآزاد سود زیادی به جیب بزنند اما با ورود ارز صادراتی به بازار، آرام آرام قیمت ها به تعادل خواهند رسید. این یعنی هم به شرکت ها کمک می شود و هم به عموم مردم. البته نبایستی انتظار داشت که قیمت دلار در این وضعیت به زیر ۸ هزار تومان برسد.
اگر هدف دولت تحت شرایط کنونی کنترل بازار ارز باشد، می تواند با حذف این سامانه به این نتیجه برسد.
از سویی دیگر خبرها حاکی از آن است که با وجود لغو قیمت گذاری دستوری و پیش بینی کاهش قیمت ها، برخلاف تصور همگان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی همچنان روند صعودی را در پیش گرفته است.

میلگرد کارخانه ظفر بناب
روایت های ضد و نقیض از سوی دولتمردان به بازار فولاد طی چند ماهه اخیر

بعد از گذشت نزدیک به شصت روز از دستورالعمل پر حرف و حدیث تنظیم بازار از سوی وزارت صمت به بورس کالا در جهت دستوری نمودن قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب امروز و با وجود ان که این دستورالعمل به دنبال کاهش قیمت ها در بازار فولاد و حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی بود، اما همانگونه که شاهد آن بودیم نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه همانگونه که شاهد آن بودیم در مقاطعی قیمت ها جهش انچنانی داشتند و علاوه بر آن بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول فولادی با نصف قیمت در بازار بورس طی این مدت به فروش رسید و تنها عایدی دستورالعمل مذکور ایجاد رانت از فروش کلان این محصولات در بازار سیاه بوده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی، سکه های پی فروش شده و دستورالعمل تنظیم بازار همگی محکوم به شکست شدند و در نهایت وزارت صمت به آزاد سازی قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی تن در داد.
در این بین وزارت صمت تا دو ماه پیش با اصرار زیاد بر این دستورالعمل سبب شد تا سرمایه بیت المال با دلار ۴۲۰۰ تومانی بصورت رانت در جیب عده ای دلال برود، اما اکنون با حذف این دستورالعمل وعده کاهش قیمت محصولات فولادی را به مردم می دهد در طی این دو ماه این همه تناقض و تغییر ۱۸۰ درجه ای در رفتار و گفتار چه معنی می دهد؟
هرچند باز هم امیدواریم هر چه پیش اید برای بازار فولاد خیر باشد و سبب کاهش قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگردظفر بناب گردد.

کاهش قیمت دلار به دنبال حذف دستورالعمل تنظیم بازار فولاد

با حذف قیمت های دستوری از هفته گذشته در بازار فولاد، قیمت دلار که به صورت افسار گسیخته ای در حال افزایش بود، روند کاهشی را در پیش گرفت و در این میان شاخص بورس تهران با حمایت از نمادهای فولادی از مرز ۱۴۸ هزار عبور نمود.
در این میان با وجود آن که برخی کانال ها و رسانه های وابسته به جریانات خاص طی هفته گذشته با القاء ایجاد روند افزایشی در بازار فولاد، درصدد ممانعت و جلوگیری از حذف دستور العمل تنظیم بازار بودند، اما همانگونه که مشاهده شد قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ظفر بناب با روند صعودی ناچیزی در بخش میانی و انتهایی بازار آزاد بدون وجود التهاب همراه گردید.
در این میان عده ای نیز در برابر ایجاد اصلاحات بر روی این مصوبه مخالفت نموده و با فراری رو به جلو آن را محکوم به شکست نامیده اند.
با این وجود زمان کوتاهی نیاز خواهد بود تا روند حذف و ایجاد اصلاحیه بر روی دستورالعمل تنظیم بازار به عنوان روشی مفید برای بهبود بازار فولاد پذیرفته شود و این تصمیم در نهایت به نفع بازار فولاد خواهد بود.
این تجربه در مورد برداشته شدن سقف رقابت مس نیز وجود داشته و همانگونه که در عرضه بورس مس در دو روزه اخیر نیز شاهد بودیم، با برداشته شدن سقف رقابت در بورس مس، سطح تقاضا تنها ۳ هزار تن تقاضا برای بورس اعلام گردید و صحنه بورس مس بدون رقابت پایان پذیرفت.

