دفتر فروش     35155-031

قیمت میلگرد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس امروز

ارزیابی نموار قیمت میلگرد زاگرس از هفته گذشته تاکنون در بازار فولاد

به دنبال حذف دستور العمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن قیمت محصولات فولادی امید آن می رود تا آرامش به بازار فولاد بازگشته و مجددا قیمت روز میلگرد در بازار روند دارای تعادلی را دنبال کند. در اولین روز از هفته گذشته قیمت محصولات تولیدی کارخانه میلگرد زاگرس از مرز ۵۰۰۰ تومان گذشت و با قیمت ۵۰۲۰ تومان اعلام گردید. هفته گذشته پر از اتفاقات و جریانات سیاسی و نوسانات ارزی بود که تاثیرات بسیاری بر قیمت محصولات فولادی داشتند.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۲۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۷۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۲۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۷۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۷۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۷۱۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۷۱۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۶۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۶۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۶۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۶۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۶۶۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۷۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۷۰
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۹۲۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۸۷۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۲۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۱۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۷۹۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۲۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۶۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۶۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۵۰۸۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۹۸۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۸۳۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۸۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۸۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۸۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۸۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۷۸۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۸۳۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۸۳۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۹۰۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۵۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۸۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۷۸۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در روز یکشنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس همراه با کاهش قیمت دلار به ۴۸۷۰ تومان رسید و در اواسط هفته همراه با نوسانات ارزی مجددا روند صعودی به خود گرفت و در مبادی فروش به قیمت ۴۹۷۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. در اواخر هفته و همزمان با اعلام لغو دستورالعمل تنظیم بازار، قیمت این محصول روند باثباتی را در بازار فولاد طی نمود.

همزمان با عرضه بورس در شنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس ناگهان در فاز کاهشی قرار گرفت و با ۱۰۰ تومان کاهش، به قیمت ۴۸۷۰ تومان اعلام گردید. این روند با ثبات تاکنون ادامه داشته است. از نظر فعالان بازار روند کاهشی قیمت روز میلگرد زاگرس در مشهد از ابتدای هفته جاری تاکنون به دلیل تاثیر مثبت لغو دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس محصولات فولادی می باشد.

این شیب ملایم کاهشی قیمت محصولات فولادی در نتیجه وعده وعیدهای وزارت صمت برای ایجاد تغییرات اصولی و اصلاحات در مصوبه تنظیم بازار می باشد که با وجود عزم دولت در اجرایی کردن این تغییرات امید آن می رود تا آرامش مجددا به بازار فولاد بازگردد.

هرچند هنوز هم بسیاری از فعالان به ایجاد روند مثبت از سوی این تغییرات با دیده ی شک و تردید می نگرند، اما باز هم فرصت لازم است تا تاثیر این تغییرات را بر بازار فولاد مشاهده نماییم. فعلا هر گونه قضاوت مثبت یا منفی برای آن زود می باشد.

قیمت روز میل گرد زاگرس

انتظار برای عرضه های بورس، بازار آخر هفته گذشته را نیمه تعطیل نمود

پنج شنبه هفته گذشته بازار فولاد روز تقریبا راکد و خاموشی را سپری نمود. انگار که همه فعالان در انتظار عرضه های بورس حالت نیم خیز به خود گرفته و ترجیح می دادند که در آخرین روز هفته گذشته هیچ نوع سیگنال اعم از افزایشی یا کاهشی را از خود بروز ندهند. در این میان شنیده ها حاکی از آن است که برخی مبادی حتی در پنج شنبه هفته گذشته، قیمت پیشنهادی خود را به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

مطابق با اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار، از یک سو با برداشته شدن سقف رقابت برای عرضه های بورس کالا و از سوی دیگر با کاهش تعداد متقاضیان بورس در نتیجه روند سختگیرانه ثبت نام بورس در جهت شفاف سازی لیست خریدارن توسط سامانه بهین یاب، معاملات اخیر نقش تعیین کننده ای را بر جهت دهی بازار آتی فولاد خواهد داشت.

البته شایان ذکر است که ابهامات موجود در معاملات بورس کالا باز هم بر روی روند خرید اخیر بورس تاثیر زیادی داشته است. از جمله این ابهامات می توان به عدم تعیین تکلیف برای متقاضیان بورس که تاکنون سابقه خرید از این مرجع را نداشته اند، اشاره نمود. از سویی دیگر با وجود آزاد سازی سقف رقابت، حد و حدود این آزادی باز هم تعیین نگردید و این مسئله از نقاط ضعف این اصلاحیه به شمار می آمد.

