تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت میلگرد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس امروز

ارزیابی نموار قیمت میلگرد زاگرس از هفته گذشته تاکنون در بازار فولاد

به دنبال حذف دستور العمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن قیمت محصولات فولادی امید آن می رود تا آرامش به بازار فولاد بازگشته و مجددا قیمت روز میلگرد در بازار روند دارای تعادلی را دنبال کند. در اولین روز از هفته گذشته قیمت محصولات تولیدی کارخانه میلگرد زاگرس از مرز ۵۰۰۰ تومان گذشت و با قیمت ۵۰۲۰ تومان اعلام گردید. هفته گذشته پر از اتفاقات و جریانات سیاسی و نوسانات ارزی بود که تاثیرات بسیاری بر قیمت محصولات فولادی داشتند.

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۹۶۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۹۶۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۹۶۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۹۰۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۹۰۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۰۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۰۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۸۰۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۰۴۵
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۹۰۵
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۹۰۵
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۶۵
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۶۵
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۶۵
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۶۵
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۳۸۶۵
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۱۶۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۱۴۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۴۰۹۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۳۰۰
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۵۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۸۰۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۷۰۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۶۰۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۳۹۵۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۶۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۴۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۴۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۲۱۰
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۲۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۱۵۰
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۴۰۵۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۵۰
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم۳۹۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرمتماس بگیرید
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۳۹۲۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

در روز یکشنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس همراه با کاهش قیمت دلار به ۴۸۷۰ تومان رسید و در اواسط هفته همراه با نوسانات ارزی مجددا روند صعودی به خود گرفت و در مبادی فروش به قیمت ۴۹۷۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. در اواخر هفته و همزمان با اعلام لغو دستورالعمل تنظیم بازار، قیمت این محصول روند باثباتی را در بازار فولاد طی نمود.

همزمان با عرضه بورس در شنبه هفته گذشته قیمت میلگرد زاگرس ناگهان در فاز کاهشی قرار گرفت و با ۱۰۰ تومان کاهش، به قیمت ۴۸۷۰ تومان اعلام گردید. این روند با ثبات تاکنون ادامه داشته است. از نظر فعالان بازار روند کاهشی قیمت روز میلگرد زاگرس در مشهد از ابتدای هفته جاری تاکنون به دلیل تاثیر مثبت لغو دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و آزاد شدن سقف رقابت ها در بورس محصولات فولادی می باشد.

این شیب ملایم کاهشی قیمت محصولات فولادی در نتیجه وعده وعیدهای وزارت صمت برای ایجاد تغییرات اصولی و اصلاحات در مصوبه تنظیم بازار می باشد که با وجود عزم دولت در اجرایی کردن این تغییرات امید آن می رود تا آرامش مجددا به بازار فولاد بازگردد.

هرچند هنوز هم بسیاری از فعالان به ایجاد روند مثبت از سوی این تغییرات با دیده ی شک و تردید می نگرند، اما باز هم فرصت لازم است تا تاثیر این تغییرات را بر بازار فولاد مشاهده نماییم. فعلا هر گونه قضاوت مثبت یا منفی برای آن زود می باشد.

قیمت روز میل گرد زاگرس

انتظار برای عرضه های بورس، بازار آخر هفته گذشته را نیمه تعطیل نمود

پنج شنبه هفته گذشته بازار فولاد روز تقریبا راکد و خاموشی را سپری نمود. انگار که همه فعالان در انتظار عرضه های بورس حالت نیم خیز به خود گرفته و ترجیح می دادند که در آخرین روز هفته گذشته هیچ نوع سیگنال اعم از افزایشی یا کاهشی را از خود بروز ندهند. در این میان شنیده ها حاکی از آن است که برخی مبادی حتی در پنج شنبه هفته گذشته، قیمت پیشنهادی خود را به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

مطابق با اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار، از یک سو با برداشته شدن سقف رقابت برای عرضه های بورس کالا و از سوی دیگر با کاهش تعداد متقاضیان بورس در نتیجه روند سختگیرانه ثبت نام بورس در جهت شفاف سازی لیست خریدارن توسط سامانه بهین یاب، معاملات اخیر نقش تعیین کننده ای را بر جهت دهی بازار آتی فولاد خواهد داشت.

البته شایان ذکر است که ابهامات موجود در معاملات بورس کالا باز هم بر روی روند خرید اخیر بورس تاثیر زیادی داشته است. از جمله این ابهامات می توان به عدم تعیین تکلیف برای متقاضیان بورس که تاکنون سابقه خرید از این مرجع را نداشته اند، اشاره نمود. از سویی دیگر با وجود آزاد سازی سقف رقابت، حد و حدود این آزادی باز هم تعیین نگردید و این مسئله از نقاط ضعف این اصلاحیه به شمار می آمد.