قضاوت ناعادلانه برای معرفی نوردکاران به عنوان رانت خوار امروز

در این میان با وجود اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار و با تصمیم هوشمندانه وزارت صمت جلوی هر گونه رانت بر تحویل گیرندگان شمش تعزیراتی بسته شده و آنها باید این تفاوت قیمت را به تولید کننده پرداخت نمایند.
هرچند برخی از این نوردکاران طی چند ماه گذشته نزدیک به ۴۰ هزار تن شمش را در محدوده ی قیمت ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان خریداری نمودند و در همان زمان قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی حتی به مرز ۵۰۰۰ تومان نیز رسید و از این طریق آنها از توانستند سودهای نجومی را به جیب بزنند.
امید آن می رود تا با وجود این اصلاحیه در آینده ای نزدیک شاهد ایجاد ثبات در بازار فولاد و بهبود قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر محصولات فولادی باشیم.
اما نباید از حق گذشت و نبایستی خریداران ۱۸۵ هزار تن شمش را مغرضانه رانت خوار معرفی نمود. این قضاوت زود هنگام و ناعادلانه بود و هنوز زمان برای عرضه های آن ها نیاز است.
در حالی که طی عرضه های اخیر بورس منتظر توزیع محصولات نهایی این نوردکاران با نرخ تعزیراتی بوده ایم، اما همانگونه که دیده شد عرضه های بورس طی روزهای اخیر به طور پی در پی کنسل شد و فرصتی برای عرضه این دسته از نوردکاران باوجود پیگیریهای زیاد و تعیین تکلیف خریدهای انها ایجاد نگردید.
البته در این میان به دلیل آنکه برخی از این نوردکاران سبدهای عرضه خود را با محصولات کم تقاضا و مهندسی شده عرضه نموده بودند با اعتراضات زیادی مواجه شدند که در صورت عدم پیگیری برای مطالبات از این نوردکاران باز هم احتمال ایجاد رانت در عرضه های اخیر به شدت زیاد بود.

کنسل شدن عرضه های مکرر بورس دلیل عدم توزیع از سوی نوردکاران

بایستی خاطر نشان ساخت که کنسل شدن مکرر عرضه های بورس کالا به دلایلی از قبیل آماده نبودن بستر بورس برای انجام معاملات و آماده نبودن تقاضاها بوده است اما این دسته از نوردکاران در هر مورد از عرضه ها در موعد مقرر حضور داشته اند و عرضه های خود را انجام داده اند و با پیگیری های شدید از سوی مسئولین ذیربط و با توجه به این که آمار و ارقام خرید آنها به صورت شفاف ثبت شده نهایتا برای آنها راه گریزی از قانون وجود ندارد؛ اما قضاوت ناعادلانه ای است که آنها را رانت خوار معرفی نماییم زیرا این گروه به پرداخت مابه التفاوت ملزم شده اند و در هر حال نمی توانند در برابر توجه عمومی و فشارهای مسئولین شانه خالی کنند و قصر در بروند؛ زیرا راه گریزی برای آنها وجود نخواهد داشت؛ اما قضاوت های ناعادلانه و زود هنگام نیز به حق نبوده و برای اجرای صحیح این روند بایستی زمان کافی داده شود.
البته نبایستی فراموش کرد که وعده و وعیدهای فروانی طی ماه های اخیر راجع به توزیع میلگرد ۳ هزار تومانی نیز به مردم داده شده بود که آن هم تاکنون اجرایی نشده است.

نکات مغفول مانده در نامه معاون وزارت صمت به مدیر عامل بورس کالا

در حالی که قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت صمت برداشته شد و سقف رقابت ها برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا آزاد گردید، امید آن می رود تا قیمت میلگرد ظفر بناب و سایر مبادی روند نزولی را آغاز نماید و بازار فولاد مجددا رنگ آرامش را به خود ببیند.
قیمت گذاری دستوری در بورس کالا علاوه بر ایجاد رانت، سبب کاهش عرضه در بورس کالا نیز می گردید و همین کمبود عرضه سبب ایجاد تقاضاهای هیجانی در بازار فولاد و تشنه شدن متقاضیان می شد.
در این وضعیت دلالان از وضعیت پیش امده نهایت سواستفاده را می نمودند و قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد ظفر بناب را تا سقف آن افزایش می دادند.
از سوی دیگر نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی به مدیر عامل بورس کالا در خود نکات حائز اهمیتی داشت که در بین سایر نکات تاکنون مغفول باقی مانده است.
در این نامه نوشته شده که فولاد سازان از ابتدای مردادماه سال جاری موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده با قیمت کشف شده روز می باشند؛ زیرا خریداران محصولات فولادی از این تاریخ به بعد موظف به عودت ۷۵ درصد از محصولات نهایی خود به بورس کالا میباشند زیرا امکان فروش این محصولات در قیمتی بالاتر از زمان کنترل وجود خواهد داشت.
نکته نهفته در این نامه چنین می باشد که اگر نوردکاران پروفیل، ورق را از بورس به قیمت تعزیراتی خرید نمایند، موظفند تا ۷۵ درصد از پروفیل تولیدی خود را در بورس کالا به فروش برسانند. این روند سبب خواهد شد تا شاهدی بر وارد شدن ورق خریداری شده در پروسه تولید وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید