خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس امروز

ارزیابی نموار قیمت میلگرد زاگرس از هفته گذشته تاکنون در بازار فولاد

به دنبال حذف دستور العمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن قیمت محصولات فولادی امید آن می رود تا آرامش به بازار فولاد بازگشته و مجددا قیمت روز میلگرد در بازار روند دارای تعادلی را دنبال کند. در اولین روز از هفته گذشته قیمت محصولات تولیدی کارخانه میلگرد زاگرس از مرز ۵۰۰۰ تومان گذشت و با قیمت ۵۰۲۰ تومان اعلام گردید. هفته گذشته پر از اتفاقات و جریانات سیاسی و نوسانات ارزی بود که تاثیرات بسیاری بر قیمت محصولات فولادی داشتند.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۶۷۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۵۲۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۴۳۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۵۸۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۸۵
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۴۳۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۳۸۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۵۵
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۷۰۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۶۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۴۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۸۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۶۳۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۵۸۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۰۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۰۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۵۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۶۵۰
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۵۵۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۰۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۴۳۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در روز یکشنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس همراه با کاهش قیمت دلار به ۴۸۷۰ تومان رسید و در اواسط هفته همراه با نوسانات ارزی مجددا روند صعودی به خود گرفت و در مبادی فروش به قیمت ۴۹۷۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. در اواخر هفته و همزمان با اعلام لغو دستورالعمل تنظیم بازار، قیمت این محصول روند باثباتی را در بازار فولاد طی نمود.

همزمان با عرضه بورس در شنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس ناگهان در فاز کاهشی قرار گرفت و با ۱۰۰ تومان کاهش، به قیمت ۴۸۷۰ تومان اعلام گردید. این روند با ثبات تاکنون ادامه داشته است. از نظر فعالان بازار روند کاهشی قیمت روز میلگرد زاگرس در مشهد از ابتدای هفته جاری تاکنون به دلیل تاثیر مثبت لغو دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس محصولات فولادی می باشد.

این شیب ملایم کاهشی قیمت محصولات فولادی در نتیجه وعده وعیدهای وزارت صمت برای ایجاد تغییرات اصولی و اصلاحات در مصوبه تنظیم بازار می باشد که با وجود عزم دولت در اجرایی کردن این تغییرات امید آن می رود تا آرامش مجددا به بازار فولاد بازگردد.

هرچند هنوز هم بسیاری از فعالان به ایجاد روند مثبت از سوی این تغییرات با دیده ی شک و تردید می نگرند، اما باز هم فرصت لازم است تا تاثیر این تغییرات را بر بازار فولاد مشاهده نماییم. فعلا هر گونه قضاوت مثبت یا منفی برای آن زود می باشد.

قیمت روز میل گرد زاگرس

انتظار برای عرضه های بورس، بازار آخر هفته گذشته را نیمه تعطیل نمود

پنج شنبه هفته گذشته بازار فولاد روز تقریبا راکد و خاموشی را سپری نمود. انگار که همه فعالان در انتظار عرضه های بورس حالت نیم خیز به خود گرفته و ترجیح می دادند که در آخرین روز هفته گذشته هیچ نوع سیگنال اعم از افزایشی یا کاهشی را از خود بروز ندهند. در این میان شنیده ها حاکی از آن است که برخی مبادی حتی در پنج شنبه هفته گذشته، قیمت پیشنهادی خود را به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

مطابق با اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار، از یک سو با برداشته شدن سقف رقابت برای عرضه های بورس کالا و از سوی دیگر با کاهش تعداد متقاضیان بورس در نتیجه روند سختگیرانه ثبت نام بورس در جهت شفاف سازی لیست خریدارن توسط سامانه بهین یاب، معاملات اخیر نقش تعیین کننده ای را بر جهت دهی بازار آتی فولاد خواهد داشت.

البته شایان ذکر است که ابهامات موجود در معاملات بورس کالا باز هم بر روی روند خرید اخیر بورس تاثیر زیادی داشته است. از جمله این ابهامات می توان به عدم تعیین تکلیف برای متقاضیان بورس که تاکنون سابقه خرید از این مرجع را نداشته اند، اشاره نمود. از سویی دیگر با وجود آزاد سازی سقف رقابت، حد و حدود این آزادی باز هم تعیین نگردید و این مسئله از نقاط ضعف این اصلاحیه به شمار می آمد.