بررسی ابهامات قبل و بعد از عرضه های بورس در روز شنبه هفته جاری

با وجود آنکه سبد محصولات فولادی در عرضه اخیر بورس کالا در حجم محدود بوده، اما تعیین قیمت پایه برای آن مشکل بود. به گونه ای که اگر می خواستند هر کدام از سبدهای عرضه شده را با قیمت های جداگانه و تحت سقف رقابتی متفاوت عرضه نمایند آشفتگی در کشف قیمت ها سبب ایجاد التهاب بیشتر در عرضه بورس می گردید؛ بنابراین در روند عرضه اخیر بورس وحدت رویه نسبی برای تعیین قیمت محصولات فولادی رعایت گردید.

همچنین یکی دیگر از ابهامات عرضه بورس، نیاز یا عدم نیاز به ارائه پروانه ساخت و مدارک فروش از سوی مصرف کننده در مورد عرضه های جدید بود که این مورد نیز تعیین نگردید و در هاله ای از ابهام قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به بخشنامه توزیع مویرگی راجع به تعیین قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد با نرخ پیشنهادی از سوی معتمدین، این ابهام وجود داشت که آیا قیمت های ارائه شده در بورس کالا، بایستی مطابق با قیمت های توزیع مویرگی باشند یا با آن تفاوت داشته باشند.

البته اگر قیمت های ارائه شده در بورس کالا نسبت به قیمت های توزیع مویرگی در سطحی بالاتر قرار میگرفت، در این صورت خریداران بورس دچار مشکلات زیادی می شدند. تمامی موارد ذکر شده ابهامات موجود در عرضه های اخیر بورس می باشد که فروش های آن را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

پرداخت مابه تفاوت محصولات عرضه شده در بورس تا موعد تحویل آنها

عرضه های بورس از سوی فولاد مبارکه مانند عرضه های قبلی آن تحویل در مهر ماه بود. از سویی دیگر این واحد تولیدی امکان ثبت ضخامت های پایین پر متقاضی با توافق بر سر اخذ هزینه اضافی از سوی مشتری را بوجود آورده بود. با توجه به این که سقف رقابت برای عرضه های بورس از سوی وزارت صمت آزاد گردید، متقاضیان می توانستند بر اساس فرمول در نظر گرفته شده میانگین ۹۵، ۹۶ خرید خود را انجام دهند.

بر اساس دستور العمل وزارت صمت سقف رقابت برای این دو المان باز بوده و همانند عرضه های گذشته در بورس کالا معاملات به صورت کاملا نقدی و به دور از فروش اعتبار انجام گردید. در عرضه اخیر بورس کالا سبد های ارائه شده شامل محصولات گرم بود و ورق سرد و سایر محصولات اینچنینی برای عرضه به صنایع فرودستی وجود نداشت.

برای همخوانی قیمت های فعلی بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت این محصولات برای تحویل یک ماه بعد، با در نظرگرفتن نوسانات در ماه بعد و ارتقاء آن به قیمت ۴۴۰۰ تومان، مابه تفاوت موجود جبران گردید. در این حالت قیمت شمش ۳۸۵۰ تومانی در موعد تحویل یک ماهه آن به کانال ۴ هزار تومان خواهد رسید.

بررسی عرضه ی اخیر بورس محصولات فولادی از سوی مبادی مختلف

در عرضه بورس روز شنبه، کارخانه ذوب آهن اصفهان سبد محصولات خود را که شامل ۳۰ هزار و ۱۴ کیلوگرم با قیمت پایه ۳۰۵۳۵ ریال و ۲۰ هزار و ۲۰ کیلوگرم میلگرد با قیمت پایه ۲۷۰۹۵ ریال بود عرضه نمود. بر اساس این سطح عرضه و با توجه به باز بودن سقف رقابت برای بورس کالا، تیرآهن با بیش از ۳۰ درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و سقف رقابت برای میلگرد این کارخانه تا رقم ۴۲ درصد اعلام گردید.

سبد عرضه شده از سوی فولاد مبارکه اصفهان شامل ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم از نوع B با قیمت پایه ۲۸۳۲۶ ریال و ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم C با قیمت پایه ۲۸۱۹۵ ریال بود. سقف رقابت برای ورق گرم B این کارخانه تا بیش ار ۳۸ درصد ثبت شد و برای ورق گرم C تا بیش از ۲۴ درصد رقابت در معاملات وجود داشت.

در این عرضه فولاد خوزستان ۵ هزار تن شمش با قیمت ۲۳۹۷۳ ریال را با سقف رقابت ۴۳ درصدی مورد معامله قرار داد. تیرآهن این کارخانه تا سقف ۳۰ درصد مورد معامله قرار گرفت. همچنین به دلیل افزایش عرضه از سوی کارخانه اروند کاوه قیمت میلگرد از روی تابلوی بورس کالا حذف گردید.

در این میان قیمت میلگرد زاگرس در بورس به دلیل آزاد شدن سقف رقابت ها تا حدود ۳۰ درصد نسبت به قیمت پایه افزایش داشت.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

برابری شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی

با توجه به آنکه شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی تقریبا یکسان است، پس می توان تصور نمود که افزایش قیمت محصولات فولادی در بلند مدت و در بازار داخلی منطقی نبوده و توجیه پذیر نمی باشد. نرخ این محصول در بازار جهانی به میزان ۴۱۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. قیمت مورد معامله برای محصولات فولاد زاگرس چهارمحال خارج از بورس به میزان ۴۲۴۰۰ ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ۴۶۲۰۰ ریال خواهد رسید.

حفظ قیمت میلگرد زاگرس و سایر مبادی در این رنج قیمتی برای فولادسازان داخلی در مقایسه با نرخ های صادراتی و با توجه به لزوم ارز و نرخ تسعیر ارز وارداتی در بازار داخلی به عنوان یک توفیق بسیار بزرگ محسوب می شود.

در حالی که عرضه های بورس همچنان با ابهامات زیادی روبرو می باشد و مشخص ننموده که آیا مصرف کنندگان میتوانند مایحتاج خود را مستقیما از بورس بدون واسطه تهیه نمایند یا خیر، این روند سبب ایجاد نوعی رکود بر بازار فولاد گشته و سطح متقاضیان بورس کالا به همین دلیل به میزان زیادی افت داشته است.

بررسی دلایل ریزش زیاد متقاضیان عرضه اخیر بورس محصولات فولادی

متاسفانه دولت طی ماه های گذشته تاکنون با ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و ضد و نقیض باعث ایجاد سردرگمی و ابهام برای متقاضیان و فعالان بازار گردیده است و نه فروشنده و نه خریدار تکلیف خود را در انجام معاملات در بازار بورس نمیدانند.

این روند به همراه فشارهای بسیار زیاد از سوی اداره بازرسی تعزیرات سبب گردید تا بسیاری از فعالان و متقاضیان عرضه بورس کالا با وجود آن که بعد از کنسل شدن مکرر عرضه ها امید به خرید مایحتاج خود را داشتند، اما از حضو ر در این عرصه نیز صرفه نظر نموده و به همین دلیل شاهد افت تقاضا و به دنبال آن عرضه محدود در بورس کالا بوده ایم.

این که بگوییم تحت شرایط حاضر در بازار فولاد، قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات نا معلوم هستند و در بلاتکلیفی ناشی از دستورات ضد و نقیض به سر می برند کم بیراه نگفته ایم. البته طی هفته جاری و با وجود تعطیلات پیش رو برای ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان بازار فولاد تا آخر هفته همچنان بین زمین و هوا خواهد ماند و تکلیف دقیقی برای ایجاد روند با ثبات در تعیین قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات فولادی تا اواخر این هفته وجود نخواهد داشت.

امید آن می رود تا با ورد به هفته آتی بازار فولاد بتواند ابهامات موجود را پاسخ دهد و به یک روند متعادل در قیمت گذاری محصولات رسیده و آرامش مجددا در آن حکمفرما گردد.

کیفیت میلگرد زاگرس

پیش بینی ایجاد رکود بر بازار مسکن با ورود به فصل سرد

بر اساس آمار منتشر شده، قیمت روز مسکن برای یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در بخش مرکزی تهران، به میزان ۱ میلیارد تومان برآورد شده که این نشان از هدایت نسبی تورم به سمت بازار مسکن طی ماه های اخیر می باشد. در حالی که نقدینگی های سرگردان از بازار سکه و دلار به بازار مسکن روانه شده اند، اما پیش بینی می شود تا رسیدن به ایام پایانی فصل تابستان، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن مجددا رکود ایجاد گردد.

از نظر فعالان بازار یکی از دلایل مهم در افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن طی ماه های اخیر، افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد زاگرس بوده است. ادامه این روند سبب خواهد شد تا مردم در انتظار عقب نشینی قیمت مسکن مجددا در لاک خود فرو رفته و مجددا نقدینگی در بازار سرگردان شود.

البته اگر مسئولین بتوانند نقدینگی سرگردان را به حوزه مثبت و پر بازده اوراق بهادار هدایت نمایند این روند سبب بهبود چرخه تولیدخواهد شد و از تورم ناشی از هجوم نقدینگی به بازار فولاد هم جلوگیری بعمل خواهد امد. امید آن می رود تا با درایت دولت و ایستادگی بر روی تصمیمات خود راجع به تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل تنظیم بازار و آزاد نمودن سقف رقابت ها در بورس کالا و پاسخگویی به ابهامات زیاد در این زمینه آرامش رفته مجددا به بازار بازگردد.

تماس بگیرید