بررسی ابهامات قبل و بعد از عرضه های بورس در روز شنبه هفته جاری

با وجود آنکه سبد محصولات فولادی در عرضه اخیر بورس کالا در حجم محدود بوده، اما تعیین قیمت پایه برای آن مشکل بود. به گونه ای که اگر می خواستند هر کدام از سبدهای عرضه شده را با قیمت های جداگانه و تحت سقف رقابتی متفاوت عرضه نمایند آشفتگی در کشف قیمت ها سبب ایجاد التهاب بیشتر در عرضه بورس می گردید؛ بنابراین در روند عرضه اخیر بورس وحدت رویه نسبی برای تعیین قیمت محصولات فولادی رعایت گردید.

همچنین یکی دیگر از ابهامات عرضه بورس، نیاز یا عدم نیاز به ارائه پروانه ساخت و مدارک فروش از سوی مصرف کننده در مورد عرضه های جدید بود که این مورد نیز تعیین نگردید و در هاله ای از ابهام قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به بخشنامه توزیع مویرگی راجع به تعیین قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد با نرخ پیشنهادی از سوی معتمدین، این ابهام وجود داشت که آیا قیمت های ارائه شده در بورس کالا، بایستی مطابق با قیمت های توزیع مویرگی باشند یا با آن تفاوت داشته باشند.

البته اگر قیمت های ارائه شده در بورس کالا نسبت به قیمت های توزیع مویرگی در سطحی بالاتر قرار میگرفت، در این صورت خریداران بورس دچار مشکلات زیادی می شدند. تمامی موارد ذکر شده ابهامات موجود در عرضه های اخیر بورس می باشد که فروش های آن را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

پرداخت مابه تفاوت محصولات عرضه شده در بورس تا موعد تحویل آنها

عرضه های بورس از سوی فولاد مبارکه مانند عرضه های قبلی آن تحویل در مهر ماه بود. از سویی دیگر این واحد تولیدی امکان ثبت ضخامت های پایین پر متقاضی با توافق بر سر اخذ هزینه اضافی از سوی مشتری را بوجود آورده بود. با توجه به این که سقف رقابت برای عرضه های بورس از سوی وزارت صمت آزاد گردید، متقاضیان می توانستند بر اساس فرمول در نظر گرفته شده میانگین ۹۵، ۹۶ خرید خود را انجام دهند.

بر اساس دستور العمل وزارت صمت سقف رقابت برای این دو المان باز بوده و همانند عرضه های گذشته در بورس کالا معاملات به صورت کاملا نقدی و به دور از فروش اعتبار انجام گردید. در عرضه اخیر بورس کالا سبد های ارائه شده شامل محصولات گرم بود و ورق سرد و سایر محصولات اینچنینی برای عرضه به صنایع فرودستی وجود نداشت.

برای همخوانی قیمت های فعلی بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت این محصولات برای تحویل یک ماه بعد، با در نظرگرفتن نوسانات در ماه بعد و ارتقاء آن به قیمت ۴۴۰۰ تومان، مابه تفاوت موجود جبران گردید. در این حالت قیمت شمش ۳۸۵۰ تومانی در موعد تحویل یک ماهه آن به کانال ۴ هزار تومان خواهد رسید.

بررسی عرضه ی اخیر بورس محصولات فولادی از سوی مبادی مختلف

در عرضه بورس روز شنبه، کارخانه ذوب آهن اصفهان سبد محصولات خود را که شامل ۳۰ هزار و ۱۴ کیلوگرم با قیمت پایه ۳۰۵۳۵ ریال و ۲۰ هزار و ۲۰ کیلوگرم میلگرد با قیمت پایه ۲۷۰۹۵ ریال بود عرضه نمود. بر اساس این سطح عرضه و با توجه به باز بودن سقف رقابت برای بورس کالا، تیرآهن با بیش از ۳۰ درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و سقف رقابت برای میلگرد این کارخانه تا رقم ۴۲ درصد اعلام گردید.

سبد عرضه شده از سوی فولاد مبارکه اصفهان شامل ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم از نوع B با قیمت پایه ۲۸۳۲۶ ریال و ۱۱ هزار کیلوگرم ورق گرم C با قیمت پایه ۲۸۱۹۵ ریال بود. سقف رقابت برای ورق گرم B این کارخانه تا بیش ار ۳۸ درصد ثبت شد و برای ورق گرم C تا بیش از ۲۴ درصد رقابت در معاملات وجود داشت.

در این عرضه فولاد خوزستان ۵ هزار تن شمش با قیمت ۲۳۹۷۳ ریال را با سقف رقابت ۴۳ درصدی مورد معامله قرار داد. تیرآهن این کارخانه تا سقف ۳۰ درصد مورد معامله قرار گرفت. همچنین به دلیل افزایش عرضه از سوی کارخانه اروند کاوه قیمت میلگرد از روی تابلوی بورس کالا حذف گردید.