بررسی ابهامات قبل و بعد از عرضه های بورس در روز شنبه هفته جاری

با وجود آنکه سبد محصولات فولادی در عرضه اخیر بورس کالا در حجم محدود بوده، اما تعیین قیمت پایه برای آن مشکل بود. به گونه ای که اگر می خواستند هر کدام از سبدهای عرضه شده را با قیمت های جداگانه و تحت سقف رقابتی متفاوت عرضه نمایند آشفتگی در کشف قیمت ها سبب ایجاد التهاب بیشتر در عرضه بورس می گردید؛ بنابراین در روند عرضه اخیر بورس وحدت رویه نسبی برای تعیین قیمت محصولات فولادی رعایت گردید.

همچنین یکی دیگر از ابهامات عرضه بورس، نیاز یا عدم نیاز به ارائه پروانه ساخت و مدارک فروش از سوی مصرف کننده در مورد عرضه های جدید بود که این مورد نیز تعیین نگردید و در هاله ای از ابهام قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به بخشنامه توزیع مویرگی راجع به تعیین قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد با نرخ پیشنهادی از سوی معتمدین، این ابهام وجود داشت که آیا قیمت های ارائه شده در بورس کالا، بایستی مطابق با قیمت های توزیع مویرگی باشند یا با آن تفاوت داشته باشند.

البته اگر قیمت های ارائه شده در بورس کالا نسبت به قیمت های توزیع مویرگی در سطحی بالاتر قرار میگرفت، در این صورت خریداران بورس دچار مشکلات زیادی می شدند. تمامی موارد ذکر شده ابهامات موجود در عرضه های اخیر بورس می باشد که فروش های آن را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

پرداخت مابه تفاوت محصولات عرضه شده در بورس تا موعد تحویل آنها

عرضه های بورس از سوی فولاد مبارکه مانند عرضه های قبلی آن تحویل در مهر ماه بود. از سویی دیگر این واحد تولیدی امکان ثبت ضخامت های پایین پر متقاضی با توافق بر سر اخذ هزینه اضافی از سوی مشتری را بوجود آورده بود. با توجه به این که سقف رقابت برای عرضه های بورس از سوی وزارت صمت آزاد گردید، متقاضیان می توانستند بر اساس فرمول در نظر گرفته شده میانگین ۹۵، ۹۶ خرید خود را انجام دهند.

بر اساس دستور العمل وزارت صمت سقف رقابت برای این دو المان باز بوده و همانند عرضه های گذشته در بورس کالا معاملات به صورت کاملا نقدی و به دور از فروش اعتبار انجام گردید. در عرضه اخیر بورس کالا سبد های ارائه شده شامل محصولات گرم بود و ورق سرد و سایر محصولات اینچنینی برای عرضه به صنایع فرودستی وجود نداشت.

برای همخوانی قیمت های فعلی بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت این محصولات برای تحویل یک ماه بعد، با در نظرگرفتن نوسانات در ماه بعد و ارتقاء آن به قیمت ۴۴۰۰ تومان، مابه تفاوت موجود جبران گردید. در این حالت قیمت شمش ۳۸۵۰ تومانی در موعد تحویل یک ماهه آن به کانال ۴ هزار تومان خواهد رسید.

بررسی عرضه ی اخیر بورس محصولات فولادی از سوی مبادی مختلف

در عرضه بورس روز شنبه، کارخانه ذوب آهن اصفهان سبد محصولات خود را که شامل ۳۰ هزار و ۱۴ کیلوگرم با قیمت پایه ۳۰۵۳۵ ریال و ۲۰ هزار و ۲۰ کیلوگرم میلگرد با قیمت پایه ۲۷۰۹۵ ریال بود عرضه نمود. بر اساس این سطح عرضه و با توجه به باز بودن سقف رقابت برای بورس کالا، تیرآهن با بیش از ۳۰ درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و سقف رقابت برای میلگرد این کارخانه تا رقم ۴۲ درصد اعلام گردید.

سبد عرضه شده از سوی فولاد مبارکه اصفهان شامل ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم از نوع B با قیمت پایه ۲۸۳۲۶ ریال و ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم C با قیمت پایه ۲۸۱۹۵ ریال بود. سقف رقابت برای ورق گرم B این کارخانه تا بیش ار ۳۸ درصد ثبت شد و برای ورق گرم C تا بیش از ۲۴ درصد رقابت در معاملات وجود داشت.

در این عرضه فولاد خوزستان ۵ هزار تن شمش با قیمت ۲۳۹۷۳ ریال را با سقف رقابت ۴۳ درصدی مورد معامله قرار داد. تیرآهن این کارخانه تا سقف ۳۰ درصد مورد معامله قرار گرفت. همچنین به دلیل افزایش عرضه از سوی کارخانه اروند کاوه قیمت میلگرد از روی تابلوی بورس کالا حذف گردید.