در این میان قیمت میلگرد زاگرس در بورس به دلیل آزاد شدن سقف رقابت ها تا حدود ۳۰ درصد نسبت به قیمت پایه افزایش داشت.

قیمت میلگرد زاگرس امروز

برابری شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی

با توجه به آنکه شاخص قیمت میلگرد زاگرس در بازار داخلی و جهانی تقریبا یکسان است، پس می توان تصور نمود که افزایش قیمت محصولات فولادی در بلند مدت و در بازار داخلی منطقی نبوده و توجیه پذیر نمی باشد. نرخ این محصول در بازار جهانی به میزان ۴۱۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. قیمت مورد معامله برای محصولات فولاد زاگرس چهارمحال خارج از بورس به میزان ۴۲۴۰۰ ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ۴۶۲۰۰ ریال خواهد رسید.

حفظ قیمت میلگرد زاگرس و سایر مبادی در این رنج قیمتی برای فولادسازان داخلی در مقایسه با نرخ های صادراتی و با توجه به لزوم ارز و نرخ تسعیر ارز وارداتی در بازار داخلی به عنوان یک توفیق بسیار بزرگ محسوب می شود.

در حالی که عرضه های بورس همچنان با ابهامات زیادی روبرو می باشد و مشخص ننموده که آیا مصرف کنندگان میتوانند مایحتاج خود را مستقیما از بورس بدون واسطه تهیه نمایند یا خیر، این روند سبب ایجاد نوعی رکود بر بازار فولاد گشته و سطح متقاضیان بورس کالا به همین دلیل به میزان زیادی افت داشته است.

بررسی دلایل ریزش زیاد متقاضیان عرضه اخیر بورس محصولات فولادی

متاسفانه دولت طی ماه های گذشته تاکنون با ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و ضد و نقیض باعث ایجاد سردرگمی و ابهام برای متقاضیان و فعالان بازار گردیده است و نه فروشنده و نه خریدار تکلیف خود را در انجام معاملات در بازار بورس نمیدانند.

این روند به همراه فشارهای بسیار زیاد از سوی اداره بازرسی تعزیرات سبب گردید تا بسیاری از فعالان و متقاضیان عرضه بورس کالا با وجود آن که بعد از کنسل شدن مکرر عرضه ها امید به خرید مایحتاج خود را داشتند، اما از حضو ر در این عرصه نیز صرفه نظر نموده و به همین دلیل شاهد افت تقاضا و به دنبال آن عرضه محدود در بورس کالا بوده ایم.

این که بگوییم تحت شرایط حاضر در بازار فولاد، قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات نا معلوم هستند و در بلاتکلیفی ناشی از دستورات ضد و نقیض به سر می برند کم بیراه نگفته ایم. البته طی هفته جاری و با وجود تعطیلات پیش رو برای ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان بازار فولاد تا آخر هفته همچنان بین زمین و هوا خواهد ماند و تکلیف دقیقی برای ایجاد روند با ثبات در تعیین قیمت میلگرد زاگرس و سایر محصولات فولادی تا اواخر این هفته وجود نخواهد داشت.

امید آن می رود تا با ورد به هفته آتی بازار فولاد بتواند ابهامات موجود را پاسخ دهد و به یک روند متعادل در قیمت گذاری محصولات رسیده و آرامش مجددا در آن حکمفرما گردد.

کیفیت میلگرد زاگرس

پیش بینی ایجاد رکود بر بازار مسکن با ورود به فصل سرد

بر اساس آمار منتشر شده، قیمت روز مسکن برای یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در بخش مرکزی تهران، به میزان ۱ میلیارد تومان برآورد شده که این نشان از هدایت نسبی تورم به سمت بازار مسکن طی ماه های اخیر می باشد. در حالی که نقدینگی های سرگردان از بازار سکه و دلار به بازار مسکن روانه شده اند، اما پیش بینی می شود تا رسیدن به ایام پایانی فصل تابستان، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار مسکن مجددا رکود ایجاد گردد.

از نظر فعالان بازار یکی از دلایل مهم در افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن طی ماه های اخیر، افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد زاگرس بوده است. ادامه این روند سبب خواهد شد تا مردم در انتظار عقب نشینی قیمت مسکن مجددا در لاک خود فرو رفته و مجددا نقدینگی در بازار سرگردان شود.

البته اگر مسئولین بتوانند نقدینگی سرگردان را به حوزه مثبت و پر بازده اوراق بهادار هدایت نمایند این روند سبب بهبود چرخه تولیدخواهد شد و از تورم ناشی از هجوم نقدینگی به بازار فولاد هم جلوگیری بعمل خواهد امد. امید آن می رود تا با درایت دولت و ایستادگی بر روی تصمیمات خود راجع به تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل تنظیم بازار و آزاد نمودن سقف رقابت ها در بورس کالا و پاسخگویی به ابهامات زیاد در این زمینه آرامش رفته مجددا به بازار بازگردد.