در این میان قیمت میلگرد زاگرس در بورس به دلیل آزاد شدن سقف رقابت ها تا حدود ۳۰ درصد نسبت به قیمت پایه افزایش داشت.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

برابری شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی

با توجه به آنکه شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی تقریبا یکسان است، پس می توان تصور نمود که افزایش قیمت محصولات فولادی در بلند مدت و در بازار داخلی منطقی نبوده و توجیه پذیر نمی باشد. نرخ این محصول در بازار جهانی به میزان ۴۱۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. قیمت مورد معامله برای محصولات فولاد زاگرس چهارمحال خارج از بورس به میزان ۴۲۴۰۰ ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ۴۶۲۰۰ ریال خواهد رسید.

حفظ قیمت میلگرد زاگرس و سایر مبادی در این رنج قیمتی برای فولادسازان داخلی در مقایسه با نرخ های صادراتی و با توجه به لزوم ارز و نرخ تسعیر ارز وارداتی در بازار داخلی به عنوان یک توفیق بسیار بزرگ محسوب می شود.

در حالی که عرضه های بورس همچنان با ابهامات زیادی روبرو می باشد و مشخص ننموده که آیا مصرف کنندگان میتوانند مایحتاج خود را مستقیما از بورس بدون واسطه تهیه نمایند یا خیر، این روند سبب ایجاد نوعی رکود بر بازار فولاد گشته و سطح متقاضیان بورس کالا به همین دلیل به میزان زیادی افت داشته است.

بررسی دلایل ریزش زیاد متقاضیان عرضه اخیر بورس محصولات فولادی

متاسفانه دولت طی ماه های گذشته تاکنون با ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و ضد و نقیض باعث ایجاد سردرگمی و ابهام برای متقاضیان و فعالان بازار گردیده است و نه فروشنده و نه خریدار تکلیف خود را در انجام معاملات در بازار بورس نمیدانند.

این روند به همراه فشارهای بسیار زیاد از سوی اداره بازرسی تعزیرات سبب گردید تا بسیاری از فعالان و متقاضیان عرضه بورس کالا با وجود آن که بعد از کنسل شدن مکرر عرضه ها امید به خرید مایحتاج خود را داشتند، اما از حضو ر در این عرصه نیز صرفه نظر نموده و به همین دلیل شاهد افت تقاضا و به دنبال آن عرضه محدود در بورس کالا بوده ایم.

این که بگوییم تحت شرایط حاضر در بازار فولاد، قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات نا معلوم هستند و در بلاتکلیفی ناشی از دستورات ضد و نقیض به سر می برند کم بیراه نگفته ایم. البته طی هفته جاری و با وجود تعطیلات پیش رو برای ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان بازار فولاد تا آخر هفته همچنان بین زمین و هوا خواهد ماند و تکلیف دقیقی برای ایجاد روند با ثبات در تعیین قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات فولادی تا اواخر این هفته وجود نخواهد داشت.

امید آن می رود تا با ورد به هفته آتی بازار فولاد بتواند ابهامات موجود را پاسخ دهد و به یک روند متعادل در قیمت گذاری محصولات رسیده و آرامش مجددا در آن حکمفرما گردد.

کیفیت میلگرد زاگرس

پیش بینی ایجاد رکود بر بازار مسکن با ورود به فصل سرد

بر اساس آمار منتشر شده، قیمت روز مسکن برای یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در بخش مرکزی تهران، به میزان ۱ میلیارد تومان برآورد شده که این نشان از هدایت نسبی تورم به سمت بازار مسکن طی ماه های اخیر می باشد. در حالی که نقدینگی های سرگردان از بازار سکه و دلار به بازار مسکن روانه شده اند، اما پیش بینی می شود تا رسیدن به ایام پایانی فصل تابستان، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن مجددا رکود ایجاد گردد.

از نظر فعالان بازار یکی از دلایل مهم در افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن طی ماه های اخیر، افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد زاگرس بوده است. ادامه این روند سبب خواهد شد تا مردم در انتظار عقب نشینی قیمت مسکن مجددا در لاک خود فرو رفته و مجددا نقدینگی در بازار سرگردان شود.

البته اگر مسئولین بتوانند نقدینگی سرگردان را به حوزه مثبت و پر بازده اوراق بهادار هدایت نمایند این روند سبب بهبود چرخه تولیدخواهد شد و از تورم ناشی از هجوم نقدینگی به بازار فولاد هم جلوگیری بعمل خواهد امد. امید آن می رود تا با درایت دولت و ایستادگی بر روی تصمیمات خود راجع به تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل تنظیم بازار و آزاد نمودن سقف رقابت ها در بورس کالا و پاسخگویی به ابهامات زیاد در این زمینه آرامش رفته مجددا به بازار بازگردد.

تماس بگیرید